Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мария Валявичарска

Researcher ID (Web of Science):ACF-3177-2022

ORCID ID:0000-0002-8116-7384
Дисертация д-р
Мария Петрова Валявичарска, ПРИЕМАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И УЧЕНИЦИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дпн Мира Цветкова - Арсова 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мария Петрова Валявичарска, Приобщаващото образование в България. Нагласи, възприемане, предразсъдъци. ISBN: 978-619-91042-2-4, ISM Company 2021
2 Мария Петрова Валявичарска, Възприемане и нагласи спрямо ученици с аутизъм от техните съученици в общообразователното училище, Осми международен есенен научно – образователен форум „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието 2018
Научен проект
Мария Валявичарска, Кариерно развитие на младежи със сензорни нарушения, Член, 2020
Научно ръководство
1 Мария Валявичарска, Investigating the opinions of special education teachers regarding the implementation of total quality management principles in special education at primary education structures, Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Vasiliki Mega 2023
2 Мария Валявичарска, Primary school teachers’ views of special education for children with special education needs, Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Evangelia Bizilioti 2023
3 Мария Валявичарска, Psychologycal approach in students with autistic spectrum disorders , Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Georgios Aravas 2023
4 Мария Валявичарска, The attitude and behavior of typical children towards their peers with special education needs in elementary school, Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Loreta Zika 2023
5 Мария Валявичарска, Τraining of primary and secondary teachers: The case of a distance learning program in special education , Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Georgios Diamantopoulos 2023
6 Мария Валявичарска, Интеграция на деца със слухови нарушения в началната училищна възраст, Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:София Хрисостомиду 2023
7 Мария Валявичарска, Подходящи методи за въздействие при деца със синдром на хиперактивност и дефицит на внимание в начална училищна възраст, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Галина Александрова Цанкова-Попхристовa 2023
8 Мария Валявичарска, Attitudes and perceptions of primary school teachers about special education and training and the demand for relevant postgraduate specialization, дипломна работа: Angeliki Maria Chatzi 2022
9 Мария Валявичарска, Factors motivating secondary school teachers to specialize in special education and job satisfaction: disorienting dilemmas and possible shifts in perceptions, дипломна работа:Antonios Gavalas 2022
10 Мария Валявичарска, Society's attitude towards people with disabilities and the contribution of their co-education in general education departments to social inclusion and vocational rehabilitation, дипломна работа:Olga Nika 2022
11 Мария Валявичарска, Τeacher’s attitudes about the inclusion of students with special educational needs and / or disability in the general school: inclusive education practices, дипломна работа:EVANGELIA KOUTSONA 2022
12 Мария Валявичарска, Τeacher’s attitudes about the inclusion of students with special educational needs and / or disability in the general school: inclusive education practices, Sofia University "St. Kliment Ohridski" дипломна работа:Evangelia Koutsona 2022
13 Мария Валявичарска, Parental attitudes for online learning of students with dyslexia., дипломна работа:Anastasia Vomva 2021
Статия в научно списание
1 Мария Валявичарска, Надя Данова. Как е живяна и как е мислена детската възраст от българите (15-17в). София: Парадигма,2023, 690с.ISBN 978-954-326-509-1, Българистика, брой:47, 2023, стр.:177-184, ISSN (print):1311-8544, Ref, Web of Science 2023
2 Мария Валявичарска, Националното външно оценяване и учениците със специални образователни потребности – дискриминация или недоразбиране на наредбата за приобщаващо образование , Педагогически новости, брой:1, 2023, стр.:52-60, ISSN (print): 1314-7714 2023
3 Мария Валявичарска, Поглед към миналото, който носи отговори за настоящето „Как е живяна и как е мислена детската възраст от българите (XVII-XIX)” – проф. дин. Надя Данова София: Парадигма, 2023, 690 с, ISBN : 9789543265091 , Българистика , vol:47, 2023, ISSN (print):1311-8544, Ref, Web of Science 2023
4 Мария Валявичарска, СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ В РАБОТАТА НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ, ПОДПОМАГАЩ ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, Knowledge - International Journal , issue:55.2, 2022 2022
5 Мария Валявичарска, Таксономичен анализ на учебната програма по Български език и литература при ученици с нарушения в интелектуалното развитие, Педагогически алманах , брой:2, 2021 2021
