Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Весела Цокева
Книга
Цокева, Весела, Капитанова, Мария, Професор Александър Димчев. Биобиблиография, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2012
Научен проект
1 Весела Цокева, Изследване на информационни бизнес модели. Връзките между развитието на Интернет и монетизирането на цифрови данни, Член, Софийски университет 2022
2 Весела Цокева, Дигитална библиотека "Библиотечно-информационни науки" , Член, Софийски университет, Номер на договора:80-10-117 / 26. 03. 2021 г. 2021
3 Весела Цокева, Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ , Член, ИА ОПНОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001 2018
4 Весела Цокева, Promoting Excellence in Teaching and Research in EU Studies at Primary and Secondary School Level through Digital and Virtualisation Tools (EU Petr), Член, ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action, Номер на договора:553319-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-PROJECT 2014
5 Весела Цокева, Интензивна програма: Облачни технологии – Информация, иновации, сътрудничество и споделено знание, Член, Програма "Учене през целия живот" - Еразъм, Номер на договора:2013-ERA-IP-13 2013
6 Весела Цокева, Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Член, МОМН (ОПРЧР), Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0002 2012
7 Весела Цокева, Изграждане на Учебна дигитална библиотека на специалност „Библиотечно-информационни науки” , Член, СУ 2010
8 Весела Цокева, Моделиране на електронна база с пълнотекстово съдържание по дисциплини от учебния план на специалност „Библиотечно-информационни науки” в бакалавърска степен (редовно обучение), Член, СУ, Номер на договора:112/ 15.05.2009 2009
Редактор на сборник
1 Весела Цокева, Културната памет във времето и пространството: Сб., посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков. / Състав. Петър Миладинов; Науч. ред. Десислава Лилова ; [Библиографска редакция Весела Цокева]. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски", Редактор на сборник 2018
2 Весела Цокева, Койчева, Елена. Библиография на научните публикации на Георги Близнашки. / Състав. Е. Койчева; Ред. В. Цокева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016, Редактор на сборник 2016
Статия в научно списание
1 Цокева, Весела, XXII Международен летен студентски семинар. Поредно предизвикателство или как да успеем „в облака“, ББИА онлайн, брой:6, 2014, стр.:32-34, ISSN (print):1314-7285 2014
2 Цокева, Весела, Публикациите на доц. д-р Нина Шуманова, Библиотека, том:XX, брой:2-3, 2013, стр.:20-28 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цокева, Весела, Библиография на публикациите на доц. д-р Анета Дончева, ПОСВЕТЕНИ на библиотеките : сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева, редактор/и: / състав., увод Мария Аврамова ; науч. ред. Цветанка Панчева, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:35-58, ISBN:978-954-07-5536-6 2022
2 Цокева, Весела, Библиография на публикациите на проф. д.изк. Симеон Недков, Културната памет във времето и пространството: Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:39-51, ISBN:978-954-07-4426 2018
3 Цокева, Весела, Семантичната мрежа - от намиране на информация към получаване на знание, ПРЕЗ призмата на информационната наука : сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:[състав., науч. ред. Елица Лозанова-Белчева], издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:175-192, ISBN:978-954-07-4164-2 2016
4 Миланова, Милена, Цокева, Весела, Промени в машинночетимите формати за библиографски записи, повлияни от измененията в стандартите и правилата за каталогизация, Литература… Наука… Библиография: Сб., посветен на 70-год. Юбил. на доц. д-р Татяна Янакиева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски,, 2014, стр.:51-68, ISBN:ISBN 978-954-07-3779-9, Ref 2014
5 Цокева, Весела, Библиография на публикациите на проф. дфн Ани Гергова, Ани Гергова - живот с книжовни пристрастия, редактор/и:Красимира Даскалова, Илко Пенелов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:13-37 2012
6 Димчев, Александър, Цокева, Весела, Трансформация на университетските библиотеки в учебни информационни центрове: на примера на библиотеките във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Съвременната библиотека -център за информация и знание. Доклади от XX Национална конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г., издателство:София: ББИА, 2010, стр.:22-27 2010
7 Цокева, Весела, Библиография на трудовете на доц. д-р Татяна Янакиева, Пътят към книгите и информацията, редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, издателство:Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр.:52-63 2009
Студия в сборник (на конференция и др.)
Цокева, Весела, Янакиева, Татяна, Специалност "Библиотечно-информационни науки" Трудове на преподавателите. Библиографски указател, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, 1, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:107-263 2008