Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Assen Assenov

Author ID (SCOPUS):55753620400

Researcher ID (Web of Science):AAD-3612-2020

ORCID ID:0000-0002-7899-3562
Глава от книга
1 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Alterations in the ecosystem of Svoge Municipality from 2012 to 2018, ISBN:ISBN (10): 1-5275-5424-4, ISBN (13): 978-1-5275-5424-5., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Ref, Рецензирано 2020
2 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Tree Cover and Biomass Carbon in Agricultural Land in Mala Planina, ISSN (print):978-3-030-28190-8, ISSN (online):978-3-030-28190-8, ISBN:978-3-030-28190-8, Springer Nature Switzerland, Ref 2020
3 Assenova, M., S. Nedkov, A. Assenov, Cultural Ecosystem Services of the Urban Landscapes of Bulgaria, In: Traditions and Innovations in Contemporary Tourism (Eds Marinov, Vodenska, Assenova and Dogramadjieva), Cambridge Scholars Publishing, Рецензирано 2018
4 Assenov, A., A. Chikalanov, M. Lyubenova, S. Kostadinova, Ecosystem Services - A Function of Natural Capital, Book of Abstracts, Kemer, Antalya, Turkey, Рецензирано 2016
5 A. Assenov, Spatial Discrepancies of Ecological Networks in the Border Region of Serbia and Bulgaria. In: Koulov, B. and G. Zhelezov (eds.) Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe. , Springer International Publishing Switzerland, Dordrecht, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
6 Borisova, B., A. Assenov, P. Dimitrov, The Natural Capital in Selected Mountain Areas in Bulgaria. In: M. Luc, U. Somorowska, J.B. Szmańda (Eds) Landscape Analysis and Planning: Geographical Perspectives, pp. 91-108. , ISBN:978-3-319-13526-7, Springer Geography, Ref, Рецензирано 2015
7 Borisova, B., A. Assenov, P. Dimitrov, The Natural Capital of Selected Mountain Areas in Bulgaria In:M. Luc U. Somorowska J.B. Szmańda Editors. Landscape Analysis and Planning: Geographical Perspectives , Springer International Publishing Switzerland, Ref, Рецензирано 2015
Дисертация доктор на науките
Assen Ivanov Assenov, Биоразнообразие на община Сатовча, Геолого-географски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски 2011
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Tsekov, M.Angelov, A.Asenov, O.Todorov, НАТУРА 2000 – Стандартен Форуляр DATA. Site BG0000220, Sitename - Долна Места, site of MOSV 2011
2 Assen Ivanov Assenov, Публикувани са 35 статии в „Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община”, , Беллопринт ООД 2011
3 Marinov, V., A. Assenov and Manoj Basnyat, Peer Review of General Introduction to approaches to sustainability Series, Capacity 21 programme (UNDP) 2001
4 Mutaftschijewa, Wera, I. Ilijew, W. Tankowa, M. Russew, A. Assenow, , BULGARIEN ein Abris. Verlaghaus “Anubis”, Sofia, 1999. , Verlaghaus “Anubis”, 1999
5 Assen Ivanov Assenov, Съставител на карта на животинския свят на планетата в М 1 : 120 000 000. В: Атлас по география за седми и осми клас, Картография ЕООД София. 1996
6 Assen Ivanov Assenov, Съставител на карта на растителността в света в М 1 : 120 000 000. В: Атлас по география за седми и осми клас, Картография ЕООД София. 1996
7 Assen Ivanov Assenov, . Гарвалски Хималаи. В списание „География” бр. № 8, 1989. , ДИ "Наука и изкуство" 1989
8 Assen Ivanov Assenov, Дърво на живота. „Природа и знание” бр. № 10, 1989. Орган на българското природоизпитателно дружество., ДИ "Наука и изкуство" 1989
9 Assen Ivanov Assenov, Растителният свят на Западните Хималаи. В списание „География” бр. № 8, 1989, ДИ "Наука и изкуство" 1989
Книга
1 A. Assenov, A. Chikalanov, M. Lyubenova, S. Kostadinova, Ecosystem Services - A Function of Natural Capital.Recep Efe Münir, Öztürk (Eds).Contemporary Studies in Environment and Tourism, Ch. 4, 43-60. , ISBN:ISBN (13): 978-1-4438-7283-6 ISBN (10): 1-4438-7283-0 , Cambridge Scholars Publishing, Stephenson Library, Ref, Рецензирано, International 2017
2 Koulov, B., U. Wagenseil, M. Nikolova, H. Halkier, A. Assenov, M. Dimitrascu, V. Marinov, E. Dogramadjieva, M. Assenova, B. Borisova et. al (Eds.), Sustainable Mountain Regions: Make Them Work. International Scientific Conference Proceedings, 14-16 May 2015, Borovets, Fakel, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
3 А. Асенов, В. Владимиров, П. Димитров, Биологичното разнообразие на Национален парк "Рила", "Българска издателска копания", София, Рецензирано 2015
4 А. Асенов, Патрики Сандев – непознат или забравен? , „Мейкър Артс“ СД, София 2012
5 Велчев, А., , П. В. Петров, Д. Топлийски,, Р. Пенин,, А. Сарафов, , П. Б. Петров, Хр. Константинов,, С. Симеонов, Н. Тодоров, , Асенов, А., Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар, УИ „Св. Кл. Охридски”, , София, Рецензирано 1993
Монография
1 Асенов, А., Биогеография и природен капитал на България. в поредицата "Университетска библиотека" №523, ISBN:ISBN 978-954-07-5007-1 (print);ISBN 978-954-07-5007-7(pdf) , Университетско издателство "Св. Климент Охридски", България, София, Рецензирано 2021
2 Асенов, А., Биогеография, ISBN:978-954-07-4655-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", България, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Assen Assenov, Изготвен в изпълнение на Договор № Д-34-33/07.09.2021 с предмет „Извършване на експертна услуга за обосноваване на индикатор RCO36 за целите на проект на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ по Приоритет „Въздух“., Ръководител, , Номер на договора:Д-34-33/07.09.2021 2021
2 Assen Assenov, Остойностяване на материалните екосистемни услуги, предоставяни от растителността и почвите във водосбора на р. Струмешница, Ръководител, СУ, Номер на договора:№ 80.10-38/19.04.2017 г. 2017
3 Assen Assenov, "Студентски практики" -ФАЗА 1, Член, МОНМ, Номер на договора:"Студентски практики-МОН" BG 05М2ОР001-002-001 2016
4 Assen Assenov, Функционално биоразнообразие на Мала планина, Ръководител, ФНИ, Номер на договора:№ 6 на ФНИ, 2016 2016
5 Assen Assenov, "Планината - модели на социално-икономическо и казвитие .Перспективи пред регионалните политики и трансгранично сътрудничество". 2014-2016 г., Член, МОМН, Номер на договора:1.НФНИ, Договор с МОН № ДУНК01-1/22.12.2009 г. 2014
6 Assen Assenov, академичен наставник "Студентски практики-МОН" , Член, МОН, Номер на договора: "Студентски практики-МОН" BG 051PO001-3.3.07-0002 2014
