Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Мартин Ценов
Дисертация д-р
Мартин Юлиянов Ценов, Емоционална интелигентност и стилове на хумор в процеса на себеприемане и приемане от другите, БАН, Ръководител:доц. д-р Ергюл Таир 2017
Монография
1 Бакрачева, М. , Коларова, Ц, Софрониева, Е. , Ценов, М., Адаптация на университетските преподаватели към работа от разстояние, ISSN (print): 2022
2 Бакрачева, М., Замфиров, М., Коларова, Ц., Софрониева, Е., Ценов, М., Адаптация на университетските преподаватели към работа от разстояние. https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185, ISBN:978-619-91067-5-4 (online), ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Мартин Ценов, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по "Социална педагогика" в условията на криза, Член, , Номер на договора:№ 80-10-173 от 27.05.2022г. 2022
2 Мартин Ценов, Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.01l7-0007-C01 2022
3 Мартин Ценов, Емоционална интелигентност и стилове на хумор като личностни фактори за професионалното прегаряне при учители и преподаватели, Член, 2021
Статия в научно списание
1 Bakracheva, M., Sofronieva, E., Tsenov, M., Work-life balance of university teachers after two years of telework during the COVID-19 pandemic, Human Systems Management, vol:vol. Pre-press, no. Pre-press, 2023, pages:1-13, doi:10.3233/HSM-230089, Ref 2023
2 Bakracheva, M., Sofronieva, E., Tsenov, M., WORK-LIFE BALANCE OF UNIVERSITY TEACHERS AFTER TWO YEARS OF TELEWORK DURING THE COVID-19 PANDEMIC, Human Systems Management , 2023, Ref 2023
3 Мартин Ценов, ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ ПО ЧЕРТАТА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ МЕЖДУ СТУДЕНТИ ОТ СОЦИАЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ (под печат), ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 2023, Ref, (Erih Plus) 2023
4 Бакрачева, М., Ценов, М., Представи за емпатия и насилие сред младежите, Етически изследвания, vol:VIII, issue:8(2), 2023, pages:31-47, Ref, (Erih Plus) 2023
5 Бакрачева, М., Ценов, М., Представи за емпатия и насилие сред младежите , Етически изследвания, 2023, Ref 2023
6 Мартин Ценов, Яна Петрова Станева, Психологичните аспекти при супервизията на специалисти, работещи с хора с увреждания (под печат), ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 2023, Ref, (Erih Plus) 2023
7 Мартин Ценов, Емоционална интелигентност и стилове на хумор като личностни фактори за професионалното прегаряне при учители и преподаватели. , Философия (под печат), 2022 2022
8 Мартин Ценов, Ергюл Таир, Българска адаптация на Въпросник за стилове на хумор, Психологични изследвания, vol:21, issue:2, 2017, pages:136-146, ISSN (print):ISSN 1311-4700 , ISSN (online):ISSN 2367-9174 , Ref, др. 2017
9 Ергюл Таир, Мартин Ценов, Скали за измерване на чувството за себеприемане и приемане от другите., Психологични изследвания, vol:21, issue:2, 2017, pages:125-135, ISSN (print):ISSN 1311-4700 , ISSN (online):ISSN 2367-9174 , Ref, др. 2017
10 Мартин Ценов, Влияние на емоционалната интелигентност и индивидуални различия върху себеприемането и приемане от другите., Психологични изследвания, 2016, ISSN (online):ISSN 2367-4563, Ref, др. 2016
11 Мартин Ценов, Връзката между субективната представа за емоционална интелигентност и оценката на другите в групата., Психологични изследвания, 2016, Ref, др. 2016
12 Мартин Ценов, Емоционална интелигентност: генезис и развитие на теоретичната концепция, Психологични изследвания, issue:3, 2015, pages:572-577, ISSN (print):ISSN 1311-4700 (Print), Ref, др. 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Ценов, Връзката между емоционалната интелигентност като черта и стилове на хумор, Позитивна психология, 2023, ISSN (print):ISSN 2534-9309 2023
2 Мартин Ценов, Българска адаптация на въпросник за професионално прегаряне при преподаватели., Психологията - традиция и съвременност, 2022, pages:524-534, ISSN (online):ISBN 978-954-07-5611-0 , Ref, др. 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Ценов, Яна Станева, Психологични аспекти при супервизията на специалисти, работещи с хора с увреждания 2023
2 Секционен доклад, Мартин Ценов, Маргарита Бакрачева, ПРЕДСТАВИ ЗА ЕМПАТИЯ И НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДЕЖИТЕ 2023