Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Цветелин Степанов

Author ID (SCOPUS):7801658291

Researcher ID (Web of Science):AAB-4469-2020

ORCID ID:0000-0003-3915-2821
Глава от книга
1 O. Karatay, Tsvetelin Stepanov, Chapter 1: Introduction. – In: Mass Conversions to Christianity and Islam, 800–1100, eds. Ts. Stepanov and O. Karatay, pp. 1-25., ISBN:978-3-031-34429-9 (eBook), Palgrave Macmillan, Cham, Рецензирано, International 2023
2 Tsvetelin Stepanov, The Times of St. Tsar Boris-Michael of Bulgaria (852-889; † 907): Between the Real Historical Facts of the Ninth Century and the 'Facts' of Selective Memory. -- In:Mass Conversions to Christianity and Islam, 800 – 1100, eds. Ts. Stepanov and O. Karatay, pp. 189-213., ISBN:ISBN 978-3-031-34429-9 (eBook), Palgrave Macmillan, Cham, Рецензирано 2023
3 Tsvetelin Stepanov, Bulgarian Dimensions of the Anticipation of the End of Times: Texts. Contexts. Real Places and Symbolic Topoi. - book chapter from Stepanov, Ts., Waiting for the End of the World: European Dimensions, 950-1200., Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2020
4 Tsvetelin Stepanov, European Dimensions of the Anticipation of the End of Times: Texts. Contexts. Real Places and Symbolic Topoi. -- a book chapter from Stepanov, Ts., Waiting for the End of the World: European Dimensions, 950-1200., Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2020
5 Tsvetelin Stepanov, Preface: How the Idea for This Book Came About. -- from Stepanov, Ts., Waiting for the End of the World: European Dimensions, 950-1200., Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2020
6 Tsvetelin Stepanov, Topography of the Evil Forces before the End of Times: European Dimensions. -- a book chapter from Stepanov, Ts., Waiting for the End of the World: European Dimensions, 950-1200., Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2020
7 Цветелин Степанов, Кочевая элита Степной Империи, VI–IX вв.: взгляд на Других., ISBN:978-5-7904-1997-3, Издательство Алтайского университета, Барнаул, Ref, Рецензирано 2015
8 Цветелин Степанов, Българите от най-древни времена до втората половина на VII в. , ISBN:954-621-186-9; 954-528-289-4, ИК "Труд" и "Знание" ЕООД, София, Ref, Рецензирано 2003
Глава от монография
Tsvetelin Stepanov, VII. Khazarie: L’Empire « non romain » de l’Europe de l’Est, 650–965/9. --In : Les empires médiévaux. Sous la dir. de S. Gouguenheim, pp. 171-190., ISBN:978-2-262-10635-5, Perrin, Ref 2024
Дисертация доктор на науките
Цветелин Йорданов Степанов, „В очакване на Края: европейски измерения, ок. 950-ок. 1200 г.", СУ "Св. Климент Охридски" 2015
Дисертация д-р
Цветелин Йорданов Степанов, Власт и авторитет в ранносредновековна България (VII – ср. IX в.). , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Георги Бакалов 1996
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Цветелин Йорданов Степанов, Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения (Материали от Кръгла маса с докторантски семинар, СУ „Св. Климент Охридски“, 30-31 март 2023 г.//ISSN 1311-784X; 232 стр. , УИ „Св. Климент Охридски“ 2023
2 Tsvetelin Stepanov, Scripta & e-Scripta, vol. 18, Sofia, 2018, 244–247, 2018
3 Tsvetelin Stepanov, ASPASIA, vol. 10, 2016, pp. 188-190, 2016
4 Цветелин Йорданов Степанов, Ищван Ердейи/ Erdélyi István. Съкровището от Над Сент Миклош/ A Nagyszentmiklόsi kincs, Tangra TanNakRa и Унг. култ. институт - София 2016
5 Tsvetelin Stepanov, The Bulgars: The Discussion Continues, Tangra TanNakRa 2014
6 Цветелин Йорданов Степанов, Древните българи – дискусията продължава. Сборник., Тангра ТанНакРа 2014
7 Цветелин Йорданов Степанов, F. Géza, A Bolgár-török műveltség emlékei, Napkút Kiadó, Budapest 2013
8 Цветелин Йорданов Степанов, Archivum Eurasiae Medii Aevi, Vol.16, Otto Harrassowitz Verlag 2011
9 Цветелин Йорданов Степанов, Волжка България и Казанското ханство. Предания и легенди на народите по Средна Волга., Летера 2011
10 Цветелин Йорданов Степанов, Памет и забрава във Византия, Военно издателство 2011
11 Цветелин Йорданов Степанов, ‘Anamnesis’/„Анамнеза”, Год. V, 2010, 2010
12 Цветелин Йорданов Степанов, Medieval Christianitas: Different Regions, ‘Faces’, Approaches, Военно издателство 2010
13 Tsvetelin Stepanov, Аrchivum Еurasiae Мedii Аеvi, Vol. 17(Wiesbaden), pp. 295-302 , Otto Harrassowitz Verlag 2010
14 Цветелин Йорданов Степанов, Homo byzantinus?, Военно издателство 2009
15 Цветелин Йорданов Степанов, Археология, No 3-4, с. 127-132 (Рец. на: Рашо Рашев, Българската езическа култура VІІ–ІХ век. София, 2008.), 2009
16 Цветелин Йорданов Степанов, Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова., УИ "Св. Кл. Охридски" 2008
17 Цветелин Йорданов Степанов, Archivum Eurasiae Medii Aevi , Vol. 15 , Otto Harrasowitz Verlag 2007
18 Цветелин Йорданов Степанов, Византия в собствените й очи и в очите на Другите., Гутенберг 2007
19 Цветелин Йорданов Степанов, Дневник, 2007
20 Цветелин Йорданов Степанов, Средновековен урбанизъм: памет – сакралност – традиции, УИ "Св. Кл. Охридски" 2007
21 Цветелин Йорданов Степанов, Дневник, 2006
22 Цветелин Йорданов Степанов, Бахши Иман. Джагфар Тарихи /Историята на Джагфар/. Свитък от булгарски летописи 1680 година, Кама 2005
23 Цветелин Йорданов Степанов, Власт – Образ – Въобразяване., Изток-Запад 2005
24 Цветелин Йорданов Степанов, Civitas divino-humana. В чест на професор Георги Бакалов/In honorem annorum LX Georgii Bakalov, Тангра ТанНакРа 2004
25 Цветелин Йорданов Степанов, Историческо бъдеще,кн. 1-2, 2004
26 Цветелин Йорданов Степанов, Образование и кариера (за кандидат-студенти), 2004
27 Цветелин Йорданов Степанов, Българи и хазари през ранното средновековие, Тангра ТанНакРа 2003
28 Цветелин Йорданов Степанов, Еврейски вести, 2003
29 Цветелин Йорданов Степанов, Образование и кариера (за кандидат-студенти), 2003
30 Цветелин Йорданов Степанов, The Medieval Review, Kalamazoo, USA, [online]. 01. 06. 01. ISSN: 1096-746X {The Medieval Review [online]. Kalamazoo: Western Michigan University, 1999 -. ISSN: 1096-746X}., 1999
31 Цветелин Йорданов Степанов, The Insider [Magazin], 1994
32 Цветелин Йорданов Степанов, Капитал прес, 1994
33 Цветелин Йорданов Степанов, The Insider [Magazin], 1993
Книга
