Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Николай Цанев
Глава от книга
1 Надежда Витанова, Татяна Ненкова, Невена Христова, Николай Цанев, Илиана Мирчева, Даниела Петкова, Катя Гетова, Ана Георгиева, З. Ганева, Л. Стойчева, Приятели сръчни и можещи. Книга за учителя 3. група , ISBN:ISBN9786192152765, ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
2 Надежда Витанова, Татяна Ненкова, Анна Георгиева, и др., Съвременни педагогически технологии за организация на обучението по Български език и литература.В:Книга за учителя 4. подготвителна група на детската градина. "Приятели". COBISS.BG-ID 1287381732, ISBN:ISBN 978-619-215-277-2., ИК Анубис-Клетт, - 384с, София, Рецензирано 2018
3 Надежда Витанова, Татяна Борисова Ненкова, Анна Георгиева, Невена Христова, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Здравка Ганева, Съвременни педагогически технологии за организация на обучението по Български език и литература. Приятели: Книга за учителя 1. група на детската градина. (с. 16-38),COBISS.BG-ID 1283427300 , ISBN:978-619-215-108-9, Анубис-Клет, София, Рецензирано 2017
4 Надежда Витанова, Татяна Ненкова, Невена Христова, Николай Цанев, Илиана Мирчева, Даниела Петкова, Катя Гетова, Ана Георгиева, З. Ганева, Л. Стойчева, Приятели сръчни и можещи. Книга за учителя 2.група, ИК Анубис 2016, София, Рецензирано 2016
5 Лалчев, З., Малинова, Л., Борисова, Т., Мирчева, И., Цанев, Н., Витанов, Л., и др., Модулно институционална образование на учениците в началното училище : Начални учители за едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция № 2 Детски учител/Начален учител(94-107 стр.), ISBN:978-954-07-3625-9, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014
6 Цанев, Н., Лалчев, З., Мирчева, И. , Витанов, Л., Витанов, В. , Кирова, Г., Симеонова, И. , Душков, И. , Алексиева, Л. , Национално изследване на ефективността на софтуерната система „Енвижън“ – състояние и опит. – В: Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието. София: Авангард-Прима., ISBN:978-954-160-239-1, Авангард Прима, София, Рецензирано 2013
7 Витанов, Л., Сашко Плачков, Цанев, Н., Марина Иванова, Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата, ISBN:945-320-046-7, Рива, София, Рецензирано 2005
8 Герджиков, К., Борисова, Т., Мирчева, И., Кирова, Г., Цанев, Н., Витанов, Л., Манолова, В., Джамбазова, Е., Ръководство за практическо обучение: На студенти от педагогически специалности.- с.11-28, ISBN:954-8510-26-Х, Веда Словена-ЖГ., София, Рецензирано 1996
Дисертация д-р
Николай Иванов Цанев, Дидактическа технология с използване на модели и моделиране в обучението по труд и техника, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. д-р Николай Божков 1998
Книга
1 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева, Книга за учителя по технологии и предприемачество за 1. клас, ISBN:9789543445998, Булвест-2000, София, Рецензирано 2020
2 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева, Книга за учителя по технологии и предприемачество за 2. клас, ISBN:9789543446001, Булвест-2000, София, Рецензирано 2020
3 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Мария Кавданска, Ирена Неделчева, Книга за учителя по технологии и предприемачество за 4. клас, ISBN:9789541814208, Булвест-2000, София, Рецензирано 2019
4 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева, Книга за учителя по технологии и предприемачество за 3. клас, ISBN:9789541812624, Булвест-2000, София, Рецензирано 2018
5 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева, Технологии и предприемачество. Книга за учителя за 2. клас, ISBN:978-954-18-1043-9, Булвест-2000, София, Рецензирано 2017
6 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева, Технологии и предприемачество. Книга за учителя за 1 клас, ISBN:978-954-18-0982-2, Булвест-2000, София, Рецензирано 2016
7 Славка Ненова, Татяна Борисова и др. , Весела Гюрова, Николай Цанев, Любен Витанов, Илияна Мирчева, Качество на институционалното образование и кариерно развиие на педагога (проект Квалификация на педагогическите специалисти) Управление на бюджета и кариерно израстване на педагога (с.110-121), ISBN:978-954-07-3626-6, Университетско издателство „Св. Климент Охризски“, Рецензирано 2014
