Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Цветанка Иванова
Дисертация доктор на науките
Цветанка Луканова Иванова (Ценова), Норми за правилно писане и скрининг на признаци за дислексия при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас, СУ "Св. Климент Охридски" 2011
Дисертация д-р
Цветанка Луканова Иванова (Ценова) , Перцепция на говорни звукове при деца с дислалия в предучилищна възраст , СУ "Св. Климент Охридски" , Ръководител:проф.д-р Енчо Герганов 1997
Друго (научно-популярни и др. под.)
Цветанка Ценова , Полезна информация по наболели проблеми на логопедията – въпроси и отговори, 2013
Книга
1 Цветанка Ценова, Говорна терапия, ISBN:978-954-07-4738-5, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
2 Цветанка Ценова, Логопедия - описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, ISBN:978-954-07-4739-2, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
3 Цветанка Ценова , Комуникативни нарушения в детска възраст, ISBN:954-9998-07-х, Радар Принт, София , Рецензирано 2001
4 Цветанка Ценова , Развитие на говора в предучилищна възраст – норма и патология, ISBN:ISBN 954-07-1243-2, УИ "Св. Климент Охридски" , София, Рецензирано 2001
Монография
Цветанка Ценова , Нарушения в овладяването на писмения език, ISBN:978-954-8846-17-2 , Веда Словена ЖГ , София, Рецензирано 2012
Научен проект
1 Цветанка Ценова, Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, , Ръководител, , Номер на договора:80-10-45 / 17. 04. 2018 г. 2018
2 Цветанка Ценова , „Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации” , Член, , Номер на договора:договор № 96 от 08.05.2014 г. 2013
3 Цветанка Ценова , Рецензент на научен проект по Наредба №9 „Научно измерване на резултатите от терапията на заекването” с ръководител проф. д-р Добринка Георгиева, Член, 2013
4 Цветанка Ценова , „В хармония със себе си и със света” , Член, община Димитровград 2012
5 Цветанка Ценова , „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на СУ в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение” , Член, Европейски социален фонд на Европейския съюз 2012
Научно ръководство
1 Цветанка Ценова , Attitudes and Awareness of Primary School Teachers about the Symptoms and Educational Approaches to Developmental Dyslexia, СУ - ФНОИ дисертация д-р:докторант Димитра Папандреу 2020
2 Цветанка Ценова, Motor Skills of Children with Speech and Language Disorders , СУ - ФНОИ дипломна работа:Траяни Леонтариду 2020
3 Цветанка Иванова , Reading Difficulties in Children with Dyslexia, СУ - ФНОИ дипломна работа:Мария Кехая 2020
4 Цветанка Ценова, Граматически особености в речта на децата на училищна възраст с аутизъм, СУ - ФНОИ дипломна работа:Марина Давраника 2020
5 Цветанка Ценова, Нарушения на пространствената ориентация при ученици с дислексия на развитието , СУ - ФНОИ дипломна работа:Егеджан Ичьоз 2020
6 Цветанка Ценова, Особености в проявата на самооценката при деца със заекване в предучилищна възраст , СУ - ФНОИ дипломна работа:Фатих Туран 2020
7 Цветанка Ценова , Особености на експресивната реч при деца със специфични езикови нарушения , СУ - ФНОИ дипломна работа:Маринела Неделчева 2020
8 Цветанка Ценова, Особености на експресивната реч при ученици със специфични езикови нарушения, СУ - ФНОИ дипломна работа:Маринела Неделчева 2020
9 Цветанка Ценова, Поведенчески нарушения и тревожност при ученици с дислексия , СУ - ФНОИ дипломна работа:Юммю Кумру 2020
10 Цветанка Ценова , The contribution of creative writing to the psychology and the proper integration of children with learning disalilities , СУ - ФНОИ дипломна работа:Параскеви Бараклиану 2019
11 Цветанка Ценова , Дефицит в артикулационния и мануалния праксис при деца със специфични езикови нарушения , СУ - ФНОИ дипломна работа:Цветелина Никифорова 2019