1 Албена Миланова, Ивайла Попова, Георги Атанасов, Цветелин Степанов, Александър Иванов, Цветозар Йотов, Йото Йотов, Граници и културни модели: езичество vs християнство в контактната зона на Дунавския лимес (Малка Скития и Втора Мизия през IV-VII век). Избрана тематична библиография, ISBN:978-619-92636-0-0, София 2023
2 Tsvetelin Stepanov, The Bulgars and the Steppe Empire in the Early Middle Ages The Problem of the Others CONCLUSION, ISSN (print):978-90-04-18001-7, ISBN:978-90-04-18001-7, Brill, Leiden-Boston, Рецензирано 2010
3 Tsvetelin Stepanov, The Bulgars and the Steppe Empire in the Early Middle Ages The Problem of the Others INTRODUCTION, ISSN (print):978-90-04-18001-7, ISBN:978-90-04-18001-7, Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2010
4 Tsvetelin Stepanov, THE 'INSIDE' OTHER, ISSN (print):978-90-04-18001-7, ISBN:978-90-04-18001-7, Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2010
5 Tsvetelin Stepanov, THE 'OUTSIDE' OTHER, ISSN (print):978-90-04-18001-7, ISBN:978-90-04-18001-7, Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2010
6 Цветелин Степанов, История vs псевдонаука. Древнобългарски етюди, ISBN:978-954-28-0322-5, Сиела, София, Рецензирано 2008
7 Цветелин Степанов, В света на средновековните българи: Между реалното и въображаемото. 8 етюда, ISBN:954-9616-13-4, Фотоника, София, Ref 2003
8 Цветелин Степанов, Средновековните българи: Нови факти, интерпретации, хипотези. Сборник., ISBN:954-9942-12-0, Тангра ТанНакРа, София, Рецензирано 2000
Монография
1 Цветелин Степанов, Еволюция на българската държавност IV--IX век; 358 стр., ISBN:978-954-07-5741-4., УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
2 Tsvetelin Stepanov, Waiting for the End of the World: European Dimensions, 950 - 1200. (SCOPUS: 2-s2.0-85108550342; DOI: 10.1163/9789004409934), ISSN (print):978-90-04-34393-1 (Hardback); 978-90-04-40993-4 (E-book), ISBN:978-90-04-34393-1 (Hardback); 978-90-04-40993-4 (E-book), Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2020
3 Cvetelin Sztepanov, Vallások a pogány Bulgáriában. Historiográfiai megközelítések 1980 és 2015 között.; 242 Pp., ISSN (print):978-963-263-885-0, ISBN:978-963-263-885-0, Napkút Kiadó, Budapest, Ref 2019
4 Цветелин Степанов, Българите и Степната империя през Ранното средновековие: Проблемът за Другите, ISBN:978-954-326-382-0, Парадигма, София, Рецензирано 2019
5 Цветелин Степанов, Религии в езическа България (историографски подходи 1980-2015 г.). София, ISBN:ISBN 978-954-326-321-9, Парадигма, София, Ref, Рецензирано 2017
6 Цветелин Степанов, В очакване на Края: европейски измерения, ок. 950–ок. 1200 г. , ISBN:ISBN 978-954-07-4081-2, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Ref, Рецензирано 2016
7 Tsvetelin Stepanov, Invading in/from the ‘Holy Land’: Apocalyptic Metatext(s) and/or Imagined Geography, 950–1200, ISBN:978-3-659-47188-9, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Ref 2013
8 Tsvetelin Stepanov, The Bulgars and the Steppe Empire in the Early Middle Ages: The Problem of the ’Others’. [SCOPUS and WoS], ISSN (print):978-90-04-18001-7, ISBN:978-90-04-18001-7, Brill, Leiden-Boston, Ref, Рецензирано 2010
9 Cvetelin Sztepanov, Lovasnomád birodalmak és városlakók. A mások problémája, ISSN (print):ISBN 978-963-263-028-1, ISBN:ISBN 978-963-263-028-1, ‘Napkút Kiadó’, Budapest, Ref, Рецензирано 2008
10 Цветелин Степанов, Българите и степната империя през Ранното средновековие: Проблемът за Другите, ISBN:954-9943-98-4, Гутенберг, София, Ref 2005
11 Цветелин Степанов, Власт и авторитет в ранносредновековна България (VII – ср. IX в.). , ISBN:954-8761-43-2, Агато, София, Ref 1999
Научен проект
1 Цветелин Степанов, „Граници и културни модели: езичество vs християнство в контактната зона на Дунавския лимес (Малка Скития и Втора Мизия през ІV-VІІ в.)“, Член, МОН, Номер на договора:ВХ. № КП-06 Н60/10 от ноември 2021 г. 2021
2 Цветелин Степанов, Invading in/from the ‘Holy Land’: Apocalyptic Metatext(s) and/or Imagined Geography, 950–1200, Член, CAS-Sofia 2013
3 Цветелин Степанов, "Методи за идентификация и анализ на културното наследство” , Член, СУ "Св. Кл. Охридски" 2011
4 Цветелин Степанов, Byzantine Memory and Memory of Byzantium, Член, CAORC, Washington, DC, and The Andrew W. Mellon Foundation, New York 2009
5 Цветелин Степанов, Homo Byzantinus?, Член, CAORC, Washington, DC, and The Andrew W. Mellon Foundation, New York, and MSH, Paris 2007
6 Цветелин Степанов, Byzantium as seen by the Byzantines and the Others, Член, CAORC, Washington, DC, and The Andrew W. Mellon Foundation, New York, and MSH, Paris 2004
Научно ръководство
1 Цветелин Степанов, "Art and Power in Medieval Bulgaria. Second Bulgarian Empire (1185-1396)", Университет на Лорен (Нанси) и СУ „Св. Кл. Охридски“ дисертация д-р:Вера Атанасова 2021
2 Цветелин Степанов, „'Другост' и стереотипи в българо-унгарските отношения през Средновековието“, ФФ-Културология дипломна работа:Натали Бисерова Николова, Ф№ 2024 2020
3 Цветелин Степанов, Жената в степния пояс на Евразия: Опит за сравнение на социалните роли и положение на жената сред народите на степта преди и след приемането на някоя от световните или монотеистични религии, СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ-Културология дипломна работа:Любослава Крумова Христова 2018
4 Цветелин Степанов, Легитимация на династията Асеневци (1185-1256 г.), Теория и история на културата, ФФ дипломна работа:Александрина Марангозова 2016
5 Цветелин Степанов, Образите на жената в "Сводния патерик", ФФ-Културология дипломна работа:Изабел Йорданова 2014
6 Цветелин Степанов, Представи за "избрания народ" в Средновековна България, СУ "Св. Кл. Охридски", Катедра Теория и история на културата дипломна работа:Атанас Парушев 2014
7 Цветелин Степанов, Интегративни и дезинтегративни процеси в Хазария през 9--10 век, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Борис Живков 2010
Превод на книга
Цветелин Степанов, Създаването на славяните: История и археология на Долнодунавския регион, ок. 500-700 година., ISBN:ISBN 978-954--07-2781-3, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2009
Превод на статия
