Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Антон Хинков
Дисертация д-р
Антон Веселинов Хинков, Изследване на новосинтезирани стирилхинолини за анти-HIV-1 активност в клетъчна култура, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. д-р Радка Аргирова, дмн 2012
Научен проект
1 Антон Хинков, SUMMIT - Микробиологични рискове в околната среда, Член, МОН 2023
2 Антон Хинков, Интердисциплинарен биотехнологичен подход за анализ и модулиране на биологичния потенциал на медицинското растение Nepeta nuda L., Член, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП-06-Н56/9 от 12.11.2021 2021
3 Антон Хинков, Сравнителен антихерпесен ефект на екстракти от Ruta graveolens L., Член, Софийски университет, БФ, Номер на договора:80-10-193/16.04.2019 2019
4 Антон Хинков, Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти., Член, МОН 2019
5 Антон Хинков, Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед), Член, МОН, Номер на договора:Д01-217/30.11.2018 2018
6 Антон Хинков, Определяне механизма на действие на метанолови и водни екстракти от лечебното растение Nepeta nuda L. върху репликацията на Човешки херпесни вируси., Член, Софийски университет, Номер на договора:80-10-211 /2017 2017
7 Антон Хинков, Ефекти и механизми на въздействие на електрически разряди в газове и течности върху моделни биологични системи., Член, ФНИ, Номер на договора:ДХ08/8 /2016 2016
8 Антон Хинков, Изследване на НСПВс за in vitro антитуморна и антипролиферативна активност в експериментални моделни системи, Член, Медицински университет, Номер на договора:МУ 48/27.05.2016 2016
9 Антон Хинков, Сравнителен антихерпесен ефект на екстракти изолирани от Stachys thracica D и Teucrium chamaedrys L., Член, Софийски университет, Номер на договора:9/2016 2016
10 Антон Хинков, Проучване на разпространението на парамиксовируси сред моделни групи гръбначни животни, Член, Софийски университет, Номер на договора:СУ 56/03.04.2015 2015
11 Антон Хинков, Определяне на антивирусното въздействие спрямо HSV тип 1 и антиоксидантна активност, на екстракти от растението Teucrium chamaedrys L., Член, Софийски университет, Номер на договора:СУ 102/08.05.2014 2014
12 Антон Хинков, Определяне на механизма на антивирусното въздействие на екстракти от лечебното растение Nepeta pannonica L. спрямо HSV тип 2., Член, Софийски университет, Номер на договора:СУ 49/18.04.2013 2013
13 Антон Хинков, Влияние на екстракти от лечебните растения Nepeta pannonica и Leonurus cardiacа върху херпесни вируси, Член, Софийски университет, Номер на договора:СУ 71/15.04.2011 2011
Научно ръководство
1 Антон Хинков, Ефект на екстракти от цвят, лист и стъбло на медицинското растение Nepeta nuda spp. Nuda L. върху репликацията на Човешки (алфа) херпес вирус тип 2 резистентен към ацикловир.”, дипломна работа:Цветелина Ивайлова Йорданова 2023
2 Антон Хинков, Проучване на цитотоксичната и антивирусна активност на синтетични халконови деривати срещу човешки коронавирус in vitro , Софийски университет, НЦЗПБ дипломна работа:Габриела Николаева Стайкова 2022
3 Антон Хинков, Определяне на въздействието на извлек от лечебното растение Astragalus glycyphyllos L. върху репликацията на Човешки херпесен вирус тип 1 и 2, Софийски университет, БФ дипломна работа:Михаела Димитрова Серафимова 2021
