Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Елена Стойкова-Доганова
Глава от книга
1 Елена Стойкова, Стойкова, Елена. 2017. “Производство на себе си в разказа за социализма и производство на социализма в разказа за себе си” В: Александър Кьосев и Колева (съст.) Трудният разказ. Модели за автобиогафично разказване за социализма между устното и писменото. София: Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“., Сиела, София, Рецензирано 2017
2 Елена Стойкова, Българските ученици в образователния лабиринт между гимназията и университета, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2009
Дисертация д-р
Елена Стойкова, Социално конструиране на женските роли през социализма в България (Женска социализация през примера на социалистическите буквари), СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология, Ръководител:Петя Кабакчиева 2007
Книга
Георги Димитров, Петя Кабакчиева, Пепка Бояджиева, Димитър Благоев, Васил Гарнизов, Георги Ганев, Иван Христов, Валентин Данчев, Мартин Граматиков, Елена Стойкова, АнтиКорупция или АнтиОбразование. Изследвания върху корупцията във висшето образование в България, Изток-Запад, София, Рецензирано 2005
Научен проект
1 Елена Стойкова, Популярна наука – картографиране на медийните разкази за научни идеи, изследвания, факти и методи, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-166/05.04.2021 г. 2021
2 Елена Стойкова, Изследователски стратегии, техники и методи за емпирични изследвания в социалните науки: съставяне и превод на учебно помагало с водещи текстове, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-26 2018
3 Елена Стойкова, Психично здраве и социални неравенства, Член, МОН, Номер на договора:№ КП-06-Н25/1 от 13.12.2018 г. 2018
4 Елена Стойкова, "Volunteer validation - an investment in own profession future", Член, , Номер на договора:N 2016-2-BG01-KA205-024047 2016
5 Елена Стойкова, Комуникация на риска: медийно представяне на темите “свински грип” и “ебола” в пресата. Учебно-изследователска практика, катедра Социология, СУ, Национален център за заразни и паразитни болести, Министерство на здравеопазването., Член, Национален център за заразни и паразитни болести, Министерство на здравеопазването 2015
6 Елена Стойкова, Граждански дебат за промяна, Член, Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики, Сдружение „Болкан асист“ 2014
7 Елена Стойкова, Пряката демокрация в България: възможности и предизвикателства, Член, Институт за пряка демокрация 2014
8 Елена Стойкова, More Women in Politics, Член, Balkan Assist Association for Partnership and Citizens Activity Support 2013
9 Елена Стойкова, The Effects on Children Left Behind by Parents Working Abroad, Член, UNICEF 2013
10 Елена Стойкова, Анализ на разликите между резултатите на момичетата и момчетата в областта на четивната грамотност (по данни на PISA 2009)”, Член, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование 2011
11 Елена Стойкова, “Социална оценка на нагласите към изграждането на газопровода „Набуко“, Член, Гео Марин 2010
12 Елена Стойкова, „Модели на тревожност: житейски разкази и наративни модели в социалистически и постсоциалистически общества”, Член, Академична лига за Югоизточна Европа 2009
13 Елена Стойкова, Evaluation of the UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women for the period 2005-2008, Член, Universalia Group, Ottawa, Canada 2009
14 Елена Стойкова, Success or Failure? Explaining Policy Outcomes by Comparing Actors and Processes in Making Domestic Violence Policies in East and Central Europe, Член, Center for Policy Studies, Central European University, Budapest, Hungary 2009
15 Елена Стойкова, Гражданско образование и граждански компетенции в българските училища, Член, ФНИ 2009
16 Елена Стойкова, Quality in Gender+ Equality Policies, Член, European Commission’s 6th Framework Programme 2007
17 Елена Стойкова, Ролята на социалните мрежи в академичната кариера на жените в инженерните науки. Сравнително изследване България – Германия, Член, ФНИ на СУ 2006
18 Елена Стойкова, Експертно знание за публичните политики и академична промяна, Член, ФНИ на СУ 2005
