Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Здравко Кънев
Друго (научно-популярни и др. под.)
Здравко Валериев Кънев, За промяна статута на храма-музей „Св. София“ в джамия, православен блог "Добротолюбие", 15.07.2020 г., 2020
Монография
Здравко Валериев Кънев, Ислямът и мюсюлманската общност в България, ISSN (print):978-954-07-5462-8, ISBN:978-954-07-5462-8, СУ ''Св. Климент Охридски", София 2022
Научен проект
1 Здравко Кънев, Догматически извори за борбата с иконоборчеството, Член, , Номер на договора:80-10-169/24.04.2020 2020
2 Здравко Кънев, 1000 години Охридска архиепископия (извори и изследвания), Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-226/04.05.2018 2018
Редактор на издание реферирано
Здравко Кънев, Списание "Светодавец", Редактор на издание реферирано 2020
Статия в научно списание
Здравко Валериев Кънев, Ислямското разбиране за Възкресението, Списание за православна мисъл и богословие "Светодавец", брой:5, 2020, стр.:42-46, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531, Ref 2020
Статия в поредица
1 Здравко Валериев Кънев, Разбиране за Словото според християнската и ислямската традиции, Forum Theologicum Sardicense - Богословска мисъл, брой:п.2/2018, редактор/и:доц.д-р С. Риболов; доц. д-р П.Павлов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:115-127, ISSN (print):1310-7909 2021
2 Здравко Валериев Кънев, Ерес 101 книга За ересите на св. Йоан Дамаскин и кораничните аргументи срещу икопочитанието, Forum Theologicum Sardicense, том:Богословска мисъл, брой:п.2/2020, ап. XXV, редактор/и:доц. д-р Св. Риболов, доц. д-р П. Павлов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:83-94, ISSN (print):1310-7909, ISBN:1310-7909, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
3 Здравко Валериев Кънев, Съвременни проблеми на биоетиката в светлината на християнското нравствено учение, Списание за православна мисъл и богословие, 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Здравко Валериев Кънев, Интитуционалната устойчивост - основание на мирно съжителство, Хармония в различията, редактор/и:Назърска, Ж.; Шапкалова, С.; Гарванова, М.; Дебрюне, Н.; Стоянова, Д. , 2022, стр.:264-274, ISSN (print):2367-7899, ISBN:2367-7899 2022
2 Здравко Валериев Кънев, Разбирането за молитвата в богословското творчество на проф. д-р Борис Маринов, Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност. Сборник по случай 40 години от кочината му., редактор/и:Н. Маджуров, К. Тонева, Д.Пенков, издателство:СУ ''Св. Климент Охридски", 2022, стр.:221-230, ISSN (print):978-954-07-54-00-0, ISBN:978-954-07-54-00-0, Ref 2022
3 Здравко Валериев Кънев, РЕЛИГИОЗНИЯТ ТЕРОРИЗЪМ И ОТГОВОРЪТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ И СФОРМИРАНЕТО НА ДИАЛОГИЧЕН ЕЛИТ, 110 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ, КАЧЕСТВО, ПРЕСТИЖ. Годишна научна конференция, част I., издателство:Военна академия "Г.С.Раковски", 2022, стр.:283-288, ISSN (print): 978-619-7478-93-8, ISSN (online): 978-619-7478-93-8, ISBN: 978-619-7478-93-8 2022
4 Здравко Валериев Кънев, РЕЛИГИОЗНИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И МЛАДИТЕ МЮСЮЛМАНИ, 110 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ, КАЧЕСТВО, ПРЕСТИЖ. Годишна научна конференция, част I., издателство:Военна академия "Г.С.Раковски", 2022, стр.:277-283, ISSN (print): 978-619-7478-93-8, ISSN (online): 978-619-7478-93-8, ISBN: 978-619-7478-93-8 2022
5 Здравко Валериев Кънев, Диалогът християнство-ислям в България: възможности и граници, Хармония в различията, редактор/и:Назърска, Ж.; Шапкалова, С.; Гарванова, М.; Дебрюне, Н.; Стоянова, Д. , издателство:УниБИТ. Академично издателство За буквите – О писменехь, 2021, стр.:313-319, ISSN (print):2367-7899, ISBN:2367-7899 2021
6 Здравко Валериев Кънев, Архимандрит проф. д-р Евтимий Сапунджиев за необходимостта от духовен елит и подготвени богослови, Професор д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев - живот, църковна и академична дейност (1854 -1943 г.) Сборник по случай 75 години от кончината му, редактор/и:Проф. д-р Н. Маджуров, доц. д-р Димо Пенков, доц. д-р Клара Тонева, издателство:Фондация за регионално развитие, 2020, стр.:68-76, ISBN:978-619-91095-4-0, PhD 2020
7 Здравко Валериев Кънев, Св. Климент Охридски и неговата непримиримост към езичеството, Св. Климент Охридски - пръв епископ на български език, редактор/и:проф. д-р Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:103-111, ISBN:978-954-07-5097-2 2020
8 Здравко Валериев Кънев, Фундаментализмът: тъмната страна на религията, Православие - традиция и съвременност, том VI, редактор/и:доц. Ст. Чиликов, доц. д-р Е. Арнаудова, издателство:Пловдивски университет "Св. Паисйи Хилендарски", 2020, стр.:91-101, ISSN (print):978-619-7249-65-1, ISBN:978-619-7249-65-1, PhD 2020
Съставителска дейност
Здравко Валериев Кънев, Теодор Атанасов, Нина Комарова, "Мир ви оставям..." (Йоан 14:27). В памет на Българския патриарх и Софийски митрополит +Максим, ISSN (print):978-619-92250-1-1, ISBN:978-619-92250-1-1, Симолини, София 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Здравко Кънев, Диалогът християнство-ислям в България: възможности и граници 2021
2 Секционен доклад, Здравко Кънев, Фундаментализмът: тъмната страна на религията 2019
3 Присъствие, Здравко Кънев, Разбиране за Словото според християнската и ислямската традиции 2019
4 Секционен доклад, Здравко Кънев, Архимандрит проф. д-р Евтимий Сапунджиев за необходимостта от духовен елит и подготвени богослови 2018