4 Антон Хинков, Ефект на ендемичното растение Stachys Thracica Dav. върху реликацията на Human herpes virus тип 2, дипломна работа:Венелин Венциславов Цветков 2018
5 Антон Хинков, Ефект на воден екстракт от медицинското растение Nepeta nuda spp. Nuda L. върху репликацията на HHV- 2 резистентен към ацикловир., дипломна работа:Елена Иванова 2017
6 Антон Хинков, Разпространение и генетични характеристики на респираторно-синцитиални вируси, циркулиращи в България през зимен сезон 2016/2017 г., Софийски университет, НЦЗПБ дипломна работа:Росалина Узунова 2017
7 Антон Хинков, Въздействие на екстрактите от Stachys Thracica Dav. върху репликацията на Human herpes virus - 1, Биологически факултет, Софийски университе "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Венелин Венциславов Цветков 2016
8 Антон Хинков, Ефект на екстракти от Teucrium chamaedrys L. спрямо репликацията на Човешки херпес вирус тип 2, Биологически факултет, Софийски университе "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Борислав Николаев Николов 2016
9 Антон Хинков, Антихерпесен ефект на производни на Пенцикловир, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет. дипломна работа:Теодора Красимирова Илиева 2015
10 Антон Хинков, Изследване на екстракти от растението Achillea thracica Velen (сем. Asteraceae) за антивирусна активност, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет. дипломна работа:Екатерина Николаева Цанкова 2015
11 Антон Хинков, Определяне въздействието на извлеци от български медицински растения върху репликацията на HSV-1 и HSV-2., дипломна работа:Петя Яворова Ангелова 2014
12 Антон Хинков, Антихерпесен ефект на производни на ацикловир, ганцикловир и пенцикловир, дипломна работа:Евелина Димитрова Таскова 2013
13 Антон Хинков, Инхибиторен ефект на екстракти от Haberlea rhodopensis Friv. върху HSV-1 и HSV-2, дипломна работа:Кристиана Коларова 2013
Статия в научно списание
1 Shkondrov, A., A. Hinkov, V. Cvetkov, K. Shishkova, D. Todorov, S. Shishkov, I. Stambolov, K. Yoncheva, I. Krasteva, Astragalus glycyphyllos L.: antiviral activity and tablet dosage formulation of a standardized dry extract, Biotechnology & Biotechnological Equipment, vol:37, issue:1, 2023, doi:https://doi.org/10.1080/13102818.2023.2221752. IF2022=1,762, SJR2022=0.317;Q3., Ref, Web of Science, IF (1762 - 2022), Web of Science Quartile: Q3 (2023), SCOPUS, SJR (0.317 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2023), PhD 2023
2 Daniela Seymenska, Kalina Shishkova, Anton Hinkov, Niko Benbassat, Desislava Teneva, Petko Denev, Comparative Study on Phytochemical Composition, Antioxidant, and Anti-HSV-2 Activities of Sambucus nigra L. and Sambucus ebulus L. Extracts , Applied Science, vol:13, issue:23, 2023, doi: https://doi.org/10.3390/app132312593, Ref, Web of Science, IF (2.7 - 2022), SCOPUS, SJR (0.49 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
3 Hinkov, Anton, Tsvetkov, Venelin, Shkondrov, Aleksandar, Krasteva, Ilina, Shishkov, Stoyan, Shishkova, Kalina, Effect of a Total Extract and Saponins from Astragalus glycyphyllos L. on Human Coronavirus Replication In Vitro, International Journal of Molecular Sciences, vol:24, issue:22, 2023, ISSN (print):16616596, doi:https://doi.org/10.3390/ijms242216525, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.154 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (IF 5.6/2022) 2023
