Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Катерина Войнова
Дисертация д-р
Катерина Емилова Войнова, Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите, СУ ,,Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Антония Замбова 2019
Научен проект
1 Катерина Войнова, Единство и разделение в езиците, литературите и културите, Член, , Номер на договора:80-10-137/10.05.2023г. 2023
2 Катерина Войнова, Комуникативни модели, представени в Корпуса на българската устна реч, Член, , Номер на договора:80-10-111/27.04.2023г. 2023
3 Катерина Войнова, Практикум по български език. Семантика. Устойчиви изрази, Член, , Номер на договора:80-10-76/2023 2023
4 Катерина Войнова, Динамика в българската устна реч (корпусно проучване), Член, , Номер на договора:80-10-179/27.05.2022г. 2022
5 Катерина Войнова, Практикум по български език, Член, , Номер на договора:80-10-31/10.05.2022г. 2022
6 Катерина Войнова, Речник по обществено-политическа терминология, Член, , Номер на договора:80-10-53/22.03.2021г. 2021
7 Катерина Войнова, II Национална олимпиада по езикова култура за студенти от първи и втори курс, Член, , Номер на договора:80-10-201/17.04.2019г. 2019
8 Катерина Войнова, Речник на лингвистичните термини за студенти слависти, Член, , Номер на договора:80-10-65/10.04.2019г. 2019
9 Катерина Войнова, Българската глаголна парадигма - инвариантни значения и съвременни тенденции в речевите употреби, Член, , Номер на договора:80-10-201/24.04.2017г. 2017
10 Катерина Войнова, Надмощие и приспособяване (традиционна конференция на Факултета по славянски филологии, 2017), Член, , Номер на договора:80-10-46/19.04.2017г. 2017
Статия в научно списание
1 Катерина Войнова, Katerina Voynova, Езикови стратегии за изграждане на предизборни слогани в България и Италия, сп. Българска реч, брой:книга 1, 2023, стр.:92-96, ISSN (print):1310-733Х, Ref 2023
2 Катерина Войнова, Katerina Voynova, Актуални тенденции в езиковото изграждане на спортни новини в българските онлайн медии, Romanoslavica, vol:vol. LVIII , issue:nr.2, 2022, pages:67-71, ISSN (print):2537 - 4214, ISSN (online):0557 - 272X, Ref, Web of Science 2022
3 Катерина Войнова, Katerina Voynova, ,,Практически поглед към лексикологията“ (рецензия на помагало ,,Практикум по лексикология. Български език като чужд за напреднали“), сп. ,,Български език и литература“, брой:3, 2021, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516 , Ref, Web of Science 2021
4 Катерина Войнова, Katerina Voynova, Езиковият облик на протестите, сп. Българска реч, issue:книга 1, 2021, pages:81-88, Ref 2021
5 Катерина Войнова, Мястото на социалните мрежи в новините, Реторика и комуникации, 2021, ISSN (online):1314-4464, Ref 2021
6 Катерина Войнова, Манипулация и аргументация в онлайн медиите, Съвременна лингвистика, issue:1, 2019, pages:44-48, ISSN (print):2603-4425 2019
7 Катерина Войнова, Агресивната лексика в онлайн медиите, Българска реч, issue:1, 2018, pages:86-91, ISSN (print):ISSN 1310-733X 2018
8 Катерина Войнова, Спортната лексика в отразяването на политически новини, Българска реч, issue:3, 2018 2018
9 Катерина Войнова, Механизми за привличане на читатели в онлайн медиите, Българска реч, issue:2, 2017, pages:20-24, ISSN (print):ISSN 1310-733X 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Катерина Войнова, Katerina Voynova, Актуални тенденции в езиковото изграждане на телевизионни реклами, Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие на тема „Образование, наука, общество“, 3 – 4 ноември 2022 г., Смолян. Пловдив, издателство: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2022, стр.:322-327 2022
2 Катерина Войнова, Езикови стратегии за изграждане на фалшиви новини в онлайн медиите, Fiatal Szlavistа́k Budapesti Nemzetközi Konferenciа́ja VIII. 8th Conference for Young Slavists in Budapest., 2020, pages:98-101, ISBN: 978-963-489-193-2 2020
3 Катерина Войнова, Един ден в онлайн медиите, Млади изследователи, Publisher:Университетско издателство ,,Св. Климент Охридски", 2019 2019
4 Катерина Войнова, Жанрови особености на електронните медии, Проблеми на социолингвистиката. Обществените процеси и тяхното отражение в езика. Материали от Тринадесетата международна конференция по социолингвистика, София, 19-21 октомври 2017г., Publisher:ИК Знак 94, 2019 2019
5 Катерина Войнова, Истанбулската конвенция през погледа на българските онлайн медии, Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски", 19-20 ноември 2018г., 2019, pages:386-391 2019
6 Катерина Войнова, Седмото изкуство - източник на вдъхновение за четвъртата власт, Българистични четения - Сегед 2019. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 13-14 юни 2019г., издателство:JATEPress , 2019, стр.:55-62, ISBN: 978-963-315-424-3 2019
7 Катерина Войнова, Ролята на заглавията в онлайн медиите, Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2017, pages:444-450 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Катерина Войнова, Езикови специфики в речта на спортните анализатори 2023
2 Секционен доклад, Катерина Войнова, Рекламата - между аргументация и манипулация 2023
3 Секционен доклад, Катерина Войнова, Актуални тенденции в езиковото изграждане на телевизионни реклами 2022
4 Секционен доклад, Катерина Войнова, Current trends in the linguistic construction of sports news/ Актуални тенденции в езиковото изграждане на спортни новини 2022
5 Секционен доклад, Катерина Войнова, Седмото изкуство – източник на вдъхновение за четвъртата власт 2019
6 Секционен доклад, Катерина Войнова, Журналистически похвати за изразяване на съмнение в онлайн медиите 2019
7 Секционен доклад, Катерина Войнова, Истанбулската конвенция през погледа на българските онлайн медии 2018
8 Секционен доклад, Катерина Войнова, Езикови стратегии за изграждане на фалшиви новини в онлайн медиите 2018