Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Рая Живкова-Крупева
Научен проект
1 Рая Живкова-Крупева, "Студентски практики", Член, 2014
2 Рая Живкова-Крупева, Развитие на капацитета на специализанти постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:Договор: BG051PO001-3.3.06 - 0045 2013
Статия в научно списание
1 Raya Zhivkova-Krupeva, Contemporary Tendencies in Linguodidactic Studies, Чуждоезиково обучение, vol:47, issue:4, 2020, pages:379-383, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2020
2 Рая Живкова-Крупева, Инструменти за измерване на интеркултурната компетентност, Чуждоезиково обучение, том:44, брой:книжка 2, 2017, стр.:127-133, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2017
3 Рая Живкова-Крупева, Описание на курс по междукултурно разбиране, Чуждоезиково обучение, том:44, брой:книжка 3, 2017, стр.:242-246, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2017
4 Рая Живкова-Крупева, Съвременни перспективи в класическите и нови филологии, Чуждоезиково обучение, том:43, брой:5, 2016, стр.:596-604 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Рая Живкова-Крупева, Модул от обучителни дейности и техники за усъвършенстване на интеркултурната компетентност в традицията на CLIL в съвременната лингводидактика, Лингводидактически ракурси, editor/s:Димитър Веселинов, Милена Йорданова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, pages:509-518, ISBN:978-954-07-4982-2 2020
2 Рая Живкова-Крупева, Лингводидактичният принцип "автентичност" и усъвършенстването на интеркултурната компетентност на учещите, XVI научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2019, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:195-201, ISSN (print):1314-3948, Ref 2019
3 Рая Живкова-Крупева, Някои техники за развиване на интеркултурна компетентност , Обучение по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии в СУ „Св. Климент Охридски” , редактор/и:съст. П. Янева, издателство:НИОН „Аз буки”, 2015, стр.:111-115, ISBN:978-619-7065-06-0, Ref 2015
4 Рая Живкова-Крупева, Интеркултурната осъзнатост в лингводидактичен контекст, Сборник от Единадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторантите от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Д. Веселинов, 2014, стр.:311-316, ISSN (print):1314-3948, Ref 2014
5 Рая Живкова-Крупева, Акултурацията в лингводидактичен контекст, Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:проф. д-р Димитър Веселинов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:318-325, ISBN:978-954-07-3633-4, Ref 2013
6 Рая Живкова, Когнитивни модели на културата в съвременната лингводидактика, Осма конференция на млади учени от факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Цветан Теофанов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:327-333, ISSN (print):1314-3948, Ref 2012
7 Raya Zhivkova, On Promoting Learner's Intercultural Awareness in the Language Classroom, Седма конференция на млади учени във факултета по класически и нови филологии, май 2010, редактор/и:Камелия Сярова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2011, стр.:241-248, ISSN (print):1314-3948, Ref 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Рая Живкова-Крупева, Прилагане на културни капсули върху поговорки с цел усъвършенстване на интеркултурната компетентност на учещите в съвременната лингводидактика 2020
2 Секционен доклад, Рая Живкова-Крупева, Лингводидактичният принцип "автентичност" и усъвършенстването на интеркултурната компетентност на учещите 2019
3 Секционен доклад, Рая Живкова-Крупева, Модул от обучителни дейности и техники за усъвършенстване на интеркултурната компетентност в традицията на CLIL в съвременната лингводидактика 2019
4 Секционен доклад, Рая Живкова-Крупева, Интеркултурната осъзнатост в съвременната лингводидактика 2014
5 Секционен доклад, Рая Живкова-Крупева, Акултурацията в лингводидактичен контекст 2013
6 Секционен доклад, Рая Живкова-Крупева, Техники за преподаване на култура 2012
7 Секционен доклад, Рая Живкова-Крупева, Когнитивни модели на културата в съвременната лингводидактика 2011
8 Секционен доклад, Рая Живкова-Крупева, On Promoting Learners' Intercultural Awareness in the Language Classroom 2010