4 Ramize Hoxha, Daniel Todorov, Anton Hinkov, Kalina Shishkova, Yana Evstatieva, Dilyana Nikolova, In Vitro Screening of Antiviral Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Fermented Foods, Microbiology Research, vol:14, issue:1, 2023, pages:333-342, ISSN (online):2036-7481, doi:https://doi.org/10.3390/microbiolres14010026, Ref, IF, IF (1.5 - 2022), Web of Science Quartile: Q3 (2023), SCOPUS Quartile: Q3 (2023), (CAB Direct, CNKI, DOAJ, EBSCO, ProQuest), PhD 2023
5 Petrova D, Gasic U, Yocheva L, Hinkov A, Yordanova Z, Chaneva G, Mantovska D, Paunov M, Todorov D, Zhiponova M, Catmint (Nepeta nuda L.) Phylogenetics and Metabolic Responses in Variable Growth Conditions, Frontiers in Plant Science, vol:13, 2022, doi:10.3389/fpls.2022.866777, Ref, Web of Science, IF (66 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (123 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, PhD 2022
6 Todorov, D., V. Tsvetkov, A. Hinkov, K. Shishkova, S. Shishkov, D. Pavlova, D. Mantovska, Effect of the soil type over the antiherpes activities of Teucrium chamaedrys, Fresenius environmental bulletin, vol:31, issue:9, 2022, pages:9831-9838, Ref, Web of Science, IF (482 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2022), SCOPUS, SJR (0.182 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), PhD 2022
7 Tsvetkov V, Todorov D, Hinkov A, Shishkova K, Shishkov S, Study of community face coverings and commercially available face masks using a modified viral filtration method, Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology, vol:107, 2022, pages:124-131, PhD 2022
8 Gaydardzhieva S, Todorov D, Hinkov A, Shishkova K, Pavlova D, Shishkov S, Antiviral activities of plants from Teucrium genus, WayScience , vol:44, issue:2, 2021, pages:44-58 2021
9 V. Tsvetkov, D. Todorov, A. Hinkov, K. Shishkova, L. Velkova, A. Dolashki, P. Dolashka, S. Shishkov, Effect of extracts of some species from Phylum Mollusca against the replication of Human Alphaherpesviruses types, Bulgarian Chemical Communications, vol:53, issue:A, 2021, pages:66-72, doi:10.34049/bcc.53.А.0014, Ref, SCOPUS, SJR (0.179 - 2020), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), PhD 2021
10 Venelin Tsvetkov, Anton Hinkov, Daniel Todorov, Evgenia Benova, Ivan Tsonev, Todor Bogdanov, Stoyan Shishkov, Kalina Shishkova, Effect of Plasma-Activated Medium and Water on Replication and Extracellular Virions of Herpes Simplex Virus-1, Plasma Medicine, 10(1):15–26 (2020), vol:10, issue:1, 2020, pages:15-26, doi:10.1615/PlasmaMed.2020033626, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.271 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), PhD, MSc 2020
11 Svetoslav Todorov, Valeria Cavicchioli, Maria Ananieva, Tonka Vasileva, Anton Hinkov, Daniel Todorov, Stoyan Shishkov, Thomas Haertle, Ilia Iliev, Iskra Ivanova, Expression of coagulin A with low cytotoxic activity by Pediococcus pentosaceus ST65ACC isolated from raw milk cheese, Journal of applied microbiology, vol:128, issue:2, 2020, pages:458-472, doi: https://doi.org/10.1111/jam.14492, Ref, Web of Science, IF (0.889 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.81 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020) 2020
