Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Мария Валявичарска

ORCID ID:0000-0002-8116-7384
Дисертация д-р
Мария Петрова Валявичарска, ПРИЕМАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И УЧЕНИЦИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Мира Цветкпова - Арсова 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мария Петрова Валявичарска, Приобщаващото образование в България. Нагласи, възприемане, предразсъдъци. , ISM Company 2021
2 Мария Петрова Валявичарска, Възприемане на учениците със специални потребности от техните съученици в общообразователния клас, Сп. Специална педагогика и логопедия, Том 1 2020
3 Мария Петрова Валявичарска, Особености в предучилищната подготовка на деца с нарушен слух, Годишник на Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Книга Педагогически науки, Том 113 2020
4 Мария Петрова Валявичарска, Възприемане и нагласи спрямо ученици с аутизъм от техните съученици в общообразователното училище, Осми международен есенен научно – образователен форум „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието 2018
5 Мария Петрова Валявичарска, Приобщаване на ученици със зрителни нарушения в общообразователния клас и тяхното възприемане от виждащите им съученици , Списание "Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, бр.1 2018
Научен проект
Мария Валявичарска, Кариерно развитие на младежи със сензорни нарушения, Член, 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
Мария Валявичарска, Адаптиране на литературен текст за ученици с нарушения в интелектуалното развитие в начален етап на образование, Годишна университетска научна конференция 2021 на НВУ "Васил Левски", 2021 2021
Участие в конференция
1 Присъствие, Мария Валявичарска, Оценка на възможностите и интересите за кариерно развитие на ученици със сензорни нарушения 2020
2 Присъствие, Мария Валявичарска, За дигиталните емигранти и дигиталните деца. Влияние на поколенческите различия в процеса на дистанционно обучение 2020
3 Присъствие, Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, По пътя към дигиталната грамотност в условията на социална изолация 2020
4 Присъствие, Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, Валявичарска, М. (2020) Учениците със специални образователни потребности в България и Сърбия – приобщаване, екипи за подкрепа, социализация и обучение 2020
5 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Възприемане и нагласи спрямо ученици с умствена изостаналост от техните съученици в общообразователна среда 2018
6 Присъствие, Мария Валявичарска, Приобщаващото образование през погледа на общообразователния учител 2018
7 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Мира Цветкова - Арсова, Възприемане и нагласи спрямо ученици с нарушен слух от чуващите им съученици в масовия клас 2017
8 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Съвременното българско законодателство за деца и ученици със СОП - анализ на възможностите за осигуряване на приобщаваща среда и на пълноценно участие заедно с децата без нарушения 2016