Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Катерина Войнова
Дисертация д-р
Катерина Емилова Войнова, Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите, СУ ,,Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Антония Замбова 2019
Статия в научно списание
1 Катерина Войнова, Мястото на социалните мрежи в новините, Реторика и комуникации, 2021, ISSN (online):1314-4464, Ref 2021
2 Катерина Войнова, Манипулация и аргументация в онлайн медиите, Съвременна лингвистика, issue:1, 2019, pages:44-48, ISSN (print):2603-4425 2019
3 Катерина Войнова, Агресивната лексика в онлайн медиите, Българска реч, issue:1, 2018, pages:86-91, ISSN (print):ISSN 1310-733X 2018
4 Катерина Войнова, Спортната лексика в отразяването на политически новини, Българска реч, issue:3, 2018 2018
5 Катерина Войнова, Механизми за привличане на читатели в онлайн медиите, Българска реч, issue:2, 2017, pages:20-24, ISSN (print):ISSN 1310-733X 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Катерина Войнова, Езикови стратегии за изграждане на фалшиви новини в онлайн медиите, Fiatal Szlavistа́k Budapesti Nemzetközi Konferenciа́ja VIII. 8th Conference for Young Slavists in Budapest., 2020, pages:98-101, ISBN: 978-963-489-193-2 2020
2 Катерина Войнова, Един ден в онлайн медиите, Млади изследователи, Publisher:Университетско издателство ,,Св. Климент Охридски", 2019 2019
3 Катерина Войнова, Жанрови особености на електронните медии, Проблеми на социолингвистиката. Обществените процеси и тяхното отражение в езика. Материали от Тринадесетата международна конференция по социолингвистика, София, 19-21 октомври 2017г., Publisher:ИК Знак 94, 2019 2019
4 Катерина Войнова, Истанбулската конвенция през погледа на българските онлайн медии, Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018г., 2019, pages:386-391 2019
5 Катерина Войнова, Седмото изкуство - източник на вдъхновение за четвъртата власт, Българистични четения - Сегед 2019. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 13-14 юни 2019г., издателство:JATEPress , 2019, стр.:55-62, ISBN: 978-963-315-424-3 2019
6 Катерина Войнова, Ролята на заглавията в онлайн медиите, Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2017, pages:444-450 2017