12 Chuchkov K., R. Chayrov, A. Hinkov, D. Todorov, K. Shishkova, I. G. Stankova, Modifications on the heterocyclic base of ganciclovir, penciclovir, acyclovir - syntheses and antiviral properties., Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids, 2020, pages:979-990, doi:10.1080/15257770.2020.1725043., Ref, SCOPUS, SJR (361 - 2018), SCOPUS Quartile: Q3 (2020) 2020
13 Anton Hinkov, Petia Angelova, Andrey Marchev, Yordan Hodzhev, Venelin Tsvetkov, Daniela Dragolova, Daniel Todorov, Kalina Shishkova, Renald Blundell, Stoyan Shishkov, Nepeta nuda ssp. nuda L. water extract: Inhibition of replication of some strains of Human Alpha herpes virus (genus Simplex virus) in vitro, mode of action and NMR-based metabolomics, Journal of Herbal Medicine, 2020, Ref, Web of Science, IF (2.221 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.44 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
14 Petar B Eftimov, Daniel G. Todorov, Stoyan A. Shishkov, Anton V. Hinkov, Goritsa V. Rakleova, Nikolay G. Tiufekchiev, Chavdar K. Filipov, Diagnostic approach in canine parvovirus infection in vaccinated and non-vaccinated dogs , Human & Veterinary Medicine, том:11, брой:2, 2019, стр.:48-51, ISSN (print):2066-7655, ISSN (online):2066-7663, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.12 - 2017), SCOPUS Quartile: Q4 (Medicine) 2019
15 Angelova, P, A. Hinkov, V. Tsvetkov, D.Todorov, K. Shishkova, D. Dragolova, S. Shishkov, V.Kapchina-Toteva, Antiherpes virus activity of extracts from Artemisia chamaemelifolia Vill., Compt. Rend. l’Acad. Bulg. Sci, том:72, брой:11, 2018, стр.:1475-1483, ISSN (print):ISSN 1310–1331 , doi:10.7546/CRABS.2019.11.04, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), PhD, MSc 2018
16 Angelova Petya, Venelin Tsvetkov, Anton Hinkov, Daniel Todorov, Kalina Shishkova, Zhenya Yordanova, Veneta Kapchina-Toteva, Stoyan Shishkov, Antiviral activity of Stachys Thracica Dav. extracts against Human Herpes virus type 1 and 2, BioDiscovery, том:20:e15022, 2017, doi:doi.org/10.3897/biodiscovery.20.e15022, PhD, MSc 2017
17 Angelova, P., A. Hinkov, V. Tsvetkov, K. Shishkova, D. Todorov, S. Shishkov, Inhibition of Human Herpes Virus Type 2 Replication by water Extract from Nepeta nuda L. , Acta Microbiologica Bulgarica, том:32, 2016, стр.:148-149, Ref, PhD, MSc 2016
18 Hinkov, A., H. Valchovski, S. Shishkov, K. Nedyalkova, R. Donkova, Investigation of the Antiviral and Antibacterial Potential of Coelomic Fluid from Some Earthworm Species (Oligochaeta: Lumbricidae), ACTA MICROBIOLOGICA BULGARICA, том:32, брой:3, 2016, стр.:39-44, Ref 2016
19 Valchovski, H., R. Donkova, K. Nedyalkova, A. Hinkov, Relationships between Soil Bacteria from Bacillus Genus and Earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae), Journal of Balkan Ecology, том:19, брой:1, 2016, стр.:29-33 2016
20 Todorov, D., K. Shishkova, D. Dragolova, A. Hinkov, V. Kapchina-Toteva, S. Shishkov, Antiviral activity of medicinal plant Nepeta nuda., Biotechnol. Biotechnol. Equipment, том:29, 2015, стр.:39-43, ISSN (online):13102818, doi:10.1080/13102818.2015.1047215, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.36 - 2015), SCOPUS Quartile: Q3 (2015), PhD 2015
21 Todorov, D., D. Pavlova, A. Hinkov, K. Shishkova, D. Dragolova, V. Kapchina-Toteva, S. Shishkov, Effect of Teucrium chamaedrys L. Extracts on herpes simplex virus type 2, Compt. rend. Acad. bulg. Sci, том:68, брой:12, 2015, стр.:1519-1526, ISSN (online):1310-1331, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.205 - 2015), SCOPUS Quartile: Q4 (2015), PhD 2015
