Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Венелина Цветкова

ORCID ID:0000-0002-8052-2380
Дипломна работа
Цветкова, В., Оптимизиране на организацията и управлението на международен футболен турнир "Юлиян Манзаров", НСА "Васил Левски", Ръководител:проф. д-р Петър Банков 2011
Дисертация д-р
Цветкова, В., „Усъвършенстване на технико-тактическата подготовка по тенис на маса при 7-12 годишни деца “, НСА "Васил Левски", Ръководител:доц. Галина Очева, доктор 2017
Научен проект
1 Венелина Цветкова, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА”, Член, 2022
2 Венелина Цветкова, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА”, Член, , Номер на договора:КП-06-МНФ/8 2022
3 Венелина Цветкова, PULSE - Physical Education e-Learning Platform for Exercising at homE, Ръководител, 2021
4 Венелина Цветкова, БИОМЕХАНИЧЕН АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИ УДАРИ ПРИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ НАПАДАТЕЛИ ПО ТЕНИС НА МАСА, Член, НСА "Васил Левски" 2016
5 Венелина Цветкова, Усъвършенстване на технико-тактическата подготовка по тенис на маса при 7-12 годишни деца, Ръководител, НСА "Васил Левски" 2016
6 Венелина Цветкова, Оптимизиране на системата за начално обучение по тенис на маса при 7-12 годишни деца от различни социални групи", Ръководител, НСА "Васил Левски" 2015
Статия в научно списание
1 Цветкова, В., Ролята на физическото възпитание и спорта в системата на висшето образование, Спорт и наука, брой:1, 2, 2021, стр.:134-140, ISSN (print):ISSN 1310-3393 (print) 2021
2 Цветкова, В., Програми и методики за обучение по тенис на маса в България / Table Tennis U12 Programs and Methodologies in Bulgaria, Професионално образование, том:22, брой:5, 2020, стр.:531-537, ISSN (print):1314-555Х, ISSN (online):1314-8567, Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Tsvetkova. V., TABLE TENNIS TRAINING PROGRAM DURING QUARANTINE OR DISTANCE LEARNING FOR STUDENTS AT SOFIA UNIVERSITY, Trakia Journal of Sciences, 2021, pages:874-878, ISSN (online):1313-3551, doi:10.15547/tjs.2021.s.01.137, Ref, Web of Science Quartile: Q2 (2021) 2021
2 Цветкова, В., Подборът в детско-юношеския тенис на маса, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, Тринадесета международна научна конференция, 2021, стр.:167-173, ISSN (print):1314-2275 2021
3 Цветкова, В., Технико-тактическата подготовка по тенис на маса при 9-12 годишни деца, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, Тринадесета международна научна конференция, 2021, стр.:174-182, ISSN (print):1314-2275 2021
4 Цветкова, В., Вариационни параметри на резултатите за технико-тактическа подготовка по тенис на маса при 7-9 годишни деца, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, Дванадесета международна научна конференция, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:275-283, ISSN (print):1314-2275 2020
5 Цветкова, В., Проучване мнението сред родителите на участващи деца в занимания по тенис на маса в детската градина, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта; Дванадесета международна научна конференция, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:144-151, ISSN (print):1314-2275, Ref 2020
6 Петя Христова, Венелина Цветкова, Физическа активност на студентите в Р България и актуални проблеми на физическото възпитание и спорта във висшите училища, Актуални проблеми на физическото възпитание, редактор/и:проф. Татяна Янчева, издателство:НСА Прес, 2019, стр.:251-260, ISSN (print):2682-9908, Ref 2019
7 Цветкова, В., Комплекс от състезателни упражнения по тенис на маса при 10-12 годишни деца в тренировъчен микроцикъл, Десета МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", , редактор/и:проф. Анжелина Янева-Прокопова, издателство:София: Унив. Изд. "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:252-259, ISSN (print):ISSN (print) (CD) 1314-2275, Ref 2018