8 Николай Цанев, Меглена Костова, Книга за учителя по домашен бит и техника за 3. клас, ISBN:954-01-1582-5, Просвета-АД, София, Рецензирано 2004
9 Цанев, Н., Костова, М., Фантазия от хартия, ISBN:954-9614-09-3, Арт Студио Ник, София, Рецензирано 2004
10 Николай Цанев, Меглена Костова, Книга за учителя по домашен бит и техника за 2. клас, ISBN:954-01-1427-6, Просвета-АД, София, Рецензирано 2003
11 Николай Цанев, Меглена Костова, Книга за учителя по домашен бит и техника за 1. клас, ISBN:978-954-733-310-9, Просвета-АД, София, Рецензирано 2002
Монография
1 Цанев, Н., Изкуството оригами в образователна среда (второ преработено и допълнено издание), ISBN:978-619-7683-04-2, Образование 5.0, София , Рецензирано 2023
2 Цанев, Н., Дидактични функции на моделите и моделирането в технологичното обучение, ISBN:978-619-7683-01-1, Образование 5.0, София, Рецензирано 2022
3 Цанев, Н., Изкуството оригами в образователна среда, ISBN:978-619-7683-03-5, Образование 5.0, София, Рецензирано 2022
4 Цанев, Н., Технологичното обучение в полето на конструктивизма, ISBN:978-619-7683-02-8, Образование 5.0, София, Рецензирано 2022
5 Цанев, Н., Дидактични основи на технологичното обучение в началното училище, ISBN:ISBN 978-954-8846-55-4, Веда Словена-ЖГ, София, Рецензирано 2019
6 Цанев, Н., Конструиране на технологичното обучение в началното училище, ISBN:954-07-1820-1, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2003
Научен проект
1 Николай Цанев, Студентски практики-фаза 2, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2020
2 Николай Цанев, Създаване на позитивна среда за обучение на студентите от педагогическите специалности по приобщаващо образование, Член, Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:80-10-209/28.04.2020 г. 2020
3 Николай Цанев, „МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната Екосистема“, Член, , Номер на договора:№ BG05M2OP001-2.016-0018 2019
4 Николай Цанев, „Приложни аспекти на подготовката на студентите-педагози за работа с електронни ресурси“ с ръководител доц. д-р Габриела Кирова, Член, , Номер на договора:№ 80-10-170/16.04.2019 г. 2019
5 Николай Цанев, „Ресурсно осигуряване на електронни курсове за дистанционна форма на обучение“ с ръководител доц. д-р Габриела Кирова, Член, , Номер на договора:№46/12.04.2016 г. 2016
6 Николай Цанев, Студентски практики-фаза 1, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2016
7 Николай Цанев, Разработване на мултимедийни образователни ресурси за електронни форми на дистанционно обучение, Ръководител, Фонд "Научни изследвания" 2015
8 Николай Цанев, „Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието“, Ръководител, , Номер на договора:№64/18.04.2013 г. 2013
9 Николай Цанев, „Квалификация на педагогическите специалисти“, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
10 Николай Цанев, Студентски практики, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 2013
11 Николай Цанев, Създаване на изследователски и учебен център за електронно обучение, Ръководител, , Номер на договора:79/2010 2010
12 Николай Цанев, Интегрален Университетски Център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (ИУЦЕО)” , Член, Фонд "Научни изследвания", Номер на договора: INZ01/0111 2009
13 Николай Цанев, Проучване на възможностите на електронното обучение (смесена форма) за оптимизиране на обучението в ОКС „Бакалавър”, Ръководител, 2009
14 Николай Цанев, 18.5. Повишаване качеството на обучение на студентите от педагогическите специалности чрез активно използване на електронно (уеб-базирано) обучение в дистанционна форма”, Ръководител, Ръководител, 2008
15 Николай Цанев, Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , Номер на договора: № BG051PO001-3.3.06/0026 2007
16 Николай Цанев, Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение, Член, Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени", Номер на договора:№ BG051PO001-3.3.04/52 2007
17 Николай Цанев, Създаване на вариантен модел за въвеждане на дистанционна форма на обучение в ОКС “магистър”, Ръководител, 2006
18 Николай Цанев, European Enhancement of Early Years Management Skills – EEEYMS, Член, , Номер на договора:UK/03/B/F/PP-162_039 2005