22 Georgi Zahmanov, Kalina Alipieva, Petko Denev, Daniel Todorov, Anton Hinkov, Stoqn Shishkov, Svetlana Simova, Milen I Georgiev, Flavonoid glycosides profiling in dwarf elder fruits (Sambucus ebulus L.) and evaluation of their antioxidant and anti-herpes simplex activities, Industrial Crops and Products, том:63, 2015, стр.:58-64, ISSN (online): 09266690, doi:10.1016/j.indcrop.2014.10.053, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.049 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015) 2015
23 Todorov, D., A. Hinkov, K. Shishkova, S. Shishkov, Antiviral potential of Bulgarian medicinal plants., Phytochem.Rev, том:13, брой:2, 2014, стр.:525-538, doi:10.1007/s11101-014-9357-1, Ref, Web of Science 2014
24 Moyankova, D., Hinkov, A., Georgieva, D., Shishkov, S., Djilianov, D., INHIBITORY EFFECT OF EXTRACTS FROM HABERLEA RHODOPENSIS FRIV. AGAINST HERPES SIMPLEX VIRUS, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, том:67, брой:10, 2014, стр.:1369-1376, ISSN (online):13101331, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.205 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014) 2014
25 F. Benedetti, F. Berti, S. Budal, P. Campaner, F. Dinon, A. Tossi, R. Argirova, P. Genova, V. Atanasov, A. Hinkov, Synthesis and biological activity of potent HIV-1 protease inhibitors based on Phe-Pro dihydroxyethylene isosters, J. Med. Chem. , том:55, брой:8, 2012, стр.:3900-3910, ISSN (print):00222623, doi:10.1021/jm3001136, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.343 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
26 Ivanka Stankova, Kamelia Stanoeva, Anton Hinkov, Ivailo Alexiev, Petya Genova-Kalou, Radoslav Chayrov, Radka Argirova, Amino acid and peptide esters of abacavir: synthesis and activity against human immunodeficiency virus type 1 in cell culture., Med Chem Res, том:21, брой:12, 2011, стр.:4053-4059, ISSN (print):1054-2523, doi:10.1007/s00044-011-9956-y, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.314 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2011) 2011
27 Kostova, K., Hinkov, A., Shishkov, S., Todorov, D., Dimitrova, M., Yordanowa, Z., Kapchina-Toteva, V., Antiherpes Activities of Some Medical Plants from the Lamiaceae. , Antiviral Res., , vol:90, issue:2, 2011, doi:10.1016/j.antiviral.2011.03.106, Ref, IF (4301 - 2011), Web of Science Quartile: Q1 (2011) 2011
28 S. Stanchev, F. Jensen, A. Hinkov, V. Atanasov, P. Genova-Kalou, R. Argirova, I. Manolov, Synthesis and inhibiting activity of some 4-hydroxycoumarin derivatives on HIV-1 protease , ISRN Pharm. , том:2011, 2011, стр.:1-9, doi:10.5402/2011/137637, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
29 Hinkov, A., Atanasov, V., Raleva, S., Argirova, R., Modified rapid screening method for evaluation of HIV-1 protease inhibitors., COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, том:63, брой:10, 2010, стр.:1455-1462, ISSN (online): 13101331, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.215 - 2010) 2010
