Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Мариела Ненова-Амар

ORCID ID:0000-0001-6826-1379
Глава от книга
1 Mariella Nenova, Alfredo Canavese, Inflacion, estabilizacion y comportamiento de las empresas publicas en las economias en transicion, ISBN:10 : 9502904702, Uba - Universidad de Buenos Aires , Buenos Aires, International 1998
2 Mariella Nenova, Alfredo Canavese, Inflation Stabilization and the State-Owned Enterprise Behaviour in Transition Economies, Macmillan , International 1998
3 Мариела Ненова-Амар, Евелина Радева, Динамика на работната заплата и заетост, стр. 113 - 139, в "Преходът", Агенция за икономическо програмиране и развитие, София, 1994р 229 стр., ISBN:954-567-012-6, Агенция за икономическо програмиране и развитие, София 1994
4 Мариела Ненова-Амар, Фискална политика, стр. 39-56, в “Преходът” (под ред. на В. Антонов и Р. Аврамов), Агенция за икономическо програмиране и развите, София, 1994 г.; (бълг. и англ.), 229 стр., ISBN:954-567-012-6, Агенция за икономическо програмиране и развитие, София 1994
Глава от монография
1 Мариела Ненова, Гарабед Минасян, Виктор Йоцов, Фискална политика и макроикономическа стабилизация, Глава 4, стр. 39-57, в “Паричният съвет в България (Началото и по-нататък)”, ISBN:954-616-033-6, ГорексПрес, София, Рецензирано 1998
2 Мариела Ненова, Николина Мичева, Цветан Манчев, Александър Михайлов, Финансовата политика в България в условията на преход към пазарна икономика, Българска народна банка, София 1997
3 Mariela Nenova-Amar, Iskra Beleva, Richard Jackman, Unemployment, Restructuring, and the Labour Market in Eastern Europe and Russia, chapter 5 'Bulgaria', ISBN:0-8213-2988-X, The World Bank, Washington, Washington, International 1995
Дисертация д-р
Мариела Андонова Ненова-Амар, Инфлационен процес и поведение на фирмите в България след 1991 г., УНСС, Ръководител:Професор дин Васил Манов 1998
Книга
Митко Димитров, Маргарита Атанасова, Гарабед Минасян, Г. Горчев, Васил Цанов, Георги Шопов, Стоян Александров, Стефан Петранов, Мариела Ненова, Ралица Ганева, Световната финансово-икономическа криза и България, Икономически доклад за Президента на Р България, Администрация на Президента на Р България, София, Рецензирано 2009
Монография
1 Соня Георгиева, Димитър Златинов, Мариела Ненова, Стефан Петранов, Стела Ралева, Стоян Шаламанов, Даниел Касабов, Цветан Мадански, Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната, ISBN:ISBN 978-954-07-5540-3, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, Рецензирано 2022
2 Мариела Ненова, Димитър Златинов, Стела Ралева, колектив на катедра "Икономика", Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната, глава 8 Гъвкавост на пазара на труда, стр. 165 - 190, ISBN:ISBN 978-954-07-5540-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Мариела Ненова-Амар, Българската икономика през първата година на пандемията Ковид-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти, Ръководител, Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2021, Номер на договора:No 80-10-107/25.03.2021 2021
2 Mariella Nenova, Measuring the Costs of Protection in Southeast European Countries, Член, Jubiläumsfonds of the Oesterreichische Nationalbank , Номер на договора:Jubiläumsfondsprojekt Nr. 9957 2003
3 Mariella Nenova, Catching Up and EU Accession, Член, IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis 2000
4 Мариела Ненова-Амар, Финансовата политика в условията на преход към пазарна икономика, Ръководител, Фондация "Отворено общество" 1996
5 Mariella Nenova, Emerging Capital Markets in a transitional Environment: Efficiency, Volatility and Evaluation of their Dynamics within the International Capital Markets, Член, Европейска комисия, Номер на договора:ACE PHARE 94-0658-R 1995
Научно ръководство
