Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Христо Стоев
Дисертация д-р
Христо Стоев, Проблемът за вътрешното сетиво в Кантовата теоретична философия ("Критика на чистия разум"), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Димитър Денков 2003
Монография
1 Христо Стоев, Откъм невъзможността на една трансцендентална антропология, УИ "Св. Климент Охридски", София 2017
2 Христо Стоев, Евдемонии, Ерго, София 2015
3 Христо Стоев, Понятията в "Критика на чистия разум". Систематичен преглед, Изток-Запад, София 2010
4 Христо Стоев, Кант и проблемът за вътрешното сетиво, Изток-Запад, София 2005
Статия в научно списание
1 Христо Стоев, Феноменологически мотиви в трансценденталната философия на Кант, Български философски преглед, том:10, 2020, стр.:128-145 2020
2 Христо Стоев, Три модуса на свободата, Български философски преглед, том:8, 2018, стр.:5-26 2018
3 Христо Стоев, Философско-етически фрагменти, Християнство и култура, брой:130, 2018, стр.:72-85 2018
4 Христо Стоев, Антропологията като емпирична и същевременно морално-космополитична дисциплина у Кант, Philosophia E-Journal for Philosophy & Culture, том:18, 2017, стр.:3-15, Ref 2017
5 Христо Стоев, За автентичността в изкуството или върху разликата между красиво и приятно, Български философски преглед, том:6, 2016, стр.:143-159, Ref 2016
6 Христо Стоев, Откъм Хусерловата критика на натурализма, Philosophia E-Journal of Philosophy and Culture, том:14, 2016, стр.:7-28, Ref 2016
7 Христо Стоев, Към понятието за навик у Хюм и у Кант, Български философски преглед, том:4, 2014, стр.:174-182, Ref 2014
8 Христо Стоев, Върху понятието за мотив в „Критика на практическия разум” на Кант, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:12, 2012, стр.:5-11 2012
9 Христо Стоев, Вярата в „Критика на чистия разум” на Кант, Християнство и култура, брой:63, 2011, стр.:31-49 2011
10 Христо Стоев, Из 'Дневник', Философски алтернативи, брой:6, 2011, стр.:141-147 2011
11 Христо Стоев, Философски фрагменти, Български философски преглед, том:1, 2011, стр.:126-132 2011
12 Христо Стоев, Метапонятията в "Критика на чистия разум", Философски алтернативи, брой:1, 2010, стр.:44-63 2010
13 Христо Стоев, Някои основни за „Критика на чистия разум” понятия в контекста на разбирането на Кант за човека като крайно разумно същество, Философски алтернативи, брой:4, 2009, стр.:139-147, Ref 2009
14 Христо Стоев, Някои основни понятия от трансценденталната естетика на "Критика на чистия разум", Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:8, 2008, стр.:14-19 2008
15 Христо Стоев, Опит върху „релативността” на категориите добро и зло, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:7, 2007, стр.:47-50 2007
16 Христо Стоев, Понятието многообразно в "Критика на чистия разум", Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:6, 2006 2006
17 Христо Стоев, За отношението между художественото творчество и моралната стойност на личността, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:5, 2005, стр.:7-14 2005
18 Христо Стоев, Въображение и схематизъм в "Критика на чистия разум" на Кант, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:4, 2004, стр.:160-169 2004
19 Христо Стоев, За разликата между трансцендентно и трансцендентално у Кант, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:4, 2004, стр.:135-138 2004
20 Христо Стоев, Кантовото понятие за "сетиво" и проблемът за "нещото само по себе си", Югозападни листи, брой:1, 2003, стр.:89-93 2003
21 Христо Стоев, Понятията за аперцепция и интелектуален наглед (Лайбниц, Кант, Фихте), Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:3, 2003, стр.:5-18 2003
Статия в поредица
1 Христо Стоев, Цеко Торбов, Философският XX век в България, том:Лица на модерната българска философска култура, брой:3, редактор/и:Атанас Стаматов, издателство:ИК "Св. Иван Рилски", 2020, стр.:245-254, ISSN (print):978-954-353-405-0 2020
