Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Цанка Попзлатева
Глава от книга
Попзлатева Ц., Психолингвистично изследване на детската лексика в българския жестов език В: Детски речник на българския жестов език 2021
Книга
1 Цанка Златева Попзлатева, Човешката глухота - социо-културна идентичност и профили на личността, Ес принт, София, Ref, Рецензирано 2010
2 Цанка Златева Попзлатева, Психология на развитието при слухо-речева патология, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Ref 1999
Научен проект
1 Цанка Попзлатева, Магистърска програма „Жестов език и билингвистично образование“. Проект: МОДЕРН-@, (2021-2023), ОП «Наука за интелигентен растеж», Член, 2021
2 Цанка Попзлатева, „Студентски практики – Фаза 2”, академичен наставник, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.013-0001 2020
3 Цанка Попзлатева, Детски речник на българския жестов език, Ръководител, МОН, Номер на договора:Договор Д01-231/03.09.2020 г 2020
4 Цанка Попзлатева, Когнитивен потенциал на българския жестов език в уменията за четене с разбиране на глухи ученици от начална и средна училищна възраст, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-225/06.05.2020 2020
5 Цанка Попзлатева, Научно изследване на детската лексика в българския жестов език, Член, 2020
6 Цанка Попзлатева, Пилотно тестване на спомагателни устройства за глухи и слабочуващи деца в общообразователните училища в България, Член, 2020
7 Цанка Попзлатева, Пътят към приобщаващо образование за глухи деца и младежи в България, Член, 2020
8 Цанка Попзлатева , Адаптация на скалата за обща интелигентност - Уекслер за деца (WISC-IV)в български жестов език, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-204/17.04.2019 2019
9 Цанка Попзлатева, Научно изследване на детската лексика в българския жестов език, Ръководител, МОН, Номер на договора:Договор Д01-167/05.08.2019 г 2019
10 Цанка Попзлатева, Речник на българския жестов език (“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“), Член, МОН, Европейски структурни и инвестиционни фондове, Номер на договора:BG05M20P001-3.003-0001 2017
11 Цанка Попзлатева, Теоретично описание на граматиката на българския жестов език -“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ , Член, МОН, Европейски структурни и инвестиционни фондове, Номер на договора:BG05M20P001-3.003-0001 2017
12 Цанка Попзлатева, Научно изследване на българския жестов език, Член, МОН, Европейски структурни и инвестиционни фондове, Номер на договора:BG05M20001-3.003-0001 2016
13 Цанка Попзлатева, Езикови компетентности и социо-емоционално развитие на деца с увреден слух от ранна и предучилищна възраст, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски" , Номер на договора:№183/12.05.2014 2014
14 Цанка Попзлатева, Диагностика на знак-билингвистичното развитие на деца с увреден слух. , Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:Договор №152/2013 2013
15 Цанка Попзлатева, Знак-билингвистична адаптация и стандартизация на психологически инструментариум за популацията на глухи ученици. , Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:182/09.05.2012 2012
16 Цанка Попзлатева, Sign Language and School (Знаков език и училище), Член, ЕС, Номер на договора:GMP 517675-LLP-1-211-AT-COMENIUS-CMP, (2011–2013) 2011
17 Цанка Попзлатева, Интегиране на жестовия език в рехабилитацията и обучението на деца с нарушения - 2, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:152/18.04-2010 2010
18 Цанка Попзлатева, Интегиране на жестовия език в рехабилитацията и обучението на деца с нарушения-1. , Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:219/15.05.2009 2009
19 Цанка Попзлатева, Мултимедиен български жестов речник за деца, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:180/2008 2008
Научно ръководство
1 Цанка Попзлатева, Невропсихологически профили на деца емигранти с нарушения от аутистичния спектър, дисертация д-р:Хрисула Йоаннис Карипиду 2022
2 Цанка Попзлатева, Диференциална диагностика на дислексичната симптоматика на учениците в началното училище, дисертация д-р:Константиния Христос Кутра 2021
3 Цанка Попзлатева, Стратегии във взаимодействието на учители, психолози и социални работници в приобщаването на ученици със СОП в масовите училища, дисертация д-р:Евангелия Евангелос Тзиаку 2020
4 Цанка Попзлатева, „Съвместно учене и междуличностно общуване на ученици с нарушение от аутистичния спектър и ученици с типично развитие в средното училище“, СУ "Св.Кл. Охридски" дисертация д-р:Варвара Григориос Ставропулу 2019
5 Цанка Попзлатева, Алтернативни стратегии в музикотерапията на ученици с невроразвитийни нарушения, СУ "Св.Кл. Охридски" дисертация д-р:Атанасиос Константинос Довас 2019
6 Цанка Попзлатева, Билингвистични стратегии в езиковото обучение на глухи ученици, СУ "Св.Кл. Охридски" дипломна работа:Гликерия-Василики Николаос Емануил 2019
7 Цанка Попзлатева, Динамика на когнитивните профили на ученици със специфично нарушение на ученето, СУ "Св.Кл. Охридски" дисертация д-р:Фотини Евангелос Билиурдзи 2019
8 Цанка Попзлатева, Интеркултурен подход към специалните образователни потребности на ученици-мигранти в Гърция, дисертация д-р:Василея Гаку 2019
9 Цанка Попзлатева, Училищни постижения в езиковото обучение на ученици с интелектуални затруднения в обучението по Гръцки език, СУ "Св.Кл. Охридски" дисертация д-р:Василики Христу Дулкериду 2019