1 Мариела Ненова-Амар, Икономическите реформи в Гърция и Португалия (1999 – 2018 г.) – сравнителен анализ, СУ „Св. Климент Охридски” Стопански факултет; Катедра „Икономика” дисертация д-р:Михаил Райчев Раев 2023
2 Мариела Ненова-Амар, Динамични модели на общото равновесие, Стопански факултет, катедра Икономика дисертация д-р:Боян Кирилов Захариев 2021
3 Мариела Ненова-Амар, Дългосрочната стагнация – операционализиране на понятието, анализ на проявленията му и формиране на критерии за ранно предупреждение, Стопански факултет, катедра Икономика дисертация д-р:Дилян Николов Василев 2021
4 Мариела Ненова-Амар, Квази-парична политика при управление на публичните финанси, Стопански факултет, катедра Икономика дисертация д-р:Мартина Иванова Макариева 2021
5 Мариела Ненова-Амар, Кредитният и финансов цикъл в България, връзката му с бизнес цикъла и макропруденциалната политика, СУ „Св. Климент Охридски” Стопански факултет; Катедра „Икономика” дисертация д-р:Таня Цветанова Карамишева 2021
6 Мариела Ненова-Амар, Процес на кредитиране на малки и средни предприятия в България, СУ, Стопански факултет дипломна работа:Цоньо Валентинов Цонев 2020
7 Мариела Ненова-Амар, Финансиране на проекти чрез финансови инструменти на Европейския съюз. Фонд за градско развитие., СУ, Стопански факултет дипломна работа:Цветан Георгиев Нанчев 2020
8 Мариела Ненова-Амар, Ролята на валутния курс за динамиката на външнотърговските потоци – сравнителен анализ на Полша и България., Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Дария Антоновна Шулц 2018
9 Мариела Ненова-Амар, КРАТКОСРОЧНО ПРОГНОЗИРАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ С ПОМОЩТА НА ОБОБЩЕН ДИНАМИЧЕН ФАКТОРЕН МОДЕЛ, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Венцислав Илиев Иванов 2017
10 Мариела Ненова-Амар, Взаимодействие между фискална и парична политика при плаващ валутен курс и в условия на паричен съвет, Стопански факултет, катедра Икономика дисертация д-р:Димитър Георгиев Златинов 2015
11 Мариела Ненова-Амар, ЕСТОНСКИЯТ ЛИБЕРАЛЕН МОДЕЛ КАТО НАЧИН ЗА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И КОНВЕРГЕНЦИЯ С РАЗВИТИТЕ СТРАНИ, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Чавдар Чавдаров Сутински 2015
12 Мариела Ненова-Амар, Застаряване на населението и дългосрочна устойчивост на публичните финанси в България, Стопански факултет, катедра Икономика дисертация д-р:Кристина Александрова Карагьозова-Маркова 2015
13 Мариела Ненова-Амар, Международен анализ на връзката между минималната работна заплата и равнище на безработицата - - Връзката между съотношението на минималната работна заплата към средния доход и нивото на безработицата в страните членки на ЕС, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Любомира Димитрова Любомирова 2015
14 Мариела Ненова-Амар, Международната търговска политика на Украйна и влияние върху международните валутни и стокови пазари, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Велина Жорова Георгиева 2015
15 Мариела Ненова-Амар, Държавен дълг на България в периода 2008 – 2012 година – динамика на цените и рисковата премия, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Надя Теодорова Сотирова 2014
16 Мариела Ненова-Амар, Макроикономически показатели и лихвени проценти в новите страни-членки на ЕС, Стопански факултет, катедра Икономика дисертация д-р:Марина Анастасова Семерджиева 2013
17 Мариела Ненова-Амар, Процесът на конвергенция на дохода в България и световната криза, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Илияна Петрова Димитрова 2013
18 Мариела Ненова-Амар, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОГРАМИТЕ НА МВФ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЙЛАНД ПРЕЗ 1997-1999 Г. И ГЪРЦИЯ ПРЕЗ 2010-2012 Г., Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Десислава Веселинова Йорданова 2013
19 Мариела Ненова-Амар, Капиталови потоци – ефект на внезапно спиране, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Милен Йорданов Милев 2012