7 Assen Assenov, по Програма BG 03"Биологично разнообразие и екосистеми" финансирана от ФМ на ЕИП (2009-2014), с участието на "Норвежкия институт за изследване на земеделието и околната среда., Член, МОН, Номер на договора:2.Договр № 33 - 82/14.08.2015 2014
8 Assen Assenov, Екосистемни/ландшафтни услуги, предоставяни от планинско ливадните почви в източните старопланински общини на Софийска област“, Член, , Номер на договора:№ 031/2014 2013
9 Assen Assenov, Екосистемни/ландшафтни услуги, предоставяни от планинско ливадните почви в източните старопланински общини на Софийска област“, Член, , Номер на договора:№ 031/2014 2013
10 Assen Assenov, Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза І” за обособена позиция № 6 в качеството на Старши експерт и член на полеви екип № 14., Член, , Номер на договора:Граждански договор № 06-005/30.06.2011 г. с „ДИКОН ГРУП” ЕООД 2011
11 Assen Assenov, Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза І” за обособена позиция № 6 в качеството на Старши експерт и член на полеви екип № 14., Член, , Номер на договора:Граждански договор № 06-005/30.06.2011 г. с „ДИКОН ГРУП” ЕООД 2011
12 Assen Assenov, Трансформации в екотона в ландшафтите на Малешевска планина., Ръководител, , Номер на договора:№ 194/2008 2008
13 Assen Assenov, Инвентаризация на защитените зони по НАТУРА 2000 – Еловица, Габра, Осоговска планина и Доспат дере, Член, МОСВ 2006
14 Assen Assenov, „Дневен ред 21” на ПРООН (UNDP) за развитие на пилотните общини Асеновград, Веленград, Тетевен и Свищов., Член, 2000
15 Assen Assenov, Изследване на някои токсични елементи в района на ІІІ-та металургична база – Бургас , Член, 1987
Научно ръководство
1 Assen Assenov, Изграждане на база данни за остойностяване на материалните екосистемни услуги предоставяни от растителността във водосбора на р. Струмешница“ , Катедра ГИС - ГГФ - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Sofia Borisova Kostadinova 2018
2 Assen Assenov, ФУНКЦИОНАЛНО БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА мАЛА ПЛАНИНА, Катедра ЛОПС - ГГФ - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Borislav Grigorov Grigorov 2016
Редактор на издание нереферирано
1 Assen Assenov, Критично застрашени видове растения на планетата, Редактор на издание нереферирано 2018
2 Assen Assenov, Биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“, Редактор на издание нереферирано 2015
Редактор на издание реферирано
1 Assen Assenov, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Кн. 2, География, Редактор на издание реферирано 2020
2 Assen Assenov, Годишник на СУ, Кн. 2 география, Редактор на издание реферирано 2019
3 Assen Assenov, International Scientific Conference “Sustainable Mountain Regions: Make them work”, , Редактор на издание реферирано 2015
Статия в научно списание
1 Borislav Grigorov, Nikolay Velev, Assen Assenov, Momchil Nazarov, Mladen Gramatikov, Beloslava Genova, Kiril Vassilev, Forest habitats and vegetation of Dragoman Municipality, Western Bulgaria, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, vol:76, issue:2, 2023, pages:221-228, ISSN (print):2367-5535, ISSN (online):1310-1331, doi:DOI:10.7546/CRABS.2023.02.06, Ref, Web of Science, IF (0.378 - 2022), SCOPUS, SJR (0.19 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (Multidisciplinary) 2023
2 Borislav Grigorov, Nikolay Velev, Assen Assenov, Momchil Nazarov, Beloslava Genova, Kiril Vassilev, Forest habitats of Godech Municipality, Western Bulgaria, BioRisk, vol:20, 2023, pages:153-163, ISSN (print):1313-2644, ISSN (online):1313-2652, doi:https://doi.org/10.3897/biorisk.20.97534, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.3 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (Agricultural and Biological Sciences) 2023
3 Borislav Grigorov, Nikolay Velev, Assen Assenov, Momchil Nazarov, Beloslava Genova, Kiril Vassilev, Forests of Breznik Municipality, BioRisk, issue:17, 2022, pages:367-377, ISSN (print):1313-2644, ISSN (online):1313-2652, doi:https://doi.org/10.3897/biorisk.17.77388, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.24 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
4 Borislav Grigorov, Nikolay Velev, Assen Assenov, Martina Tsenova, Momchil Nazarov, Beloslava Genova, Kiril Vassilev, Grassland Habitats of Community Importance on the Territory of Godech Municipality, Ecologia Balkanica, vol:14, issue:1, 2022, pages:125-135, ISSN (print):1314-0213, ISSN (online):1313-9940, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.14 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (Ecology), PhD 2022
5 Borislav Grigorov, Nikolay Velev, Assen Assenov, Momchil Nazarov, Mladen Gramatikov, Beloslava Genova, Kiril Vassilev, Grassland habitats on the territory of Dragoman Municipality (Western Bulgaria), Flora Mediterranea, vol:31, 2021, pages:89-100, ISSN (print):1120-4052, ISSN (online):2240-4538, doi:https://doi.org/10.7320/FlMedit31.089, Ref, Web of Science, IF (0.97 - 2020), Web of Science Quartile: Q3 (Plant Science), SCOPUS, SJR (0.36 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (Plant Science) 2021
6 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Petko Bozhkov, Kiril Vassilev, Preliminary study of Council Directive 92/43/EEC habitats in Godech Municipality, Годишник на СУ, ГГФ, книга 2, География, vol:113, 2021, pages:43-57, ISSN (online):2535 – 0579, Ref 2021
7 Borislav Grigorov, Nikolay Velev, Assen Assenov, Momchil Nazarov, Mladen Gramatikov, Beloslava Genova, Kiril Vassilev, Shrubland habitats in Dragoman municipality: a case study from western Bulgaria, Journal of the Bulgarian Geographical Society, vol:44, 2021, pages:21-24, ISSN (print):2738-8107, ISSN (online):2738-8115 , doi:doi: 10.3897/jbgs.e66377, Ref, др. 2021
8 Petko Bozhkov, Borislav Grigorov, Assen Assenov, Assessment of Flood Regulation Capacity of Different Land Cover Types in Krumovitsa River Basin (Eastern Rhodopes), Ecologia Balkanica, vol:Special Edition 3, 2020, pages:155-162, ISSN (online):1313-9940, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.13 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (Ecology) 2020
9 K. Vassilev, H. Pedashenko, A. Aleksandrova, A. Assenov, B. Grigorov, Nikolay Nikolov, Balkan Vegetation Database (BVD) – updated information and current status, Vegetation Classification and Survey , vol:vol:1, issue:issue:1, 2020, pages:151-153, ISSN (online):ISSN (online):2683-0671, doi:doi:https://doi.org/10.3897/VCS/2020/61348, Ref 2020
