Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Николина Танкушева

Researcher ID (Web of Science):AAM-1971-2021

ORCID ID:0000-0003-2699-0412
Дисертация д-р
Николина Танкушева , Дидактическа технология за развиване на координационните способности на ученици от начална училищна възраст чрез гимнастиката, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Елена Джамбазова - Спасунина 2019
Научен проект
Николина Танкушева , Създаване на положителна среда за обучението на студентите от педагогическите специалности при общуващо образование, Член, , Номер на договора:80-10-209 2020
Статия в научно списание
1 Nikolina Tankoucheva, COMPARATIVE ANALYSIS OF MOTOR COORDINATION ABILITIES OF 9-10-YEAR OLD BOYS ON THE BASIS OF REGIONAL (DEMOGRAPHYC) BENCHMARK CONTEXT, JOURNAL of Applied Sports Sciences , vol:Vol.1, 2019, pages:53-65, ISSN (print):2534-9597, ISSN (online):2535-0145, Ref, AIS eLibrary(Scientific Indexing Services (SIS),Index Copernic ) 2019
2 Nikolina M. Tankusheva, NORMATIVE BASIS FOR EVALUATION OF COORDINATION ABILITIES OF 9-10 YEAR OLD PUPILS, KNOWLEDGE – International Journal, vol:32, issue:4, 2019, pages:411-416, ISSN (print):2545 – 4439 , ISSN (online):1857-923X 2019
3 Neli Tankusheva, Nikolina M. Tankusheva, VAULT - „HANDSPRING FWD ON – TUKED SALTO FWD OFF“ - TRAINING IN THE STAGE OF SPORT IMPROVEMENT (AGE 10-11), KNOWLEDGE – International Journal , vol:Vol. 34, issue:6, 2019, pages:1779-1785, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, doi:https://doi.org/10.35120/kij34061779T 2019
4 Н.Танкушева, Изследване на координационните способности на 9–10-годишни ученички, Спорт и наука, брой:1-2, 2019, стр.:163-175, ISSN (online):1310-3393 2019
5 Emilija Petkovié, Ana Lilié, Stefan Kinov, Neli Tankusheva, Nikolina Milkova Tankusheva, Differences in strength and speed between groups of young female gymnasts, KINESMETRICS, UNIVERSITY IN PRISTINA FACULTY OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION, vol:5, issue:1, 2016, pages:63-70, ISSN (online):2217-9968, International 2016
6 Б, Димитрова, Николина Танкушева, Изследване на двигателните възможности на хора с ментални увреждания със средствата на гимнастиката, СН изв.бр.3/2012, 2012, ISSN (online):1310-3393 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Николина Танкушева, Изследване на координационните способности на 9-10 годишни ученици, Годишник на Национална спортна академия "Васил Левски", 2019, стр.:169-177, ISSN (print):2682-9908 2019
2 Николина М. Танкушева, Физическото развитие на 9-10 годишни ученици в България , Европейски стандарти в спортното образование , 2019, стр.:159-170, ISSN (print): 978-619-7281-24-8 2019
3 Emilija Petković, Stevan Stamenković, Nikolina Milkova Tankusheva, Predrag Mladenović3, The difference in motor skills between adolescent judokas and gymnasts , Journal.pesky. eu, 2017, стр.:55-61, ISSN (online):2534-8620, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
4 Николина Танкушева, АНАЛИЗ НА СЪЧЕТАНИЯТА НА СМЕСЕНА УСПОРЕДКАТА ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 2016, Европейски стандарти в спортното образование, издателство:Ай анд Би, Велико Търново , 2017, стр.:115-122, ISBN: 978-619-7281-24-8 2017
5 Нели Танкушева, Николина Танкушева, Димитър Давидов, Количествено-качествен анализ на държавното първенство по спортна гимнастика - жени за 2016 г., Годишна университетска научна конференция, Том 1 Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", издателство:издателство:Издателски комплекс на НВУ "Васил Левск" ISSN 1314-1973, , 2017, стр.:164-174, ISSN (online):1314-1937 2017
6 Нели Танкушева, Николина Танкушева, Композиционни структура на съчетанията на греда, Годишна университетска научна конференция, Том 1 Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", издателство:Издателски комплекс на НВУ "Васил Левск" , 2017, стр.:155-163, ISSN (online):1314-1937 2017
7 Николина Танкушева, Нели Танкушева, Композиционни структура на съчетанията на земна гимнастика, Годишна университетска научна конференция, Том 1 Научно направление "Педагогически и хуманитарни науки", издателство:Издателски комплекс на НВУ "Васил Левск" ISSN 1314-1973, 2017, стр.:147-154, ISSN (online):1314-1937 2017
8 Nikolina Milkova Tankusheva, ARTISTIC GYMNASTICS IN BULGARIA FOR CHILDREN 5-7 YEARS OLD, SPORT I ZDRAVLJE, 2016, pages:27-32, ISSN (online):2303 - 8551 2016
9 Emilija Petković, Daniel Stanković, Nikolina M. Tankusheva, Ivana Nimčević, The Difference in Motor Skills between Gymnast of Serbian „C“ program, The 4th Virtual Multidisciplinary Conference , 2016, pages:63-65, ISSN (print): 2453-7144, ISSN (online):1339-5572 , ISBN:978-80-554-1301-3 , doi:DOI: 10.18638/quaesti.2016.4.1.277, International 2016
Участие в конференция
Секционен доклад, Emilija Petković, Daniel Stanković, Branislav Dragić, Neli Tankuševa, Dimitr G. Davidov and Nikolina Tankuševa , Relations between motoric abilities on the results of the practical exam in artistic gymnastics 2016