12 Цветанка Ценова , Езикови дефицити при билингвални ученици във втори клас и тяхното влияние върху овладяването на четенето и писането , СУ - ФНОИ дипломна работа:Гергана Илиева 2019
13 Цветанка Ценова , Изследване на внимание при деца със специфични езикови нарушения в предучилищна възраст , СУ - ФНОИ дипломна работа:Михаела Серезлийска 2019
14 Цветанка Ценова , Нарушения на импресивната реч при специфични езикови нарушения , СУ - ФНОИ дипломна работа:Жаклин Цолова 2019
15 Цветанка Ценова , Семантични дефицити при специфични езикови нарушения , СУ - ФНОИ дипломна работа:Атанаска Атанасова 2019
16 Цветанка Ценова , Семейни и социални нагласи към децата с детска церебрална парализа, СУ - ФНОИ дисертация д-р:докторант Мария Готзиамани 2019
17 Цветанка Ценова , Структура на артикулационните нарушения в предучилищна възраст , СУ - ФНОИ дипломна работа:Йордан Христов 2019
18 Цветанка Ценова , Съотношение между гнозис и праксис при деца впредучилищна възраст със специфични езикови нарушения и деца със специфични артикулационни нарушения , СУ - ФНОИ дипломна работа:Емануела Маринова 2019
19 Цветанка Ценова , Фонемен гнозис и фонемен анализ при деца със специфични езикови нарушения, СУ - ФНОИ дипломна работа:Мария Пенова 2019
20 Цветанка Ценова , Development of Communication Ability in Children with Autism through PECS (Picture Exchange Communication System), СУ - ФНПП дисертация д-р:докторант Елени Люта 2018
21 Цветанка Ценова , Using Visual Support for Language Learning in Children with Special Educational Needs , СУ - ФНПП дипломна работа:Maриа Александру 2018
22 Цветанка Ценова , Артикулационна онтогенеза и артикулационни нарушения при деца в предучилищна възраст, СУ - ФНПП дипломна работа:Жале Аяр 2018
23 Цветанка Ценова , Артикулационни нарушения при деца от предучилищна възраст , СУ - ФНПП дипломна работа:Атанасия Галентза 2018
24 Цветанка Ценова , Гнозис и праксис при деца от аутистичния спектър , СУ - ФНПП дипломна работа:Вероника Гоцевска 2018
25 Цветанка Ценова , Креативност при деца с дислексия , СУ - ФНПП дипломна работа:Мария Елефтеропулу 2018
26 Цветанка Иванова , Логоритмична терапия при деца с езиково-говорни нарушения , СУ - ФНПП дипломна работа:Олена Савчева 2018
27 Цветанка Ценова , Мотивационни стратегии на обучението в начална училищна възраст , СУ - ФНПП дипломна работа:Врионики Йоаннис Рига 2018
28 Цветанка Ценова , Нагласи на родителите на деца с аутизъм към проблемите на аутизма , СУ - ФНПП дипломна работа:Асуман Айгюн 2018
29 Цветанка Ценова, Нарушения на невербалната и вербалната комуникацията при деца с аутизъм , СУ - ФНПП дипломна работа:Дениз Демир 2018
30 Цветанка Ценова, Нарушения на писането и четенето при ученици от втори клас , СУ - ФНПП дипломна работа:Гюлтекин Балджъ 2018
31 Цветанка Ценова , Особености на интелектуалното функциониране при ученици от втори клас с дислексия на развитието , СУ - ФНПП дипломна работа:Василики Карели 2018
32 Цветанка Ценова , Развитие на речта на деца в норма и с дисфазия на развитието чрез речеви двигателни игри , СУ - ФНПП дипломна работа:Атанасиос Топцидис 2018
33 Цветанка Ценова , Социална работа при деца и ученици със специални образователни потребности, СУ - ФНПП дипломна работа:Елени Димитриос Маргари 2018
34 Цветанка Ценова , Специфични особености на паметта при ученици с дислексия на развитието , СУ - ФНПП дипломна работа:Ръза Ай 2018
35 Цветанка Ценова , Фонемен гнозис и фонологично осъзнаване при деца със специфични артикулационни нарушения , СУ - ФНПП дипломна работа:Айше Издеш 2018
36 Цветанка Ценова , Анализ на писмените грешки при деца във втори клас , СУ - ФНПП дипломна работа:Шенгюл Кемик 2017
37 Цветанка Ценова , Взаимовръзка между нарушенията на артикулацията и на писането при деца в начална училищна възраст , СУ - ФНПП дипломна работа:Шенай Хасан 2017
38 Цветанка Ценова , Динамика на артикулационните нарушения при деца в предучилищна възраст , СУ - ФНПП дипломна работа:Люба Венкова 2017
