Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Николина Танкушева

Researcher ID (Web of Science):AAM-1971-2021

ORCID ID:0000-0003-2699-0412
Дипломна работа
1 Николина Танкушева , Изследване двигателните възможности на хора с ментални увреждания със средствата на гимнастиката. ОКС Магистър, специалност: Адаптирана физическа активност и спорт, НСА "Васил Левски", Ръководител:доц. д-р Бонка Димитрова 2009
2 Николина Танкушева , Сравнителен кинематичен анализ на две упражнения на смесена успоредка. ОКС бакалавър, специалност: Спорт, НСА "Васил Левски", Ръководител:доц. д-р Георги Сергиев 2008
Дисертация д-р
Николина Танкушева , Дидактическа технология за развиване на координационните способности на ученици от начална училищна възраст чрез гимнастиката, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Елена Джамбазова - Спасунина 2019
Монография
Николина Танкушева, Дидактическа технология за развиване и оценяване на координационните способности чрез гимнастиката, ISBN:978-954-075-653-0, УИ "Св. Климент Охридски", с. 280, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Николина Танкушева , Създаване на положителна среда за обучението на студентите от педагогическите специалности по приобщаващо образование, Член, , Номер на договора:80-10-209 2020
2 Николина Танкушева , МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2019
Статия в научно списание
1 Nikolina Tankusheva, Проучване мнението на учители по физическо възпитание и спорт за урока по гимнастика в българското училище, KNOWLEDGE – International Journal , том:55, брой:2, 2022, стр.:355-361, ISSN (print):2545 – 4439, ISSN (online):1857-923X 2022
2 Nikolina Tankusheva, COMPONENTS OF DIFFICULTY IN THE BEAM ROUTINES OF THE 2020 OLYMPIC GAMES, KNOWLEDGE –International , том:49, брой:6, 2021, стр.:1311-1316, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2021
3 Nikolina Tankusheva, KINEMATIC ANALYSIS OF "SHAPOSHNIKOVA" FLIGHT ON UNIVEN BARS, Knowledge International Journal, том:46(6), 1087 - 1093. , брой:6, 2021, стр.:1087-1093, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X 2021
4 Nikolina Tankoucheva, COMPARATIVE ANALYSIS OF MOTOR COORDINATION ABILITIES OF 9-10-YEAR OLD BOYS ON THE BASIS OF REGIONAL (DEMOGRAPHYC) BENCHMARK CONTEXT, JOURNAL of Applied Sports Sciences , vol:Vol.1, 2019, pages:53-65, ISSN (print):2534-9597, ISSN (online):2535-0145, doi:http://journal.nsa.bg/pdf/vol1_2019/5%20COMPARATIVE%20ANALYSIS%20OF%20MOTOR%20COORDINATION.pdf, Ref, AIS eLibrary(Scientific Indexing Services (SIS),Index Copernic ) 2019
5 Nikolina M. Tankusheva, NORMATIVE BASIS FOR EVALUATION OF COORDINATION ABILITIES OF 9-10 YEAR OLD PUPILS, KNOWLEDGE – International Journal, vol:32, issue:4, 2019, pages:411-416, ISSN (print):2545 – 4439 , ISSN (online):1857-923X , doi: https://doi.org/10.35120/kij3204411t 2019
6 Neli Tankusheva, Nikolina M. Tankusheva, VAULT - „HANDSPRING FWD ON – TUKED SALTO FWD OFF“ - TRAINING IN THE STAGE OF SPORT IMPROVEMENT (AGE 10-11), KNOWLEDGE – International Journal , vol:Vol. 34, issue:6, 2019, pages:1779-1785, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, doi:https://doi.org/10.35120/kij34061779T 2019
7 Н.Танкушева, Изследване на координационните способности на 9–10-годишни ученички, Спорт и наука, брой:1-2, 2019, стр.:163-175, ISSN (online):1310-3393 2019
8 Emilija Petkovié, Ana Lilié, Stefan Kinov, Neli Tankusheva, Nikolina Milkova Tankusheva, Differences in strength and speed between groups of young female gymnasts, KINESMETRICS, UNIVERSITY IN PRISTINA FACULTY OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION, vol:5, issue:1, 2016, pages:63-70, ISSN (online):2217-9968, International 2016
9 Б, Димитрова, Николина Танкушева, Изследване на двигателните възможности на хора с ментални увреждания със средствата на гимнастиката, СН изв.бр.3/2012, 2012, ISSN (online):1310-3393 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Нели Танкушева, Николина Танкушева, Анализ на съчетанията на греда, ГОДИШНИК НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, редактор/и:Мариана Борукова, издателство:НСА ПРЕС, 2023, стр.:63-73, ISSN (print):2682-9908 2023