20 Мариела Ненова-Амар, Теория на правилата на Тейлър в рамките на Новокейнсиански модели. Парична политика на ЕЦБ и Федералния Резерв на САЩ по време на финансовата криза през призмата на имплицитни правила на Тейлър, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Калоян Сашев Стефанов 2012
21 Мариела Ненова-Амар, Валутен борд - същност и особености на приложението му в България, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Биляна Борисова Борисова 2011
22 Мариела Ненова-Амар, Динамика на потреблението на домакинствата в България, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Юлия Цонева Цонева 2011
23 Мариела Ненова-Амар, Емпирично изследване на българския износ на ниво стокови групи, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Марина Владимирова Дядкова 2011
24 Мариела Ненова-Амар, ЛИНЕЙНИ И НЕЛИНЕЙНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Антон Антонов Герунов 2011
25 Мариела Ненова-Амар, Макроикономически прогностичен модел за България, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Димитър Георгиев Златинов 2011
26 Мариела Ненова-Амар, Теории за формиране на работната заплата, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Боян Валериев Балев 2011
27 Мариела Ненова-Амар, Технологични иновации в условия на непълна информация, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Георги Запрянов Аврамов 2011
28 Мариела Ненова-Амар, Процикличност на финансовата система и Базел III, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Даниел Венциславов Ралчев 2010
29 Мариела Ненова-Амар, ПРОБЛЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА ПОРТУГАЛИЯ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Валентин Петков Илиев 2009
30 Мариела Ненова-Амар, Предизвикателствата пред банковата система в България (след членството на България в Европейския съюз), Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Райна Борисова Борисова 2008
31 Мариела Ненова-Амар, Кредитна активност на банковата система в България в периода на преход към пазарно стопанство, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Христина Димчева Петкова 2004
32 Мариела Ненова-Амар, Оценка на фискалната стабилност в условията на несигурност и стохастични параметри на модела, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Иван Иванов Лозев 2004
33 Мариела Ненова-Амар, Управление на държавния дълг – теория и практика в България , Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Екатерина Марчокова 2004
34 Мариела Ненова-Амар, Държавен дълг и лихвени проценти в САЩ след 1990 г., Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Нора Начева-Дикова 2003
35 Мариела Ненова-Амар, Инструменти на паричната политика: минимални задължителни резерви , Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Георги Игнатиев 2003
36 Мариела Ненова-Амар, Модели на икономически растеж. Същност и особености на подхода измерващ икономическия растеж - счетоводство на растежа. Иконометрична оценка за България, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Милена Евгениева Митова 2003
37 Мариела Ненова-Амар, Основни характеристики на паричните съвети – опитът на България, Естония и Литва, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Анелия Цветанова Караилиева 2003
38 Мариела Ненова-Амар, РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС В УСЛОВИЯТА НА ВАЛУТЕН БОРД БАЛАСА – САМУЕЛСЪН ЕФЕКТ. СЛУЧАЯТ НА БЪЛГАРИЯ , Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Явор Руменов Илиев 2003
39 Мариела Ненова-Амар, Движение на висококвалифицирани кадри- ефект върху икономическия растеж, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Анна Антониова Шалева 2002
40 Мариела Ненова-Амар, УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ – TЕОРИЯ И ПРАКТИКА, Стопански факултет, катедра Икономика дипломна работа:Ива Михайлова Михайлова 2002
