Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Антоанета Гетова
Глава от книга
Силвия Минева, Аглая Денкова, Анета Карагьоргиева, Илия Русенов, Николета Николова, Йоанна Ангелова, Антоанета Гетова, Ивайло Добрев, Екология на виртуалните реалности: големи данни, дигитална рационалност и техномиситицизъм. Техномистицизъм. Кибернетика на сакралните преживявания., ISBN:978-954-07-5281-5, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, България, Рецензирано 2021
Дисертация д-р
Антоанета Гетова, Организационна промяна и човешки ресурси в приватизирани предприятия (изследване на случаи), СУ “Св. Климент Охридски”, Ръководител:проф.д.с.н. Таня Чавдарова 2017
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Maria Stoycheva, Antoaneta Getova, Christian Betov, Mira Krusteff, EUROGRADUATE 2022, 2nd Phase of the European Pilot Survey of Higher Education Graduates (Country Report on Bulgaria), 2024
2 Antoaneta Getova, Zübeyde Demircioğlu, Milena Kremakova, Antoaneta Getova and Zübeyde Demircioğlu in conversation: Should we put our faith in the machines or distrust the digital magic? , The Sociological Review Magazine 2023
3 Антоанета Гетова, Нагласи и очаквания към онлайн обучението през втората година на пандемията, 2021
4 Антоанета Гетова, Проблеми и предизвикателства пред дистанционното обучение по време на извънредно положение, 2020
Книга
Ivanova, S, Getova, A. , Zheleva, D. , Children speak out: Trafficking risk and resilience in Southeast Europe. Bulgaria report, Sofia 2007
Монография
1 Antoaneta Getova, Bulgarian Privatization: A Sociological Point of View, ISBN:979-8-88676-935-7, Generis Publishing, Republic of Moldova 2023
2 Антоанета Гетова, Ефекти на приватизацията върху раздържавените предприятия, ISBN:978-954-07-5779-7, УИ "Св.Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Антоанета Гетова, Европейски ценности и социални предизвикателства“ (EuVaSC)“ в проект на СУ - SUMMIT, Член, 2023
2 Антоанета Гетова, ЕСС за България, Член, 2023
3 Антоанета Гетова, ЕСС за България , Член, 2021
4 Антоанета Гетова, Масова приватизация и социална трансформация: какво се случи с приватизираните предприятия, Ръководител, Проекти за финансиране на млади учени и постдокторанти 2020
5 Антоанета Гетова, Социологията в дигиталните медии, Ръководител, Конкурси, финансирани от държавния бюджет 2020
6 Антоанета Гетова, Масова приватизация и социална трансформация: участие на гражданите в икономическите промени в България , Ръководител, Министерство на образованието и науката 2019
7 Антоанета Гетова, Проект BG05SFOP001-2.017-0001 “Дигитална трансформация в обучението: дигитална компетентност и учене”, Член, Институт за публична администрация 2019
8 Антоанета Гетова, Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching , Член, 2017
9 Антоанета Гетова, „Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси”, проект на Джуниър Ачийвмънт България, Член, 2016
Статия в научно списание
1 Antoaneta Getova, Mihaela Misheva, Young returnees' sustainability of return: The case of Bulgaria, AIMS Geosciences , vol:3, issue:9, 2023, pages:426-440, Ref, Web of Science 2023
2 Antoaneta Getova, Social Legitimacy of Mass Privatization: The Case of Bulgaria, Bulgarian Journal of International Economics and Politics, vol:2, issue:2, 2022, pages:72-87, doi:https://doi.org/10.37075/BJIEP.2022.2.05, Ref, др.(ERIH) 2022
3 Антоанета Гетова, Промени в комуникацията във висшето образование по време на пандемията: нагласите на преподавателите, Реторика и Комуникации, issue:53, 2022, pages:143-155, ISSN (online):1314-4464, doi:10.55206/YURH3191 2022
4 Гетова, Антоанета, Три года онлайн-обучения во время пандемии COVID-19: ожидания и отношение болгарских студентов и преподавателей, Caucasian Science Bridge, vol:5, issue:4 (18), 2022, doi:10.18522/2658-5820.2022.4.9, Ref, др. 2022
5 Getova, Antoaneta Georgieva, Could Online Learning Substitute the Traditional one in Bulgarian Universities: Lecturers’ Point of View, Caucasian Science Bridge, vol:vol. 4, issue: no. 4 (14), 2021, pages:34-44, doi:https://doi.org/10.18522/2658-5820.2021.4.4 2021
6 Getova, Antoaneta, Mileva, Eleonora, Did the Pandemic Permanently Digitalize Higher Education in Bulgaria?, Research in Social Change, vol:13, issue:1, 2021, Ref, др. 2021
7 Getova, Antoaneta, Three Semesters during the Pandemic: How the Educational Process Changed According to the University Students, VANGUARD SCIENTIFIC INSTRUMENTS IN MANAGEMENT, issue:17, 2021, ISSN (online):1314 - 0582 2021
