Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Радосвет Горнев
Глава от книга
1 Velislava Terzieva, Yordanka Uzunova, Radosvet Gornev, Lubomir Spassov, Regulatory T Cells in the Mosaic of Liver Transplantation Tolerance, ISBN:978-1-83962-545-9, London: IntechOpen, Ref, Рецензирано 2021
2 Velislava Terzieva, Yordanka Uzunova, Radosvet Gornev, Lubomir Spassov, Regulatory T Cells in the Mosaic of Liver Transplantation Tolerance, ISSN (print):, ISSN (online):, Ref, Рецензирано 2020
Дисертация д-р
Радосвет Петров Горнев, „ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯТА ПРИ РАДИКАЛНИ ОПЕРАЦИИ НА КОЛОРЕКТАЛЕН РАК”, Медициснки факултет, Ръководител:проф. Тома Пожарлиев дмн 2014
Научно ръководство
Радосвет Горнев, Използване на студена атмосферна плазма при лечение на хронични рани, Медицински факултет дисертация д-р:д-р Мирослав Сашов Зашев 2020
Статия в научно списание
1 Miroslav Zashev, Deyan Donchev, Ivan Ivanov, Radosvet Gornev, Efficacy of Plasma ONE apparatus for disinfection of S. aureus, P. aeruginosa and E. coli bacteria from the solid surface, Journal of Theoretical and Applied Physics, 2020, doi:10.1007/s40094-020-00401-5, Ref, Web of Science 2020
2 М. Зашев, Р. Горнев, Механизъм на действие и биологичен ефект на студената атмосферна плазма при лечение на хронични рани, Списание МД, брой:6, 2019, стр.:98-100 2019
3 Radosvet Gornev, Colorectal cancer: Current issues in Bulgaria, Journal of Gastrointestinal & Digestive Sytem, vol:7, issue:3, 2017, pages:66-66, ISSN (print):2161-069x, Ref 2017
4 Узунова Й., Авджиева-Тзавелла Д., Пъшев В., Кальонски Р., Синигерска И., Горнев Р., Кадъм А., Тинчева Р., Спасов Л., Болест на Уолман – представяне на случай и на съвременните възможности за лечение, Списание „Педиатрия“, том:LVII, брой:4, 2017, стр.:23-25, Ref 2017
5 Узунова Й, Авджиева-Тзавелла Д, Пъшев В, Кальонски Р, Синигерска И, Горнев Р, Кадъм А, Тинчева Р, Спасов Л, Болест на Уолман – представяне на случай и на съвременните възможности за лечение, Педиатря, том:17, 2017, стр.:23-25 2017
6 Ваня Митова, Мирослав Зашев, Радосвет Горнев, Гастроинтестинални стромални тумори на ректум, Годишник на Софийски университет " Св. Климент Охридкси", том:2, 2017 2017
7 И. Такева, Р. Горнев, М. Зашев, Сътрудничество между хирурзи и специалисти по физикална и рехабилитационна медицина в ранния постоперативен период, Хирургия, брой:2, 2017, стр.:70-80, ISSN (print):0450-2167, Ref 2017
8 Dimitar K Penchev, Lilyana V Vladova, Miroslav Z Zashev, Radosvet P Gornev, Distant Liver Metastases as a Major Factor Influencing Survival in Patients with Colorectal Cancer, Folia Med, 2016 2016
9 Maria Grozeva, Radosvet Gornev, Vania Mitova, Rosen Hadjiev, Miroslav Zashev, Dimitur Penchev, Fat Embolism after Surgery for Gynecomastia, The Bulletin of Legal Medicine, брой:20, 2015 2015
10 Д-р Димитър Пенчев, Д-р Виктор Костов, Д-р Мирослав Зашев, Д-р Радосвет Горнев, Абсолютния туморен размер като помощен инструмент в клиничното стадиране на стомашния аденокарцином, Списание МД, брой:5, 2015, стр.:89-92 2015
11 Горнев Р., Д. Пенчев, В. Костов, М. Зашев, А. Трифунова, В. Митова, Асоциация между хеликобактер пилорна инфекция и кръвногрупова принадлежност при пациенти със стомашен аденокарцином, Здраве и Наука, брой:2, 2015, стр.:18-20 2015
12 д-р Димитър Методиев, доц. Антонина Гегова, В. Иванова, М. Анкова, Р. Горнев, Ц. Бошнакова, Колагенизиран/фиброзен миофибробластом на гърдата: описание на случай. , Списание на Българското Онкологично Научно Дружество, брой:4, 2015, стр.:16-18 2015
13 Радосвет Горнев, Мирослав Зашев, Ваня Митова, Анастасия Трифунова, Димитър Пенчев, Превенция на усложненията при радикални операции на колоректален рак, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДКСИ" , 2015, стр.:21-37 2015
