Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Константин Поборников
Глава от книга
1 Константин Поборников, „Кажи си“, „Професорът се сменя с водопроводчика“, „Умрелият слон“, „Заблуденият“ 2013
2 Константин Поборников, Почивката и турците, София 2013
Дипломна работа
Константин Георгиев Поборников, Глаголите в повелително и желателно наклонение в книгата на Орхан Кемал „Hanımın Çiftliği“ и проблеми при превода им на български език, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. Юлия Кирилова 2012
Научен проект
Константин Поборников, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Константин Поборников, За червения и зеления цвят в лириката на Ахмед Хашим , Луна, бамбук и огледало - изтоковедски изследвания. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Александър Федотов, 2016 2016
2 Константин Поборников, Класическо и ново в Новата турска литература, Филологията - класическа и нова, редактор/и:Гергана Борисова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:463-468 2016
3 Константин Поборников, За някои особености на Седемте факли в новата турска литература, Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2015, стр.:414-419 2015
4 Константин Поборников, За фонетичната адаптация на санскритските заемки в съвременния индонезийски език, ОТ ИНДИЯ, КЪМ ИНДИЯ – ПЕРЦЕПЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ. 30 години Индология , издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2015 2015
5 Константин Поборников, ТАНЗИМАТСКИЯТ ПЕРИОД В НОВАТА ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА – ВОДОДЕЛ МЕЖДУ ДВЕ ЛИТЕРАТУРНИ ЕПОХИ, ДВАНАДЕСЕТАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на нехабилитираните преподаватели и докторантите от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2015, стр.:188-192 2015
6 Константин Поборников, За оптатива и императива в два тюркски езика (турски и казахски) и начините им за предаване на български език, Общуване без граници, 2014 2014
7 Константин Поборников, За фразеологизмите съдържащи колороними в турския и българския език, ТЮРКОЛОГИЯТА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. 60 години специалност Тюркология в Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", редактор/и:Ина Владимирова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2014, стр.:165-174 2014
8 Константин Поборников, Турският символизъм и Ахмед Хашим, ЕДИНАДЕСЕТАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на нехабилитираните преподаватели и докторантите от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Галя Краликова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2014, стр.:215-219 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Константин Поборников, Класическо и ново в Новата турска литература 2015
2 Секционен доклад, Константин Поборников, ТАНЗИМАТСКИЯТ ПЕРИОД В НОВАТА ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА – ВОДОДЕЛ МЕЖДУ ДВЕ ЛИТЕРАТУРНИ ЕПОХИ 2015
3 Секционен доклад, Константин Поборников, За оптатива и императива в два тюркски езика (турски и казахски) и начините им за предаване на български език 2014
4 Секционен доклад, Константин Поборников, Турският символизъм и Ахмед Хашим 2014
5 Секционен доклад, Константин Поборников, За някои особености на Седемте факли в новата турска литература 2014
6 Секционен доклад, Константин Поборников, За фонетичната адаптация на санскритските заемки в съвременния индонезийски език 2013
7 Секционен доклад, Константин Поборников, За фразеологизмите съдържащи колороними в турския и българския език 2012