10 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Carbon Sequestration – a Research Subject of a Present Importance, Ecologia Balkanica, vol:Special Edition 3, 2020, pages:295-302, ISSN (online):1313-9940, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.13 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (Ecology) 2020
11 Borislav Grigorov, Kiril Vassilev, Assen Assenov, Landscapes and ecosystems in Dragoman Municipality, Western Bulgaria, ACTA GEOBALCANICA, vol:6, issue:3, 2020, ISSN (online):1857-9833, doi:https://doi.org/10.18509/AGB.2020.13, Ref, др. 2020
12 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Soil organic carbon in Godech Municipality, Western Bulgaria, European Journal of Sustainable Development, vol:9, issue:4, 2020, pages:44-50, ISSN (print):2239-5938, ISSN (online):2239-6101, doi:Doi:10.14207/ejsd.2020.v9n4p44, Ref 2020
13 Асенов, А., Р. Кендерова, С. Матев, А. Балтакова, Оценка на хабитатното разнообразие в Милевска планина и Кървав камък на територията на България и връзката им с геоморфоложките характеристики на средата , Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", том:112, брой: кн. 2, География, 2019, стр.:117-145, ISSN (print):ISSN 0324 – 2579 (print), ISSN (online):ISSN 2535 – 0579 (online), Ref 2019
14 Vassilev Kiril, Assen Assenov, Nikolay Velev, Borislav Grigorov, Bilyana Borissova, Distribution, Characteristics and Ecological Role of Protective Forest Belts in Silistra Municipality, Northeastern Bulgaria, ECOLOGIA BALKANICA, vol:1, issue:11, 2019, pages:191-204, ISSN (print):1314-0213, ISSN (online):1313-9940, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.13 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (Ecology) 2019
15 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Bilyana Borissova, Landscape diversity of Mala planina, Годишник СУ "Св. Климент Охридски", Книга 2 - География, том:111, 2019, стр.:103-115, ISSN (print):ISSN 0324-2579, ISSN (online):ISSN 2535-0579, Ref 2019
16 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Long-term changes of surface water in water bodies near Mala Planina as an Ecosystem Service, BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University,CHEMISTRY. GEOGRAPHY. ECOLOGY Series , issue:1(126), 2019, pages:68-77, ISSN (print):ISSN 2616-6771, ISSN (online):ISSN 2617-9962, doi:DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6771-2019-126-1-68-77., Ref 2019
17 Асенов, А., Григоров, Б.,, ФИТОСОЦИОЛОГИЯ И КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", том: том -112, кн. 2, , брой: кн. 2, География, 2019, стр.:102-116, ISSN (print):ISSN 0324 – 2579 (print), ISSN (online):ISSN 2535 – 0579 (online), Ref 2019
18 Assen Assenov, Borislav Grigorov, Development of the land cover in Mala Planina, Известия на БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО, том:39, 2018, стр.:79-82, ISBN:0375-5924, Ref 2018
19 Grigorov, B., Assen Assenov, Evaluation of Carbon Storage as an Ecosystem/Landscape Service in eutric Cambisols, CMe, albic Luvisols, LVa and rendzic Leptosols, LPk in Mala planina., Eastern Academic Journal. , том:Issue 4,, брой:December, 2018. , 2018, стр.:253-257 2018
20 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Phylogeography as a subdiscipline of biogeography, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, Книга 2 - География, том:110, 2018, стр.:109-122, ISSN (print):ISSN 0324-2579 , ISSN (online):ISSN 2535-0579, Ref 2018
21 Koulov, B., E. Ivanova, B. Borisova, A. Assenov, Al. Ravnachka, GIS-based Valuation of Ecosystem Services in Mountain Regions: A Case Study of the Karlovo Municipality in Bulgaria, https://oneecosystem.pensoft.net/, 2017, pages:1-26, ISSN (online):2367-8194 , doi: https://doi.org/10.3897/oneeco.2.e14062, Ref 2017
22 Assen Assenov, Bilyana Borissova, Borislav Grigorov, Petko Bozhkov, Economic value of ecosystem/landscape goods and services in the municipalities of Rudozem and Banite, Год. СУ. Книга 2 - География., vol:Том 109, 2017, pages:117-135, ISSN (print):ISSN 0324-2579, ISSN (online):ISSN 2535-0579, Ref, PhD 2017
23 Assenov, A., B. Borissova, B. Grigorov, P. Bozhkov, Economic value of ecosystem/landscape goods and services in the municipalities of Rudozem and Banite , Annual of Sofia University “ST. KLIMENT OHRIDSKI” Faculty of Geology and Geography Book 2 – Geography , том:Volume 109, 2017, стр.:117-135, Ref, PhD 2017
24 B. Grigorov, A. Assenov, Mapping of Ecosystems in Mala Planina Mt, BULGARIA, ANNUAL o f Sofia University «St. Klimen t Ohridski» Faculty of Biology Book 2 – Botany, том:101, 2017, стр.:47-53, ISSN (print):ISSN 0204-9910, ISSN (online):ISSN 2367-9190, Ref 2017
25 Борисова, Б., А. Асенов, П. Димитров, Индикационно значение на индекса за хемеробност в ландшафтната оценка и мониторинг на планинските територии (по примера на община Смолян). , Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:108, брой:Кн. 2 – География, 2017, стр.:217-236, ISSN (print):0324-2579 , ISSN (online):2535-0579 , Ref 2017
26 Kiril Vassilev, Hristo Pedashenko, Alexandra Alexandrova, Alexandar Tashev, Anna Ganeva, Anna Gavrilova, Asya Gradevska, A. Assenov, Antonina Vitkova, Borislav Grigorov, Balkan Vegetation Database: historical background, current status and future perspectives, Phytocoenologia, vol:Vol. 46 (2016), issue:Issue 1, 2016, pages:89-95, doi:DOI: 10.1127/phyto/2016/0109, Ref, IF, IF (1.789 - 2016), Web of Science Quartile: Q2 (2016), SCOPUS Quartile: Q2 (Plant Science), International, PhD 2016
27 Vassilev, K., Gavrilova, A., Perashenko, H., Gradevska, A., Alexandrova, A., Assenov, A., Tashev, A., Vitkova, A., Ganeva, A., Tzonev, R., Balkan Vegetation Database: historical background, current status and future perspectives, Phytocoenologia , том:46, брой:1, 2016, стр.:89-95, ISSN (print):0340269X, doi:DOI: 10.1127/phyto/2016/0109, Ref, Web of Science, IF (1.721 - 2017), SCOPUS, SJR (0.395 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