14 Д. Пенчев, Д. Генчева, Р. Горнев, М. Зашев, В. Митова, А. Трифунова, Л. Владова, Приложение на малки записващи устройства в отворената хирургична практика, Наука и Младост, 2015, стр.:134-138 2015
15 Д-р Радосвет Горнев, Д-р Мирослав Зашев, Д-р Ваня Митова, Димитър Пенчев, Съвременни енергийни източници в хирургичната практика – биофизични ефекти и специфика на използване, Medical Daigest, брой:4, 2014, стр.:111-114, PhD 2014
16 R. Gornev, D. Penchev, L. Vladova, L. Kovacheva, M. Hamdiev, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, S. Maslyankov, Assessment of people’s knowledge, attitudes and opinions on the issue of colon cancer and its prevention. , Praemedicus, 2014, стр.:63-71 2014
17 R. Gornev, D. Penchev, L. Vladova, L. Kovacheva, M. Hamdiev, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, Clinical case of two synchronous primary tumors of colon and stomach, Praemedicus, 2014, стр.:53-55, PhD 2014
18 S. Maslyankov, D. Penchev, M. Hamdiev, L. Vladova, L. Kovacheva, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, Evaluation of public awareness on the issue of colorectal cancer and its prevention in Bulgaria., Premedicus, брой:1, 2014, стр.:35-42 2014
19 S. Maslyankov, D. Penchev, M. Hamdiev, L. Vladova, L. Kovacheva, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, Evaluation of public awareness on the issue of colorectal cancer and its prevention in Bulgaria. , Premedicus , 2014, стр.:35-42 2014
20 D. Penchev, L. Vladova, L. Kovacheva, M. Hamdiev, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, Kasabach–Merritt syndrome - a rare condition of abdominal pain and thrombocytopenia. , Praemedicus , 2014, стр.:27-30, PhD 2014
21 Радосвет Горнев, Димитър Пенчев, Мирослав Зашев, Ваня Митова, Необходимостта от скрининг и навременна диагностика при спорадичен рак на дебелото черво., Health.bg, брой:2, 2014, стр.:31-32, PhD 2014
22 Д-р Радосвет Горнев, Д-р Мирослав Зашев, Д-р Ваня Митова, Лиляна Владимирова, Димитър Пенчев, Оптимални диагностични методи за клинично стадиране на чернодробни метастази вследствие на колоректален карцином., Medical Daigest , брой:1, 2014, стр.:79-80 2014
23 Tchernev G, Semkova K, Philipov S, Gornev R, Ananiev J, Wollina U, Anorectal malignant melanoma in a hemorrhoidal nodule: a diagnostic and therapeutic problem, Wien Med Wochenschr., 2013, doi:10.1007/s10354-013-0248-7. 2013
24 Dimitar Penchev, Miroslav Zashev, Radosvet Gornev, Complications after large bowel resections of patients with colorectal cancer:Risk factors. , Premedicus, брой:2, 2013, стр.:19-22, PhD 2013
25 D.Penchev, L. Vladova, G. Dobrev, R Gornev, Risk profile of patient with colorectal cancer., Scipta scientifica medica, 2013, стр.:111-113 2013
26 R. P. Gornev, M.S. Zashev, V.I. Mitova, A.T.Gegova, Small bowel carcinoma associated with crohn’s disease:Clinical review and case report., Scipta scientifica medica, 2013, стр.:111-113 2013
27 Tsujinaka S, Baig MK, Gornev R., de la Garza, Hwang JK, Sands D, Weiss EG, Nogueras JJ, Efron J, Wexner SD, Formalin instillation for hemorrhagic radiation proctitis., Surg Innov, 2005 2005
28 Gornev R., Tsujinaka S., Ho. KS et al., Review of surgical strategies for colonic obstruction., Disease of the colon and rectum., 2004 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 В. Митова, Н. Димитрова, Р. Горнев, И. Гаврилов, Качество на медицинското обслужване в специализирани центрове за рак на гърда, Онкология, 2019, стр.:12-12, ISSN (print):0369-7649 2019
2 Р. Горнев, В. Митова, Р. Хаджиев, И. Дунчев, А. Михайлов, А. Трифунова, М. Зашев, М. Грозева, ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ В СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ЕКСПЕРТНА ПРЕЦЕНКА., ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ, ДОСТИГАЩИ ДО СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА., 2019 2019