1 Цветелин Степанов, Ищван Ердейи, Разгадана ли е тайната на златното съкровище?. -- В: Ердейи, И., Съкровището от Над сент Миклош, стр. 105-112., ISBN:978-954-378-135-5, Тангра Тан Нак Ра, София, Рецензирано 2016
2 Цветелин Степанов, Омелян Прицак, "Българо-арабска кореспонденция от IX век", стр. 16-19., ISSN (print):, сп. Минало, София, Ref 2006
Редактор на издание реферирано
Цветелин Степанов, Hiperboreea [Journal of The Balkan History Association], Редактор на издание реферирано 2022
Редактор на сборник
1 Цветелин Степанов, 30 години специалност „Културология“. Юбилеен сборник, Редактор на сборник 2021
2 Цветелин Степанов, Съкровището от Над сент Миклош. София, Редактор на сборник 2016
3 Tsvetelin Stepanov, The Bulgars: The Discussion Continues. Ed. by Tsvetelin Stepanov. Sofia: Tangra Tan-NakRa Publ. House, Редактор на сборник 2014
4 Цветелин Степанов, Memory and Oblivion in Byzantium, Sofia, Редактор на сборник 2011
5 Цветелин Степанов, Medieval Christianitas: Different Regions, 'Faces', Approaches. Sofia: Voenno izdatelstvo Publ. House [Mediaevalia Christiana, III], Редактор на сборник 2010
6 Цветелин Степанов, Y. Hen, Roman Barbarians. ‘Palgrave&MacMillan’, в превод на Елика Рафи за изд-во „Рива”, излязла като: Ицхак Хен, „Римските варвари”, София: „Рива, Редактор на сборник 2010
7 Цветелин Степанов, Homo Byzantinus? София: Военно изд-во, Редактор на сборник 2009
8 Цветелин Степанов, Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. София: УИ "Св. Кл. Охридски" , Редактор на сборник 2008
9 Цветелин Степанов, Византия в собствените й очи и в очите на Другите. София: Гутенберг, Редактор на сборник 2007
10 Цветелин Степанов, Средновековен урбанизъм: Памет - Сакралност - Традиции. София: УИ "Св. Кл. Охридски" [Mediaevalia Christiana, II], Редактор на сборник 2007
11 Цветелин Степанов, Бахши Иман. Джагфар Тарихи /Историята на Джагфар/. Свитък от булгарски летописи 1680 година. Превод от руски В. Колевски. ИК „Кама”, Б. м, Редактор на сборник 2005
12 Цветелин Степанов, Власт - Образ - Въобразяване. София: Изток-Запад [Mediaevalia Christiana, I], Редактор на сборник 2005
13 Цветелин Степанов, Civitas divino-humana. In honorem annorum LX Georgii Bakalov, Редактор на сборник 2004
14 Цветелин Степанов, Българи и хазари през Ранното средновековие. София, 2003, Редактор на сборник 2003
Статия в научно списание
1 Tsvetelin Stepanov, Ivelin Ivanov, Late Medieval Nomads in the Bulgarian Historical Apocalyptic Literature: Images and Realities. , Chronica [Annual of the Institute of History, Univ. of Szeged], vol:21, 2023, pages:77-87, ISSN (print):1588-2039, ISSN (online):2676-9840, Ref 2023
2 Tsvetelin Stepanov, Turkic, Roman, or Iranian? The Institution of the Six Great Boilades in Early Medieval Bulgaria, Historical Studies on Central Europe, vol:3, issue:1, 2023, pages:26-41, doi:doi.org/10.47074/HSCE HSCE.2023-1.02, Ref 2023
3 Tsvetelin Stepanov, Joint review of: MIROSŁAW J. LESZKA and KIRIŁ MARINOW, eds., The Bulgarian State in 927–969: The Epoch of Tsar Peter I. (Byzantina Lodziensia 34). Krakow: Jagiellonian University Press, 2019. Paper. Pp. 686; color figures. $ 65.// ISBN: 978-8-3233-4545-9; and ZOFIA A. BRZOZOWSKA and MIROSŁAW J. LESZKA, Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians: Neither a Saint nor a Malefactress. (Byzantina Lodziensia 36). Krakow: Jagiellonian University Press, 2018. Paper. Pp. 226; color figures. $ 55.// ISBN: 978-8-3233-4441-4. -- SPECULUM [The journal of the Medieval Academy of America], Vol. 97, No. 3 (July), 2022, pp. 798-800; https://doi.org/10.1086/720575, Speculum, vol:97, issue:3, 2022, pages:798-800, doi:doi.org/10.1086/720575, Ref, Web of Science 2022
4 Tsvetelin Stepanov, Agriculture in the Forest-Steppe Region of Khazaria. Leiden-Boston: Brill, by Koloda, V., and Gorbanenko, S., Russian Review, vol:80, issue:2, 2021, pages:324-325, doi:DOI: 10.1163/9789004429574, Ref 2021
5 Tsvetelin Stepanov, Savirs, Bulgarians and Turko-Mongols in the History of the Chuvash, review of a book by Anton Salmin, St. Petersburg: Nestor-Istoriia, 2019., Bulgarian Historical Review, issue:1-2, 2021, pages:245-248, Ref 2021
6 Tsvetelin Stepanov, From 'steppe empires'/'super-complex chiefdoms' to 'early states': The case of Danube Bulgaria and Khazaria (Religious aspects)., Хазарский альманах, vol:17, 2020, pages:284-296, ISBN:978-5-91674-597-9, doi:10.31168/91674-597-9, Ref, (РИНЦ) 2020
7 Tsvetelin Stepanov, The History and Culture of Bulgaria in the 7th–12th Centuries: Between Two Easts and Two Wests., Byzantina Lodziensia, vol:39, 2020, pages:163-176, Ref 2020
8 Цветелин Степанов, За двата Изтока и двата Запада в българската историко-културна съдба до 1018 г., Годишник на Софийския Университет "Св. Кл. Охридски" - Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", том:100 (19), 2019, стр.:21-32, ISSN (print):1311-784Х, Ref 2019
9 Цветелин Степанов, Световни и монотеистични религии във Вътрешна Азия през I хил. сл. Хр., Пирон, брой:17, 2018, стр.:1-19, ISSN (online):2367-7031, Ref 2018
10 Tsvetelin Stepanov, review of: Woman in Medieval Bulgaria. Plovdiv:2011, by Sashka Georgieva, Aspasia//WOSUID: WOS:000385650800020, vol:10, 2016, pages:188-190, Ref 2016
11 Цветелин Степанов, Нашественици в Обетованата земя: Западноевропейски представи през X–XI в. , Bulgaria Mediaevalis, том:4-5, 2015, стр.:57-67, ISSN (print):1314-2941, Ref 2015
12 Tsvetelin Stepanov, Memory and Oblivion in the Christian East, 990s–1200: Three Apocalyptic Cases., Archivum Eurasiae Medii Aevi, vol:18, 2011, pages:335-351, ISSN (print):0724-8822, Ref, Web of Science 2011
13 Цветелин Степанов, Мифологические стратегии генеалогии власти в раннесредневековой Болгарии и Хазарии, Хазарский альманах, vol:9, 2011, pages:241-257, ISBN:978-966-1536-72-1, Ref 2011
14 Цветелин Степанов, Болгарские, аварские и хазарские аристократические имена в эпоху раннего средневековья (К вопросу о скифско-сарматском и алтайском наследстве в Центральной и Восточной Европе). , Anamnesis, брой:11, 2010, стр.:29-46 2010
15 Цветелин Степанов, Болгары и християнство до 864 года: историографический ракурс (1989-2009)., Славяноведение, issue:4, 2010, pages:3-10, ISSN (print):0132-1366, Ref, (РИНЦ) 2010