6 Мария Валявичарска, А level of professional realization of young people between 19 -30 years with sensory disorders in Bulgariа, KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 48, 2021, Ref 2021
7 Мария Валявичарска, Законодателство и социални услуги за работодатели в полза на кариерното развитие на лица с увреждания в България, XXXII International Scientific Conference “Knowledge for development” of the Institute of Knowledge Management, 2021, Ref 2021
8 Мария Валявичарска, Възприемане на учениците със специални потребности от техните съученици в общообразователния клас , Специална педагогика и логопедия, том:1, 2020, ISSN (online):2683-1384 2020
9 Мария Валявичарска, Приобщаване на ученици със зрителни нарушения общообразователния клас и тяхното възприемане от виждащите им съученици, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, issue:1, 2018 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мария Валявичарска, МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, Осма международна научна конференция - Педагогическото образование - Традиции и съвременност, 2022 2022
2 Мария Валявичарска, ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ЛИЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, Осма международна научна конференция - Педагогическото образование - Традиции и съвременност, 2022 2022
3 Мария Валявичарска, Адаптиране на литературен текст за ученици с нарушения в интелектуалното развитие в начален етап на образование, Годишна университетска научна конференция 2021 на НВУ "Васил Левски", 2021 2021
4 Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, По пътя към дигиталната грамотност в условията на социална изолация, Измерения на компетентостта. Сборник доклади от международна научна конференция. Климевтови дни на Алма Матер., редактор/и:Адриана Дамянова и кол. , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:551-563, ISBN:978-954-07-5328-7, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
5 Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, За дигиталните емигранти и дигиталните деца. Влияние на поколенческите различия в процеса на дистанционно обучение, Международна научна конференция. Педагогическо образование - традиции и съвременност. , редактор/и:Маринела Михова, издателство:Ай анд Би, 2020, ISSN (print):2534-9317, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
6 Мария Валявичарска, Закон за приобщаващо образование – възможност за пълноценно и социално функциониране на децата със специални образователни потребности в условията на общообразователното училище и клас, Интердисциплинарни логопедични практики, 2016, стр.:137-142 2016
Студия в поредица
1 Мария Валявичарска, РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВОТО, Годишник, Книга Педагогически науки, том 115, 2022 2022
2 Мария Валявичарска, Особености на предучилищната подготовка на деца с нарушен слух, Годишник на Софийски университет "Св. Клиемнт Охридски", issue:113, 2020, ISSN (print):2683-1074 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Мария Валявичарска, Професионално и кариерно ориентиране и подготовка на ученици със СОП 2022
2 Присъствие, Мария Валявичарска, Методика на обучението по обществени науки и гражданско образование при ученици със специални образователни потребности 2022
3 Присъствие, Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, Валявичарска, М. (2020) Учениците със специални образователни потребности в България и Сърбия – приобщаване, екипи за подкрепа, социализация и обучение 2020
4 Присъствие, Мария Валявичарска, Оценка на възможностите и интересите за кариерно развитие на ученици със сензорни нарушения 2020
5 Присъствие, Мария Валявичарска, За дигиталните емигранти и дигиталните деца. Влияние на поколенческите различия в процеса на дистанционно обучение 2020
6 Присъствие, Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, По пътя към дигиталната грамотност в условията на социална изолация 2020
7 Присъствие, Мария Валявичарска, Приобщаващото образование през погледа на общообразователния учител 2018
8 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Възприемане и нагласи спрямо ученици с умствена изостаналост от техните съученици в общообразователна среда 2018
9 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Мира Цветкова - Арсова, Възприемане и нагласи спрямо ученици с нарушен слух от чуващите им съученици в масовия клас 2017
10 Секционен доклад, Мария Валявичарска - Караиванова, Съвременното българско законодателство за деца и ученици със СОП - анализ на възможностите за осигуряване на приобщаваща среда и на пълноценно участие заедно с децата без нарушения 2016
Учебно помагало
Весела Гюрова, Ася Асенова, Мария Валявичарска, Анжелина Янева, Активна възпитателна система, ИК "Сдружение Азбукари", 2021, ISBN 3802121010152 196 стр., ISBN:3802121010152, ИК "Сдружение Азбукари", София 2021