8 Гетова, Антоанета, Мишева, Михаела, Бакалова, Мария, Устойчивост на завръщането и реинтеграция на завръщащите се в България: индекс на ре-емиграцията, Научни трудове на УНСС, том:1, 2021, ISSN (online):2534-8957, Ref, др.(repec,road, ceeol) 2021
9 Antoaneta Getova, Eleonora Mileva, Boryana Angelova-Igova, Online Education during Pandemic, According to Students from Two Bulgarian Universities, Pedagogy, vol:7, issue:92, 2020, pages:211-219, Ref 2020
10 Гетова, А., Големите данни и общественият договор: анализ на казуса с изтичането на данни от Националната агенция за приходите, Етически изследвания, vol:2, issue:4, 2019, pages:67-74, др.(DOAJ, ROAD, Google Scholar) 2019
11 Гетова, А., Социалните ефекти на масовата приватизация, Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art, 2019, pages:498-504 2019
12 Гетова, А., Някои методологически проблеми на онлайн изследванията, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, 2012, pages:199-217 2012
13 Антоанета Гетова, Някои организационни тенденции, представени през призмата на обявите за работа, Наука, issue:3, 2007, pages:53-61, Ref 2007
Статия в поредица
1 Антоанета Гетова, Изследване “отвън” на политиката на човешки ресурси-нетрадиционен поглед върху обявите за работа, Годишник на Софийския университет, том:книга Социология, брой:96-98, издателство:СУ "Св.Климент Охридски", 2006, стр.:75-100 2006
2 Антоанета Гетова, Култура на кризата или криза на културата :анализ на екзистенциализма, Годишник на Софийския университет, том:книга Социология, брой:92, издателство:СУ "Св.Климент Охридски", 2000, стр.:123-129 2000
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Силвия Минева, Антоанета Гетова, Дистанционно образование и академични идеали по време на извънредно положение. В: Екология на виртуалните реалности: „големи данни”, дигитална рационалност и техномистицизъм. УИ СУ, 2021, с. 150-165 ISBN:978-954-07-5281-5, Екология на виртуалните реалности: „големи данни”, дигитална рационалност и техномистицизъм, editor/s:Силвия, Минева, Анета Карагеоргиева, Publisher:УИ Св.Кл. Охридски, 2021, pages:150-165, ISBN:978-954-07-5281-5 2021
2 Гетова, Антоанета, Милева, Елеонора, Ангелова-Игова, Боряна, Тенденции в онлайн обучението на студенти от Национална спортна академия „Васил Левски“ в условията на пандемия, Личност, мотивация, спорт (том 25), издателство:НСА Прес, 2021, стр.:158-166, ISSN (print):2682-9495 2021
3 Mihaela Misheva, Antoaneta Getova, Maria Bakalova, Returnees’ Reintegration “Back At Home”And Sustainability Of Return , RETURN MIGRATION:EUROPEAN AND BULGARIAN PERSPECTIVES, editor/s:Доц. д-р Андрей Нончев, Проф. д-р Веселин Минчев и др., Publisher:Издателски комплекс- УНСС, 2020, pages:143-159 2020
4 Силвия Минева, Антоанета Гетова, Дистанционно обучение в СУ по време на извънредно положение - проблеми и перспективи, Електронното обучение във всишите училища. Осма национална конференция, редактор/и:Румяна Пейчва-Форсайт Ренета Божанкова, издателство:УИ Св.Кл. Охридски, 2020, стр.:67-77, ISBN: 978-954-07-5028-6, Ref 2020
5 Гетова, А., Борисов, Ю., Образът на социологията в онлайн медиите, Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология” , издателство:УНСС, 2018, стр.:27-34 2018
6 Гетова, А., Как децата избират лидерите в своя клас? (Изследване на казуси), Лидерство и организационно развитие, 2016, стр.:99-105 2016
7 Getova, A., Borissov, J, The protests and the middle class in the media, Middle class as a precondition of sustainable society: fifteen years later, editor/s:Kelian, M., Publisher:Avangard Prima, Sofia, 2015, pages:223-240 2015
8 Гетова, А., Ключови умения на средните мениджъри (контент-анализ на обяви за работа), Лидерство и организационно развитие, 2015, стр.:294-302 2015
9 Антоанета Гетова, Приватизация и социална трансформация: един казус на приватизирано предприятие, Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване, издателство:Принта Ком, Смолян, 2014, стр.:145-152 2014
10 Гетова, А., "Анатемата" ляво в съвременна България , БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ: Статика и динамика в евроинтеграционния процес, издателство:ИИОЗ-БАН, 2012 2012
11 Антоанета Гетова, Приватизацията като механизъм за социална трансформация в България, Обществената трансформация в България, Европа и света”, Обществената трансформация в България, Европа и света , издателство:УНСС, 2012, стр.:246-253 2012
12 Getova, A., Vassilev, V, Researching Human Resources Management "outside" the Organization , Infusing Research and Knowlegde in South-East Europe, 2007, pages:273-277 2007
13 Антоанета Гетова, Успешност на приватизацията в България, Юбилеен сборник на стопанската академия “ СА “Д.А.Ценов”, Свищов, 2006, стр.:81-90 2006