30 A. Hinkov, L. Yosifova, E. Todorova, S. Raleva, A. Pavlov, S. Chervenkov, D. Dundarova, R. Argirova, Newly synthesized 2-styryl-8-hydroxyquinolines (SQS) and their derivatives: inhibition of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) replication in cell culture. , Autonomic & Autacoid Pharmacology, том:30, 2010, стр.:107-110, ISSN (print):14748665, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.406 - 2010) 2010
31 А.В. Хинков, Рачев, П.Л., Генов, К.А., Аргирова, Р.М., Съвременна терапия на HIV инфекцията. , Съвременна Медицина, том:59, брой:6, 2008, стр.:61-74 2008
Статия в поредица
Todorov, D., A. Hinkov, M.Dimitrova, K. Shishkova, D. Dragolova, V. Kapchina-Toteva, S. Shishkov, Anti-herpes effects of in vitro and in vivo extracts derived from Lamium album L. , Annuaire de l’Universite׳ de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Biologie, брой:100,4, 2015, стр.:177-183, PhD 2015
Участие в конференция
1 Постер, Hinkov, A., K. Shishkova, D. Todorov, A. Shkondrov, I. Krasteva, S. Shishkov. , Antiviral activity of extract from Astragalus glycyphyllos L. against replication of Human coronavirus 229E. 2023
2 Секционен доклад, А. Хинков, К. Шишкова, Д. Тодоров, Ал. Шкондров, И. Кръстев, Ст. Шишков, КОМБИНИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ A. GLYCYPHYLLOS И АЦИКЛОВИР СПРЯМО ХЕРПЕСВИРУСНА РЕПЛИКАЦИЯ IN VITRO 2022
3 Секционен доклад, Daniel Todorov, Anton Hinkov, Kalina Shishkova, BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS FROM NEPETA NUDA EXTRACTS AS ANTIVIRAL AGENTS 2022
4 Секционен доклад, Anton Hinkov, Stoyan Shishkov, Daniel Todorov, STUDY OF COMMUNITY FACE COVERINGS AND COMMERCIALLY AVAILABLE FACE MASKS USING A MODIFIED VFE METHOD 2022
5 Секционен доклад, Д. Тодоров, В. Цветков, А. Хинков, К. Шишкова, Ст. Шишков, П. Долашка, Л. Велкова, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ КАТО ОСНОВА ЗА ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА И ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА 2022
6 Секционен доклад, Tsvetkov, V., D. Todorov, A. Hinkov, K. Shishkova, S. Shishkov, N. Kostova, T. Doncheva, H. Petkov, K. Alipieva, A. Shkondrov, I. Krasteva. , Antiviral effects of fractions and total extracts obtained from medicinal plants from bulgarian populations. 2021
7 Постер, Tsvetkov, V., D. Todorov, A. Hinkov, K. Shishkova, S. Shishkov, A. Dolashki, L. Velkova, P. Dolashka, Anti-herpes activity of different hemolymphatic compounds from classes Gastropoda and Malacostraca. 2021
8 Постер, Tsvetkov, T. D. Todorov, A. Hinkov, K. Shishkova, S. Shishkov, Virucidal activity of different components from hemolymph 2020
9 Секционен доклад, Venelin Tsvetkov, Daniel Todorov, Anton Hinkov, Kalina Shishkova, Dolya Pavlova, Stoyan Shishkov., Bee Bread Helps Fight the Herpes Infection 2019
10 Секционен доклад, Daniel Todorov, Anton Hinkov, Kalina Shishkova, Venelin Tsvetkov, Desislava Mantovska, Stoyan Shishkov., Virucidal Activity of Teucrium Chamaedrys Extracts against HHV Type 2 2019
11 Секционен доклад, Petya Angelova, Anton Hinkov, Venelin Tsvetkov, Daniel Todorov, Kalina Shishkova, Daniela Dragolova, Stoyan Shishkov, Inhibition of Early and Late Stage of Replicative Cycle of Human Herpes Virus Type 1 by Water Extract from Nepeta nuda L. 2019
12 Секционен доклад, Петя Ангелова, INHIBITORY EFFECT OF EXTRACTS FROM SAMBUCUS NIGRA L. AGAINST HUMAN HERPES VIRUS TYPE 1. 2018
13 Секционен доклад, Даниел Тодоров, Medicinal Plants: An Antiviral Depository with Complex Mode of Action 2018
