Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Атлиана Милева
Дисертация д-р
Атлиана Георгиева Милева, Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Емил Мингов 2016
Монография
Милева, А., Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване. , ISBN:978-954-28-3384-0, Сиела, София 2020
Статия в научно списание
1 Недкова, А., Задължението на осигурителя по осигурителното правоотношение по набиране на средствата за задължителното здравно осигуряване за предоставяне на информация, Съвременно право, брой:4, 2008, стр.:27-40, ISSN (print):0861-18-15 2008
2 Недкова, А., Осигурителят по задължителното здравно осигуряване, Съвременно право, брой:1, 2008, стр.:59-72, ISSN (print):ISSN: 0861-18-15 2008
Статия в поредица
1 Милева, А., Аналитичен преглед на практиката на Съда на Европейския съюз относно масовите уволнения, - Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, том IX, редактор/и:Красимира Средкова, издателство:С.: УИ “Св. Кл. Охридски” , 2017, стр.:129-138, ISBN:978-954-07-4336-3 2017
2 Милева, А., Правни гаранции за упражняване на правото на достъп до медицинска помощ., Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, брой:Т. VIII. , редактор/и:Красимира Средкова, издателство:С.: УИ “Св. Кл. Охридски” , 2016, стр.:172-186, ISBN:978-954-07-4188-8 2016
3 Недкова, А., Правна закрила на лицата, които полагат трайни грижи за възрастен или инвалидизиран член на семейството., – Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. , брой:Т. VІ., издателство: С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2013, стр.:167-176, ISBN:978-954-07-3525-2 2013
4 Недкова, А., Здравноосигурителна закрила съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност на Европейския съюз, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. , брой:Т. V. , редактор/и:Красимира Средкова, издателство:УИ “Св. Кл. Охридски”, 2011, стр.:256-272, ISBN:978-954-07-3272-5 2011
5 Недкова, А., Видове осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване. , Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, брой:Т. ІV., редактор/и:Красимира Средкова, издателство: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2010, стр.:232-246, ISBN:978-954-07-3047-9 2010
6 Недкова, А., За правото на работодателя едностранно да въвежда непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ след промените в кодекса. , Труд и право, брой:2009, издателство:Труд и право, 2009, стр.:5-8, ISSN (print):1312-9471 2009
7 Недкова, А., Специална закрила на работещите бременни, родилки и кърмачки в българското трудово право в контекста на Директива 92/85/ЕИО. , Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, брой:Т. ІII. , редактор/и:Красимира Средкова, издателство:С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2009, стр.:130-143, ISBN:978-954-07-2736-3 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Милева, А., Сключване на трудовия договор по електронен път. , Юбилейна научна конференция по повод 70 години от приемането на първия Кодекс на труда и 35 години от приемането на действащия Кодекс на труда, издателство:ИДП към БАН, 2021, стр.:79-96, ISBN:978-954-9583-39-7 2021
2 Милева, А., Административнонаказателна отговорност при нарушаване на законодателството относно масовите уволнения, 50 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, БЪДЕЩЕ, редактор/и:проф. дюн Цветан Сивков, проф. д-р Пламен Панайотов, гл.ас. д-р Капка Георгиева, гл.ас. д-р Николета Кузманова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:297-307, ISBN:978-954-07-4975-4 2020
3 Милева, А., Правна характеристика на медицинското направление. , Проблеми на трудовото и осигурителното право. - Сборник от научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев, редактор/и:Койчева, Р., А. Александров, А. Андреева, издателство:Издателски комплекс УНСС, 2020, стр.:217-230, ISBN: 978-619-232-442-1 2020
4 Милева, А., Граници на правото на отпуск поради бременност и раждане, Право и граници, редактор/и:Даниел Вълчев и Симеон Гройсман, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:469-482, ISBN:978-954-07-4543-5 2018
5 Милева, А., Общая правовая характеристика Национального рамочного договора в болгарской системе обязательного медицинского страхования. , Тенденцii розвитку науки трудового права та права соцiалного забезпечення., editor/s:М.I. Iншина, Н.М. Хуторян, В.I.Щербини, Publisher:Киiв.: Нiка-Центр, 2013, pages:541-545, ISBN:978-966-521-631-5 2013