28 Vassilev, K., H. Pedashenko, A. Alexandrova, A. Tashev, A. Ganeva, A. Gavrilova, A. Gradevska, A. Assenov, A. Vitkova ..................................., M. Lyubenova, Balkan vegetation database: historical background, current status and future perspectives. , Phytocoenologia, Section Ecoinformatics, vol:46, issue:1, 2016, pages:89-95, ISSN (print):0340269X, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q2 (2016), SCOPUS, SJR (0.465 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International 2016
29 A. Assenov, Aleksander Sarafov, P. Bozhkov, ECOSYSTEM/LANDSCAPE SERVICES PROVIDED BY UMBROSOLS (UM) IN SELECTED MOUNTAINOUS MUNICIPALITIES OF SOFIA DISTRICT, Bulgaria Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:69, issue:3, 2016, pages:319-326, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, PhD 2016
30 Ivanova, E., B. Koulov, B. Borisova, A. Assenov, K. Vassilev, GIS-based Valuation of Ecosystem Services in Mountain Regions: A Case Study of the Chepelare Municipality in Bulgaria, European Journal of Sustainable Development, vol:5, issue:4, 2016, Ref, IF ( - 2017) 2016
31 Ivanova E ., Koulov B., Borisova B., A. Assenov, Vassilev K., GIS-based Valuation of Ecosystem Services in Mountain Regions: A Case Study of the Chepelare Municipality in Bulgaria , European Journal of Sustainable Development, том:N 5, брой:N 4, 2016, стр.:335-346, doi:10.14207/ejsd, Ref 2016
32 Assenov, A., Vassilev, K., Padeshenko, H., Koulov, B., Ivanova, E., Borisova, B., Research of the Biotope Diversity for the Purposes of Economic Valuation of Ecosystem Services in Chepelare Municipality (The Rhodopes Region of Bulgaria), EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol:5, issue:4, 2016, pages:409-420, ISSN (print):2239-5938, ISSN (online):2239-6101, doi:10.14207/ejsd.2016.v5n4p409, Ref 2016
33 A. Assenov, K. Vassilev, H. Pedeshenko, B. Koulov, E. Ivanova, B. Borisova, Research of the Biotope Diversity for the Purposes of Economic Valuation of Ecosystem Services in Chepelare Munisipality (The Rhodopes Region of Bulgaria), European Journal of Sustainable Development, vol:5, issue:4, 2016, pages:409-420, ISSN (print):2239-5938 , ISSN (online):2239-6101 , doi:10.14207/ejsd, Ref 2016
34 Borislav Grigorov, Kiril Vassilev, Nikolay Velev, Assen Assenov, The Contradiction between Taxa of Conservation Significance and Invasive Species – a Case Study of Sustainable Development in Mala Planina, European Journal of Sustainable Development, vol:5, issue:4, 2016, pages:464-474, ISSN (print):ISSN 2239-5938, ISSN (online):ISSN 2239-6101, doi:10.14207/ejsd, Ref, PhD 2016
35 А. Асенов, Б. Борисова, Стойност на екосистемните (ландшафтните) услуги в района на град Априлци, град Калофер и град Смолян, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:107, брой:Кн. 2 – География, 2016, стр.:141-163, ISSN (print):0324-2579 , ISSN (online):2535-0579 , Ref 2016
36 B. Grigorov, A. Assenov, Evaluation of ecosystem services in the territory of Mala planina by the use of contingent valuation method. , J. BioSci. Biotechnol. 2015, SE/ONLINE: 307-312, том:SPECIAL EDITION / ONLINE Section “Biodiversity & Ecology”, 2015, стр.:307-312, ISSN (online):1314-6246 , Ref, PhD 2015
37 Б. Григоров, П. Димитров, А. Асенов, Ландшафтно биоразнообразие на Мала планина, Проблеми на географията, брой:1-2, 2015, стр.:154-165, ISSN (print):ISSN: 0204-7209, ISSN (online):ISSN: 2367-6671, Ref, PhD 2015
38 Lyubenova, M., G. Gushlekov, A. Assenov, Need to Link the Two Crucial Strategies - Sustainable Development and Innovative Economy, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, vol:23, issue:3, 2014, pages:417-430, ISSN (print):0861-9255 , ISSN (online):1313-8235 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.216 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014) 2014
39 A. Assenov, Environmental Protection and Political Borders: NATURA 2000 in the Rhodope Mountains., Ankara University Journal of Environmental Sciences, том:5, брой:1, 2013, стр.:49-60, Ref, Web of Science 2013
40 Dimitrov, D., A. Assenov, M. Lyubenova, K. Pachedjieva, New Chorological Data for the Flora of Floristic Region Valley of River Mesta – a contribution to the Vascular Flora of the Country, Comptes rendus de l’Acadеmie Bulgare des Sciences, vol:66, issue:5, 2013, pages:701-708, ISSN (print):13101331, ISSN (online):2367-5535 , Ref, Web of Science, IF (0.211 - 2012), Web of Science Quartile: Q2 (2013), SCOPUS, SJR (0.193 - 2012), SCOPUS Quartile: Q2 (2013) 2013
41 Dimitrov D., Assenov A., Lyubenova M., Pachedjieva K., New Chorological Data for the Vascular Flora of Mesta River Valley Floristic Region (Southwestern Bulgaria), Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, том:66, брой:5, 2013, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2013) 2013
42 А. Асенов, Котловинните полета във водосбора на р.Мътница. , Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:106, брой:Кн. 2 – География, 2013, стр.:115-134, Ref 2013
43 А. Асенов, 130 години от рождението на художника Патрики Сандев, „Минало“ , том:ХІХ, брой:Кн. 2, 2012 2012
44 А. Асенов, Оценка на екосистемните услуги в община Сатовча чрез метода на условното остойностяване, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:103, брой:Кн. 2 – География, 2012, стр.:139-169, Ref 2012
45 А. Асенов, Планината Перица (Бесленски рид) - част от защитена зона „Долна Места” - BG 0000220, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:105, брой:Кн. 2 – География, 2012, стр.:195-211, Ref 2012
46 Сарафов, А.,, Цв.,Станимирова, А. Асенов, Почвена среда в Златишко-Пирдопската котловина 100 години след изследването на Никола Пушкаров, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:105, брой:Кн. 2 – География, 2012, стр.:171-194, Ref 2012
47 А. Асенов, Биоразнообразието индикатор за устойчиво развитие на общината (на примера на Сатовча)., Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:104, брой:Кн. 2 – География, 2011, стр.:167-192, Ref 2011
48 А. Асенов, Методи за оценка на природния капитал, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:102, брой:Кн. 2 – География, 2009, Ref 2009
49 А. Асенов, Биоразнообразие на България, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:101, брой:Кн. 2 – География, 2008, стр.:91-114, Ref 2008
50 А. Асенов, Природни ресурси или природен капитал, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:100, брой:Кн. 2 – География, 2008, стр.:103-122, Ref 2008