19 Николай Цанев, 18.5. Повишаване качеството на обучение на студентите от педагогическите специалности чрез активно използване на електронно (уеб-базирано) обучение в дистанционна форма”, Ръководител, Ръководител, 0
Научно ръководство
1 Николай Цанев, Дидактическа технология за развитие на инициативност и предприемчивост в избираемите дейности по технологии и предприемачество в началните класове., СУ "Св. Климент Охриддски" - ФНОИ дисертация д-р:Магданела Делинешева 2022
2 Николай Цанев, Съвместни проектни дейности с активното участие на родители, ученици и учители в началното училище , Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Светла Петкова 2022
3 Николай Цанев, Дидактически особености на техниката "папирофлексия" в обучението по труд и техника в началноте класове, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Цветелина Димитрова 2015
4 Николай Цанев, Изследване равнището на конструктивно-техническите знания и умения на децата от ромски произход в условията на подготвителен клас, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Венислава Замфирова 2014
5 Николай Цанев, Педагогически дизайн на електронно обучение по чужд език за студенти-педагози: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност “Теория на възпитанието и дидактика.” , Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Илияна Иванова Симеонова 2014
6 Николай Цанев, Дидактически и технологически особености на работата с хартия и картон по домашен бит и техника в 1. клас, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Искра Борисова 2012
7 Николай Цанев, Конструиране на движещ се играчки в часовете по домашен бит и техника в 3. клас, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Анна Ангелова 2012
8 Николай Цанев, Използване на разнообразни техники при работа с хартия и картон във втори клас, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Ирена Велкова 2011
9 Николай Цанев, Стимулиране на положително отношение на учениците към конструктивно-техническите дейности при работа с дървесина в началното училище, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Людмила Русенина 2011
10 Николай Цанев, Играта и игровите похвати в обучението по домашен бит и техника, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Таня Иванова 2008
11 Николай Цанев, Овладяване на знания за природата чрез техниката "Икебана" в 4. клас, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Димитрина Лозанова 2008
12 Николай Цанев, Овладяване на общотехнически знания и умения при работа с природни материали, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Розалина Томова 2004
13 Николай Цанев, Прилагане на евристични методи в технологичното обучение с технически комплекти Lego Dacta в началното училище, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Людмила Стоянова 2003
14 Николай Цанев, Развитие на техническите понятия в обучението по труд и техника във 2. и 3. клас, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Велина Петрова 2002
Статия в научно списание
1 Tsanev, N., Delinesheva, M., Entrepreneurship education at primary school level as a part of technology education in the modern digital environment, KNOWLEDGE International Journal, Vol. 35, том:35, брой:1, 2019, стр.:277-282, ISSN (print):1857-923X (Printed), ISSN (online):2545-4439 (Online), Ref, Web of Science, др.(EBSCO (EBSCO Discovery Services)), PhD 2019
2 Tsanev, N., Methodological model for training students in pedagogy on the use of electronic resources in technology education at primary school, KNOWLEDGE International Journal, Vol. 34, vol:34, issue:2, 2019, pages:453-457, ISSN (print):1857-923X (Printed), ISSN (online):2545-4439 (Online), Ref, Web of Science, др.(EBSCO (EBSCO Discovery Services)) 2019
3 Николай Цанев, Здравко Лалчев, Габриела Кирова, Състояние, добър опит и тенденции в електронното обучение на студентите от ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски“. , Образователни технологии, брой:1, 2010, ISSN (print):1314-1791 2010
4 Николай Цанев, Татяна Борисова, Габриела Кирова, Електронно обучение с използване на MOODLE в педагогическата подготовка на студентите, Littera et Lingua, Електронно списание за хуманитаристика, 2008, ISSN (online):ISSN 1312-6172 2008