16 Цветелин Степанов, Памет и забрава в християнския Изток, кр. Х–кр. ХІІ век (Три апокалиптични казуса), Минало, брой:4, 2009, стр.:30-42, ISSN (print):1310-3415, Ref 2009
17 Цветелин Степанов, Етноси, съжителства, етногенезиси в ранносредновековна Европа (предизвикателствата на фактите и на историографските тези)., История, брой:4-5, 2006, стр.:35-42, ISSN (print):0861-3710, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (Science Index) 2006
18 Cvetelin Sztepanov, Kubrát/Kuvrát Nagy-Bulgáriája., Eleink – Magyar Őstőrténet, vol:IV, issue:2, 2005, pages:35-39, Ref 2005
19 Tsvetelin Stepanov, Rulers, Doctrines, and Title Practices in Eastern Europe, 6th–9th Centuries., Archivum Eurasiae Medii Aevi, том:14, 2005, стр.:263-279, ISSN (print):0724-8822, Ref 2005
20 Цветелин Степанов, Михаил, Петър, Йоан, Асен: в размисъл за властта на името-символ и за името – символ на власт в средновековна България. , История, брой:1-2, 2003, стр.:30-38, ISSN (print):0861-3710, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (Science Index) 2003
21 Tsvetelin Stepanov, Ruler and Doctrines in Pre-Christian Bulgaria (An Attempt for "Reading" and Interpretation). , ГСУ - Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", том:90, 2002, стр.:357-366, ISSN (print):1311-784Х, Ref 2002
22 Цветелин Степанов, Александър Македонски, Кавказ и проблемът за границата: осмисляне на пространството на цивилизацията у волжките и дунавските българи, Хазарский альманах, брой:1, 2002, стр.:131-139, ISBN:966-8019-24-5, Ref 2002
23 Цветелин Степанов, Защо великите боили са били шест на брой? (Нов ирански елемент в българската държавност?). , Български векове, брой:4, 2002, стр.:6-12 2002
24 Tsvetelin Stepanov, The Bulgar title KANASUBIGI: Reconstructing the notions of divine kingship in Bulgaria, AD 822-836, Early Medieval Europe, vol:10, issue:1, 2001, pages:1-19, ISSN (print):0963-9462, doi:https://doi.org/10.1111/1468-0254.00077, Web of Science 2001
25 Цветелин Степанов, Образи и имена на злото и болестта в старобългарската литература, Балканистичен форум, том:10, брой:1-2-3, 2001, стр.:64-72, ISSN (print):1310-3970, Ref 2001
26 Tsvetelin Stepanov, Avitohol – a Historical Personality or a Mythical Figure? , Bulgarian Centuries, брой:1, 1999, стр.:50-60 1999
27 Цветелин Степанов, Авитохол – историческа личност или митологема? , Български векове, брой:1, 1999, стр.:54-64 1999
28 Цветелин Степанов, Граници в пространството и граници в мисленето на ранносредновековния българин, или за едно друго име на "мостовете" и "бариерите". , История, брой:4-5, 1999, стр.:7-21, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (Science Index) 1999
29 Цветелин Степанов, Ипсилон с двумя пиками (IYI) и его значения (К символике в раннесредневековой Българии). , Bulgarian Historical Review, issue:3-4, 1999, pages:3-9, ISSN (print):0204-8906, Ref 1999
30 Cvetelin Stepanov, Periphery as Universe, Byzantinoslavica (Prague), vol:LIX, issue:2, 1998, pages:247-254, ISSN (print):0007-7712, Ref 1998
31 Цветелин Степанов, Антоанета Делева, Protobulgarica (Varia), Palaeobulgarica, том:22, брой:4, 1998, стр.:89-100, ISSN (print):0204-4021, Ref 1998
32 Цветелин Степанов, 'KANASUBIGI', титлата на прабългарския владетел (Размишления върху идеята за върховната власт в предхристиянска България), Palaeobulgarica, брой:3, 1997, стр.:54-59, ISSN (print):0204-4021, Ref 1997
33 Цветелин Степанов, Владетелската доктрина в предхристиянска България (Един опит за "прочит" и интерпретация). , Родина, брой:3-4, 1997, стр.:5-18, Ref 1997
34 Цветелин Степанов, От меча към Константиновия кръст: една възможна интерпретация на идеята за върховната власт в средновековна България, ГСУ - Център по Културознание, том:86, 1995, стр.:23-29, ISSN (print):0861-8542, Ref 1995
35 Цветелин Степанов, Новые данные о землях, населявшихся древними болгарами, Bulgarian Historical Review, брой:2, 1994, стр.:5-11, ISSN (print):0204-8906, Ref 1994
36 Цветелин Степанов, Саки ли са Аспаруховите българи?, История, брой:3, 1994, стр.:10-22 1994
Статия в поредица
1 Tsvetelin Stepanov, Danube and Caucasus – the Bulgar(ian)s’ Real and Imagined Frontiers, Miscellanea Bulgarica, Bd. 22, vol:Der Donaulimes in der Spätantike und im Frühmittelalter, issue:22, editor/s:A. Schwarcz, P. Soustal, A. Tcholakova, Publisher:LIT Verlag, 2016, pages:299-309, ISBN:978-3-643-50689-4, Ref 2016
2 Цветелин Степанов, Чудовища-исполини: Скандинавски и български представи, X–XIII век, Studia Balcanica, 31, том:Mirabilia: Чудеса и чудовища, брой:31, редактор/и:Ваня Лозанова-Станчева и Валерия Фол, издателство:Парадигма, 2016, стр.:137-154, ISBN:978-619-7179-05-7, Ref 2016
3 Tsvetelin Stepanov, Towns, capital cities, and kingdoms, or about some metamorphoses of the heavenly protection in South-Eastern Europe, 12th –17th century, Mediaevalia Christiana, том:Средновековен урбанизъм., брой:2, редактор/и:Георги Казаков и Цветелин Степанов, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2007, стр.:162-172, ISBN:978-954-07-2608-3, Ref 2007
4 Цветелин Степанов, Защо българите "изискват чуждото" и не дават "своето" или за дългия път от "степната империя" към християнското царство. , Проблеми на прабългарската история и култура, том:Проблеми на прабългарската история и култура, брой:4/част 2, издателство:НАИМ-филиал Шумен и РИМ-Варна, 2007, стр.:197-204, ISSN (print):1313-4248, Ref 2007
5 Цветелин Степанов, България между 822 г. и края на ХІ в.: “разбуждането” на един традиционен образ, Mediaevalia Christiana, том:Власт – Образ – Въобразяване, брой:1, редактор/и:Георги Казаков и Цветелин Степанов, издателство:Изток-Запад, 2005, стр.:182-199, ISBN:ISBN 10:954-321-206-6; ISBN 13: 978-954-321-206-4., Ref 2005
6 Цветелин Степанов, Цивилизационно равнище на българите до Х век: Другите за нас и ние за себе си., Изкривявания и фалшификации, том:История на българите, брой:1, издателство:Тангра ТанНакРа, 2002, Ref 2002
7 Цветелин Степанов, Владетел, доктринерика и титулни практики в Източна Европа през VI – IХ век., Българите в Северното Причерноморие , том:Българите в Северното Причерноморие (Изследвания и материали), брой:7, издателство:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, стр.:199-211, Ref 2000