8 Цветкова, В., Тренировъчни упражнения за усъвършенстване на техниката в тениса на маса при 9-12 годишни деца чрез метода "Мултибол тренинг", Спорт и наука, 2018, стр.:76-85, ISSN (print):ISSN 1310-3393 (print), Ref 2018
9 Цветкова, В., Анализ на техническите умения на най-добрите състезатели по тенис на маса до 12 г., Девета МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", , редактор/и:проф. д-р Анжелина Янева; доц. д-р Антон Хиджов, доц. д-р Боряна Туманова, доц. д-р Ирен Пелтекова, доц. д-р Евгени Йорданов; доц. д-р Георги Игнатов; доц. д-р Костадин Костов; ас. Валерия Луканова, гл. ас. д-р Петя Христова; гл. ас. д-р Е. Михайлова, издателство:София: Унив. Изд. "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:50-58, ISSN (print):ISSN (print) (CD) 1314-2275, Ref 2017
10 Цветкова, В., Анализ на състезателното натоварване по тенис на маса при деца на възраст до 12 години, Спорт и наука, издателство:Спорт и наука  (София), LX, 2016, N извънр.бр.5, 2016, стр.:19-24, ISSN (print):ISSN 1310-3393 (print), Ref 2016
11 Цветкова, В., Г. Очева, Научното осигуряване на подсистемата детско-юношески спорт в Международната федерация по тенис на маса /ITTF/, ХІ МНК на катедра "Футбол и тенис", издателство:Спорт и наука (София), LX, 2016, N извънр.бр.5, 2016, стр.:129-138, ISSN (print):ISSN 1310-3393 (print), Ref 2016
12 Цветкова, В., Mеждународен футболен турнир "Юлиян Манзаров" - история и символики., Десета МНК на катедра "Футбол и тенис", издателство:Спорт и наука  (София), LІX, 2015, N извънр.бр.6, с.178-188, , 2015, стр.:178-188, ISSN (print):ISSN 1310-3393 (print), Ref 2015
13 Цветкова, В., Анализ на анкетно проучване сред участващи български отбори в десети международен футболен турнир "Юлиян Манзаров", Девета МНК на катедра "Футбол и тенис", редактор/и:Галина Очева - съставител, издателство:НСА, 2013, стр.:75-85, Ref 2013
14 Otcheva, Galina, Tsvetkova, Venelina, Sabrioglu, Sabahatin, ANALYSIS OF SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL YOUTH FOOTBALL TOURNAMENT “YULIAN MANZAROV”, XVI International Scientific Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation”, редактор/и:проф. Даниела Дашева, ДН, издателство:Спорт и наука  (София),2012, N извънр.бр.6, 2012, ISSN (print):ISSN 1310-3393 (print), Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
15 Otcheva, Galina, Tsvetkova, Venelina, Sabrioglu, Sabahatin, ANALYSIS THE RESULTS OF A SURVEY WITH PARTICIPANTS IN THE PROJECT "PRIMARY EDUCATION IN TABLE TENNIS" BY TABLE TENNIS CLUB "NSA" TO MPES, XVI International Scientific Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation”, редактор/и:проф. Даниела Дашева, ДН, издателство:Спорт и наука  (София),2012, N извънр.бр.6, 2012, ISSN (print):ISSN 1310-3393 (print), Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
Участие в конференция
1 Присъствие, Венелина Цветкова, 15 МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" 2023
2 Присъствие, Венелина Цветкова, 14 МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" 2022
3 Присъствие, Венелина Цветкова, 13 МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" 2021
4 Присъствие, Венелина Цветкова, 12 МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" 2020
5 Присъствие, Венелина Цветкова, Актуални проблеми на физическото възпитание 2019
6 Присъствие, Венелина Цветкова, Десета МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" 2018
7 Присъствие, Венелина Цветкова, Девета МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" 2017
8 Присъствие, Венелина Цветкова, ХІ МНК на катедра "Футбол и тенис" 2016
9 Присъствие, Венелина Цветкова, Десета Международна научна конференция на катедра "Футбол и тенис" 2015
10 Присъствие, Венелина Цветкова, XVI International Scientific Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation” 2012
11 Присъствие, Венелина Цветкова, Девета Международна научна конференция на катедра "Футбол и тенис" 2012