Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Атлиана Милева
Дисертация д-р
Атлиана Георгиева Милева, Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Емил Мингов 2016
Монография
Милева, А., Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване. , ISBN:978-954-28-3384-0, Сиела, София 2020
Статия в научно списание
1 Недкова, А., Задължението на осигурителя по осигурителното правоотношение по набиране на средствата за задължителното здравно осигуряване за предоставяне на информация, Съвременно право, брой:4, 2008, стр.:27-40, ISSN (print):0861-18-15 2008
2 Недкова, А., Осигурителят по задължителното здравно осигуряване, Съвременно право, брой:1, 2008, стр.:59-72, ISSN (print):ISSN: 0861-18-15 2008
Статия в поредица
1 Милева, А., Аналитичен преглед на практиката на Съда на Европейския съюз относно масовите уволнения, - Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, том IX, редактор/и:Красимира Средкова, издателство:С.: УИ “Св. Кл. Охридски” , 2017, стр.:129-138, ISBN:978-954-07-4336-3 2017
2 Милева, А., Правни гаранции за упражняване на правото на достъп до медицинска помощ., Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, брой:Т. VIII. , редактор/и:Красимира Средкова, издателство:С.: УИ “Св. Кл. Охридски” , 2016, стр.:172-186, ISBN:978-954-07-4188-8 2016
3 Недкова, А., Правна закрила на лицата, които полагат трайни грижи за възрастен или инвалидизиран член на семейството., – Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. , брой:Т. VІ., издателство: С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2013, стр.:167-176, ISBN:978-954-07-3525-2 2013
4 Недкова, А., Здравноосигурителна закрила съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност на Европейския съюз, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. , брой:Т. V. , редактор/и:Красимира Средкова, издателство:УИ “Св. Кл. Охридски”, 2011, стр.:256-272, ISBN:978-954-07-3272-5 2011
5 Недкова, А., Видове осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване. , Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, брой:Т. ІV., редактор/и:Красимира Средкова, издателство: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2010, стр.:232-246, ISBN:978-954-07-3047-9 2010
6 Недкова, А., За правото на работодателя едностранно да въвежда непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ след промените в кодекса. , Труд и право, брой:2009, издателство:Труд и право, 2009, стр.:5-8, ISSN (print):1312-9471 2009
7 Недкова, А., Специална закрила на работещите бременни, родилки и кърмачки в българското трудово право в контекста на Директива 92/85/ЕИО. , Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, брой:Т. ІII. , редактор/и:Красимира Средкова, издателство:С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2009, стр.:130-143, ISBN:978-954-07-2736-3 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Милева, А., Правна характеристика на медицинското направление. , Проблеми на трудовото и осигурителното право. - Сборник в памет на проф. д-р Атанас Василев, редактор/и:Райна Койчева, издателство:Издателски комплекс УНСС, 2021, ISBN:ПОД ПЕЧАТ 2021
2 Милева, А., Административнонаказателна отговорност при нарушаване на законодателството относно масовите уволнения, 50 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, БЪДЕЩЕ, редактор/и:проф. дюн Цветан Сивков, проф. д-р Пламен Панайотов, гл.ас. д-р Капка Георгиева, гл.ас. д-р Николета Кузманова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:297-307, ISBN:978-954-07-4975-4 2020
3 Милева, А., Граници на правото на отпуск поради бременност и раждане, Право и граници, редактор/и:Даниел Вълчев и Симеон Гройсман, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:469-482, ISBN:978-954-07-4543-5 2018
4 Милева, А., Общая правовая характеристика Национального рамочного договора в болгарской системе обязательного медицинского страхования. , Тенденцii розвитку науки трудового права та права соцiалного забезпечення., editor/s:М.I. Iншина, Н.М. Хуторян, В.I.Щербини, Publisher:Киiв.: Нiка-Центр, 2013, pages:541-545, ISBN:978-966-521-631-5 2013
Студия в научно списание
Недкова, А., Развитие на правната уредба на задължителното здравно осигуряване в България, Юридически свят, брой:1, 2009, стр.:66-92, ISSN (print):1311-3488 2009
Студия в поредица
Милева, А., Електронен трудов договор., Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, том XII, том:Трудов договор, брой:ХII, редактор/и:Гевренова,Н., Цв. Попова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, ISBN:ПОД ПЕЧАТ 2021
Студия в сборник (на конференция и др.)
Милева, А., Трудов договор за предоставяне на лична помощ, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО ТОМ XI , редактор/и:Нина Гевренова, Атлиана Милева, Цвета Попова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:91-121, ISBN:978-954-07-5027-9 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Атлиана Милева, Трудов договор за предоставяне на лична помощ 2019
2 Секционен доклад, Атлиана Милева, LIMITES À LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE EN CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD 2019
3 Секционен доклад, Атлиана Милева, Граници на договорната свобода при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие 2018
4 Секционен доклад, Атлиана Милева, Граници на правото на отпуск поради бременност и раждане 2018
5 Секционен доклад, Атлиана Милева, Правото на социално подпомагане и правото на Европейския съюз – проблеми и перспективи 2017
6 Секционен доклад, Атлиана Милева, Аналитичен преглед на практиката на Съда на Европейския съюз относно масовите уволнения 2016
7 Секционен доклад, Атлиана Милева, „Правни гаранции за упражняване на правото на достъп до медицинска помощ“ 2015
8 Секционен доклад, Атлиана Милева, Обща правна характеристика на националния рамков договор в българската система на задължителното здравно осигуряване 2013
9 Секционен доклад, Атлиана Милева, Правна закрила на лицата, които полагат трайни грижи за възрастен или инвалидизиран член на семейството 2012
Участие в редколегия
Атлиана Милева, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Участие в редколегия 2020