8 Tsvetelin Stepanov, "An upsilon between two vertical lines" (vertical bar Y vertical bar) and its meaning - Sign symbolism in early medieval Bulgaria, BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, issue:3-4, 1999, pages:3-9, ISSN (print):0204-8906, Ref 1999
9 Cvetelin Stepanov, DETERMINING THE LOCATION OF KUVRAT MAGNA-BULGARIA + BULGARIA IN THE 1ST-HALF OF THE 7TH-CENTURY, BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, issue:2, 1995, pages:5-11, ISSN (print):0204-8906, Ref 1995
10 Цветелин Степанов, NEW MATERIAL CONCERNING THE LANDS POPULATED BY PROTO-BULGARIANS, BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, issue:2, 1994, pages:5-11, ISSN (print):0204-8906, Ref 1994
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветелин Степанов, За двата Изтока в българската историческа и културна съдба (XIII--XIV век) , 30 години специалност „Културология“. Юбилеен сборник., редактор/и:Г. Гончарова, Цв. Степанов, К. Василев, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:94-120, ISBN:978-954-07-5320-1 2021
2 Tsvetelin Stepanov, The History and Culture of Bulgaria in the 7th--12th Centuries: Between Two Easts and Two Wests, Media Aetas--Historia Viva/Sredniowiecze--Historia Zywa. VI Kongres Mediewistow Polskich 2018. Abstrakty, Publisher:Fundacija dla Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018, pages:146-147, ISBN:978-83-927087-3-5 2018
3 Tsvetelin Stepanov, Trade and Dependence: Between Historical Facts and Historical Memory about the Bulgaro-Khazar Relations, the 9th--10th Centuries. , Восточная Европа в древности и средневековье. ХХХ Юбилейнъiе чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Т. Пашуто, Москва, 17-20 апреля 2018 г., издателство:РАН-Москва, 2018, стр.:271-275, Ref 2018
4 Цветелин Степанов, Реалии и трансформации в почитта към свети архангел Михаил в българските предели (краят на IX -- краят на XI век)., Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова, редактор/и:Петко Ст. Петков, издателство:Просвета--София, 2018, стр.:21-30, ISBN:978-954-01-3551-9, Ref 2018
5 Цветелин Степанов, Религии в езическа България (научни парадигми), On Religious and Cultural Contents in Korea and Bulgaria. Proceedings of the International Conference on Korean Studies, Sofia, November 16-17, 2017. , редактор/и:Alexander Fedotoff, K. So Young, издателство:Kamea Group Ltd., 2017, стр.:195-213, ISBN:978-619-7084-41-2, Ref 2017
6 Tsvetelin Stepanov, The system of succession in Qubrat’s ‘Magna Bulgaria’: A new approach to an old problem, Central Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honour of Peter B. Golden., editor/s:István Zimonyi and Osman Karatay, Publisher:Otto Harrassowitz Verlag, 2016, pages:383-391, ISSN (print):0177-4743, ISBN:978-3-447-10534-7, Ref, Web of Science 2016
7 Цветелин Степанов, Отон III, Хенрих II и култът към св. арх. Михаил: символни деяния на границата на две хилядолетия, Christianitas, Historia, Metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев, редактор/и:свещ. Сава (Щони) Кокудев и Мартин Осиковски, издателство:Communitas Foundation, 2016, стр.:188-205, ISBN:978-954-9992-96-0, Ref 2016
8 Tsvetelin Stepanov, The Giants-motif in Medieval Europe, North and South, Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Eu-rope in the First Millennium AD, editor/s:Eds. Oksana Minaeva and Lena Holmquist, Publisher:‘Cambridge Scholars Publishing’, 2015, pages:96-105, ISBN:13:978-1-4438-7761-9, Ref 2015
9 Цветелин Степанов, Территориально-административное развитие средневековой Болгарии (VII–XIII вв.). , Восточная Европа в древности и средневековье, XXVII: Государственная территория как фактор политогенеза. XXVII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Т. Пашуто, Москва, 15-17 апреля 2015 г. Материалы конференции., 2015, стр.:243-248, Ref 2015
10 Tsvetelin Stepanov, Bulgar, Avar, and Khazar Aristocratic Names in the Early Middle Ages (Scytho-Sarmatian and Altaic Heritage in Central and East Europe). , Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube, editor/s:L. Doncheva-Petkova, C. Ballogh, A. Türk, 2014, pages:165-172, ISBN:978-963-9911-55-0, Ref 2014
11 Tsvetelin Stepanov, The Four Main Bulgar Titles – (Indo-)Iranian, Turkic, or Other? , The Bulgars: The Discussion Continues, editor/s:Tsvetelin Stepanov, Publisher:Tangra TanNakRa, 2014, pages:116-127, ISBN:978-954-378-110-2, Ref 2014
12 Цветелин Степанов, Българските "великани" (между парадигмите, историческите факти и легендарната "конкретика"), Трети Международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., София. Секция "История и археология", подсекция "Българите през Средновековието", редактор/и:Т. Попнеделев, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2014, стр.:28-43, Ref 2014
13 Цветелин Степанов, Обетована земя и избраност: паралелизъм и различия на Изток и Запад., Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на професор Христо Матанов, редактор/и:Йоана Бенчева и Теодор Димитров, издателство:Център за изследване на българите и Тангра ТанНакРа, 2014, стр.:146-164, ISBN:978-954-378-118-8, Ref 2014
14 Цветелин Степанов, Основните български аристократични титли – (индо)ирански, тюркски или други? , Древните българи – дискусията продължава. Сборник, редактор/и:Цветелин Степанов, издателство:Тангра ТанНакРа, 2014, стр.:119-134, Ref 2014
15 Цветелин Степанов, Очаквания за Края на света и Съдния ден в Европа, 950—1100 г., Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, редактор/и:Росина Костова, издателство:Фабер, 2014, стр.:783-795, Ref 2014
16 Цветелин Степанов, „Цар Слав” и легитимацията на бьлгарското царство в „Сказание на пророк Исайя”. , Y: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.фил.н. Христо Трендафилов, издателство:Научен центьр „Преславска книжовна школа”, 2013, стр.:419-425, Ref 2013
17 Цветелин Степанов, Apocalyptica Bulgariae Medii Aevi (един йеротопен фрагмент)., Българското средновековие: Общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова, редактор/и:Георги Николов и Ангел Николов, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2013, стр.:272-283, ISBN:978-954-07-3464-4., Ref 2013