5 Любен Витанов, Николай Цанев, Ивайло Иванов, Весела Илиева, Вариант за интегриране на информационните технологии в задължителната подготовка в I клас, Начално образование, брой:кн. 5, 2007, стр.:74-76, ISSN (print):0204-4951 2007
6 З. Лалчев, Н. Цанев, Л. Витанов, Ив. Тонов, И. Иванов, Т. Тонова, М. Йорданова, Ив. Душков, Готовност и нагласа на началния учител за работа и сътрудничество с лабораторията по образователен софтуер., Начално образование, брой:кн. 5, 2007, стр.:81-87, ISSN (print):0204-4951 2007
7 Цанев, Н., Витанов, Л., Информационните технологии в началните класове, Начално образование , брой:кн. 5, 2007, стр.:3-9, ISSN (print):0204-4951 2007
8 Татяна Борисова, Николай Цанев, Възможности на европейските проекти за усъвършенстване на уменията за управление на учебни заведения. , Начално образование, брой:2, 2006, стр.:58-61, ISSN (print):0204-4951 2006
9 Николай Цанев, Учебникът по домашен бит и техника – съвременен, красив и достъпен, Начално образование, брой:3, 2002, стр.:92-100, ISSN (print):0204-4951, Ref 2002
10 Николай Цанев, Достъпен ли е Интернет за малките ученици, Начално образование, брой:5-6, 2001, стр.:83-90, ISSN (print):0204-4951, Ref 2001
11 Николай Цанев, Съвременни ориентири пред технологичното обучение, Начално образование, брой:3, 1999, стр.:24-30, ISSN (print):0204-4951 1999
12 Николай Цанев, Интернет – образователни възможности и перспективи., Начално образование, брой:8, 1998, стр.:65-69, ISSN (print):0204-4951 0597 1998
13 Николай Цанев, Експериментална програма за обучението по ръчен труд с активно включване на модели и моделиране в учебния процес, Начално образование, брой:6-7, 1997, стр.:41-45, ISSN (print):0204-4951 0597, Ref 1997
14 Николай Цанев, За груповата организация на учебно трудовия процес, Начално образование, брой:2, 1992, стр.:70-73, ISSN (print):0204-4951 0597, Ref 1992
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Николай Цанев, Изкуството оригами в предучилищна възраст и техники за стимулиране на творчеството., Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д9р Елена Русинова, редактор/и:доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис, 2018, стр.:153-162, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
2 Цанев, Н., Цифровата компетентност – важен фактор и условие за смесеното обучение в университетското образование, Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите, издателство:Джуниър Ачийвмънт България, 2018, стр.:74-82, ISBN:ISBN 978-954-8421-38-6 2018
3 Nikolay Tsanev, Teacher preparation for integrating information technologies into physical education and sport via use of Moodle, Activities in physical education and sport, 4, 2014, стр.:8-11, ISSN (online):ISSN: 1857-8950 2014
4 Цанев, Н., Иновативни подходи за интегриране на информационните технологии в българското училище, Традиции и иновации в началното образование, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:145-156, ISBN:ISBN 978-954-07-3634-1 2013
5 Цанев, Н., Л. Алексиева, Стимулиране на сътрудничеството и интереса на студентите в електронния курс по методика на обучението по информационни технологии, 130 години предучилищно образование в България, редактор/и:проф. д-р Пламен Легкоступ, 2012, стр.:174-179, ISBN: 978–954–524–842–9 2012
6 Николай Цанев, Петя Павлова, Анита Алипиева, Проучване на отношението на студентите към електронното обучение, Сборник доклади от VI-та есенна научна конференция „120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука“, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2008, стр.:233-238, ISBN:978-954-8846-04-02 , MSc 2008
7 Иван Душков, Здравко Лалчев, Николай Цанев, Любен Витанов, Иван Тонов, Милена Йорданова, Таня Тонова, Атанас Георгиев, Теменужка Зафирова-Малчева, Виртуална лаборатория по образователен софтуер, Пета есенна научна конференция на ФНПП, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2007, стр.:308-313, ISBN:ISBN: 978-954-8846-02-8 2007
