Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Христина Белева

Researcher ID (Web of Science):AAE-2276-2021

ORCID ID:0000-0002-8818-1787
Глава от книга
Beleva, C., B. Angelov (Ed.), R. Engels-Kritidis (Ed.), D. Kostrub (Ed.), R. Osaďan (Ed.), A Pilot English Language Literary Module for Preschool Education with a Foreign Language Undergraduate Students. In: R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, R. Osadan (Eds.),Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia., ISSN (print):, Paido, Brno, Рецензирано 2016
Дипломна работа
Христина Николаева Белева, Нива на реалността в три разказа на Химаншу Джоши, СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, ЦИЕК, катедра "Индология", Ръководител:гл. ас. д-р Милена Братоева 1994
Дисертация д-р
Христина Николаева Белева, Развитие на металингвистични и специфични комуникативни компетенции при студенти от специалност "Предучилищна педагогика с чужд език", СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика", Ръководител:проф. дпн Божидар Ангелов 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Е. Sofronieva, C. Beleva, M. Bakracheva, V. Cone, Empathy Quotient - 10 items (EQ-10) (Adult) – Bulgarian (online), Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK 2022
2 V. Cone, E. Sofronieva, C. Beleva, M. Bakracheva, Systemizing Quotient - 10 items (SQ-10) (Adult) – Bulgarian (online, Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK 2022
3 E. Sofronieva, T. Shopov, C. Beleva, D. Baeva, V. Cone, Empathy/Systemizing Quotient (EQ-SQ) (Child) – Bulgarian (online) , Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK 2017
Монография
Христина Белева, Металингвистични умения в езиковото обучение, ISBN:978-954-07-5177-1, Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, София, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Христина Белева, Алгоритмична грамотност: социално-педагогически аспекти, Проект за научно изследване по проект „СУ - Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT) № BG-RRP-2.004-0008-C01, по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, Член, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, Номер на договора:No.70-123-452/27.6.23 2023
2 Христина Белева, Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа, Член, , Номер на договора:№ 80-10-176 от 27.04. 2020 г. 2020
3 Христина Белева, Изследване на емпатията в едноезична и двуезична среда, Член, , Номер на договора:№ 80-10-157 от 24.04.2020 г. 2020
4 Христина Белева, Анализ на образователни стратегии за личностна подкрепа в мултикултурна среда , Член, , Номер на договора:№ 80-10-50 от 10.04. 2019 г. 2019
5 Христина Белева, Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование, Член, , Номер на договора:№ 80-10-77 от 19.04. 2018 г. 2018
6 Христина Белева, Изследване на социална и емоционална компетентност на учителя – умения и техники за работа с деца от малцинствени групи и деца-бежанци, Член, , Номер на договора:№ 80-10-69 от 20.04. 2017 г. 2017
7 Христина Белева, Емоционалната култура в приобщаващото образование, Член, , Номер на договора:№ 42 от 2016 г. 2016
8 Христина Белева, Създаване на иновативен модел на „учеща се общност” за подобряване условията за достъп до образование, Член, , Номер на договора:№ 82 от 03.04.2015 г. 2015
9 Христина Белева, Анализ на алтернативни педагогически практики за приобщаващо образование, Член, , Номер на договора:№ 32 от 04.04.2014 г. 2014
10 Христина Белева, „Квалификация на педагогическите специалисти”, тренинги по под-теми "Интеркултурният подход в образованието" и "Програмни системи и цели на предучилищното образование в България", Член, 2013
Научно ръководство
1 Христина Белева, рецензент, Investigation of the training needs of primary school teachers in intercultural education, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Elisavet Andiochou 2023
2 Христина Белева, рецензент, New technologies and intercultural education: harnessing ICT in multicultural reception classrooms in primary education, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Ioanna Mitroudi 2023
3 Христина Белева, Teaching English Language in Intercultural Classes, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Paraskevi Siota 2023
4 Христина Белева, Classroom Teaching Strategies in a Multicultural Environment, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Vera Karafola 2022
5 Христина Белева, рецензент, Exploring the views and perceptions of primary school teachers about their intercultural competence , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Anthi Gkouma 2022
6 Христина Белева, Intercultural Competence and Readiness of Primary Education Teachers, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Evagelia Fruksilia 2022
7 Христина Белева, Intercultural Education and Racism in Greece, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Aglaia Telliou 2022
8 Христина Белева, рецензент, Intercultural education and social inclusion of refugee children , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Presvia Karakatsanidou 2022