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Антоанета Гетова, Масова приватизация и социална трансформация 20 години по-късно: възможности за изследване на ефектите върху приватизираните предприятия , Докторантски четения 4 /2020, редактор/и:съст. проф. И. Кабаков, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2021, стр.:581-592 2021
2 Антоанета Гетова, Традиция и промяна: унаследяваме ли модела на родителите си?, Благополучие и довериe: България в Европа, издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:395-406 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Algunas consecuencias sociales del seguimiento web 2024
2 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Three Years of Online Learning in the Universities in Bulgaria: Effects and Perspectives for the Future 2023
3 Секционен доклад, Антоанета Гетова, The gatekeeping of the machines: some social consequences of the information filtering in social media 2023
4 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Социологически и етически аспекти на мониторинга на потребителското поведение в Интернет 2022
5 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Основни методологически проблеми при мониторинг на потребителското поведение в Интернет 2022
6 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Did the Bulgarian Students Adapt to the University “from a Distance”: Analysis of the Effects of Online learning during the Third Year of the Pandemic 2022
7 Присъствие, Антоанета Гетова, The gatekeeping of the machines: some unexpected consequences of the information filtering in the social media 2021
8 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Three Semesters During the Pandemic: How the Educational Process Changed 2021
9 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Елеонора Милева, Бояна Ангелова-Игова, Тенденции в онлайн обучението на студенти от Национална спортна академия „В. Левски“ в условията на пандемия. 2021
10 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Елена Стойкова, Елеонора Милева, Бояна Ангелова-Игова, Did the Pandemic Permanently Digitalize the Higher Education: the Attitudes of Students and Lecturers in Bulgarian Universities 2021
11 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Юлиан Борисов, On Media Representation of Sociology: A Case Study of the Bulgarian Digital Media 2021
12 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Камен Ковачев, How much is 22% 2021
13 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Елена Стойкова, The "Fast And Dubious" Research On Higher Education During Covid-19 Pandemic: Where Did Sociology Go? 2021
14 Секционен доклад, Михаела Мишева, Мария Бакалова, Антоанета Гетова, Returnees reintegration “at home”: possible measurement 2020
15 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Елена Стойкова, COVID епидемията – предизвикателства пред образователния и изследователския процес 2020
16 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Силвия Минева, Problems and advantages of online education: what we learned from the pandemic 2020
17 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Масова приватизация и социална трансформация 20 години по-късно: ефекти върху приватизираните предприятия 2020
18 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Силвия Минева, Дистанционно обучение в СУ по време на извънредно положение – проблеми и перспективи 2020
19 Секционен доклад, Антоанета Гетова, ON-LINE EDUCATION DURING THE PANDEMIC OF COVID-19, ACCORDING TO STUDENTS FROM NSA “V. LEVSKI” AND SOFIA UNIVERSITY “KLIMENT OHRIDSKI” 2020
20 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Социалните ефекти на масовата приватизация 2019
21 Постер, Антоанета Гетова, Социална трансформация и приватизация в България: 20 години по-късно 2019
22 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Масова приватизация и участие на гражданите: 20 години по-късно 2019
23 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Transformation of the Privatized Organizations in Bulgaria: the Model of the Private vs. the Model of the State-Owned Enterprise 2019
24 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Камен Ковачев, Образът на лидера в предизборните послания на кандидатите за кмет 2019
25 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Consistencia Educacional de los Países Europeos: Un Análisis sobre los Datos de la Encuesta Social Europea 2018
26 Секционен доклад, Антоанета Гетова, Юлиан Борисов, Публичният образ на социологията в медиите 2017
Участие в редколегия
Антоанета Гетова, Caucasian Science Bridge, Участие в редколегия 2022