51 А. Асенов, Биоразнообразие на планината Беласица – основа за създаване на международен природен парк., Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:98, брой:Кн. 2 – География, 2007, стр.:115-129, Ref 2007
52 А. Асенов, Хабитатно разнообразие на Осогово, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:99, брой:Кн. 2 – География, 2007, Ref 2007
53 А. Асенов, Анализ на измеренията за устойчиво развитие в община Сатовча, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:97, брой:Кн. 2 – География, 2005, стр.:161-178, Ref 2005
54 А. Асенов, Растителността на Горен Чеч, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:96, брой:Кн. 2 – География, 2004, Ref 2004
55 А. Асенов, Възможности за устойчиво развитие на община Сатовча, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:90, брой:Кн. 2 – География, 2000, Ref 2000
56 А. Асенов, Опазване на околната среда в района на КЦМ – Пловдив на прехода към устойчиво развитие, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:89, брой:Кн. 2 – География, 2000, стр.:439-459, Ref 2000
57 С. Вълчева, П. В. Петров, Ел Джурова, П. Петров, Л. Алексиева, А. Асенов, Г. Рачев, А. Попов, Геоекологични аспекти на минната дейност на енергийния комплекс „Марица-Изток”, Юбилеен сборник „50 години специалност геология”, 1997, стр.:39-42, Ref 1997
58 А. Асенов, Теоретични аспекти в развитието на фитоценологията и нейното място в българската наука, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:88, брой:Кн. 2 – География, 1997 1997
59 Велчев, А., Асенов, А., Пенин, Р., Влияние на варовото производство върху изменението и замърсяването на природната среда (по примера на Земенската котловина), Год. на СУ „Св.Климент Охридски“, том:85, брой:кн. 2 – География, 1994, стр.:153-181, Ref 1994
60 Велчев, А.,, А. Асенов, Р. Пенин,, Н. Тодорв, А. Пейчев,, В. Великов, И. Илиев, Влияниена варовото производство върху изменението и замърсяването на природната среда (по примера на Земенската котловина), Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:85, брой:Кн. 2 – География, 1994, стр.:85-107, Ref 1994
61 Велчев, А.,, Н. Тодорв,, А. Асенов, Н. Беручашвили, Ландшафтна карта на България в М 1 : 500 000, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, том:84, брой:Кн. 2 – География, 1992, стр.:153-180, Ref 1992
62 А. Асенов, Потенциален и оптимален видов състав на горските фитоценози в района на Металургично предприятие – Бургас. , Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, том:Том 81, , брой:Кн. 2 – География, 1992, Ref 1992
63 А. Асенов, Растително-географско и фитоценоложко проучване на долината на р. Дин Гад в района на Гарвалските Хималаи – Индия, Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ,, том:82, брой:Кн. 2 – География, 1992, стр.:143-158 1992
64 Велчев, А.,, А. Асенов, Субсредиземноморски ландшафти в поречието на р. Бяла и Източна Тракия., Год. на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, том:Том 82, брой:Кн. 2 – География, 1992, стр.:113-142, Ref 1992
65 Ачков, Н.,, С. Аначкова, М. Джокова, А. Асенов, Към характеристиката на почвообразуването в Гарвалските Хималаи, Почвознание и агрохимия, том:XXV, брой:№4,, 1990, стр.:41-49, Ref 1990
Статия в поредица
1 Assenov, A., M. Lyubenova, A. Asenov, N. Georgieva, K. Pachedjieva, Ecological and Space Differences in Habitat 91M0 Panonian – Balkanic Turkey oak-Sessile Oak Forests, Conf. Ser. „Seminar of ecology", vol:Seminar of Ecology with International Participation, issue:6, editor/s:prof. Dr S. Chankova et al., Publisher:Farago, 2013, pages:114-119, ISSN (print):979-853-476-132-4 , PhD 2013
2 Assenov, A., M. Lyubenova, K. Pachedjieva, N. Georgieva, Conservation Significance of the Border Stretch of Dospat River Valley, Conf. Ser. „Seminar of ecology", vol:Seminar of ecology with International Participation, issue:5, editor/s:prof. Dr S. Chankova et al., Publisher:Farago, 2012, pages:119-123, ISSN (print):979-853-476-132-4 , PhD 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Borislav Grigorov, Assen Assenov, Bulgarian ecosystems/landscapes – a setting for Hollywood movies, Proceedings of International Seminar of Ecology – 2019. Dedicated to the 75th anniversary of USB and the 150th anniversary of BAS, editor/s:S. Chankova, P. Parvanova, K. Danova), Farago, , Publisher:Farago, 2020, pages:72-80, ISBN:978-619-206-153-1, Ref 2020
2 Grigorov, B., Assenov, A., Tree cover and biomass carbon on agricultural land in Mala Planina. , Smart Geography, 100 Years of the Bulgarian Geographical Society, editor/s:Nedkov, S., Zhelezov, G., Ilieva, N., Nikolova, M., Koulov, B., Naydenov, K., Dimitrov, S. , Publisher:Springer, 2019, pages:1-9, ISSN (print):Print ISBN 978-3-030-28190-8,, ISSN (online):Online ISBN 978-3-030-28191-5. , doi:. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-28191-5_1 , Ref 2019
3 A. Assenov, Academician Anastas Ishirkov,s Contribution to the Development of Biogeography in Bulgaria (on the Occasion of 150 Years from his Birth). , Seminar of Ecology with International Participation., editor/s:Stephka Chankova, Petya Parvanova,Kalina Danova, Mariya Yovkova, Publisher:Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS, 2019, pages:128-136, ISBN:ISBN: 978-954-9746-45-7 2019
4 Grigorov, B., A. Assenov, Lazarus Taxa in Animalia Kingdom. , Seminar of Ecology with International Participation, editor/s:Stephka Chankova, Petya Parvanova,Kalina Danova, Mariya Yovkova, Publisher:Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS, 2019, pages:136-144, ISBN:978-954-9746-45-7 2019
5 Borislav Grigorov, Assen Assenov, The Case of Airsoft Games in Mala Planina as an Unconventional Cultural Ecosystem Services Use, 10th Anniversary "Seminar of Ecology-2017", with International Participation, редактор/и:Stephka Chankova, Petya Parvanova, Kalina Danova, издателство:FARAGO, 2018, стр.:133-140, ISBN:ISBN: 979-853-476-132-4, Ref 2018
6 Kostadinova S., Vassilev K., Assenov A., Gogushev G., Habitat diversity of Strumeshnitsa river watershed, Southwestern Bulgaria. , Book of Abstracts, First European Symposium Research, conservation and management of biodiversity in the European seashores - RCMBES 2017., редактор/и:Sabotinov N. (Ed-in-Chief), издателство:Printed by BPS ISBN 978-619-160-793-X Avangard Prima, 2017, 2017, Ref, PhD 2017