Редактор на издание нереферирано
Мариела Ненова, Трансформация след социализъм. Опитът на Унгария, Редактор на издание нереферирано 1998
Статия в научно списание
1 Mariella Nenova, Household’s Consumption Pattern and Saving – Evidence for the First Year of the COVID-19 Pandemic in Bulgaria, Economic Studies Journal (Ikonomicheski Izsledvania), vol:31, issue:6, 2022, pages:3-22, ISSN (online):ISSN 0205-3292, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
2 Mariella Nenova-Amar, THE BULGARIAN LEV IN ERMII. IS IT POSSIBLE TO MEET THE EURO AREA ENTRY CRITERIA WITHIN A MINIMUM OF TWO YEARS, Yearbook of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University, vol:21, issue:1, 2022, pages:131-152, Ref, др.(RePEC, EconPapers) 2022
Статия в поредица
1 Mariella Nenova, Bulgarie: l’adhesion par la discipline du marche, L'Option de confrontations, vol:Elargissement La fin de la secession europeene, issue:13, editor/s:Philippe Herzog, Jacky Fayolle, Publisher:Confrontations pour une democratie participative europeenne, 2000, pages:76-81, ISSN (print):1262-2230 2000
2 Мариела Ненова, Цветан Манчев, Структурни неравновесия и декапитализиране на банковата система в България след 1991 г., Информационен бюлетин, брой:1, издателство:Българска народна банка, 1997 1997
3 Mariella Nenova, Alfredo Canavese, State-owned Enterprises Behaviour in Transition Economies and Inflation (the Case of Bulgaria 1991 – 1995), Working Papers Series, Publisher:Agency for Economic Coordination and Development, 1996, pages:1-21, ISBN:954-567-020-7, Ref, International 1996
4 Iskra Beleva, Richard Jackman, Mariella Nenova-Amar, The Labor Market in Bulgaria, Center of Economic Performance Discussion Paper , issue:No. 268, Publisher:London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom., 1995, Ref, Web of Science, International 1995
5 Мариела Ненова, Алфредо Канавесе, Модел за въздействие поведението на държавните предприятия върху инфлацията, Банков преглед, issue:4, editor/s:ст.н.с. Румен Аврамов; д-р Здравко Бальозов;проф. д.ик.н.Тодор Вълчев;д-р Ганчо Ганчев; ст.н.с. д-р Венцеслав Димитров;доц. д-р Асен Друмев; доц. д-р Милети Младенов; проф. д.ик.н. Георги Петров; Любомир Филипов; д-р Емил Хърсев, Publisher:Българска народна банка, 1995, pages:54-60, ISBN:0861-6701, Ref, International 1995
6 Мариела Ненова, Регулиране на работната заплата: опитът на България през 1991 г. - 1992 г., Икономически изследвания, Publisher:Агенция за икономическо програмиране и развитие, 1993, pages:1-17, ISBN:954-567-004-5 1993
7 Мариела Ненова, Изпълнение на бюджета през 1991 г. и изводи за бюджетната политика през 1992 г., Икономически изследвания, Publisher:Агенция за икономическо програмиране и развитие, 1992, pages:1-25 1992
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mariella Nenova, Exchange rate and monetary policies in Bulgaria since 1990, European Economic Integration and South-East Europe, editor/s:Klaus Liebscher; Josef Christl; Peter Mooslechner; Doris Ritzberger-Gruenwald, Publisher:Edward Edgar Publishing Limited, 2005, pages:176-198, ISBN:978 1 84542 517 3, Ref 2005
2 Mariella Nenova, Catching up and the growth factors - the state of play in Bulgaria, Structural Challenges for Europe , editor/s:Gertrude Tumpel - Gugerell; Peter Mooslechner, Publisher:Edward Edgar Publishing Limited, 2004, pages:120-140, ISBN:978 1 84376 474 8, Ref 2004
3 Mariella Nenova, Plamen Kaloyanchev, Possible Points of Contradiction Between Fiscal Policy and Debt Management Objectives (In developing countries), Public debt, Publisher:Banca d'Italia, 2004, pages:921-944 2004
4 Мариела Ненова, Реалната икономика и Маастрихтските критерии, Българската икономика. Предизвикателства на прехода, издателство:Университетско издателство "Стопанство", Университет за национално и световно стопанство, 2001, стр.:102-111 2001
