Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мария Семерджиева
Научен проект
1 Мария Семерджиева, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0052 2011
2 Мария Семерджиева, Автоматизирано изличане на бизнес правила и процеси от програмен код, Член, 2010
Статия в научно списание
M. Semerdjieva, Evgeniy Krastev, BPMN Analysis of public procurement, Serdica Journl of Computing, vol:6, issue:2, 2012, pages:195-206 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Evgeniy Krastev, M. Semerdjieva, Business Process Model Based on Business Rules, Proceedings of Eighth Int. Conference Information Systems & Grid Technologies, editor/s:Vladimir Dimitrov, Vasil Georgiev , Publisher:Sofia University St. Kilment Ohridsky Press, 2014, pages:122-132, ISSN (print):1314-4855, Ref, PhD 2014
2 M. Semerdjieva, Evgeniy Krastev, Declarative Representation of a Business Process Model with Business Rules , Advanced Research in Mathematics and Computer Science, editor/s:Peter B. Sloep, Krassen Stefanov, Alexandra Andreeva Soskova, Pavel Boytchev , Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pages:69-78, ISSN (online):http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/5545/3/MIE_2014_proceedings.pdf, ISBN:978-954-07-3759-1, Ref, PhD 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Семерджиева, Business Process Model Based on Business Rules 2014
2 Секционен доклад, Мария Семерджиева, Declarative Representation of a Business Process Model with Business Rules 2014
3 Секционен доклад, Мария Семерджиева, Структурен подход за класификация на правилата при изпълнение на обществени поръчки 2013
4 Секционен доклад, Мария Семерджиева, BPMN Analysis of Public Procurement 2011
5 Секционен доклад, Мария Семерджиева, Business Process Modeling Notation (BPMN) Analysis of Public Procurement 2011