8 Николай Цанев, Татяна Борисова, Габриела Кирова, Иновационен подход в обучението на студенти в образователно-квалификационната степен „магистър“. , Образованието, Балканите, Европа (IV Балкански конгрес по педагогика), том 1, издателство:Тракийски университет Стара Загора, 2007, стр.:197-201, ISBN: 978-954-314-041-1 2007
9 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Николай Цанев, В приказния свят рисувам, пея, конструирам и играя, Съвременни предизвикателства на прага на детската градина - училище, 2004, стр.:112-118, ISBN:954-439-803-1 2004
10 Николай Цанев, Интегриране на LEGO Dacta в общообразователните структури в България, Интерирано обучение и педагогически стратегии и технологии, базирани на материали LEGO Dacta, 1996 1996
11 Николай Цанев, Организация и планиране на извънучилищното обучение по техническо конструиране и моделиране с LEGO Dacta материали, Интегрирано обучение и педагогически стратегии и технологии, базирани на Lego Dacta материали, 1996 1996
12 Николай Цанев, Изследване на ефективността на моделирането като метод за обучение при използване на LEGO Dacta материали., Методи за активно учене и форми за използването им в обучението, базирани на Lego Dacta материали, 1994 1994
13 Николай Цанев, Системата Lego Dacta - средство за оптимизиране обучението на студентите бъдещи начални учители, Подготовка и квалификация на педагогическите кадри с висше образование, 1994 1994
14 Николай Цанев, Организация и планиране на работата в групите по интереси с LEGO Dacta материали., Нови технологии в образованието на основата на Lego Dacta материали; Плевен, 1993, стр.:11-13 1993
15 Николай Цанев, Техническо моделиране и обучение. , Материалите Lego Dacta в българското образовани; Варна, 1992, стр.:12-15 1992
Студия в научно списание
Николай Цанев, Използване на модели и моделиране за символно-аналитичната подготовка на учениците в началното училище. , Годишник на СУ, том:93-94 [за 2002], 2003, стр.:81-104, ISSN (print):0861-8216, Ref 2003
Студия в поредица
Николай Цанев, Татяна Борисова, Габриела Кирова, Създаване на вариантен модел за въвеждане на дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“, Годишник на СУ, брой:99-100 , издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2009, стр.:253-274, ISBN:0861-8216 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николай Цанев и Жорж Кюшев, Училищна стратегия за STEM образование 2022
2 Секционен доклад, Николай Цанев, Конективизъм и технологично обучение 2022
3 Секционен доклад, Николай Цанев, Дигиталните компетентности на учителите – съвременни гледни точки и решения 2021
4 Секционен доклад, Николай Цанев, Конструктивистки дизайн в обучението по технологии и предприемачество в началното училище 2020
5 Секционен доклад, Николай Цанев, Цифровата компетентност – важен фактор и условие за смесеното обучение в университетското образование. 2017
6 Секционен доклад, Николай Цанев, Оригами – исторически и образователни аспекти 2005
7 Секционен доклад, Николай Цанев, Създаване на образователна база от данни 2003
8 Секционен доклад, Николай Цанев, Помощник-учителите – една възможност за осъществяване на социално-педагогическо сътрудничество в училища с преобладаващо присъствие на ромски деца 2002
9 Секционен доклад, Николай Цанев, Консултативният кабинет - съвременна форма за взаимодействие между университета и училището 2000
10 Секционен доклад, Николай Цанев, За използването на Lego Dacta в българското училище 1999
11 Секционен доклад, Николай Цанев, Моделиране с LEGO Dacta конструктивни комплекти в началното училище 1997
12 Присъствие, Николай Цанев, Lego Dacta учебна среда в началното училище 1995
13 Секционен доклад, Николай Цанев, Системата LEGO Dacta - средство за оптимизиране на обучението на студентите – бъдещи начални учители 1994
14 Секционен доклад, Николай Цанев, Моделиране с Lego Dacta - добри педагогически практики 1992
15 Секционен доклад, Николай Цанев, Техническо моделиране и обучение 1992
Участие в редколегия
1 Николай Цанев, Образование и изкуства: традиции и перспективи, Участие в редколегия 2022
2 Николай Цанев, Образование и изкуства: традиции и перспективи, Участие в редколегия 2021
3 Николай Цанев, Образование и изкуства: традиции и перспективи, Участие в редколегия 2020
Учебник