18 Цветелин Степанов, Imitatio Imperii Romanorum (et Christianorum): имперска символика при българи и франки в началото на IX век, Средновековният българин и "Другите". Сборник в чест на проф. дин Петър Ангелов, редактор/и:Георги Н. Николов и Ангел Николов, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2013, стр.:87-96, ISBN:978-954-07-3454-5, Ref 2013
19 Tsvetelin Stepanov, Bulgar Polities of the 4th – 9th Centuries: From Chiefdom to Early State., Древняя Русь и средневековая Европа: Возникновение государств/Ancient Rus’ and Medieval Europe: The Emergence of States. Материалы конференции/Preprints, Publisher:Институт Всеобщей Истории – РАН, 2012, pages:259-260 2012
20 Tsvetelin Stepanov, The Giants-motif in Europe, North and South, International Conference and Educative Seminar “Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First Millennium”, София, Нов Български университет, 24-28. 09. 2012, (Abstracts), 2012, стр.:27-28 2012
21 Цветелин Степанов, Болгарские государственные образования IV–IX вв.: от вождества к раннему государству, Древняя Русь и средневековая Европа: Возникновение государств/Ancient Rus’ and Medieval Europe: The Emergence of States. Материалы конференции/Preprints, издателство:Институт Всеобщей Истории – РАН, 2012, стр.:255-259 2012
22 Цветелин Степанов, Религия или религии на (пра)българите: Факти и теории, Историята, истината, историкът. Юбилейно издание по случай 80-годишнината на професор Николай Генчев. Материали от научната конференция „Движение на идеите и изследванията върху Българското Възраждане и история на култу-рата”, организирана на 2 ноември 20, редактор/и:Надя Манолова и Георги Вълчев, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2012, стр.:65-75, Ref 2012
23 Tsvetelin Stepanov, Memory and Oblivion in the Christian East. - , In: Memory and Oblivion in Byzantium., editor/s:Ts. Stepanov, V. Vachkova, and A. Milanova, Publisher:Voenno izdatelstvo, 2011, pages:148-163, Ref 2011
24 Цветелин Степанов, Древната българска религия: подходи и проблеми, Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и социокултурен контекст., редактор/и:Симеон Евстатиев, издателство:Изток - Запад , 2011, стр.:255-268, Ref 2011
25 Цветелин Степанов, Хазария и еврейската есхатология през 10 век, Евразийски хоризонти – Минало и настояще / Eurasian Horizons: Past and Present. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов., издателство:Институт за исторически изследвания – БАН, 2011, стр.:431-437, Ref 2011
26 Цветелин Степанов, Лань и/или корова: представления о генезисе болгарской царской власти сквозь призму женского начала, Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Материалы конференции. Москва, 2010, 2010, pages:123-124 2010
27 Цветелин Степанов, Да изградим „новия българин” (Българите в първите десетилетия след покръстването), Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova. Vol. 2, 2009, стр.:145-153, Ref 2009
28 Цветелин Степанов, От homo romanus към homo christianus в днешните североизточни български предели (ІV–VІ в.). , Homo byzantinus?, редактор/и:Албена Миланова, Веселина Вачкова и Цветелин Степанов, издателство:Военно издателство, 2009, стр.:24-34, Ref 2009
29 Цветелин Степанов, Авитохол и Атила: размишления върху една митологема. , История и историография. Сборник в чест на проф. д-р Мария Велева, редактор/и:Елка Дроснева, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2008, стр.:35-46, Ref 2008
30 Tsvetelin Stepanov, Imagining Byzantium from DYSIS: Some Topoi in Bulgarian Apocalyptic Literature, 11th–13th Centuries, Византия в собствените й очи и в очите на Другите, редактор/и:Веселина Вачкова, Албена Миланова и Цветелин Степанов, издателство:Гутенберг, 2007, стр.:108-118, ISBN:978-954-617-022-4, Ref 2007
31 Цветелин Степанов, Градове, столици и царства, или за някои метаморфози на небесната закрила в Югоизточна Европа (XII-XVII век)., Завръщане на религиозността, редактор/и:М. Карамихова, издателство:Фабер, 2007, Ref 2007
32 Цветелин Степанов, Мадара и скалният релеф (по повод на стари и нови ракурси към проблема)., Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев, редактор/и:Павел Георгиев, издателство:Фабер, 2007, стр.:44-53, ISBN:978-954-775-703-5, Ref 2007
33 Цветелин Степанов, Святост, мощи, реликварии по българските земи през Късната античност., „Завръщане” на религиозността, редактор/и:Маргарита Карамихова, издателство:Фабер, 2007, стр.:241-250, ISBN:978-954-8458-33-7, Ref 2007
34 Цветелин Степанов, Търговия и зависимост: между историческите факти и историческата памет за българо-хазарските отношения (ІХ-Х в.). , ТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, редактор/и:M. Каймакамова и др., издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2006, стр.:531-542, ISBN:10: 954-07-2435-Х; 13: 978- 954-07-2435-5, Ref 2006
35 Tsvetelin Stepanov, Ruler and Political Ideology in Pax Nomadica. Early Medieval Bulgaria and the Uighur Qaganate, East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages, editor/s:Florin Curta, Publisher:University of Michigan Press, 2005, pages:152-161, ISBN:978-0-472-11498-6, Ref, Web of Science 2005
36 Цветелин Степанов, Владетелско поведение и политическа идеология в Pax Nomadica (VIII-IX в.), или за един паралел в българската и уйгурската история, Професор д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. Материали от юбилейната международна научна конференция “Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”, Велико Търново,18-20 май 2001 г., издателство:ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, стр.:85-90, Ref 2005
37 Цветелин Степанов, Време, памет и забрава в Pax Nomadica през VI–IX в. , Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. 1: Текстовете на историята, история на текстовете. Материали от юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2005, стр.:151-157, Ref 2005
38 Цветелин Степанов, Развитие концепции сакрального царя у хазар и болгар эпохи раннего Средневековья. , Хазары/Khazars, editor/s:Владимир Петрухин et al., Publisher:"Мосты культуры”/”Гешарим” [Jews and Slavs, Vol. XVI], 2005, pages:317-325, ISBN:5-93273-196-6, Ref 2005