19 Елена Стойкова, Образователни преходи и качество на образованието през погледа на кандидат-студентите, Член, Университет Бон 2005
Научно ръководство
1 Елена Стойкова, Медийна репрезентация на насилието в училище, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мелани Цонева 2023
2 Елена Стойкова, Хумор по време на пандемия: мемета и COVID-19 в български контекст (март 2020- март 2022), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йоанна Гунчева 2022
3 Елена Стойкова, Медийното представяне на хранителните разстройства(контент анализ на онлайн изданието на в-к “24 часа” в периода2015-2019 г.), Катедра Социология, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Хубанов 2021
4 Елена Стойкова, Ролята на практиките и стажовете по време на следване и след дипломиране, Катедра Социология, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милен Николов 2021
5 Елена Стойкова, Конструиране на ЛГБТ идентичности в България, СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология дипломна работа:Ралица Димитрова 2015
6 Елена Стойкова, Социално конструиране на всекидневието на българските деца (автономност и модели на подражание), СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология дипломна работа:Кристина Чавдарова 2015
7 Елена Стойкова, Медийният образ на темата бежанци, СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология дипломна работа:Петър Николов 2014
8 Елена Стойкова, Социално конструиране на детството през примера на детските играчки (Съдържателен анализ на каталог за детски играчки), СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология дипломна работа:Иво Босев 2014
9 Елена Стойкова, Триадната реалност на геомедията през примера на употреба в България, СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология дипломна работа:Николай Петров 2014
10 Елена Стойкова, Социологически анализ на публичните дебати за „справяне” с проституцията в България, СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология дипломна работа:Бояна Килиджийска 2013
11 Елена Стойкова, Обявите за запознанства и пенсионерите – представи, ценности и стратегии, СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология дипломна работа:Мария Мартинова 2012
12 Елена Стойкова, Медийно представяне на темата за домашното насилие срещу жени в България (2003-2009), НГДЕК "Константин Кирил Философ" и СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет дипломна работа:Адриана Диканчева 2010
13 Елена Стойкова, Новите форми на комуникация в телевизията: раждането на нов тип медия или опит за запазване на влиянието (изследване на bTV), СУ "Климент Охридски", Философски факултет, катедра Социология дипломна работа:Ганчо Русев 2010
14 Елена Стойкова, Социално конструиране на идентичности във виртуална среда, НГДЕК "Константин Кирил Философ" и СУ "Св. Климент Охридски", Философски факултет дипломна работа:Елеонора Стайкова 2009
Редактор на сборник
Елена Стойкова, Димитрова, В., Стойкова, Е. Докторантски предизвикателства в социологията. София: Изток-Запад, Редактор на сборник 2018
Статия в научно списание
1 Елена Стойкова, Георги Димитров, Българин да се наричам първа радост е за мене. (Могат ли да се формират граждани в съвременното българско училище – резултати от емпирично проучване), Стратегии на образователната политика, том:21, брой:1, 2013, стр.:41-65, Ref, др.(Google Scholar) 2013
2 Georgi Dimitrov, Elena Stoykova, Why Sociology Has a Marginal Position in Civic Education in Bulgaria, Journal of Social Science Education, 2009, Ref 2009
3 Елена Стойкова, Ролево конструиране на образа на жената в България (1944 – 1949), Годишник на Софийския Университет. Книга Социология, том:96-98, 2007, стр.:101-118, Ref 2007
4 Елена Стойкова, Букварите през социализма и социализмът през букварите, Критика и хуманизъм, том:1, брой:21, 2006, стр.:291-308, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(Google Scholar) 2006
Статия в поредица
1 Elena Stoykova, Report Analysing Intersectionality in Gender Equality Policies for Bulgaria and the EU, QUING Project, издателство:IWM, 2008 2008
