Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Дилек Газолу-Русанова

Author ID (SCOPUS):57210732516
Научен проект
1 Дилек Газолу-Русанова, "Алкил алкоксилати при вариране в степента на омокряне“ "Alkyl alkoxylates in wetting alteration", Член, BASF, Германия 2023
2 Дилек Газолу-Русанова, "Излседване на поведението при разтваряне на прахове или гранули и идентифициране на пътища за по-бързо разтваряне чрез изследване на комбинации от повърхностно активни вещества и сол (органични и неорганични) и разработване на корелации с космотропичен и хаотропен ефект" "Developing mechanistic understanding for dissolution behavior of powders or granules and identifying routes for faster dissolution by exploring combinations of surfactants and salt (organic & inorganic) and developing correlations with kosmotropic and chaotropic effect", Член, Unilever, Индия 2023
3 Дилек Газолу-Русанова, Biopolymers for Clean Future Биополимери за чисто бъдеще, Член, Unilever, UK 2023
4 Дилек Газолу-Русанова, Pure Clean, Член, Unilever, UK 2023
5 Дилек Газолу-Русанова, "Developing mechanistic understanding for Dissolution Behaviour of Powders or Granules and identifying routes for faster dissolution by exploring combinations of surfactants, salts, solvents and hydro tropes.", "Механистично обследване на поведението при разтваряне на прахчета или гранули и изследване на пътища за по-бързо разтваряне чрез комбиниране с ПАВ, соли, разтворители и хидротропи", Член, UL-India 2022
6 Дилек Газолу-Русанова, "Emulsifying properties of pea protein sources" „Емулгиращи свойства на източници на грахов протеин“, Член, Unilever, Нидерландия 2022
7 Дилек Газолу-Русанова, "Междуфазови и емулгиращи свойства на аквафабата" "Interfacial and emulsifying properties of aquafaba", Член, Unilever, Холандия 2021
8 Дилек Газолу-Русанова, Изясняване ролята на разтворителите в началните формулировки върху почистващите свойства на разредените системи Build mechanistic understanding of the role of solvent in cleaning with pre-diluted and diluted systems., Член, Unilever, Индия 2021
9 Дилек Газолу-Русанова, „Oмокряне - уравнение на състоянието и динамика“, "Wetting - equation of state (EQS) and dynamics", Член, BASF, Германия 2020
10 Дилек Газолу-Русанова, „Разработване на бързоотмиващи се шампоани с цел икономия на вода“, Член, Unilever, Англия 2020
11 Дилек Газолу-Русанова, „Получаване на нано емулсии чрез самоемулгиране при охлаждане“, Self-Emulsification Route to NanoEmulsions by Cooling of Industrially Relevant Compounds, Член, Европейска Комисия, Номер на договора:3344 2019
12 Дилек Газолу-Русанова, Изследване на спонтанно деформиращи се емулсионни капки и на реологичните свойства на ротаторни фази, Член, COST 2019
13 Дилек Газолу-Русанова, Прозрачни емулсии, “Transparent emulsions”, Член, Pepsi Co, САЩ, Номер на договора:3240 2017
14 Дилек Газолу-Русанова, Ефективно емулгиране, "Effective emulsification", Член, Pepsi Co, САЩ, Номер на договора:3218 2016
15 Дилек Газолу-Русанова, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, „Insight generation against the core areas of step change in weight efficiency, though stains, fast cold and dilute and materials of the future”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3200 2016
16 Дилек Газолу-Русанова, Ефективно емулгиране, “Long term food discover program: breakthrough emulsification”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3081 2013
17 Дилек Газолу-Русанова, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, “Mechanisms of foam boosting at low surfactant concentration”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3070 2013
18 Дилек Газолу-Русанова, Моделиране на адсорбацията върху твърди повърхности, “Smart polymer: mechanistic insights”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3048 2013
19 Дилек Газолу-Русанова, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, “Long term food discover program: natural emulsifiers understanding and improving the functionality of natural emulsifiers”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3080 2013
Статия в научно списание
1 D. Gazolu-Rusanova, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Ahtchi, Food Grade Nanoemulsions Preparation by Rotor-Stator Homogenization, Food Hydrocolloids, vol:102, 2020, pages:105579-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105579 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.055 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
2 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Елиот Борн, Моника Христова, Златина Митринова, Славка Чолакова, Влияние на сърфактантите върху реологичното поведение на кремове 2023
2 Секционен доклад, Стефани Паскова, М. Темелска, Д. Газолу-Русанова, С. Чолакова, Роля на разтворителя върху почистващото действие на повърхностно-активните вещества 2023
3 Постер, D. Gazolu -Rusanova, Z. Mitrinova, I. Lesov, S. Tcholakova, Essential oil micro and nanoemulsions formation, assisted by food grade preservatives 2022
4 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Иван Лесов, Златина Митринова, Славка Чолакова, Получаване на микро и наноемулсии на етерични масла с помощта на хранителни консерванти 2022
5 Секционен доклад, Dilek F. Gazolu-Rusanova, Fatmegul Mustan, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov and Julius de Folter, Role of lysolipids on the interfacial and liquid film properties of enzymatically modified egg yolk solutions 2019
6 Постер, Dilek Gazolu-Rusanova, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Badreddine Ahtchi, Food-grade nanoemulsion preparation by rotor-stator homogenization 2019
7 Постер, Dilek F. Gazolu-Rusanova, Bistra Terzieva, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov and Jo Janssen, Emulsification by rotor-stator homogenizer: comparison of experimental and predicted drop sizes 2019
8 Постер, Dilek F. Gazolu-Rusanova, Fatmegul Mustan, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov, Julius de Folter, Role of lysolipids on the surface properties of enzymatically modified egg yolk 2018
9 Постер, Dilek F. Gazolu-Rusanova, Bistra Terzieva, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov and Jo Janssen, Emulsification by rotor-stator homogenizer: Comparison of experimental and predicted drop sizes 2018
10 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Бистра Терзиева, Славка Чолакова, Николай Денков, Емулгиране с ротор-статор хомогенизатор. Сравнение на експериментални и теоретично предсказани размери 2017
11 Секционен доклад, Дилек Газолу, Славка Чолакова, Николай Денков, Роля на лизо-фосфолипидите върху повърхностните свойства на ензимно модифициран яйчен жълтък 2016
12 Секционен доклад, Дилек Газолу, Славка Чолакова, Николай Денков, Основни фактори, влияещи върху размера и полидисперсността на капките в емулсии, получени с ротор-статор хомогенизатор 2015
13 Секционен доклад, Дилек Газолу, Радка Петкова, Кристина Нешкова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на температурата върху отделянето на смесени твърдо-течни маслени замърсявания от твърди подложки 2013
14 Постер, Dilek Gazolu, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Adsorption on solid surfaces: Effect of surfactant and calcium 2013
15 Секционен доклад, Дилек Газолу, Славка Чолакова, Николай Денков, Ефект на калциевите йони и концентрацията на ПАВ върху повърхностната енергия на твърди тела и върху трифазните контактни ъгли на маслени капки 2012
16 Секционен доклад, Дилек Газолу, Захари Винаров, Славка Чолакова, Николай Денков, Механизми на отделяне на маслени замърсявания от твърди подложки 2011