Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Христо Стоев
Дисертация д-р
Христо Стоев, Проблемът за вътрешното сетиво в Кантовата теоретична философия ("Критика на чистия разум"), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Димитър Денков 2003
Книга
Христо Стоев, Евдемонии, Ерго, София 2015
Монография
1 Христо Стоев, Откъм невъзможността на една трансцендентална антропология, УИ "Св. Климент Охридски", София 2017
2 Христо Стоев, Понятията в "Критика на чистия разум". Систематичен преглед, Изток-Запад, София 2010
3 Христо Стоев, Кант и проблемът за вътрешното сетиво, Изток-Запад, София 2005
Статия в научно списание
1 Христо Стоев, Три модуса на свободата, Български философски преглед, том:8, 2018, стр.:5-26 2018
2 Христо Стоев, Философско-етически фрагменти, Християнство и култура, брой:130, 2018, стр.:72-85 2018
3 Христо Стоев, Антропологията като емпирична и същевременно морално-космополитична дисциплина у Кант, Philosophia E-Journal for Philosophy & Culture, том:18, 2017, стр.:3-15, Ref 2017
4 Христо Стоев, За автентичността в изкуството или върху разликата между красиво и приятно, Български философски преглед, том:6, 2016, стр.:143-159, Ref 2016
5 Христо Стоев, Откъм Хусерловата критика на натурализма, Philosophia E-Journal of Philosophy and Culture, том:14, 2016, стр.:7-28, Ref 2016
6 Христо Стоев, Към понятието за навик у Хюм и у Кант, Български философски преглед, том:4, 2014, стр.:174-182, Ref 2014
7 Христо Стоев, Върху понятието за мотив в „Критика на практическия разум” на Кант, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:12, 2012, стр.:5-11 2012
8 Христо Стоев, Вярата в „Критика на чистия разум” на Кант, Християнство и култура, брой:63, 2011, стр.:31-49 2011
9 Христо Стоев, Из 'Дневник', Философски алтернативи, брой:6, 2011, стр.:141-147 2011
10 Христо Стоев, Философски фрагменти, Български философски преглед, том:1, 2011, стр.:126-132 2011
11 Христо Стоев, Метапонятията в "Критика на чистия разум", Философски алтернативи, брой:1, 2010, стр.:44-63 2010
12 Христо Стоев, Някои основни за „Критика на чистия разум” понятия в контекста на разбирането на Кант за човека като крайно разумно същество, Философски алтернативи, брой:4, 2009, стр.:139-147, Ref 2009
13 Христо Стоев, Някои основни понятия от трансценденталната естетика на "Критика на чистия разум", Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:8, 2008, стр.:14-19 2008
14 Христо Стоев, Опит върху „релативността” на категориите добро и зло, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:7, 2007, стр.:47-50 2007
15 Христо Стоев, Понятието многообразно в "Критика на чистия разум", Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:6, 2006 2006
16 Христо Стоев, За отношението между художественото творчество и моралната стойност на личността, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:5, 2005, стр.:7-14 2005
17 Христо Стоев, Въображение и схематизъм в "Критика на чистия разум" на Кант, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:4, 2004, стр.:160-169 2004
18 Христо Стоев, За разликата между трансцендентно и трансцендентално у Кант, Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:4, 2004, стр.:135-138 2004
19 Христо Стоев, Кантовото понятие за "сетиво" и проблемът за "нещото само по себе си", Югозападни листи, брой:1, 2003, стр.:89-93 2003
20 Христо Стоев, Понятията за аперцепция и интелектуален наглед (Лайбниц, Кант, Фихте), Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, том:3, 2003, стр.:5-18 2003
Статия в поредица
1 Христо Стоев, Цеко Торбов, Философският XX век в България, том:Лица на модерната българска философска култура, брой:3, редактор/и:Атанас Стаматов, издателство:ИК "Св. Иван Рилски", 2020, стр.:245-254, ISSN (print):978-954-353-405-0 2020
2 Христо Стоев, Познанието като единство на спонтанност и рецептивност в теоретичната философия на Кант, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том:Хуманитарни и стопански науки, брой:52, св. IV, 2009, стр.:55-68 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Христо Стоев, Кантовото опровержение на „материалния” идеализъм, Кант и диалогът на традициите, издателство:УИ „Неофит Рилски”, 2004, стр.:166-178 2004
2 Христо Стоев, Кантовото понятие за вътрешно сетиво и паралелът му с външното, Философски четения Арбнаси, издателство:Лик, 2002, стр.:66-71 2002
3 Христо Стоев, Оригиналното във философията на В. Соловьов, Владимир Соловьов и западноевропейската философска традиция, издателство:Кота, 2001, стр.:137-145 2001
4 Христо Стоев, Основни моменти в Кантовата концепция за човешкото познание, Кант и Кантовата традиция в България, издателство:Лик, 2001, стр.:217-222 2001
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Христо Стоев, Върху разликата между афект, емоция и страст 2019
2 Секционен доклад, Христо Стоев, Въображение и философия 2019
3 Секционен доклад, Христо Стоев, Епохе и фикция 2018
4 Секционен доклад, Христо Стоев, Изкуство и феноменологическа редукция 2018
5 Секционен доклад, Христо Стоев, Роденост, смъртност и права 2018
6 Секционен доклад, Христо Стоев, Феноменологически мотиви в трансценденталната философия на Кант 2018
7 Секционен доклад, Христо Стоев, Съзнавано срещу конструирано време 2018
8 Секционен доклад, Христо Стоев, Понятието за метафизика у Кант 2017
9 Секционен доклад, Христо Стоев, Към едно по-цялостно разбиране на водещата идея на 'Критика на чистия разум' 2017
10 Секционен доклад, Христо Стоев, Феноменологията като критика на отчуждението 2017
11 Секционен доклад, Христо Стоев, Феноменология и отчуждение 2017
12 Секционен доклад, Христо Стоев, Три степени на свободата (вариации върху тема от Кант) 2016
13 Секционен доклад, Христо Стоев, За мисленето и интелекта в книга III на De Anima на Аристотел 2016
14 Секционен доклад, Христо Стоев, Съзнанието и разликата между усещане, наглед и възприятие 2016
15 Секционен доклад, Христо Стоев, Хусерловата критика на натурализма 2016
16 Секционен доклад, Христо Стоев, Към разликата между приятно и красиво у Кант 2015
17 Секционен доклад, Христо Стоев, Към разграничението между теоретически и практически разум или за пълните заглавия на първите две Кантови критики 2015
18 Секционен доклад, Христо Стоев, Аперцепцията – самосъзнание или себесъзнание? 2015
19 Секционен доклад, Христо Стоев, Вътрешно сетиво и вътрешно съзнание за време: от Кант към Хусерл 2015
Участие в редколегия
1 Христо Стоев, Philosophia. E-Journal of Philosophy and Culture, Участие в редколегия 2012
2 Христо Стоев, Български философски преглед, Участие в редколегия 2011
3 Христо Стоев, Khora, Участие в редколегия 2000
Учебник
1 Иван Колев, Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, Христо Стоев, Розелина Найденова, Философия. 10 клас, Анубис, София 2019
2 Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Розелина Найденова, Философия. 9 клас, Анубис, София, Рецензирано 2018
3 Людмила Андреева, Розалина Найденова, Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Философия. 8 клас., Анубис, София, Рецензирано 2017