14 Секционен доклад, Петя Ангелова, Anti-Herpes activity of Bulgarian endemic Plants. 2018
15 Секционен доклад, Даниел Тодоров, SAMBUCUS EBULUS L.-INHIBITORY EFFECT AGAINST HUMAN HERPES VIRUS TYPE 1 2018
16 Секционен доклад, Петя Ангелова, Антон Хинков, Венелин Цветков, Даниел Тодоров, Калина Шишкова, Даниела Драголова, Стоян Шишков, EFFECT OF THEUCRIUM CHAMAEDRYS L. EXTRACTS ON REPLICATION OF HUMAN HERPES VIRUS TYPE 2. 2017
17 Секционен доклад, Петя Ангелова, Антон Хинков, Венелин Цветков, Даниел Тодоров, Калина Шишкова, Даниела Драголова, Стоян Шишков, Inhibition of cell attachment of human herpes virus type 2 (causative agent of genital herpes) by water extract from Nepeta nuda L. 2017
18 Постер, Angelova, P., A. Hinkov, V. Tsvetkov, K. Shishkova, D. Todorov, D. Dragolova, S. Shishkov, Effect on replication cycle of HHV-2 of extracts from Stachys thracica Dav. and Theucrium chamaedrys L. 2017
19 Постер, Angelova, P., V. Tsvetkov, A. Hinkov, D. Todorov, K. Shishkova, Z. Yordanova, V. Kapchina-Toteva, S. Shishkov., Antiviral activity of Stachys thracica Dav. extracts against Human Herpes virus type 1 and 2 2017
20 Постер, Angelova, P., A. Hinkov, V. Tsvetkov, K. Shishkova, D. Dragolova, V. Kapchina-Toteva, S. Shishkov, Activity of water extract from Nepeta nuda L. (Lamiaceae) against replication of human Herpes virus type 1 (Herpesviridae) 2016
21 Секционен доклад, Tsvetkov, V., P. Angelova, A. Hinkov, D. Todorov, K. Shishkova, Zh. Yordanova, V. Kapchina-Toteva, S. Shishkov. , Effect of Stachys thracica Dav. extracts against Human Herpes Virus – 1 2016
22 Секционен доклад, Петя Ангелова, Inhibition of Human Herpes Virus Type 2 Replication by water Extract from Nepeta nuda L. 2016
23 Постер, Angelova P., A. Hinkov, E. Naydenova, K. Shishkova, D. Todorov, I. Stankova, S. Shishkov, Antiviral activity of new analogues of acyclovir and penciclovir in comparison with the original substances 2016
24 Секционен доклад, Tsvetkov V., P. Angelova, K. Shishkova, A. Hinkov, S. Shishkov, Antiviral activity of medical Bulgarian plants agains Human Herpes Virus type 1 and 2 2015
25 Секционен доклад, Todorov, D., Pavlova, D., Hinkov, A., Shishkova, K., Dragolova, D., Kapchina-Toteva, V., Shishkov, S., Effect of extracts derived from Teucrium Chamaedris L. on herpes simplex virus type 2., Poster № 211 2015
26 Секционен доклад, Hinkov, A., Angelova, P., Cvetkov, V., Shishkova, K., Todorov, D., Hristova, L., Dragolova, D., Shishkov, S., Kapchina-Toteva, V., Antiherpes virus activity of extracts from the medicinal plant Artemisia Chamaemelifolia Vill., Poster № 85 2015
27 Постер, Todorov, D., A. Hinkov, M. Dimitrova, K. Shishkova, D. Dragolova, V. Kapchina-Toteva, S. Shishkov, Anti-herpes effects of in vitro and in vivo extracts derived from Lamium album L. 2014
28 Секционен доклад, Антон Хинков, Inhibitory effect of extracts from Sambucus nigra L. and Sambucus ebulus L. against HSV-1 and HSV-2. 2014
29 Секционен доклад, Anton V. Hinkov, Daniela Moyankova, Desislava Georgieva, Dimitar Djilianov, Stoyan Shishkov, INHIBITORY EFFECT OF EXTRACTS FROM HABERLEA RHODOPENSIS FRIV. AGAINST HSV-1 AND HSV-2 2013
30 Секционен доклад, Radka Argirova, Ilia Manolov, Anton Hinkov,Petia Genova-Kalou, Kamelia Stanoeva, Ivanka Stankova, Sevda Raleva, Vassil Atanasov , Evaluation of newly synthesized HIV-1 protease inhibitors 2012