7 Nina Dyakova, Assenov, A., Concept for Organizing the Black Sea Turkish Aquatic Sites from NATURA 2000 Ecological Network, Semrnar on Ecology, 2017, редактор/и:Chankova, Parvanova, Danova, издателство:FARAGO, 2017, стр.:72-74, Ref, MSc 2017
8 Grigorov, B.,, Assenov, A., Landscape Assessment and Analysis of Mala Planina Based on the Hemeroby Index., Semrnar on Ecology, 2017, редактор/и:Chankova, Parvanova, Danova, издателство:FARAGO, 2017, стр.:2014-222, Ref, PhD 2017
9 A. Assenov, Landscape Ecology and Biodiversity, . Seminar of Ecology with International Participation., редактор/и:Chankova, Parvanova, Danova, издателство:FARAGO, 2017, стр.:205-214 2017
10 Kiril Vassilev, Borislav Grigorov, Assen Assenov, Hristo Pedashenko, Nikolay Velev, Syntaxonomical and habitat diversity of Mala planina Mt, Western Balkan Range (Stara planina), Bulgaria, Book of Abstracts, First European Symposium Research, conservation and management of biodiversity in the European seashores - RCMBES 2017, Primorsko, Bulgaria, 8-12 May 2017, редактор/и:Sabotinov N. , 2017, стр.:27-27, ISBN:978-619-160-793-X, Ref 2017
11 Vassilev K., Grigorov B., Assenov A., Pedashenko H., Velev N., Syntaxonomical and habitat diversity of Mala planina Mt, Western Balkan Range (Stara planina), Bulgaria. , Book of Abstracts, First European Symposium Research, conservation and management of biodiversity in the European seashores - RCMBES 2017, редактор/и: Sabotinov N. (Ed-in-Chief), издателство:Printed by BPS ISBN 978-619-160-793-X Avangard Prima, 2017, 2017, Ref, PhD 2017
12 Assen Assenov, Bilyana Borissova, Borislav Grigorov, Application of contingent valuation method in evaluating cultural ecosystem services along the eco-trails “Tsigansko gradishte-Sadilishteto” and “The Devil’s Bridge” in the Rhodope Mountains, Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени, 2016, PhD 2016
13 B. Grigorov, A. Assenov, Habitat diversity and Pastoralism in Mala planina, "География и приятели" Сборник в чест на 60 годишнината на проф. д-р Веселин Бояджиев и на 35 години преподавателска работа в СУ "Св. Климент Охридски", редактор/и:В. Бояджиев, издателство:Пардигма, 2016, стр.:69-80, ISBN:978-954-326-273-1, PhD 2016
14 Assenov, A., B. Borisova, P. Dimitrov, Habitat Diversity: A Key Category in Landscape Analysis for Spatial Planning in Mountain Conditions (A Case Study of the Banite Municipality, Bulgaria)., In: Proceedings of XVII-ти International Symposium Landscape and Landscape ecology, editor/s:Halada, Ľ., Bača, A., Boltižiar, M. [Eds]. , 2016, Ref, IF ( - 2017) 2016
15 A. Assenov, B. Borissova, P. Dimitrov, HABITAT DIVERSITY: A KEY CATEGORY IN LANDSCAPE ANALYSIS FOR SPATIAL PLANNING IN MOUNTAIN CONDITIONS (A CASE STUDY OF THE BANITE MUNICIPALITY, BULGARIA) , Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology: Landscape and Landscape Ecology, 27-29 May 2015, Nitra, Slovakia., редактор/и:Dr. Ľuboš Halada, Dr. Andrej Bača, Prof. Dr. Martin Boltižiar, издателство:Published by the Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia., 2016, стр.:36-44, doi:ISBN 978-80-89325-28-3 2016
16 A. Assenov, B. Borissova, B. Grigorov, Implementation of contingent valuation method in evaluating cultural ecosystem services along the eco-trails “Tsigansko gradishte-Sadilishteto” and “The Devil’s Bridge” in the Rhodope Mountains, Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени, редактор/и:G.Zelezov et al., издателство:БГД и Фондация ЛОПС, 2016, стр.:147-155, doi:ISBN 978-619-90446-1-2, PhD 2016
17 Borisova, B., A. Assenov, P. Dimitrov, A New Approach for Landscape Ecological Research in Mountain Areas. Seminar of Ecology, Proceedings of the Seminar of Ecology - 2014, with international participation dedicated to 70 years USB, editor/s:Chankova, S., Parvanova, P., Danova, K.[Ed] , 2015, pages:173-179, ISBN:979-853-476-132-4, Ref 2015
18 Assen Assenov, Borislav Grigorov, Sofia Kostadinova, Conceptual Design for Spatial Coherence of the Future Ecological Network NATURA 2000 in the Border Areas Between Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo, 4th Serbian Congress of Geographers with international partipication “Achievements, Current Topics and Practice” on the occasion of 150 years from birth Jovan Cvijic, editor/s:Stefan Stancovic and Dejan Filipovic, Publisher:Geographical Faculty, University of Beograd, 2015, pages:421-428, ISBN:ISBN 978-86-6283-032-6, Ref 2015
19 A. Assenov, B. Grigorov, S.Kostadinova, Conceptual Design for Spatial Coherence of the Future Ecological Network NATURA 2000 in the Border Areas Between Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo, 4th Serbian Congress of Geographers with international partipication, редактор/и:Stefan Stancovic and Dejan Filipovich, издателство:Geographical Faculty, University of Beograd, 2015, стр.:421-428, ISBN:ISBN 978-86-6283-032-6, PhD 2015
20 B. Grigorov, A. Assenov, Habitat diversity in Mala Planina, Seminar of Ecology with International Participation. , редактор/и:Stephka Chankova, Petya Parvanova, Kalina Danova, издателство:Publishing FARAGO, Sofia., 2015, стр.:18-26, ISBN:979-853-476-132-4, Ref, PhD 2015
21 Assenov, A., B. Borisova, P. Dimitrov, The Need to Introduce an Entrance Fee When Visiting the Eco-trails in Bulgaria (The Case of the “Canyon Falls” Trail - Smolyan), pp 158-167 , Proceedings of the Seminar of Ecology - 2014, with international participation dedicated to 70 years USB, 24-24.05.2014, IBEI, BAS., Publisher:FARAGO, 2015, pages:158-167 2015
22 A. Assenov, The Natura 2000 Ecological Network in the European Part of Turkey: a Conceptual Framework., Environment and Ecology in the Mediterranean Region II, редактор/и:Edited by Recep Efe and Munir Ozturk, издателство:Cambridge Scholars Publishing. , 2014, стр.:399-0, Ref, Web of Science 2014
23 A. Assenov, B. Borisova,, P. Dimitrov, The Need to Introduce an Entrance Fee when Visiting the Eco-trails in Bulgaria (The Case of Tthe “Canyon Falls” trail - Smolyan). , Semrnar on Ecology, April 2014. , 2014, Ref 2014
24 Искренов А., Р. Андонова, А. Асенов, Зараждане и изява на бекташизма като направление в ислямското вероизповедание в пределите на Балканския полуостров, „География и регионалистика“ от научна конференция посветена на проф. д-р Иван Батаклиев и 145 години от основаването на БАН, редактор/и:Г. Железов и др., издателство:Издателство на БАН, 2014, Ref 2014