9 Христина Белева, рецензент, Intercultural interactions in English language classes at Greek primary schools , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Maria Azarias Symeonidou 2022
10 Христина Белева, рецензент, New technologies and intercultural education: utilization of ICT in the multicultural reception classes in primary education , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Nikolaos Kotzamanoglou 2022
11 Христина Белева, Teaching English in Multilingual and Intercultural Classes , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Dimos Tsiompanidis 2022
12 Христина Белева, рецензент, Advantages and Disadvantages of Intercultural Communication and Education: A Case Study Of Athens, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Panagiota Georgolopoulou 2021
13 Христина Белева, Aspects of Secondary School Teacher's Identity in Intercultural Communication: a Case Study in Crete, Greece, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Artemis Vidalaki 2021
14 Христина Белева, рецензент, Effective Strategies for Teaching Greek Language to Refugees , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Anastasia Moustakidou 2021
15 Христина Белева, рецензент, How to Improve Teacher-Parent Relationship in an Intercultural High School, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Thaleia Tsaktsira 2021
16 Христина Белева, Inclusive and Intercultural Education of Roma Children: Views of Primary School Teachers in Greece, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Andreas Thanos 2021
17 Христина Белева, Intercultural Education in Bulgarian Kindergartens, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Kyriaki Kyratso Psychogiou 2021
18 Христина Белева, Intertwining of Cultures: Fostering Intercultural Education in China through English Language, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Manxian Luo 2021
19 Христина Белева, рецензент, Management of Multicultural Classes in Primary School: Views of Physical Education Teachers from Greece, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Aikaterini Chalkia 2021
20 Христина Белева, Models of Teaching Minority Languages in Bilingual Environment in Greece, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Αristarchos Mavrogonatos 2021
21 Христина Белева, Museum and Interculturalism. Museum Educational Activities for Culturally Diverse Groups , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Maria Alexiou 2021
22 Христина Белева, рецензент, Pedagogical Approaches to Integration of Children with Different Ethno-Identity in Greek Primary School, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Loukia Psilopoulou 2021
23 Христина Белева, Secondary School Student’s Identity in a Multicultural Classroom in Central Greece , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Paraskevi Soultanopoulou 2021
24 Христина Белева, рецензент, Teaching Arts in Intercultural Education at Greek Primary School , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Alexia Kazepidou 2021
25 Христина Белева, рецензент, Teaching Mathematics in Multicultural and Multilingual Classes , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Eirini Georgopoulou 2021
26 Христина Белева, The intercultural training of secondary school teachers in Greece, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Eleni Lappa 2021
27 Христина Белева, рецензент, Arts Approach in the Intercultural Classroom, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Nikoleta Patiou 2020
28 Христина Белева, рецензент, Intercultural Communication in Education in Greece, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Aikaterini Koutsi 2020
29 Христина Белева, рецензент, Intercultural Education Between America and Europe, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Argiris Maroudas 2020
30 Христина Белева, рецензент, The Need for Intercultural Education in Secondary Education to Tackle Violence in Society, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Stavros Fortounis 2020
31 Христина Белева, рецензент, The Role of Physical Education in Intercultural Education, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Nikoleta Blani 2020
32 Христина Белева, рецензент, Towards a Need of Education in Mother Tongue in Greek Primary Schools Aimed at Children Immigrants, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Maria Sofia Mandila 2020
33 Христина Белева, рецензент, Utilization of New Technologies in Refugee and Immigrant Reception Classes , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Aristeidis Routsolias 2020
34 Христина Белева, рецензент, Detection of the Training Needs of School Leaders in Intercultural Education , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Konstantia Karaiskou 2019
35 Христина Белева, рецензент, Intercultural Classroom and Academic Achievements in Primary School Level, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Agoritsa Karaiskou 2019
36 Христина Белева, рецензент, Intercultural Perspectives in Language Teaching: The European Language Portfolio, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Maria Belagia 2019