39 Цветелин Степанов, Българската ръкописна книга и Византия, Енциклопедия "Българска книга", редактор/и:Ани Гергова, издателство:Пенсофт, 2004, стр.:95-97, Ref 2004
40 Цветелин Степанов, Граници, идентичности и другост в степна Евразия през VI–IХ век (тюрки, уйгури, хазари). , 50 години специалност "Тюркология" в Софийския Университет "Свети Климент Охридски". Юбилеен сборник, редактор/и:Отг. ред. Йорданка Коларова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2004, стр.:288-305, ISBN:954-07-1965-8, Ref 2004
41 Tsvetelin Stepanov, Freedom and ‘Otherness’: The Standpoint of Steppe Eurasia, Thracia XV. In honour of Alexander Fol's 70th Anniversary, издателство:Center of Thracology and Tangra TanNakRa, 2003, стр.:515-522, Ref 2003
42 Цветелин Степанов, Мартеницата (из символния „език” за изначалието у българите). , Studia Protobulgarica et Mediaevalia Europensia (Материали от Международната научна конференция в чест на 100-годишнината на чл. кор. Веселин Бешевлиев, май 2000, В. Търново). , 2003, стр.:391-397, ISBN:ISBN 954-524-020-2, Ref 2003
43 Цветелин Степанов, Развитие на концепцията за сакралния цар у хазарите и българите през ранното средновековие, "Българи и хазари през ранното средновековие, редактор/и:Цветелин Степанов, издателство:Тангра ТанНакРа, 2003, стр.:219-232, ISBN:954-9942-49-X, Ref 2003
44 Цветелин Степанов, Системата на наследяване на властта в Кубратова България: нов подход към един стар проблем, Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. Йордан Андреев, 2003, стр.:363-372, Ref 2003
45 Цветелин Степанов, Поглед към някои древни вярвания и представи у българите (два примера), В търсене на истината. Проф. Николай Генчев. Съст. Пл. Митев, ред. Е. Дроснева., редактор/и:Пламен Митев и Елка Дроснева, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2002, стр.:71-74, ISBN:954-07-1738-8, Ref 2002
46 Цветелин Степанов, Развитие концепции сакрального царя у хазар и болгар в раннем Средневековье., Хазары. Второй Международный коллоквиум. Тезисы, 2002, стр.:90-91 2002
47 Цветелин Степанов, Универсално – регионално – локално в историко-апокалиптичната книжнина в средновековна България, Международна конференция "Византийското културно наследство и Балканите", Пловдив, 6-8 септември 2001 г. Сборник доклади. , 2002, стр.:122-129 2002
48 Цветелин Степанов, България при кан Аспарух (678-700/701) и кан Тервел (701-718/721)/Bulgaria at the Time of Khan Asparukh (678-700/701) and Khan Tervel (701-718/721), Българите - Атлас/The Bulgarians - Atlas, редактор/и:Александър Фол и Георги Бакалов, издателство:Тангра ТанНакРа, 2001, стр.:74-75, Ref 2001
49 Цветелин Степанов, Георги Казаков, Средновековните есхатологични текстове и образите на жената на Балканите., Граници на гражданството: Европейските жени между традицията и модерността., редактор/и:Райна Гаврилова и Красимира Даскалова, издателство:ЛИК, 2001, стр.:17-29, ISBN:954-607-474-8, Ref 2001
50 Цветелин Степанов, Цивилизационно равнище на българите до Х век: другите за нас и ние за себе си., История на българите. Изкривявания и фалшификации (Сборник). Част I., издателство:Тангра ТанНакРа, 2001, стр.:23-38, Ref 2001
51 Цветелин Степанов, Планина и святост в средновековна България: национални светци и свети царе. , Балканът и морето – послания към времена и поколения, 1999, стр.:319-328, Ref 1999
52 Цветелин Степанов, Българската държава VII–ср. IXв.: борбата за короната на "степната империя" (причини и последици), История на българите: Потребност от нов подход. Преоценки. Част 2. , издателство:Тангра ТанНакРа, 1998, стр.:111-130, Ref 1998
53 Цветелин Степанов, Периферията като вселена, История на българите: Потребност от нов подход. Преоценки., издателство:Тангра ТанНакРа, 1998, стр.:107-121, Ref 1998
54 Цветелин Степанов, Боло(р), древната прародина на българите (предварителни бележки в рамките на една възможна хипотеза). , Професор Петър Мутафчиев. Познат и непознат, 1997, стр.:68-77 1997
55 Цветелин Степанов, Средноазиатската област Белгиана и древните българи, Памирските корени на древните българи (Материали от проведената в София на 7 октомври 1995 г. научна конференция), 1996, стр.:13-27 1996
Студия в научно списание
1 Цветелин Степанов, Время св. царя Бориса-Михаила Крестителя (852-889; ум. 907): между реальными историческими фактами девятого столетия и „фактами“ избирательной памяти. , Древнейшие государства Восточной Европы 2019-2020, 2020, pages:186-214, ISSN (print):1560-1382, ISBN:978-5-91244-262-9, doi:10.32608/1560-1382-2020-41-186-214, Ref, (РИНЦ) 2020
2 Tsvetelin Stepanov, Venerating St. Michael the Archangel in the Holy Roman Empire and in Bulgaria, 10th–11th Centuries: Similarities, Differences, Transformations, Medieval Worlds, issue:3, 2016, pages:41-64, doi:https://doi.org/10.1553/medievalworlds_ no3_2016s41, Ref 2016
3 Tsvetelin Stepanov, State Formation in Danubian Bulgaria, AD 681--865: Religious Dimensions [WoSUID: 000446930200001]., Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, issue:1, 2013, pages:5-32, Ref 2013
4 Zvetelin Stepanov, The Doctrine of Byzantine Supremacy in Extreme Situations (the Fall of Constantinople in 1204 and 1453). , Bulgarian Historical Review, issue:4, 1992, pages:74-84, ISSN (print):0204-8906, Ref 1992
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветелин Степанов, Болгарские государственные образования IV–IX вв.: От вождества к раннему государству, Древнейшие государства Восточной Европы 2014: Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств, editor/s:Татьяна Н. Джаксон, Publisher:Университет Дмитрия Пожарского, 2016, pages:193-212, ISSN (print):1560-1382, Ref 2016
2 Цветелин Степанов, „Степната империя” и женската другост през VІ–ІХ век, Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова, редактор/и:Веселина Вачкова и Цветелин Степанов, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:13-36, ISBN:978-954-07-2850-6, Ref 2008
3 Tsvetelin Stepanov, From ‘Steppe’ to Christian Empire, and Back: Bulgaria between 800 and 1100 [Scopus], The Other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, editor/s:Florin Curta, Publisher:Brill, 2008, pages:363-377, ISSN (print):1872-8103, ISBN:978 90 04 16389 9, Web of Science 2008