2 Христо Стоев, Познанието като единство на спонтанност и рецептивност в теоретичната философия на Кант, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том:Хуманитарни и стопански науки, брой:52, св. IV, 2009, стр.:55-68 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Христо Стоев, Какво е да си образован?, Проблеми и перспективи на философското образование в България (Втора част), редактор/и:В. Кънева, Д. Елчинов, Е. Варджийска, , 2021, стр.:39-49 2021
2 Христо Стоев, Роденост, смъртност и права, Универсалност и приложимост на човешките права, редактор/и:Цена Желязкова, Веселин Дафов, Иван Криков, издателство:Св. Климент Охридски, 2020, стр.:21-37 2020
3 Христо Стоев, Кантовото опровержение на „материалния” идеализъм, Кант и диалогът на традициите, издателство:УИ „Неофит Рилски”, 2004, стр.:166-178 2004
4 Христо Стоев, Кантовото понятие за вътрешно сетиво и паралелът му с външното, Философски четения Арбнаси, издателство:Лик, 2002, стр.:66-71 2002
5 Христо Стоев, Оригиналното във философията на В. Соловьов, Владимир Соловьов и западноевропейската философска традиция, издателство:Кота, 2001, стр.:137-145 2001
6 Христо Стоев, Основни моменти в Кантовата концепция за човешкото познание, Кант и Кантовата традиция в България, издателство:Лик, 2001, стр.:217-222 2001
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Христо Стоев, Какво е да си образован? 2020
2 Пленарен доклад, Христо Стоев, Въображение и философия 2019
3 Пленарен доклад, Христо Стоев, Върху разликата между афект, емоция и страст 2019
4 Пленарен доклад, Христо Стоев, Феноменологически мотиви в трансценденталната философия на Кант 2018
5 Пленарен доклад, Христо Стоев, Съзнавано срещу конструирано време 2018
6 Пленарен доклад, Христо Стоев, Епохе и фикция 2018
7 Пленарен доклад, Христо Стоев, Изкуство и феноменологическа редукция 2018
8 Пленарен доклад, Христо Стоев, Роденост, смъртност и права 2018
9 Пленарен доклад, Христо Стоев, Феноменология и отчуждение 2017
10 Секционен доклад, Христо Стоев, Понятието за метафизика у Кант 2017
11 Пленарен доклад, Христо Стоев, Към едно по-цялостно разбиране на водещата идея на 'Критика на чистия разум' 2017
12 Пленарен доклад, Христо Стоев, Феноменологията като критика на отчуждението 2017
13 Пленарен доклад, Христо Стоев, Съзнанието и разликата между усещане, наглед и възприятие 2016
14 Пленарен доклад, Христо Стоев, Хусерловата критика на натурализма 2016
15 Пленарен доклад, Христо Стоев, Три степени на свободата (вариации върху тема от Кант) 2016
16 Секционен доклад, Христо Стоев, За мисленето и интелекта в книга III на De Anima на Аристотел 2016
17 Пленарен доклад, Христо Стоев, Аперцепцията – самосъзнание или себесъзнание? 2015
18 Пленарен доклад, Христо Стоев, Вътрешно сетиво и вътрешно съзнание за време: от Кант към Хусерл 2015
19 Пленарен доклад, Христо Стоев, Към разликата между приятно и красиво у Кант 2015
20 Пленарен доклад, Христо Стоев, Към разграничението между теоретически и практически разум или за пълните заглавия на първите две Кантови критики 2015
Участие в редколегия
1 Христо Стоев, Philosophia. E-Journal of Philosophy and Culture, Участие в редколегия 2012
2 Христо Стоев, Български философски преглед, Участие в редколегия 2011
3 Христо Стоев, Khora, Участие в редколегия 2000
Учебник
1 Иван Колев, Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова, Философия. Учебник за 10 клас, Анубис, София 2019
2 Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова, Философия. 9 клас, Анубис, София, Рецензирано 2018
3 Людмила Андреева, Розалина Найденова, Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Философия. 8 клас., Анубис, София, Рецензирано 2017