10 Цанка Попзлатева, Динамика на слуховия гнозис след кохлеарна имплантация, СУ "Св.Кл. Охридски" дисертация д-р:Румяна Йорданова Василева 2018
11 Цанка Попзлатева, Терапевтични стратегии към емоционално-поведенческите проблеми на деца и възрастни с увреден слух”, СУ "Св.Кл. Охридски" дисертация д-р:Петя Красимирова Ангелкова 2018
12 Цанка Попзлатева, Психо-социални детерминанти на образованието при атипично развитие, ПУ "Паистий Хилендарски" дипломна работа:Цветомира Ангелова Ангелова 2017
13 Цанка Попзлатева, Жестовата комуникация в обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух, СУ "Св.Кл. Охридски" дисертация д-р:Бояна Младен Алексов 2012
Речник
Попзлатева Ц., Е. Евгениева, К. Бозева, Ив. Бургов, Ал. Иванов, Хр. Каципиду, П. Ангелкова, К. Славов, Дж. Уолан , Детски речник на българския жестов език 2021
Статия в научно списание
1 Попзлатева Ц., Мултилатерален проект „Знаков език и училище", Специална педагогика,, брой:2, 2012 2012
2 Попзлатева Ц., Ранна сензорна депривация и невропластичност. , Специална педагогика, , брой:1, 2012, Ref 2012
3 Попзлатева Ц., Трошева А., Алексова Б., Иванов И, Константинов О., Кунчев Цв., Ангелкова П., Филипова Н., Перспективи за адаптация и интеграция на българската жестомимика в терапията на деца с атипично развитие, Специална педагогика,, брой:2, 2011, Ref, PhD, MSc 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цанка Попзлатева, Невропсихологични детерминанти на вербалната комуникация с устен и жестов език, „Образование и изкуства: традиции и перспективи“, редактор/и:М. Замфиров и др., издателство:СУ “Св. Кл. Охридски”, 2020, стр.:469-477, ISBN:978-954-07-5061-3, Ref 2020
2 Попзлатева Ц., Цв. Ангелова, П. Ангелкова, Приобщаващо образование на студенти с увреден слух от педагогическите специалности, Международна конференция на асоциацията на професорите от славянските страни, редактор/и:Емилия Радева, 2014, Ref, PhD 2014
3 Попзлатева Ц., Петкова Р., Кохлеарна имплантация и динамика на слуховата перцепция, Сборник по клинична и консултативна психология, редактор/и:Матанова Ваня и др., издателство:Стено, 2012, PhD 2012
4 Попзлатева Ц., Б. Алексова, Специфика на лексикалната семантична памет на ученици с увреден слух и езиково недоразвитие. , Сборник по клинична и консултативна психология, редактор/и:Матанова Ваня и др., издателство:Стено, 2012, Ref, PhD 2012
5 Popzlateva Tz., Ivanov I., Aleksov B., Zafirova-Malcheva T., Konstantinov O., Trosheva A., Bulgarian multimedia sign language dictionary for children, Constructionism 2010 "Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st century, editor/s:Clayson, Kalas, Publisher:Library and Publishing Centre, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, 2010, pages:81-81, ISBN:978-80-89186-65-5 2010
Студия в поредица
1 Цанка Попзлатева, Петя Ангелкова, Възрастова динамика на емоционалните и поведенческите нарушения при деца и юноши с увреден слух. , Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", том:ФНОИ, брой:111, редактор/и:Караджова К., Н. Попов, Т. Дяков и др., издателство:Софийски университет, 2019, стр.:27-61, ISSN (print):2682-9622, Ref, PhD 2019
2 Цанка Попзлатева, Цветомира Ангелова, Психосоциална ситуация в развитието на ученици със слухови, зрителни и двигателни нарушения в условията на приобщаващо образование., Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, том:ФНОИ, брой:112, издателство:СУ “Св. Кл. Охридски”, 2019, стр.:47-76, ISSN (print):2682-9622,, Ref, PhD 2019
3 Цанка Попзлатева, Румяна Петкова-Василева, Българска стандартизация на батерия за оценка на слухово-речевите реакции (EARS)след кохлеарна имплантация в детско-юношеска възраст , Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", том:ФНПП, брой:110, редактор/и:Караджова К., Н. Попов, Т. Дяков, З. Лалчев и др., издателство:Софийски университет, 2018, стр.:24-41, ISSN (print):0861-8216, Ref, PhD 2018
4 Попзлатева Ц., Конструктите „аномално“ и „атипично“ развитие в съвременните психологически изследвания и специалната педагогика, Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски“, том:ФНПП, брой:108, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2017, стр.:110-124, ISSN (print):2682-9622, Ref 2017
Участие в конференция
1 Присъствие, Цанка Попзлатева, Невропсихологични детерминанти на вербалната комуникация с устен и жестов език. 2020
2 Секционен доклад, Цанка Попзлатева, Социо-културна идентичност и профили на личността в популацията на глухите хора. 2016
3 Секционен доклад, Цанка Попзлатева, Приобщаващо образование на студенти с увреден слух от педагогическите специалности 2014
4 Секционен доклад, Цанка Попзлатева, Формиране на бикултурни и билингвистични диспозиции на педагозите към приобщаващото образование на децата с увреден слух 2013
5 Секционен доклад, Цанка Попзлатева, Кохлеарна имплантация и динамика на слуховата перцепция. 2012
6 Секционен доклад, Цанка Попзлатева, Специфика на лексикалната семантична памет на ученици с увреден слух и езиково недоразвитие 2012
7 Секционен доклад, Цанка Попзлатева, Предпоставки за знак-билингвистично обучение в българското специално училище 2012
8 Секционен доклад, Цанка Попзлатева, Bulgarian Multimedia Sign Language Dictionary for children 2010