4 Tsvetelin Stepanov, Notions of the Other in Pax Nomadica, 6th-9th Centuries (Bulgars, Khazars, Ancient Turks, and Uighurs). , Civitas divino-humana. In honorem annorum LX Georgii Bakalov., editor/s:Tsvetelin Stepanov and Veselina Vachkova, Publisher:Tangra TanNakRa, 2004, pages:609-624, Ref 2004
Съставителска дейност
1 Tsvetelin Stepanov, Osman Karatay , Mass Conversions to Christianity and Islam, 800--1100; xv+352 Pp., ISSN (print):978-3-031-34429-9 (eBook), ISBN:978-3-031-34429-9 (eBook), Palgrave Macmillan, Cham, Рецензирано, International 2023
2 Цветелин Степанов, Албена Миланова, Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения (Материали от Кръгла маса с докторантски семинар, СУ „Св. Климент Охридски“, 30-31 март 2023 г.); 232 стр., ISSN (print):978-619-92636-1-7 (pdf), ISBN:978-619-92636-1-7 (pdf), УИ „Св. Климент Охридски“, София, Ref 2023
3 Галина Гончарова, Цветелин Степанов, Кирил Василев, 30 [тридесет] години специалност „Културология“. Юбилеен сборник., ISBN:978-954-07-5320-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветелин Степанов, The 'early state' and its main characteristics 2024
2 Пленарен доклад, Цветелин Степанов, Граници и културни зони в Римската империя (5-7 век): специфики на контактите и на реакциите спрямо Другия 2023
3 Секционен доклад, Цветелин Степанов, On the two Easts in the Bulgarian history and culture, 13th-14th centuries 2020
4 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Между Сцила и Харибда: проф. Веселин Бешевлиев и някои аспекти на ранната българска етногенеза 2020
5 Секционен доклад, Цветелин Степанов, From 'steppe empires'/'super-complex chiefdoms' to 'early states': The case of Danube Bulgaria and Khazaria (Religious aspects) 2019
6 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Late Medieval Nomads in the Bulgarian Historical-Apocalyptic Literature: Images and Realities 2019
7 Секционен доклад, Цветелин Степанов, За двата Изтока и двата Запада в българската историко-културна съдба до 1018 г. 2018
8 Секционен доклад, Цветелин Степанов/Tsvetelin Stepanov, The History and Culture of Bulgaria in the 7th--12th Centuries: Between Two Easts and Two Wests 2018
9 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Религии в езическа България (научни парадигми)/Religions in pagan Bulgaria (Scientific paradigms) 2017
10 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Световни и монотеистични религии във Вътрешна Азия, 1-10 век 2017
11 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Кавказка Албания и ранносредновековна България: за някои проблеми на етничността, граничността и културните взаимодействия” 2016
12 Секционен доклад, Цветелин Степанов, „Святост и столица: Траектории на женската закрила”. 2014
13 Секционен доклад, Цветелин Степанов, "Средновековните чудовища: Между Рая и Ада”. 2014
14 Секционен доклад, Цветелин Степанов, "Нашественици в Светата земя: Апокалиптика и свещена и/или въобразена география" 2013
15 Секционен доклад, Цветелин Степанов, „Християнски представи за Края на света в пред-Константиновата епоха" 2013
16 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Българските «великани» - между парадигмите, историческите факти и легендарната «конкретика». 2013
17 Секционен доклад, Цветелин Степанов, “The Giants-motif in Europe, North and South”. 2012
18 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Bulgar Polities of the 4th – 9th Centuries: From Chiefdom to Early State. 2012
19 Секционен доклад, Цветелин Степанов, За някои митове в българската историография 2011
20 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Лань и/или корова: представления о генезисе болгарской царской власти сквозь призму женского начала 2010
21 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Болгарские, аварские и хазарские аристократические имена в эпоху раннего средневековья (К вопросу о скифско-сарматском и алтайском наследстве в Центральной и Восточной Европе) 2009
22 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Bulgar, Avar, and Khazar Aristocratic Names in the Early Middle Ages (Scytho-Sarmatian and Altaic Heritage in Central and East Europe). 2009
23 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Danube and Caucasus -- the Bulgar(ian)s' real and imagined frontiers 2007
24 Секционен доклад, Цветелин Степанов, „Етноси, съжителства, етногенезиси в ранносредновековна Европа (предизвикателствата на фактите и на историографските тези)“. 2006
25 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Bulgaria between the 9th and 11th centuries: From 'Steppe' to Christian Empire, and Back 2005
26 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Защо българите „изискват своето” и „не дават чуждото” или за дългия път от „степната империя” до християнското Царство 2004
27 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Развитие концепции сакрального царя у хазар и болгар в Раннем средневековье 2002
28 Секционен доклад, Цветелин Степанов, „Владетел, политическа идеология и поведенчески стереотипи в Pax Nomadica през 8 – 9 век (някои паралели в българската и уйгурската история)“. 2001
29 Секционен доклад, Цветелин Степанов, Универсално – регионално – локално в историко-апокалиптичната книжнина в средновековна България 2001
30 Секционен доклад, Цветелин Степанов, „Средновековните есхатологични текстове и образите на жената на Балканите“ 2000
31 Секционен доклад, Цветелин Степанов, „Образи и имена на злото и болестта в старобългарската литература“. 2000
32 Секционен доклад, Цветелин Степанов, ‘Mountain and Sainthood in Medieval Bulgaria: Saint Kings and Patron Saints’ 1999
Участие в редколегия
1 Цветелин Степанов, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“ - ФФ. Културология, Т. 1, 2022, Участие в редколегия 2022
2 Цветелин Степанов, Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки, Участие в редколегия 2020
3 Цветелин Степанов, Хазарский альманах, Участие в редколегия 2020
4 Цветелин Степанов, Народы и религии Евразии, Участие в редколегия 2018
5 Цветелин Степанов, Българско историческо наследство, Участие в редколегия 2005
Учебно помагало
Александър Николов, Цветелин Степанов, Георги Якимов, Жоржета Назърска, История на България (DVD – мултимедиен продукт) С., 2008. Изд. Сиела. 2008