39 Цветанка Ценова , Езикови дефицити при деца със специфични артикулационни нарушения , СУ - ФНПП дипломна работа:Десислава Стамова 2017
40 Цветанка Ценова, Изследване степента на заекване в различни комуникативни ситуации , СУ - ФНПП дипломна работа:Емил Тодоров 2017
41 Цветанка Ценова , Особености в пространствените представи при дислексия на развитието , СУ - ФНПП дипломна работа:Златина Иванова 2017
42 Цветанка Ценова , Особености на лексиката при деца със специфични артикулационни нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Светлана Вулгариду 2017
43 Цветанка Ценова , Особености на мисленето при деца с дислексия на развитието в начална училищна възраст , СУ - ФНПП дипломна работа:Веселина Евтимова 2017
44 Цветанка Ценова , Семантична недостатъчност при деца с билингвизъм в начална училищна възраст , СУ - ФНПП дипломна работа:Жаклин Колева 2017
45 Цветанка Ценова , Специфика на лингвистичната недостатъчност при деца с общо недоразвитие на речта , СУ - ФНПП дипломна работа:Настя Вълчева 2017
46 Цветанка Ценова , Фонологично познание при деца със специфични артикулационни нарушения на 6 и 7-годишна възраст , СУ - ФНПП дипломна работа:Жана Цветкова 2017
47 Цветанка Ценова, Comparative Analysis of Expressive Speech in Specific Language Disorders and in Intellectual Disabilitiy, СУ - ФНПП дипломна работа:Христина Мантиду 2016
48 Цветанка Ценова , School Difficulties in Children with ADHD: the Role of Parents and Teachers , СУ - ФНПП дипломна работа:Николаос Папаконстантину 2016
49 Цветанка Ценова, Дефицит на внимание при деца с дислексия на развитието, СУ - ФНПП дипломна работа:Айла Балчък 2016
50 Цветанка Ценова , Дефицит на вниманието и хиперактивност при деца с комуникативни нарушения , СУ - ФНПП дипломна работа:Теодосиос Думпакис 2016
51 Цветанка Ценова , Експресивни нарушения при слухови увреждания и при интелектуална недостатъчност , СУ - ФНПП дипломна работа:Енвер Балджъ 2016
52 Цветанка Ценова , Изследване на дислексичните прояви при деца от 3-ти и 4-ти клас на общообразователното училище , СУ - ФНПП дипломна работа:Акулина Бахова 2016
53 Цветанка Ценова , Изследване на разбирането при деца с умствена изостаналост , СУ - ФНПП дипломна работа:Павлина Праматарова 2016
54 Цветанка Ценова , Изследване на фина моторика и състояние на езикови операции при 6-7 годишни със специфични артикулационни нарушения , СУ - ФНПП дипломна работа:Светомира Димитрова 2016
55 Цветанка Ценова , Мислене и език при ученици със специфични нарушения на ученето , СУ - ФНПП дипломна работа:Нилюфер Мюмюн 2016
56 Цветанка Ценова , Нарушения на писането при деца с дислексия на развитието , СУ - ФНПП дипломна работа:Десислава Колева 2016
57 Цветанка Ценова , Нарушения на четенето при деца със специфични нарушения на ученето , СУ - ФНПП дипломна работа:Партена Сиригианиду 2016
58 Цветанка Ценова , Особености на граматичната структура на изречението при деца със специфични езикови нарушения на възраст 5-7 години , СУ - ФНПП дипломна работа:Божанка Николова 2016
59 Цветанка Ценова , Особености на езика на децата с функционално заекване , СУ - ФНПП дипломна работа:Йозгюр Текол 2016
60 Цветанка Ценова , Особености на невербалното поведение при деца с аутизъм , СУ - ФНПП дипломна работа:Галя Радкова 2016
61 Цветанка Ценова , Прагматични нарушения при деца с аутизъм , СУ - ФНПП дипломна работа:Елеонора Манова 2016
62 Цветанка Ценова , Проучване на нарушенията на четенето при ученици с дислексия на развитието, СУ - ФНПП дипломна работа:Леман Мутлу 2016
63 Цветанка Ценова , Скрининг на деца от 2-ри клас с риск към дислексия , СУ - ФНПП дипломна работа:Людмила Нестерова 2016
64 Цветанка Ценова , Социално-комуникативни особености на деца от аутистичния спектър , СУ - ФНПП дипломна работа:Петя Вичева 2016
