Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Зорница Якова

Researcher ID (Web of Science):AAL-5779-2021

ORCID ID:0000-0003-4784-1627
Научен проект
1 Зорница Якова, HANDSON (Hands-On ICT: Learn, practice, teach creativity and ICT), Член, EC 2015
2 Зорница Якова, Методи и технологии за подобряване на достъпа до електронни услуги - ASSETS (Automatic Service diScovеry, sEmantic annoTation and compoSition), Член, ФНИ, Номер на договора:FNI02-68 2015
3 Зорница Якова, Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Климент Охридски, Член, ЕСФ, Номер на договора:BG051PO001-3.1.09-0005 2013
4 Зорница Якова, Студентски практики, Член, ЕС, ЕСФ, МОН, Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002 2013
5 Зорница Якова, Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT), Член, FP7-ICT, Номер на договора:FP7-ICT-2011-8-318499 2012
6 Зорница Якова, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика, Член, ЕСФ, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0018 2012
7 Зорница Якова, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Член, ЕСФ, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0052 2012
Научно ръководство
1 ас. Зорница Якова, Администриране на сигурността във VPN мрежи, СУ-ФМИ дипломна работа:Минчо Гинев Митков, РСМТ, ф.н. 24038 2016
2 ас. Зорница Якова, Модел за проектиране и изграждане на сигурна конвергирана корпоративна мрежа, СУ-ФМИ дипломна работа:Ценислав Георгиев Наков, РСМТ, ф.н. 24284 2016
3 доц. Елиза Стефанова, Автоматизиране на управлението на MS SQL Server, СУ-ФМИ дипломна работа:Светослава Борисова Стоичкова, РСМТ, ф.н. M-24325 2015
4 доц. Елиза Стефанова, Защитна стена от следващо поколение, СУ-ФМИ дипломна работа:Димитър Лазаров Сираков, Софт. тех., ф.н. M-23983 2015
5 ас. Зорница Якова, Изграждане и управление на частен облак чрез виртуализация, СУ-ФМИ дипломна работа:Ангел Георгиев Маринов, РСМТ, ф.н. М23893 2015
6 доц. Стефан Димитров, Изграждане на Load Balancing система, предоставяща High Availability функционалност на базата на платформата pfSense, СУ-ФМИ дипломна работа:Пламен Ралинов, РСМТ, ф.н. М-23814 2015
7 доц. Стефан Димитров, Изграждане на различни видове VPN свързаност на базата на OpenVPN протокол чрез pfSense - UNIX FreeBSD базирана платформа, СУ-ФМИ дипломна работа:Димитър Павлов Павлов, РСМТ, ф.н. M-23822 2015
8 ас. Зорница Якова, Измерване и анализ на състоянието на мултимедийна мрежа, СУ-ФМИ дипломна работа:Христо Димитров Димитров, РСМТ, ф.н. M-23965 2015
9 доц. Елиза Стефанова, Осигуряване на максимална надеждност при предоставяне на поддръжка на услуги за бази данни чрез Microsoft SQL Server, СУ-ФМИ дипломна работа:Лора Валентинова Ангелова, РСМТ, ф.н. M23962 2015
10 доц. Елиза Стефанова, Система, подпомагаща поддържането на ИТ услуги от университетски център за информационни и комуникационни технологии, СУ-ФМИ дипломна работа:Добрин Ташев, ф.н. M-24000, РСМТ 2015
11 доц. Елиза Стефанова, Усъвършенстване чрез виртуализация на изградена сървърна и мрежова инфраструктура на фирма, СУ-ФМИ дипломна работа:Дамян Пенков Султанов, РСМТ, ф.н. M24205 2015
12 доц. Красен Стефанов, Оптимизационни варианти за Пространствено Времево Разделен Множествен Достъп до канала при безжични меш мрежи., СУ-ФМИ дипломна работа:Виолета Георгиева Анастасова , ЗИКСМ, ф.н. М23007 2014
13 гл. ас. Елиза Стефанова, Система за балансиране на трафика и създаване на резервна осигуреност на услугите, СУ-ФМИ дипломна работа:Таня Констадинова Дочева, ф.н. М-23890 2014
14 ас. Зорница Якова, Защита на корпоративната мрежа от децентрализирано нерегламентирано използване на компютърните ѝ ресурси, СУ-ФМИ дипломна работа:Александър Пламенов Василев, РСМТ, ф.н. M23891 2013