3 В. Митова, Р. Хаджиев, М. Таушанова, И. Дунчев, М. Грозева, Р. Горнев, И. Гаврилов, СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ СЛУЧАИ ПРИ КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ГЪРДАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ СИСТЕМА ЗА СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ., ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ, ДОСТИГАЩИ ДО СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА, 2019 2019
4 А. Михайлов, М. Зашев, А. Трифунова, В. Митова, Р. Горнев, СИМУЛТАННО ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЯМА КИСТА НА ДАЛАКА И КАЛКУЛОЗЕН ХОЛЕЦИСТИТ, XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, 2018, стр.:17-18, PhD 2018
5 В. Митова, Р. Горнев, А. Трифунова, А. Михайлов, М. Зашев, И. Гаврилов*, СИСТЕМА ЗА СПАЗВАНЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ, XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, 2018, стр.:592-0 2018
6 М. Зашев, А. Трифунова, А. Михайлов, В. Митова, Р. Горнев, ТРАНСАБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ - НАЧАЛЕН ОПИТ, XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, 2018, стр.:314-0 2018
7 М. Секуловски, Я. Мутафов, М. Зашев, А. Трифунова, Г. Царянски, Г. Мутафов, Р. Горнев, Б. Симонска, М. Пешевска-Секуловска, Л. Спасов, УЛТРАЗВУКОВО НАВИГИРАН TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK, TAP-БЛОК ПРИ ДВУСТРАННА ЛАПАРОСКОПСКА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА , XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, 2018, стр.:312-313, PhD 2018
8 В. Митова, Р. Хаджиев, А. Михайлов, М. Зашев, М. Грозева, Р. Горнев, Мастна емболия след оперция за гинекомастия, Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и рорботизираната хирургия. Експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика, 2017, стр.:334-338, PhD 2017
9 Р. Хаджиев, В. Митова, А. Михайлов, М. Зашев, М. Грозева, Р. Горнев, Усложнения достигащи до съдебната практика при употреба на енергийни източници в хирургията, Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и рорботизираната хирургия. Експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика, 2017, стр.:386-389 2017
10 Р. Горнев, Р. Хаджиев, А. Михайлов, М. Зашев, В. Митова, М. Грозева, Усложнения след бариатричната хирургия в съдебно-медицинската практика., Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и рорботизираната хирургия. Експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика, 2017, стр.:381-386 2017
11 M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, COLD PLASMA IN THE TREATEMENT OF CHRONIC WOUNDS, Scripta Scientifica Medica, 2016, стр.:82-82, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
12 M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, ENERGY DEVICES IN SURGERY - PRINCIPLES AND SPESIFICS OF USE, Scripta Scientifica Medica, 2016, стр.:65-65, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
13 V.Mitova, M. Zashev, R. Gornev, MANAGEMENT OF MESH-RELATED INFECTIONS AFTER HERNIA REPAIR, Scripta Scientifica Medica, 2016, pages:6767-0, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
14 R. Gornev, M. Zashev, V. Mitova, A. Mihaylov, V. Pashev, B. Petrov, O. Shalamanov, SIMULTANEOUS LIVER-KIDNEY TRANSPLANTATION, Scripta Scientifica Medica, 2016, стр.:27-27, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
15 Горнев Р, Зашев М, Михайлов А, Пъшев В, Петров Б, Спасов Л, Едновременна трансплантация на черен дроб и бъбрек, 15 национален конгрес по хирургия с международно участие –доклади, 2016, стр.:168-171 2016
16 Пъшев В., Горнев Р., Узунова Й., Еврев Д., Зашев М., Спасов Л., 10 годишен опит на УБ Лозенец при чернодробни трансплнтации в България, ългарско дружество по трансплнтология " ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ", 2015, стр.:16-16 2015
