Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Весела Цокева
Книга
Цокева, Весела, Капитанова, Мария, Професор Александър Димчев. Биобиблиография, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2012
Научен проект
1 Весела Цокева, Promoting Excellence in Teaching and Research in EU Studies at Primary and Secondary School Level through Digital and Virtualisation Tools (EU Petr), Член, ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action, Номер на договора:553319-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-PROJECT 2014
2 Весела Цокева, Интензивна програма: Облачни технологии – Информация, иновации, сътрудничество и споделено знание, Член, Програма "Учене през целия живот" - Еразъм, Номер на договора:2013-ERA-IP-13 2013
3 Весела Цокева, Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Член, МОМН (ОПРЧР), Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0002 2012
4 Весела Цокева, Изграждане на Учебна дигитална библиотека на специалност „Библиотечно-информационни науки” , Член, СУ 2010
5 Весела Цокева, Моделиране на електронна база с пълнотекстово съдържание по дисциплини от учебния план на специалност „Библиотечно-информационни науки” в бакалавърска степен (редовно обучение), Член, СУ, Номер на договора:112/ 15.05.2009 2009
Статия в научно списание
Цокева, Весела, Публикациите на доц. д-р Нина Шуманова, Библиотека, том:XX, брой:2-3, 2013, стр.:20-28 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Миланова, Милена, Цокева, Весела, Промени в машинночетимите формати за библиографски записи, повлияни от измененията в стандартите и правилата за каталогизация, Литература… Наука… Библиография: Сб., посветен на 70-год. Юбил. на доц. д-р Татяна Янакиева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски,, 2014, стр.:51-68, ISBN:ISBN 978-954-07-3779-9, Ref 2014
2 Цокева, Весела, Библиография на публикациите на проф. дфн Ани Гергова, Ани Гергова - живот с книжовни пристрастия, редактор/и:Красимира Даскалова, Илко Пенелов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:13-37 2012
3 Димчев, Александър, Цокева, Весела, Трансформация на университетските библиотеки в учебни информационни центрове: на примера на библиотеките във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Съвременната библиотека -център за информация и знание. Доклади от XX Национална конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г., издателство:София: ББИА, 2010, стр.:22-27 2010
4 Цокева, Весела, Библиография на трудовете на доц. д-р Татяна Янакиева, Пътят към книгите и информацията, редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, издателство:Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 2009, стр.:52-63 2009
Студия в сборник (на конференция и др.)
Цокева, Весела, Янакиева, Татяна, Специалност "Библиотечно-информационни науки" Трудове на преподавателите. Библиографски указател, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, 1, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:107-263 2008