Студия в научно списание
Недкова, А., Развитие на правната уредба на задължителното здравно осигуряване в България, Юридически свят, брой:1, 2009, стр.:66-92, ISSN (print):1311-3488 2009
Студия в поредица
Милева, А., Електронен трудов договор., Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, том XII, том:Трудов договор, брой:ХII, редактор/и:Гевренова,Н., А. Милева, Цв. Попова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:75-93, ISBN:978-954-07-5331-7 2021
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Милева, А., Достъпната медицинска помощ съгласно чл. 52 от Конституцията на Република България - понятие и граници., СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОСНОВНИ ПРАВА И МЕДИЦИНСКО ПРАВО“, редактор/и:Проф. д-р Гергана Маринова Проф. д-р Дарина Зиновиева Проф. д-р Ирена Илиева Доц. д-р Надежда Йонкова Доц. д-р Николай Колев, издателство:Институт за държавата и правото - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, 2021, стр.:205-231, ISBN:978-954-9583-38-0, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
2 Милева, А., Трудов договор за предоставяне на лична помощ., АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО ТОМ XI , редактор/и:Нина Гевренова, Атлиана Милева, Цвета Попова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:91-121, ISBN:978-954-07-5027-9 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Атлиана Милева, "Collective dismissals: Can the law cope?" (Колективни уволнения: Може ли законът да помогне?) 2023
2 Присъствие, Атлиана Милева, "Au-delà de la traduction littérale : Différences culturelles et droit comparé du travail dans les relations industrielles européennes" ("Отвъд буквалния превод: културни различия и сравнителното трудово право в европейските индустриални отношения") 2023
3 Секционен доклад, Атлиана Милева, Правни проблеми на количествените числови измерители при масови уволнения съгласно Кодекса на труда 2022
4 Секционен доклад, Атлиана Милева, Сравнителноправен поглед върху масовите уволнения във френското, немското и италианското трудово право 2022
5 Присъствие, Атлиана Милева, Collective bargaining and algorithmic management - online participation 2022
6 Присъствие, Атлиана Милева, Labour rights & the digital transition - hybrid conference 2021
7 Секционен доклад, Атлиана Милева, Достъпната медицинска помощ съгласно чл. 52 от Конституцията на Република България – понятие и граници 2021
8 Секционен доклад, Атлиана Милева, Сключване на трудовия договор по електронен път 2021
9 Присъствие, Атлиана Милева, Flexible and precarious work in Europe: where to draw the line? - on-line participation 2021
10 Присъствие, Атлиана Милева, COVID-19 and the world of work: Towards a human-centred recovery - on-line participation 2021
11 Присъствие, Атлиана Милева, The future of (remote) work after Covid-19 - Online workshop 2021
12 Присъствие, Атлиана Милева, Current Reflections on EU Gender Equality Law - On-line participation 2020
13 Присъствие, Атлиана Милева, The EU Directive on Adequate Minimum Wages - On-line participation 2020
14 Секционен доклад, Атлиана Милева, Трудов договор за предоставяне на лична помощ 2019
15 Секционен доклад, Атлиана Милева, LIMITES À LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE EN CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD 2019
16 Секционен доклад, Атлиана Милева, Граници на правото на отпуск поради бременност и раждане 2018
17 Секционен доклад, Атлиана Милева, Граници на договорната свобода при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие 2018
18 Секционен доклад, Атлиана Милева, Правото на социално подпомагане и правото на Европейския съюз – проблеми и перспективи 2017
19 Секционен доклад, Атлиана Милева, Аналитичен преглед на практиката на Съда на Европейския съюз относно масовите уволнения 2016
20 Секционен доклад, Атлиана Милева, „Правни гаранции за упражняване на правото на достъп до медицинска помощ“ 2015
21 Секционен доклад, Атлиана Милева, Обща правна характеристика на националния рамков договор в българската система на задължителното здравно осигуряване 2013
22 Секционен доклад, Атлиана Милева, Правна закрила на лицата, които полагат трайни грижи за възрастен или инвалидизиран член на семейството 2012
Участие в редколегия
Атлиана Милева, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Участие в редколегия 2020