Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Мария Валявичарска

ORCID ID:0000-0002-8116-7384
Дисертация д-р
Мария Петрова Валявичарска, ПРИЕМАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И УЧЕНИЦИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дпн Мира Цветкова - Арсова 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мария Петрова Валявичарска, Приобщаващото образование в България. Нагласи, възприемане, предразсъдъци. ISBN: 978-619-91042-2-4, ISM Company 2021
2 Мария Петрова Валявичарска, Възприемане и нагласи спрямо ученици с аутизъм от техните съученици в общообразователното училище, Осми международен есенен научно – образователен форум „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието 2018
Научен проект
Мария Валявичарска, Кариерно развитие на младежи със сензорни нарушения, Член, 2020
Статия в научно списание
1 Мария Валявичарска, Таксономичен анализ на учебната програма по Български език и литература при ученици с нарушения в интелектуалното развитие, Педагогически алманах , брой:2, 2021 2021
2 Мария Валявичарска, А level of professional realization of young people between 19 -30 years with sensory disorders in Bulgariа, KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 48, 2021, Ref 2021
3 Мария Валявичарска, Законодателство и социални услуги за работодатели в полза на кариерното развитие на лица с увреждания в България, XXXII International Scientific Conference “Knowledge for development” of the Institute of Knowledge Management, 2021, Ref 2021
4 Мария Валявичарска, Възприемане на учениците със специални потребности от техните съученици в общообразователния клас , Специална педагогика и логопедия, том:1, 2020, ISSN (online):2683-1384 2020
5 Мария Валявичарска, Приобщаване на ученици със зрителни нарушения общообразователния клас и тяхното възприемане от виждащите им съученици, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, issue:1, 2018 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мария Валявичарска, Адаптиране на литературен текст за ученици с нарушения в интелектуалното развитие в начален етап на образование, Годишна университетска научна конференция 2021 на НВУ "Васил Левски", 2021 2021
2 Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, По пътя към дигиталната грамотност в условията на социална изолация, Измерения на компетентостта. Сборник доклади от международна научна конференция. Климевтови дни на Алма Матер., редактор/и:Адриана Дамянова и кол. , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:551-563, ISBN:978-954-07-5328-7, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
3 Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, За дигиталните емигранти и дигиталните деца. Влияние на поколенческите различия в процеса на дистанционно обучение, Международна научна конференция. Педагогическо образование - традиции и съвременност. , редактор/и:Маринела Михова, издателство:Ай анд Би, 2020, ISSN (print):2534-9317, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
4 Мария Валявичарска, Закон за приобщаващо образование – възможност за пълноценно и социално функциониране на децата със специални образователни потребности в условията на общообразователното училище и клас, Интердисциплинарни логопедични практики, 2016, стр.:137-142 2016
Студия в поредица
Мария Валявичарска, Особености на предучилищната подготовка на деца с нарушен слух, Годишник на Софийски университет "Св. Клиемнт Охридски", issue:113, 2020, ISSN (print):2683-1074 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Мария Валявичарска, Оценка на възможностите и интересите за кариерно развитие на ученици със сензорни нарушения 2020
2 Присъствие, Мария Валявичарска, За дигиталните емигранти и дигиталните деца. Влияние на поколенческите различия в процеса на дистанционно обучение 2020
3 Присъствие, Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, По пътя към дигиталната грамотност в условията на социална изолация 2020
4 Присъствие, Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, Валявичарска, М. (2020) Учениците със специални образователни потребности в България и Сърбия – приобщаване, екипи за подкрепа, социализация и обучение 2020
5 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Възприемане и нагласи спрямо ученици с умствена изостаналост от техните съученици в общообразователна среда 2018
6 Присъствие, Мария Валявичарска, Приобщаващото образование през погледа на общообразователния учител 2018
7 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Мира Цветкова - Арсова, Възприемане и нагласи спрямо ученици с нарушен слух от чуващите им съученици в масовия клас 2017
8 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Съвременното българско законодателство за деца и ученици със СОП - анализ на възможностите за осигуряване на приобщаваща среда и на пълноценно участие заедно с децата без нарушения 2016
Учебно помагало
Весела Гюрова, Ася Асенова, Мария Валявичарска, Анжелина Янева, Активна възпитателна система, 196 стр., ISBN:3802121010152, ИК "Сдружение Азбукари", София 2021