25 А. Асенов, С. Костадинова, Идеен проект за развитието на екологичната мрежа НАТУРА 2000 във водосбора на р. Струмешница на територията на Р. Македония., „География и регионалистика“ от научна конференция посветена на проф. д-р Иван Батаклиев и 145 години от основаването на БАН., редактор/и:Г. Железов и др., издателство:Издателство на БАН, 2014, Ref, MSc 2014
26 Б. Борисова, А. Асенов, П. Димитров, Ландшафтно разнообразие и антропогенна еволюция (хемеробност) на ландшафтите в Централна Стара планина (по примера на община Априлци и кметство Калофер) , „География и регионалистика“ от научна конференция посветена на проф. д-р Иван Батаклиев и 145 години от основаването на БАН. , редактор/и:Железов, Г., М.Върбанов, Б.Кулов [Ред] , издателство:ТерАРТ, 2014, стр.:81-87, ISBN:978-954-9531-25-1, Ref 2014
27 Асенов, А., Развитие на Биогеографията в България в периода 2003-2013 година. , Юбилеен сборник 40 години Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда, редактор/и:Румен Пенин, издателство:Булвест 2000, 2013, стр.:80-90 2013
28 Assenov A., Lyubenova M., Assenov A., Georgieva N., Pachedjieva K., Ecological and Space Differences in Habitat 91M0 Panonian–Balkanic Turkey oak-Sessile Oak Forests, Сб. Доклади и резюмета "Семинар по екология - 2013", 2013, Ref 2013
29 A. Assenov, M. Ljubenova,, A., Asenov,, N., Georgieva,, K., Pachedjieva, Ecological and space differences in habitat 91MO, Semrnar on Ecology, 26-27 April 2012. , редактор/и:Stephka Chankova, издателство:FARAGO, 2013, стр.:114-119, doi:ISBN 978-954-2961-75-8, Ref, PhD 2013
30 A. Assenov, The Natura 2000 Ecological Network in the European Part of Turkey: a Conceptual Framework, Second International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit – Human-Environment Interactions, редактор/и:Rejep Efe, 2013, Ref 2013
31 A. Assenov, Biodiversity and Security. , 7^(-th) International Scientific Conference Dedicated to the International Earth Day “Security in the Age of Global Changes”., редактор/и:Daniela Zlatunova, Peter Slaveikov, издателство:„St. Kliment Ohridski” University Pres, 2012, стр.:132-136 2012
32 A. Assenov, M., Lyubenova, K., Pachedjieva, N., Georgieva, Conservation significance of the border stretch of Dospat River Valley, Semrnar on Ecology, 26-27 April 2012. , 2012, Ref 2012
33 A. Assenov, Willingness of the Population of Satovcha Municipality to pay for Ecosystems Services, Sixth International Conference „ Global Changes and Regional Development”.16, редактор/и:Peter Slaveikov, Daniela Zlatunova, издателство:The book is published and the Conference is organized with the kind support of the Balkan Geographical Association, 2011, стр.:84-88, doi:ISBN 978-964-07-3200-8 2011
34 А. Асенов, Оценка на екосистемните услиги в община Сатовча чрез метода на условното остойностяване, „География и регионално развитие” , редактор/и:Peter Slaveikov, , издателство:фондация "ЛОПС", 2010 2010
35 A. Assenov, Natural Capital of Satovcha Municipality 33-38 p., Fifth International Conference „ Global Changes and Regional Development”. , редактор/и:Daniela Zlatunova, Peter Slaveikov, издателство:„St. Kliment Ohridski” University Press, 2009, стр.:33-38, Ref 2009
36 A. Assenov, Spatial Correlation Between the Biomes in the South-Eastern Part of Bulgaria. , Fourth International Conference „ „Global Changes and Problems Theory and Practice”. , редактор/и:Peter Slaveikov, Daniela Zlatunova, Nina Nikolova, издателство:„$t. Kliment Ohridski” University Press, 2008, стр.:29-33, Ref 2008
37 A. Assenov, Habitat Diversity of Eloviza, : Third International Conference „Global Changes and Regional Challenges„ , редактор/и:Peter Slaveikov, Daniela Zlatunova, Nina Nikolova, издателство:„$t. Kliment Ohridski” University Press, 2007, стр.:240-243 2007
38 А. Асенов, Програмата НАТУРА – 2000 стимулиращ или ограничаващ фактор за развитието на туризма в България, Международна научна конференция “Туризъм – теория и практика”., редактор/и:Николина Попова, Мария Воденска, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, , 2007 2007
39 A. Assenov, Disjunctive Areas in the Bulgarian Biogeographic Range, Second International Conference „Global Changes and New Challenges of 21st Century”, редактор/и:Peter Slaveikov, Daniela Zlatunova, Nina Nikolova, издателство:„$t. Kliment Ohridski” University Press, 2006, стр.:117-122 2006
40 А. Асенов, Съпоставимост между хабитатно и ландшафтно разнообразие., Юбилейна национална научна конференция с международно участие “20 години СУБ – клон Смолян”, , 2006 2006
41 A. Assenov, The Border Biogeographic Areas of Bulgaria, First International Conference „Human Dimensions of Global Changes in Bulgaria”, редактор/и:Peter Slaveikov, Daniela Zlatunova, Nelly Hrstova, Marin Rusev, издателство:„$t. Kliment Ohridski” University Press, 2005, стр.:159-162, Ref 2005
42 А. Асенов, Биогеографска хорологизация на Балканския полуостров, І-ва Национална конференция по екология, издателство:Издателство ПЕТЕКСТОН, 2004, стр.:67-74 2004
43 А. Асенов, Биогеографска хорологизация на България, Географията ... вчера, днес, утре. В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов, редактор/и:Стефан Карастоянов, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, , 2004, стр.:300-310 2004
44 А. Асенов, Опит за фитосоциологично проучване на Горен Чеч. В Юбилеен сборник, “30 години Катедра “Ландшафтознание и опазване на околната среда”, редактор/и:Пенин, Р., издателство:МАЛЕО-63, 2003, стр.:109-116 2003
45 Атанасова, М., А. Асенов, Анализ на биогеографските ресурси в басейна на р. Козлука за развитие на рекреацията, География на медицинското обслужване на населението, 1990, PhD 1990
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Borislav Grigorov, Assen Assenov, LAZARUS TAXA IN ANIMALIA KINGDOM 2018
2 Секционен доклад, Assen Assenov, ACADEMICIAN ANASTAS ISHIRKOV'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF BIOGEGRAPHY IN BULGARIA (ON THE OCCASION OF 150 YEARS FROM HIS BIRTH) 2018
3 Секционен доклад, Borislav Grigorov, Assen Assenov, The Case of Airsoft Games in Mala Planina as an Uconventional Cultural Ecosystem Services Use. 2017
4 Секционен доклад, Vassilev K., Vassilev K., Grigorov B., Assenov A., Pedashenko H. & Velev N. 2017. Syntaxonomical and habitat diversity of Mala planina Mt, Western Balkan Range (Stara planina), Bulgaria. 2017