31 Секционен доклад, A . Hinkov, K. Stanoeva, S. Raleva, V. Atanasov, P. Genova-Kalou, R. Argirova, 2-Styryl-8-Hydroxy quinolines (8sqs) with anti-HIV-1 activity in cell culture 2011
32 Постер, Kostova, K. A. Hinkov, S. Shishkov, D. Todorov, M. Dimitrova, Z. Yordanowa, V. Kapchina-Toteva., Antiherpes Activies of Some Medical Plants From The Lamiaceae. 2011
33 Секционен доклад, A. Hinkov, K. Stanoeva, S. Raleva, V. Atanasov, P. Genova-Kalou, R. Argirova, Novel 2-Styryl-8-Hydroxyquinolines (8sqs) Derivatives With Anti-HIV-1 Activity Targeting Viral Integrase and Protease 2011
34 Секционен доклад, N. Antcheva, A. Tossi, M. Vasileva, R. Gavazova, A. Hinkov, R. Argirova, Defensins – the novel putative antiretroviral tool. 2010
35 Секционен доклад, A. Hinkov, V. Atanasov, S. Dochev, S. Raleva, P. Genova – Kalou, R. Gavazova, I. Manolov, A. Pavlov, S. Chervenkov, D. Dundarova, R. Argirova, Mechanism of action of newly synthesized derivatives of 8-hydroxy-2-styrylquinolines (8SQs) in cell culture: evidence for impact on more than one HIV-1 target. 2010
36 Секционен доклад, A. Hinkov, K. Stanoeva, V. Atanasov, P. Genova –Kalou, S. Raleva, A. Pavlov,S. Chervenkov, R. Argirova, Two newly synthesized 2-styryl-8-hydroxyquinolines (8-SQs) derivatives with anti-HIV-1 activity targeting viral integrase and protease. 2010
37 Секционен доклад, Hinkov, A., Atanassov, V., Genova-Kalou, P., Raleva, S., Pavlov, A., Chervenkov, S., Dundarova, D., Argirova, A., TESTING OF NEWLY SYNTHESIZED COMPOUNDS FOR ANTI-HIV ACTIVITY IN CELL CULTURE: EXPLORING REVERSE TRANSCRIPTASE, PROTEASE AND INTEGRASE TARGETS. 2009
38 Секционен доклад, Genova-Kalou, P., Raleva, S., Hinkov, A., Manolov, I., Gurkova, S., Argirova, R., Rare-earth metal complexes with 4-hydroxycoumarins are more active against HIV-1 in cell culture 2009
39 Секционен доклад, Hinkov, A., Pavlov, A., Chervenkov, S., Raleva, S., Borissov, K., Dundarova, D., Argirova, R., 2-Styryl-8-hydroxiquinolines and their derivatives: inhibition of HIV-1 replication in cell culture. 2008
40 Секционен доклад, Raleva, S., Iordanova, A., Savov, A., Froloshka, L., Genova, P., Hinkov, A., Borissov, K., Dochev, S., Manolov, I., Dundarova, D., Argirova, R., Newly synthesized 4-hydroxycoumarin (4-hc) – an integrase inhibitor of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) in cell culture. 2008
41 Секционен доклад, Raleva, S., Iordanova, A., Savov, A., Froloshka, L., Genova, P., Hinkov, A., Borissov, K., Dochev, S., Manolov, I., Dundarova, D., Argirova, R. , Mutations in integrase region of pol-gene of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) after long-term pressure of newly synthesized 4-hydroxycoumarin (4-hc) derivative inhibiting viral replication 2008
42 Секционен доклад, Hinkov, A., Pavlov, A., Chervenkov, S., Raleva, S., Borissov, K., Yosifova, L., Todorova, E., Dundarova, D., Argirova, R. , Supression of HIV-1 replication in vitro by newly synthesized 2- styril-8-hydroxiquinolines and their derivatives. 2007
43 Секционен доклад, Pavlov, A., Chervenkov, S., Raleva, S., Borissov, K., Hinkov, A., Yosifova, L., Todorova, E., Dundarova, D., Argirova, R., Newly synthesized 2- styril-8-hydroxiquinolines and their derivatives: inhibition of HIV-1 replication in cell culture. 2007