1 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева, Технологии и предприемачество. Учебник за 4. клас, ISBN:9789541813898, Булвест-2000, София, Рецензирано 2019
2 Николай Цанев, Магданела Делинешева, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Пламаркова, Ирена Неделчева, Технологии и предприемачество. Учебник за 3. клас, ISBN:9789541811931, Булвест-2000- ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
3 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева, Технологии и предприемачество. Учебник за 2. клас, ISBN:9789541811351, Булвест-2000, София, Рецензирано 2017
4 Николай Цанев, Магданела Делинешева, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Пламаркова, Орхидея Делиева, Технологии и предприемачество. Учебник за 1 клас, ISBN:ISBN 978-954-18-1005-7, Булвест-2000- ИК Анубис, София, Рецензирано 2016
5 Весела Гюрова, Николай Цанев, Любен Витанов, Илияна Мирчева, ЕСО Квалификация на педагогическите спеиалисти, РЧР, 2014, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система «детска градина-начално училище». Качество на институционалното образование и кариерно развитие. Трети учебен свитък. Интерактивна технология - SWOT-анализ. Управление на институцията. Анимация и атракция за деца и ученици(14-17;20-23;73-78); 97-109; ISBN 978-954-07-3626-6(по проект BG051РО001-3.03-0001)., ISBN:978-954-07-3626-6, УИ Св. Кл. Охридски , София, Рецензирано 2014
6 Здравко Лалчев, Любен Витанов, Лучия Малинова, Крася Каваклова, Татяна Борисова, Адриан Георгиев, Илиана Мирчева, Коста Герджиков, Николай Цанев, Райна Захариева, Модулно институционално образование на учениците в началното училище. Учебен свитък № 3. , ISBN:978-954-07-3625-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 978-954-07-3626-6, София, Рецензирано 2014
7 Лалчев, З. , Малинова, Л. , Борисова, Т. , Мирчева, И., Цанев, Н. , Витанов, Л., Георгиева, А., Симеонова, И. , Модулно институционално образование на учениците в началното училище. Втори учебен свитък. , ISBN:978-954-07-3625-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", Рецензирано 2014
8 Николай Цанев, Електронен курс по методика на обучението по информационни технологии, ISBN:978-954-323-624-4, Авангард Прима, София, Рецензирано 2010
9 Николай Цанев, Електронен курс по дидактика на техниката и технологиите, ISBN:ISBN 978-954-323-480-6, Авангард Прима, София, Рецензирано 2009
10 Ивайло Иванов, Весела Илиева, Николай Цанев, Любен Витанов, Учебни карти по информационни технологии за I клас: Задължителна подготовка - интегрирано обучение, ISBN:978-954-01-1919-9, Просвета, Рецензирано 2007
11 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Николай Цанев, Приказни игри Образователно направление Игрова култура и пресъздаване: Подготовка и оценяване: За подготвителна група/кл. в детската градина и в училище, ISBN:954-426-634-8, АНУБИС, София, Рецензирано 2005
12 Николай Цанев, Меглена Костова, Домашен бит и техника за 3. клас , ISBN:954-01-1582-5, Просвета София АД, София, Рецензирано 2004
13 Николай Цанев, Меглена Костова, Домашен бит и техника за 2. клас, ISBN:954-01-1426-8, Просвета София АД, София, Рецензирано 2003
14 Цанев, Н., М. Костова, Майсторя и играя: Образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности: Подготовка и оценяване: За подготвителна група/клас в детската градина и в училище, ISBN:954-426-561-9, Анубис, София 2003
15 Николай Цанев, Меглена Костова, Домашен бит и техника за 1. клас, ISBN:954-733-273-2, Просвета София АД, София, Рецензирано 2002
Учебно помагало
1 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева, Албум по технологии и предприемачество за 4. клас, ISBN:9789541813782, Булвест-2000, София, Рецензирано 2019
2 Катя Гетова, Надежда Витанова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Невена Христова, Играя, уча, зная. Папка с материали за допълнителни дейности в 3. подготвителна възрастова група, ISBN:9786192153939, Анубис, София, Рецензирано 2019
3 Катя Гетова, Надежда Витанова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Невена Христова, Играя, уча, зная. Папка с материали за допълнителни дейности в 4. подготвителна възрастова група, ISBN:9786192153946, Анубис, София 2019