17 Пъшев В, Горнев Р, Узунова Й, Найчов Ж, Зашев М, Василева Ж, Спасов Л, 10-Годишен Опит на УБ „Лозенец“ в Областта на Чернодробните Трансплантации в България, Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
18 D. Penchev, V. Kostov, G. Dobrev, L. Vladova, M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, A. Gegova, Association of Helicobacter pylori infection and ABO blood type in patients with gastric carcinoma, ICMS, 2015 2015
19 В. Пъшев, Р. Горнев, Ж. Найчов, Д. Еврев, Й. Узунова, М. Зашев, Л. Спасов, Необходимостта от национален електронен регистър на живите донори в България, Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
20 Пъшев В, Горнев Р, Найчов Ж, Еврев Д, Узунова Й, Зашев М, Спасов Л, Необходимостта от национален електронен регистър на живите донори в България, Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
21 Пъшев В., Горнев Р., Еврев Д., Узунова Й., Зашев М., Спасов Л., Опитът на УБ "Лозенец" с живи донори при чернодробни трансплантации на деца, Българско дружество по трансплнтология " ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ", 2015, стр.:19-20 2015
22 Пъшев В, Горнев Р, Найчов Ж, Еврев Д, Узунова Й, Зашев М, Спасов Л, Опитът на УБ Лозенец с Живи Донори при Чернодробни Трансплантации на Деца, Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
23 В. Пъшев, Р. Горнев, Ж. Найчов, Д. Еврев, Й. Узунова, М. Зашев, Л. Спасов, Опитът на УБ Лозенец с Живи Донори при Чернодробни Трансплантации на Деца, , Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
24 Горнев Р., Узунова Й., Пъшев В., Зашев М., Спасов Л., Случай на ортотопна чернодробна трансплантация на кърмаче с билиарна атрезия, situs viscerum inversus и други вродени дефекти - хирургично предизвикателство, Българско дружество по трансплантология " ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ", 2015, стр.:25-0 2015
25 Горнев Р, Узунова Й, Пъшев В, Спасов Л, Случай на ортотопна чернодробна трансплантация на кърмаче с билиарна атрезия, situs viscerum inversus и други вродени дефекти – хирургично предизвикателство, Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
26 M. Zashev, V. Mitova, S. Filipov, A. Kuzi, R. Gornev, R. Pandev, D. Damyanov, Metastatic and locally recurrent thyroid carcinoma – modern operative strategy. , XIV National Congres Of Surgery with international participation. Sofia 23-26 October, 2014, стр.:719-0 2014
27 Penchev D., Vlaodva L., Gencheva D., Zashev M., Gornev R., Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) - alternative treatment for the varicose bleeding in patients with portal hypertension., ICMS, 2014 2014
28 Пенчев Д., Владова Л, Генчева Д., Зашев М., Горнев Р., Диференциално-диагностични трудности в колопроктологията – клиничен случай., „Наука и младост’’, 2014, стр.:239-243 2014
29 Пенчев Д., Маслянков С., Владова Л., Генчева Д., Зашев М., Митова В., Горнев Р., Оценка на информираността на населението по проблема „Дебелочревен рак и неговата профилактика", ICMS, 2014 2014
30 Пенчев Д, Владова Л, Генчева Д, Зашев М, Горнев Р, Диков Т, Иванова В, Чернодробна метастатична болест като рисков фактор за интраоперативни и постоперативни усложнения след радикални дебелочревни операции по повод колоректален карцином. , Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2014 г. Пловдив 2014, 2014 2014
31 Димитър Пенчев, Лиляна Владова, Георги Добрев, Радосвет Горнев, Рисков профил на болни с колоректален карцином., Сборник „Наука и Младост“, 2013, стр.:388-391 2013
Участие в конференция
1 Постер, Радосвет Горнев, MULTIMODAL INTRACORPOREAL SMART SURGICAL HAND – NEW PARADIGM IN ENDOSCOPIC SURGERY 2019
2 Присъствие, Радосвет Горнев, NEW PARADIGM- DO WE HAVE TO INTEGRATE THE SURGICAL HAND BACK IN THE OPERATIVE FIELD? 2018