37 Христина Белева, рецензент, Teaching Greek As a Second/Foreign Language, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Fani Voutsela 2019
38 Христина Белева, рецензент, Teaching Greek Language in Intercultural Environment, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Elli Alevra 2019
39 Христина Белева, рецензент, Teaching Mathematics in the Intercultural Education, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Paraskevi Kalivioti 2019
40 Христина Белева, рецензент, The Marginalization of the Difference in Schools of Urban Environment. Improving Teachers' Interventions in the School and Family Environment, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Anastasios Spyrou 2019
41 Христина Белева, рецензент, The Role of School Director in Promoting Intercultural School Climate in Greek Primary Schools, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Georgios Keramidas 2019
42 Христина Белева, рецензент, The Sociology of Refugee Migration in the Town of Karditsa, Thessaly Region, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Sofoklis Kalogritsas 2019
43 Христина Белева, рецензент, Intercultural Education in Greece: Practices and Problems in School Area, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Maria Bouzouki 2018
44 Христина Белева, рецензент, Intercultural Education, School, Teachers and Parents in Greek Educational Reality , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Roxani Tzalampyra 2018
45 Христина Белева, рецензент, Teaching Greek Language as a Second Language in Primary School, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Sofia Grammatikopoulou 2018
46 Христина Белева, рецензент, Training Needs and Opinions of Greek Teachers Working with Secondary School Kids from Minorities, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Stavros Dimopoulos 2018
47 Христина Белева, рецензент, Students' Identity in an Intercultural School Environment , СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Dimitris Mastrogiannis 2017
48 Христина Белева, рецензент, Teaching Greek Language to Monolingual, Bilingual and Multilingual Students, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Ageliki Papakosta 2017
49 Христина Белева, рецензент, Еволюцията на подлога в генеративния синтаксис на английското изречение и еволюцията на приказките - произход и развитие, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика" дипломна работа:Милена Василева 2016
Превод на книга
1 Снежина Бисерова (автор и съставител), Христина Белева, ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ /Българска и нидерландска графика и арт-книга/ GRAPHIC TRANSFORMATIONS /Prints and Artist’s Books from Bulgaria and the Netherlands/, ISBN:978-954-07-5088-0 , Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, София 2020
2 Лаура Димитрова (съставител и автор на текста), Христина Белева , 25 години специалност „Изобразително изкуство“. Катедра „Визуални изкуства“ – каталог, ISBN:978-954-07-4871-9, Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, София, Рецензирано 2019
3 Griet Verschelden (Ed.), Filip Coussée (Ed.), Tineke Van de Walle (Ed.), Howard Williamson (Ed.), Христина Белева, Яна Сивилова, История на младежката работа в Европа, София 2013
4 Reynold A. Nicholson (автор), Христина Белева, Мистиците на исляма, ISBN:ISBN: 9789543191567, Шамбала, София 2011
5 Seyyed Hossein Nasr (автор), Христина Белева, Трима мюсюлмански мъдреци, ISBN:954-851-66-24, Кронос, София 2001
6 Reynold A. Nicholson (автор), Христина Белева, Мистиците на исляма, ISBN:954-812-65-08, Шамбала, София 2000
7 Reynold A. Nicholson (автор), Христина Белева, Мистиците на исляма, Лаков - прес, София 1996
Превод на статия
1 Анна Трошева–Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Христина Белева, инструмент за оценяване TUET, http://www.tuet.eu/ , Ref, International 2020
2 Анна Трошева-Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Христина Белева, Инструмент за оценяване използваемостта на играчки и игри TUET, https://www.tuet.eu/tuettoolbul.pdf, ISBN:978-84-09-23411-0, Технологичния институт за продукти за деца и свободно време A, Испания, Ref, International 2020
3 Маннар Венкатешвар (съст.), Милена Братоева (съст.), Надежда Розова (съст.), Христина Белева, В края на краищата. В: Паунови пера - индийска поезия и проза, ISBN:954-8555-63-8, Албатрос, София , Рецензирано 1998
Редактор на издание нереферирано
1 Христина Белева, редактор на текста на английски език, А/СИМЕТРИЯ, Редактор на издание нереферирано 2022
2 Christina Beleva, scientific reviewer, The Empathy Concept: Measures and Application in Education, Редактор на издание нереферирано 2020
3 Христина Белева, консултант, Суфизмът: последният аргумент на ал-Газали, Редактор на издание нереферирано 2016
Статия в научно списание
1 Христина Белева, Проекции на нравственото въображение върху полето на образованието, Етически изследвания, issue:6, 2021, pages:104-111, ISSN (online):2534-8434, Ref, др. 2021
2 Екатерина Софрониева, Христина Белева, Употреба на роден език в чуждоезиковото взаимодействие, Образование и технологии, том:12, брой:1, 2021, стр.:177-181, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref, др.(Crossref) 2021