2 Николина Танкушева, Композиционна структура на съчетанията на земна гимнастика - Олимпийски игри 2020 г., Доклади от научна конференция “Знание, наука, иновации и технологии”, издателство:Институт за знание, наука и иновации., 2022, стр.:423-434, ISSN (print):2815-3472, ISSN (online):2815-3480 2022
3 Нели Танкушева, Марина Петрова, Николина Танкушева, Композиционна структура на съчетанията на смесена успоредка, ГОДИШНИК НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", редактор/и:Главен редактор: проф. Татяна Янчева, издателство:НСА ПРЕС, 2021, стр.:116-125, ISSN (print):2682-9908 2021
4 Николина Танкушева, УСПЕХИ В БЪЛГАРСКАТА СПОРТНА ГИМНАСТИКА ПО ВРЕМЕ НА ПАДНДЕМИЯ , Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Велико Търново, издателство:Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2021, стр.:133-141, ISSN (print):2367-7481 2021
5 Николина Танкушева, Изследване на координационните способности на 9-10 годишни ученици, Годишник на Национална спортна академия "Васил Левски", 2019, стр.:169-177, ISSN (print):2682-9908 2019
6 Николина М. Танкушева, Физическото развитие на 9-10 годишни ученици в България , Европейски стандарти в спортното образование, Враца, редактор/и:проф. Стефан Стойков дпн, издателство:Ай анд Би, 2019, стр.:159-170, ISBN:978-619-7281-51-1 2019
7 Emilija Petković, Stevan Stamenković, Nikolina Milkova Tankusheva, Predrag Mladenović3, The difference in motor skills between adolescent judokas and gymnasts , Journal.pesky. eu, 2017, стр.:55-61, ISSN (online):2534-8620, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
8 Николина Танкушева, АНАЛИЗ НА СЪЧЕТАНИЯТА НА СМЕСЕНА УСПОРЕДКАТА ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 2016, Европейски стандарти в спортното образование, издателство:Ай анд Би, Велико Търново , 2017, стр.:115-122, ISBN: 978-619-7281-24-8 2017
9 Нели Танкушева, Николина Танкушева, Димитър Давидов, Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г., Годишна университетска научна конференция, Том 1 Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", издателство:издателство:Издателски комплекс на НВУ "Васил Левск" ISSN 1314-1973, , 2017, стр.:164-174, ISSN (online):1314-1937 2017
10 Нели Танкушева, Николина Танкушева, Композиционни структура на съчетанията на греда, Годишна университетска научна конференция, Том 1 Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", издателство:Издателски комплекс на НВУ "Васил Левск" , 2017, стр.:155-163, ISSN (online):1314-1937 2017
11 Николина Танкушева, Нели Танкушева, Композиционни структура на съчетанията на земна гимнастика, Годишна университетска научна конференция, Том 1 Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", издателство:Издателски комплекс на НВУ "Васил Левск" ISSN 1314-1973, 2017, стр.:147-154, ISSN (online):1314-1937 2017
12 Nikolina Milkova Tankusheva, ARTISTIC GYMNASTICS IN BULGARIA FOR CHILDREN 5-7 YEARS OLD, SPORT I ZDRAVLJE, 2016, pages:27-32, ISSN (online):2303 - 8551 2016
13 Emilija Petković, Daniel Stanković, Branislav Dragić, Neli Tankuševa, Dimitr G. Davidov, Nikolina Tankuševa, Relations between motoric abilities on the results of the practical exam in artistic gymnastics, XIX International Scientific Conference “FIS COMMUNICATIONS 2016“ in Physical Education, sport and recreation, 2016, pages:334-338, ISBN:978-86-87249-80-6 2016
14 Emilija Petković, Daniel Stanković, Nikolina M. Tankusheva, Ivana Nimčević, The Difference in Motor Skills between Gymnast of Serbian „C“ program, The 4th Virtual Multidisciplinary Conference , 2016, pages:63-65, ISSN (print): 2453-7144, ISSN (online):1339-5572 , ISBN:978-80-554-1301-3 , doi:DOI: 10.18638/quaesti.2016.4.1.277, International 2016