15 Стефан Миленов Влаев, Изграждане на VPN решение с отворен код, СУ-ФМИ дипломна работа:Славена Атанасова Янева ф.н. M-23817 2013
16 проф. Красен Стефанов, Осигуряване на информационна сигурност в предприятието с помощта на Microsoft Active Directory Rights Management Service, СУ-ФМИ дипломна работа:Борислав Тонев, РСМТ, ф.н. М23802 2013
17 Иван Донев - консултант, Решения предоставящи висока надеждност и възстановяване при повреди на Microsoft SQL Server бази от данни, СУ-ФМИ дипломна работа:Велико Димов Драгиев, ф.н. M23698, РСМТ 2013
18 доц. д-р Владимир Димитров, Облачни системи. Реализиране на частен облак с IBM технологии., СУ-ФМИ дипломна работа:Иван Маринов Вулев, ф.н. М22803 2012
19 гл. ас. Елиза Стефанова, Оптимизация на Сиско списъци за контрол на достъпа, СУ-ФМИ дипломна работа:Емил Попов, ф.н. М-23025 2012
20 доц. Стефан Димитров, Повишаване на сигурността в сървърна среда чрез софтуерния продукт Forefront TMG, СУ-ФМИ дипломна работа:Владимир Христов Коцев, ф.н. М-23134 2012
21 гл. ас. Елиза Стефанова, Изграждане на мрежови модел за повишаване на сигурността в корпоративна среда, СУ-ФМИ дипломна работа:Лилия Николова, ф.н. М-22498 2011
22 доц. д-р Красен Стефанов, Описание на мрежови технологии за центрове за данни. Изграждане на Unified Fabric мрежа с използване на Fiber channel over Ethernet спесификация, СУ-ФМИ дипломна работа:Кирил Иванов Пецев, ф.н. M23195 2011
23 гл. ас. Елиза Стефанова, Създаване на модели на мрежова инфраструктура за маршрутизиране на IPv6, СУ-ФМИ дипломна работа:Мирослав Методиев Миронов, ф.н. М-22827 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Zornitsa Yakova, Krassen Stefanov, Information Security Measures Applied at the University, Proc. of the Doctoral Conference in Mathematics and Informatics MIDOC 2015, editor/s:Neli Dimitrova, Publisher:"St. Kliment Ohridski" University Press, 2016, pages:142-158, ISBN:978-954-07-4186-4, Ref, PhD 2016
2 Зорница Якова, Красен Стефанов, Политика за сигурен достъп до информационни ресурси, Сборник с резюмета - 125 години математика и природни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, pages:99-101, PhD 2014
3 Zornitsa Yakova, A New Virtual Private Networks Access Model, Advanced Research in Mathematics and Computer Science, editor/s:Peter Sloup, Krassen Stefanov, Nadya Zlateva, Ivan Koytchev, Pavel Boytchev, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2013, pages:125-130 2013
4 Zornitsa Yakova, Elitsa Peltekova, E-learning software contributing to development of networking competition, S3T '2010: International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, editor/s:Christo Dichev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Publisher:Demetra EOOD, 2010, pages:276-277, ISBN:987-954-9526-71-4, PhD 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Зорница Якова, Решение за сигурен достъп до вътрешни ресурси 2016
2 Секционен доклад, Зорница Якова, Information security measures applied at the university 2015
3 Секционен доклад, Зорница Якова, Политика за сигурен достъп до информационни ресурси 2014
4 Секционен доклад, Zornitsa Yakova, A New Virtual Private Networks Access Model 2013
5 Секционен доклад, Зорница Якова, Проблемы информационной безопасности по отношению «Облачных вычислений» (Cloud Computing) 2011
6 Секционен доклад, Зорница Якова, Расширение мобильного VPN (виртуальная частная сеть) в случае использования протокола IPv6 2011
7 Секционен доклад, Zornitsa Yakova, E-learning Software Contributing to Development of Networking Competition 2010