5 Мариела Ненова, Макроикономическа стабилизация и растеж, Програма "България-2001": Икономическата стабилизация, издателство:Център за икономическо развитие, 1998, стр.:13-18, ISBN:954-9821-01-3 1998
6 Mariella Nenova, The Market of Government Securities in Bulgaria, Emerging Capital Markets in a Transitional Environment, editor/s:Malinka Koparanova, Publisher:Commercial and Advertisement Publishing House, 1997, pages:195-204, ISBN:954-8687-02-X 1997
7 Мариела Ненова, Управление на публичните финанси - неизбежни ли са кризите на държавния дълг?, Икономическата политика - нов поглед, издателство:Отворено общество, 1997, стр.:98-102, ISBN:954-520-100-2 1997
Студия в научно списание
Мариела Ненова, Глобалната криза и първоначалната реакция на икономическите агенти в България (емпиричен анализ), Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет,, том:10, 2012, стр.:123-153, ISSN (print):1311-8420, Ref 2012
Студия в поредица
1 Mariella Nenova, The Relationship between Real Convergence and the Real Exchange Rate - The Case of Bulgaria, Annual of the Bulgarian National Bank/Годишник на Българската народна банка, vol:Annual of the Bulgarian National Bank 2003 - 2008/Годишник на Българската народна банка 2003 - 2008, issue:3, Publisher:Bulgarian National Bank/Българска народна банка, 2020, pages:285-313, ISSN (online):2683-0728, Ref 2020
2 Mariella Nenova, Evgeni Ivanov, Neli Ivanova, Daniel Kasabov, Boyan Zahariev, Gergana Markova, Kristina Karagyozova-Markova, Transmission of ECB’s Monetary Policy in Bulgaria: Insights from a Large Macro-econometric Model , Annual of the Bulgarian National Bank, vol:2019, issue:volume 1, Publisher:Българска народна банка, 2019, pages:109-172, ISSN (online):ISSN 2683-0728, Ref 2019
3 Mariella Nenova, Protective Structures in Bulgaria, Working Papers, issue:054, Publisher:The wiiw Balkan Observatory, 2004, pages:1-29 2004
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Mariella Nenova, Public expenditures management in an indebted country – is fiscal consolidation viable?(The experience of Bulgaria in 1991-2004), Public Expenditure, Publisher:Bank of Italy, 2005, pages:683-707 2005
2 Мариела Ненова, Сеньораж и инфлация, Паричната политика в условията на преход, издателство:Българска народна банка, 1996, стр.:77-90 1996
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Mariella Nenova, Euro Area Membership of a Catching-up Economy – Risks and Macroeconomic Policy Alternatives, 2022
2 Секционен доклад, Мариела Ненова-Амар, Households’ Consumption Pattern and Saving - Evidence for the First Year of the Covid-19 Pandemic in Bulgaria 2021
3 Секционен доклад, Мариела Ненова-Амар, CHANGES IN Consumption Pattern and Saving BY INCOME GROUPS IN the First Year of the Covid-19 Pandemic in Bulgaria 2021
4 Секционен доклад, Assoc. Prof. Mariela Nenova, Bulgarian currency in the ERMII: What to expect in next two years? 2020
5 Секционен доклад, Mariella Nenova-Amar, Ten Years After the 2004 EU Enlargement: Achievements and Next Steps 2014
6 Секционен доклад, Mariella Nenova, The Case of Bulgaria on its way to EU Accession 2014
7 Секционен доклад, Mariella Nenova, The Case of Bulgaria 2012
8 Секционен доклад, Мариела Ненова-Амар, Numerical vs. analytical focus of forecasts 2012
9 Секционен доклад, Мариела Ненова, Макроикономически ефекти на глобалната криза и възможности пред икономическата политика в България 2010
10 Секционен доклад, Mariella Andonova Nenova-Amar, Was there Overconfidence in the Merits of EU Accession 2010
11 Секционен доклад, Мариела Ненова-Амар, Economic and Monetary Challenges in Southeastern Europe 2006
12 Секционен доклад, Mariella Nenova-Amar, Circumstances and Choice in South Eastern Europe — Monetary and Exchange Rate Policies 2004
Учебник
Мариела Ненова, Макроикономически анализ на финансовите потоци, ISBN:10: 954-90671-4-9, “Амброзия НТ” ООД, София, Рецензирано 2006