2 Elena Stoykova, Issue Histories Bulgaria: Series of Timelines of Policy Debates, Series of Timelines of Policy Debates, издателство:Vienna: IWM, 2007 2007
3 Elena Stoykova, State of the Art and Mapping of Competences Report: Bulgaria, Policy Research Reports, издателство:Center for policy studies. Central European University , 2007, Ref 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Вероника Димитрова, Елена Стойкова, Димитрова, В., Стойкова, Е. (съст.) Докторантски предизвикателства в социологията. София: Изток-Запад, Докторантски предизвикателства в социологията, редактор/и:Вероника Димитрова, Елена Стойкова, издателство:Изток-Запад, 2018 2018
2 Елена Стойкова, Анализ на разликите между резултатите на момичетата и момчетата в областта на четивната грамотност по данни на PISA 2009, Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009, издателство:ЦКУОКО, 2011, стр.:117-157 2011
3 Elena Stoykova, Quality in Gender + Equality Policies. Context Study Bulgaria, QUING Project, 2008 2008
4 Elena Stoykova, Ideological Model of the Family and its Crisis in Socialist Bulgaria, Socialism and Sexualities Annual Conference. EHESS. Paris, France, издателство:Amsterdam: International Institute of Social History, 2006 2006
5 Елена Стойкова, Полови неравенства в букварите за първи клас, Предизвикателства на докторантите (четири социологически изследвания), издателство:Изток-Запад, 2006, стр.:13-53, Ref 2006
Студия в научно списание
Димитър Благоев, Иван Войнов, Светлана Георгиева, Георги Димитров, Вера Стаевска, Елена Стойкова, Калоян Харалампиев, Проблеми на оценяването на студентите в специалност “Социология” при Софийски университет, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга "Социология", том:95, 2004, стр.:1-147, ISSN (online):0205-1907 2004
Студия в поредица
Петя Кабакчиева, Калоян Харалампиев, Албена Стамболова, Елена Стойкова, Татяна Томова, Стефан Попов, Васил Гарнизов, Георги Ангелов, Рада Смедовска, Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина, Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), издателство:Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), 2014, стр.:1-89, ISBN:978-954-92855-0-5, PhD 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Elena Stoykova, Академичната социология по света: картографиране и контент анализ на бакалавърските програми 2023
2 Секционен доклад, Elena Stoykova, Sociology Around the World: Mapping and Content Analysis of Bachelor’s Programs 2023
3 Секционен доклад, Elena Stoykova, The "Fast And Dubious" Research On Higher Education During Covid-19 Pandemic: Where Did Sociology Go? 2021
4 Секционен доклад, Елена Стойкова, Измерване на знания, умения и компетентности, описани в учебната програма на университетските специалности - през примера на специалност Социология в университетите от Европейския съюз 2020
5 Секционен доклад, Елена Стойкова, COVID епидемията – предизвикателства пред образователния и изследователския процес 2020
6 Секционен доклад, Елена Стойкова, „Пресечност (intersectionality) на пола с категории на социалното означаване в ре/социализационната програма на ранния социализъм“, ЦАИ 2014
7 Секционен доклад, Елена Стойкова, Актуалната ситуация в България относно участието на жените в политиката 2013
8 Секционен доклад, Елена Стойкова, „Училищни и извънучилищни фактори, които де/формират гражданското образование и гражданските активности на българските ученици (8 клас)“ 2012
9 Секционен доклад, Elena Stoykova, Heading toward the civic education: where did the “social” go? 2011
10 Секционен доклад, Elena Stoykova, “Intersectionalities in the Public Policies towards Gender Equality in Bulgaria” 2011
11 Секционен доклад, Elena Stoykova, Citizenship Education and Patriotism in the Bulgarian School Curricula 2009
12 Секционен доклад, Elena Stoykova, Social Construction of National Past in the Primers (1878-2002) 2006
13 Секционен доклад, Elena Stoykova, Ideological Model of the Family and Its Crisis in the Socialist Bulgaria 2006
Участие в редколегия
Елена Стойкова, Годишнник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", книга Социология, Участие в редколегия 2019