5 Секционен доклад, Assen Assenov, Challenges Biogeodraphy development 2017
6 Секционен доклад, Grigorov B.,A. Assenov, Long-term changes of surface water in water bodies near Mala Planina as an ecosystem service 2017
7 Секционен доклад, Kostadinova S.,K. Vassilev, N. Petrov, A. Assenov , Monetary Vaulation of the ecosystem services in the Strumeshnitsa River basin (Bulgaria). 2017
8 Секционен доклад, Assenova, M., S. Nedkov, A. Assenov, Cultural Ecosystem Services of the Urban Landscapes of Bulgaria. 2017
9 Секционен доклад, Borislav Grigorov, K. Vassilev, N. Velev, A. Assenov, The Contradiction between Taxa of Conservation Significance and Invasive Species – a Case Study of Sustainable Development in Mala Planina 2016
10 Секционен доклад, Kostadinova, S., K. Vassilev, A. Assenov, Habitat diversity of Strumeshnitsa river watershed, Southwestern Bulgaria 2016
11 Секционен доклад, Assen Assenov,., A. Chikalanov, M. Lyubenova, S. Kostadinova. , Ecosystem Services - A Function of Natural Capital 2016
12 Секционен доклад, Assen Assenov, landscape ecology and biodiversity 2016
13 Секционен доклад, Grigorov, B., A. Assenov, Landscape Assessment and Analysis of Mala planina Based on the Hemeroby index. 2016
14 Секционен доклад, Ivanova E., Koulov B., Borissova B., Assenov A., Vassilev K.,, GIS-based Vaulation of Ecocystem Services in Mountain Regions: A Case Study of the Chepelare Municipality in Bulgaria 2016
15 Секционен доклад, Dyakova, N., Assen Assenov, Idea project for organizing the Turkish aquatic sites in Black Sea from the ecological network NATURA 2000. 2016
16 Секционен доклад, Assen Assenov, Research of the Biotope Diversity for the Purposes of Economic Valuation of Ecosystem Services in Chepelare Municipality (The Rhodopes Region of Bulgaria) 2016
17 Секционен доклад, Grigorov, Borislav and Assen Assenov, Habitat Diversity and Pastoralism in Mala Planina 2015
18 Секционен доклад, Assen Assenov, Bilyana Borisova, Petar Dimitrov , Habitat Diversity: A Key Category in Landscape Analysis for Spatial Planning in Mountain Conditions (A Case Study of the Banite Municipality, Bulgaria) 2015
19 Секционен доклад, Assen Assenov, Spatial Discrepancies of Ecological Networks in the Border Region of Serbia and Bulgaria. 2015
20 Секционен доклад, Assen Assenov, B. Grigorov, S. Kostadinova, Conceptual Design for Spatial Coherence of the Future Ecological Network NATURA 2000 in the Border Areas Between Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo 2015
21 Секционен доклад, Assen Assenov, Habitat diversity in Mala planina. Seminar of Ecology with International Participation. Publishing FARAGO, Sofia. ISBN: 979-853-476-132-4, стр. 18-26 стр.. 2015
22 Секционен доклад, Assen Assenov, THE NEED TO INTRODUCE AN ENTRANCE FEE WHEN VISITING THE ECOTRAILS IN BULGARIA (THE CASE OF THE “CANYON FALLS” TRAIL - SMOLYAN) ; A NEW APPROACH FOR LANDSCAPE ECOLOGICAL RESEARCH IN MOUNTAIN AREAS 2014
23 Секционен доклад, Assen Assenov, Establishment of Protected Sites of Natura 2000 Network in the Border Area of Macedonia with Bulgaria. 2013
24 Секционен доклад, Assen Assenov, Environmental Protection and Political Borders: NATURA 2000 in the Rhodopi Mountains 2012
25 Секционен доклад, 7. M.Lyubenova, D. Sabev, А. Assenov, G. Gushlekov, Ecosystem services and innovative economy. 2012
26 Секционен доклад, Assen Assenov, Biodiversity and Security. 132-136 p. 2011
27 Секционен доклад, Assen Assenov, Willingness of the Population of Satovcha Municipality to pay for Ecosystems Services.84-88p. 2010
28 Секционен доклад, Assen Assenov, Закономерности в разпределението на растителните съобщества в България в зависимост от индекса на овлажнение (Im) и потенциалната евапотранспирация (PE). 1998
29 Секционен доклад, Assen Assenov, Екологичните възможности на фитосоциологичните карти при прехода към устойчиво развитие 1996
30 Секционен доклад, Atanassova, M., Assen Assenov, Анализ на биогеографските ресурси в басейна на р. Козлука за развитие на рекреацията 1990
31 Секционен доклад, Assen Assenov, Assenov, A., Composition and distribution of the Mediterranean Floristic species in the Eastern Rhodope Massif. 1989
32 Секционен доклад, Assen Assenov, Асенов, А.,Проблеми на природползването в Гарвалските Хималаи 1989
33 Секционен доклад, Galia Gaydarova, Assen Assenov, Petar Petrov, Сравнителен анализ между северозападния и югоизточния склон на Осоговска планина по отношение на растителността и валежните условия, влияещи върху режима на оттока. 1988
Участие в редколегия
1 Assen Assenov, Годишник на СУ, Кн. 2 география, Участие в редколегия 2022
2 Assen Assenov, Годишник на СУ, Кн. 2 география, Участие в редколегия 2021
3 Assen Assenov, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски" Кн.2 География, Участие в редколегия 2018
Учебник
1 А. Асенов, Биогеография на България, Издателство „АнДи”, София, Рецензирано 2006
2 А. Асенов, Обща биогеография, УИ „Св. Кл. Охридски”, , София 2001
3 А. Асенов, Консултант на Атлас по география за осми клас, Картография ЕООД , София 1998
4 А. Асенов, Горските пояси в България. В: Христоматия по физическа география на България, съставители – Кънчев, Д., М. Косева. , ДИ „Народна просвета” , София 1990
5 А. Асенов, Странджа – растителният оазис на Югоизточна Европа. В: Христоматия по физическа география на България, съставители – Кънчев, Д., М. Косева. , ДИ „Народна просвета” , София 1990
Учебно помагало
1 А. Асенов, М. Русев, На изпит по география – кандидат-студентско пособие за всички висши училища. Второ преработено издание - COBISS.BG-ID-1033269732, ISBN:954-426-153-2, Издателство "Анубис", София, Рецензирано 1999
2 А. Асенов, М. Русев, На изпит по география – кандидат-студентско пособие за всички висши училища. Второ преработено издание, Издателство "Анубис", София 1998
3 А. Асенов, Консултант на Атлас по география за осми клас, Картография ЕООД , София 1997
4 А. Асенов, М. Русев, На изпит по география – кандидат-студентско пособие за всички висши училища. Първо издание - в пет части: Част 1,2,3 - ISBN 954-426-153-2/COBISS.BG-ID-1032822500; Част 5 - ISBN 954-426-153-2/COBISS.BG-ID-1032822244., ISBN:954-426-153-2, Анубис, София, Ref, Рецензирано 1997
5 А. Асенов, Рецензент на глобус „Животни и растения”. , Картография ЕООД , София 1996