Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Васил Стоянов
Дисертация д-р
Васил Стоянов, "Теория на потребителския избор – модел с насищане на потребителските желания и ново продуктово развитие", СУ "Св. Климент Охридски", Стопански Факултет, Ръководител:доц. д-р Теодор Седларски 2018
Научен проект
1 Васил Стоянов, Развитие на аналитичен подход за изследване на потенциала на комплексна методология, обединяваща инструментариума на поведенческата икономика (англ. behavioral economics) и икономиката на щастието (англ. happiness economics) с цел усъвършенстване на теоретичните постулати в т.нар. публични поведенчески финанси., Член, 2016
2 Васил Стоянов, Приложение на методологичния апарат и актуалните постижения в поведенческата икономика за разработване на съвременни политики в областта на управлението на публичния сектор с цел оптимизиране на публичните финанси и повишаване на благосъстоянието и субективното житейско удовлетворение в рамките на националното стопанство., Член, 2015
Статия в научно списание
1 Стоянов, Васил, "Причинно-следствена връзка между инвестиции в НИРД и динамиката на потребителските желания", Икономически и социални алтернативи, том:24, брой:4, 2018, стр.:133-144, Ref, IF, IF (0.11 - 2018) 2018
2 Стоянов, Васил, "Изследователски Методи в Поведенческата Икономика и Невроикономиката", Икономическа Мисъл, брой:2, 2017, стр.:145-156, Ref 2017
3 Стоянов, Васил, "In What Market Structure Can the Participative Pricing Strategies Pay-What-You-Want and Name-Your-Own-Price be Applied to", Рецензиран печатен тематичен сборник по Проект ДАСУН, брой:3, 2015, стр.:249-259 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
Стоянов, Васил, "Relationship between New Product Development and Non-Satiation of the Consumer Wants in the Context of Industry 4.0.", "Икономически и Управленски Политики и Предизвикателства към Индустрия 4.0: Технология или Идеология", Сборник с Доклади, редактор/и:Проф. д.ик.н. Георги Чобанов, Проф. д.ик.н. Желю Владимиров, Доц. д-р Теодор Седларски, Доц. д-р Марселен Йовоган, Prof. Dr. Joachim Schwalbach, Prof. Dr. Henrik Egbert, Prof. Dr. Bert Eichhorn, Доц. д-р. С.Радева, Доц. д-р В.Иванова, Доц. д-р М. Марикина, 2018, стр.:401-414 2018
Студия в научно списание
Стоянов, Васил, "Empirical Testing of the Non-Satiation Axiom in the Consumer Choice Theory", Икономически Изследвания, том:27, брой:1, 2018, стр.:3-38, Ref, Web of Science, IF (0.11 - 2018), SCOPUS, SJR (0.11 - 2018) 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Васил Стоянов, „Водещата роля на иновациите за развитието на икономиката в теориите на Джоузеф Шумпетер“ 2018
2 Секционен доклад, Васил Стоянов, "Relationship between New Product Development and Non-Satiation of the Consumer Wants in the Context of Industry 4.0" 2017
3 Секционен доклад, Васил Стоянов, "Research Methods in Behavioral Economics" 2016
4 Секционен доклад, Васил Стоянов, "Competitiveness: Strategy and Added Value" 2014