3 Sofronieva, Ekaterina, Beleva, C., THE JOY OF COMMUNICATING IN A FOREIGN LANGUAGE IN CHILDHOOD, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:90, issue:7, 2018, pages:1001-1010, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref 2018
4 Екатерина Софрониева, Христина Белева, Радостта от общуването на чужд език в детството , Педагогика, брой:7, 2018, стр.:1001-1010, ISSN (print):0861-3982 , Ref 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Христина Белева, Усвояване на чужд език и дискурс на сътрудничество, Образование и изкуства: традиции и перспективи. Четвърта научно-практическа конференция с международно участие., Publisher:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2023, pages:59-66, ISBN:978-954-07-5061-3 2023
2 Христина Белева, Българското предучилищно детство и срещата с чужди езици: история и перспективи, 140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти, editor/s:проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, Publisher:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2022, pages:200-210, ISBN:978-954-07-5471-0 2022
3 Христина Белева, Екатерина Софрониева, Игра с езика в детството, Образование и изкуства: традиции и перспективи, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2021, стр.:369-375, ISSN (online):2738-8999 2021
4 Екатерина Софрониева, Христина Белева, Дарина Баева, Тодор Петев, Димитър Пенев, Изследване на емпатията на деца в едноезична и двуезична среда, Диалогът в образованието – съвременност и перспективи, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2021, стр.:94-100, ISBN:978-954-07-5231-0, PhD 2021
5 Христина Белева, Екатерина Софрониева, Когнитивни и метакогнитивни стратегии за учене на втори език и умения за осъществяване на писмена комуникация от студенти педагози, Лингводидактически ракурси, редактор/и:Д. Веселинов; М. Йорданова, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2020, стр.:251-260, ISBN:978-954-07-4982-2 2020
6 Христина Белева, Екатерина Софрониева, Ранно чуждоезиково обучение и въображение, Образование и изкуства: традиции и перспективи, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2020, стр.:1074-1082, ISBN:978-954-07-5061-3, Ref 2020
7 Christina Beleva, Language and Imagination in Early Childhood, Special Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia, editor/s:B. Angelov (Еd.), R. Engels - Kritidis (Еd.), D. Kostrub (Еd.), R. Osaďan (Еd.) , Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2018, pages:425-433, ISBN:978-954-07-4388-2 2018
8 Екатерина Софрониева, Христина Белева, Езикови умения и словотворчество в ранното детство, Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. д-р Елена Русинова, editor/s:Р. Енгелс - Критидис (съст.), Publisher:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2018, pages:188-195, ISSN (print):978-954-07-4407-0 2018
9 Христина Белева, Металингвистични знания и езикови инвенции , Есенни докторантски четения на ФНПП 2016 , 2016, ISSN (online):2534-9252 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Христина Белева, Усвояване на чужд език и дискурс на сътрудничество 2023
2 Секционен доклад, Христина Белева, Българското предучилищно детство и срещата с чужди езици: история и перспективи 2022
3 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Христина Белева, Употреба на роден език в чуждоезиковото взаимодействие 2021
4 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Христина Белева, Foreign Language Learning: undergraduate's perceptions of face-to-face and online tuition 2021
5 Секционен доклад, Христина Белева, Екатерина Софрониева, Игра с езика в детството 2021
6 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Христина Белева, Дарина Баева, Тодор Петев, Димитър Пенев, Изследване на емпатията на деца в едноезична и двуезична среда 2020
7 Секционен доклад, Христина Белева, Екатерина Софрониева, Когнитивни и метакогнитивни стратегии за учене на втори език и умения за осъществяване на писмена комуникация при студенти-педагози 2019
8 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Христина Белева, Радостта от общуването на нов език в детството 2018
Участие в редколегия
Христина Белева, консултант на текстовете на английски език, 140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти, Участие в редколегия 2022
Учебник
1 Christina Beleva, Iliyana Simeonova, Ekaterina Sofronieva, Test to Learn and Learn to Take Tests. A Textbook of English Tests for Successful Second Language Learning. Vol. 3. , ISBN:978-954-07-4915-0, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International 2020
2 Iliyana Simeonova, Ekaterina Sofronieva, Christina Beleva, Test to Learn and Learn to Take Tests. A Textbook of English Tests for Successful Second Language Learning. Vol. 2., ISBN:978-954-07-4826-9, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International 2019
3 Ekaterina Sofronieva, Christina Beleva, Iliyana Simeonova, Test to Learn and Learn to Take Tests. A Textbook of English Tests for Successful Second Language Learning. Vol. 1., ISBN:978-954-07-4438-4, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International 2018