4 Надежда Витанова, Илиана Мирчева, Татяна Борисова, Катя Гетова, Николай Цанев, Невена Христова, Играя, уча, зная. Учебно помагало за трета група., ISBN:978-619-215-394-6, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
5 Надежда Витанова, Илиана Мирчева, Татяна Борисова, Катя Гетова, Николай Цанев, Невена Христова, Играя, уча, зная. Учебно помагало за четвърта група., ISBN:978-619-215-394-6, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
6 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева, Албум по технологии и предприемачество за 3. клас, ISBN:9789541812150, Булвест-2000, София, Рецензирано 2018
7 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Приятели: Познавателна книжка по конструиране и технологии за 3. група на детската градина, ISBN:9786192152123, ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
8 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Приятели: Познавателна книжка по конструиране и технологии за 4. подготвителна група, ISBN:9786192152192, ИК Анубис, София, Рецензирано 2018
9 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева, Албум по технологии и предприемачество за 1. клас, ISBN:9789541810163, Булвест-2000, София, Рецензирано 2017
10 Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева, Албум по технологии и предприемачество за 2. клас, ISBN:9789541811153, Булвест-2000, София, Рецензирано 2017
11 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Приятели: Познавателна книжка по конструиране и технологии за 1. група, ISBN:9786192153571, ИК Анубис , София, Рецензирано 2017
12 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Приятели: Познавателна книжка по конструиране и технологии за 2. група на детската градина, ISBN:9786192153632, ИК Анубис, София, Рецензирано 2017
13 Николай Цанев, Табло по технологии и предприемачество за 2. клас, ISBN:9789541811610, Булвест-2000, София 2017
14 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Любен Витанов, Илиана Симеонова, Людмила Зафирова, Модулно институционално образование на учениците в началното училище. (Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение във висшите училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция № 2 Детски учител/Начален учител). /По Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“/., ISBN:ISBN 978-954-07-3625-9., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
15 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Лучия Малинова, Пламен Легкоступ, Любомир Михайлов, Приятели сръчни и можещи. Учебно помагало за ІІI група , ИК Анубис, София, Рецензирано 2009
16 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Лучия Малинова, Пламен Легкоступ, Невена Петрова, Любомир Михайлов, Приятели сръчни и можещи. Учебно помагало за І група , ИК Анубис, София 2009
17 Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова, Лучия Малинова, Пламен Легкоступ, Любомир Михайлов, Приятели сръчни и можещи. Учебно помагало за ІІ група, ИК Анубис, София, Рецензирано 2009
18 Стойка Здравкова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Здравка Новакова, Николай Цанев, Тестови задачи за IV клас. - 72 с. COBISS.BG-ID 1031986148, ISBN:954-459-514-7, Хермес, София, Рецензирано 1998
19 Стойка Здравкова, Татяна Борисова, Илиана Мирчева, Здравка Новакова, Николай Цанев, Тестови задачи за ІІІ-ти клас. - 64с. COBISS.BG-ID 1031985892, ISBN:954-459-524-4, Хермес, София, Рецензирано 1998
20 Татяна Борисова, Коста Герджиков, Илиана Мирчева, Габриела Кирова, Николай Цанев, Любен Витанов, Елена Джамбазова, Крася Каваклова, Ръководство за практическо обучение на студентите от педагогическите специалности , ISBN:954-8510-26-Х, Веда-Словена-ЖГ, София, Рецензирано 1996
21 Цанев, Н., Костова. М., Илкова, С., Кукла на конци. Учебно помагало по труд и техника за 4. клас, ISBN:954-9614-07-7, Ник, София 1995
22 Цанев, Н., Костова. М., Илкова, С., Шарени черги. Учебно помагало по труд и техника за 3. клас, ISBN:954-9614-05-0, Ник, София 1994
23 Цанев, Н., Костова. М., Илкова, С., Да укротим лъва. Учебно помагало по труд и техника за 2. клас, ISBN:954-9614-02-6, Ник, София 1993
24 Цанев, Н., Костова. М., Илкова, С., Лилията разцъфтява. Учебно помагало по труд и техника за 1. клас, ISBN:954-9614-01-8, Ник, София 1992