65 Цветанка Ценова , Социално-психологични измерения на дислексията , СУ - ФНПП дипломна работа:Елица Григорова 2016
66 Цветанка Ценова , Състояние на оралния и мануалния праксис при деца със специфични артикулационни нарушения в предучилищна възраст , СУ - ФНПП дипломна работа:Михаела Калинкович 2016
67 Цветанка Ценова , Фонологично осъзнаване при деца с артикулационни нарушения на възраст 5, 6, 7 г. , СУ - ФНПП дипломна работа:Ваня Костова 2016
68 Цветанка Ценова , Характеристика на импресивния език на децата със синдром на Даун , СУ - ФНПП дипломна работа:Мерал Пеккуру 2016
69 Цветанка Ценова , Характеристика на мисленето при деца с дизартрия на развитието и специфични езикови нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Илиана Велкова Кочева 2016
70 Цветанка Ценова, Агресивност при деца с комуникативни нарушения на развитието, СУ - ФНПП дипломна работа:Мирослава Стоименова 2015
71 Цветанка Ценова , Езикова компетентност при деца с вербална диспраксия на развитието, СУ - ФНПП дипломна работа:Ива Ядкова 2015
72 Цветанка Ценова , Езиково и когнитивно развитие при деца с дизартрия, СУ - ФНПП дисертация д-р:докторант Елена Бояджиева-Делева 2015
73 Цветанка Ценова , Изследване на вариантите на нарушена артикулация при деца в предучилищна възраст, СУ - ФНПП дипломна работа:Стефка Георгиева 2015
74 Цветанка Ценова , Нарушенияна праксиса при деца със специфични езикови нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Жанета Димитрова 2015
75 Цветанка Ценова , Особености на гнозиса и праксиса при деца със специфични езикови нарушения в предучилищна възраст, СУ - ФНПП дипломна работа:Вера Качулева 2015
76 Цветанка Ценова , Особености на писането при деца със специфична дислексия, СУ - ФНПП дипломна работа:Антония Тонева 2015
77 Цветанка Ценова, Пространствени и времеви представи при деца с комуникативни нарушения в предучилищна възраст, СУ - ФНПП дипломна работа:Емилия Ненкова 2015
78 Цветанка Ценова , Сравнение между граматиката и семантиката при деца със специфични езикови нарушения и деца с аутизъм, СУ - ФНПП дипломна работа:Даниела Трайкова 2015
79 Цветанка Ценова, Състояние на фонемния гнозис при деца с нарушения на езиковото развитие, СУ - ФНПП дипломна работа:Александра Михайлова 2015
80 Цветанка Ценова , Училищна готовност придеца с нарушена артикулация, СУ - ФНПП дипломна работа:Пенка Станчева 2015
81 Цветанка Ценова , Фонемен гнозис при деца с артикулационни нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Екатерина Трайкова 2015
82 Цветанка Ценова, Фонологично осъзнаване при деца със специфични артикулационни нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Събина Иванова 2015
83 Цветанка Ценова , The Positive Effect of Music in Children with Dyxlexia, СУ - ФНПП дипломна работа:Марина Пападопулу 2014
84 Цветанка Ценова , The Written Language of Children with Dyslexia - Investigation of their Spelling, СУ - ФНПП дипломна работа:Анна Какми 2014
85 Цветанка Ценова, Анализ на номинацията при пациенти с моторна и сензорна форма на афазия, СУ - ФНПП дипломна работа:Нели Ничева-Ваврек 2014
86 Цветанка Ценова , Зависимост на речевите нарушения при деца с вродена цепнатина на небцето (ВЦН) от хирургическата интервенция и от тежестта на първичните анатомични увреждания, СУ - ФНПП дисертация д-р:докторант Марта Василева 2014
87 Цветанка Ценова , Изследване на зрителната и слуховата памет при специфична дислексия, СУ - ФНПП дипломна работа:Полина Димова 2014
88 Цветанка Ценова , Моторно-праксисни нарушения при деца с общо недоразвитие на речта, СУ - ФНПП дипломна работа:Мария Кръстева 2014
89 Цветанка Ценова , Нарушения на граматиката при деца с дислексия на развитието, СУ - ФНПП дипломна работа:Нургюл Чифтчи 2014
90 Цветанка Ценова, Нарушения на лексиката при деца с лека умствена изостаналост, СУ - ФНПП дипломна работа:Шебнем Келеш 2014
91 Цветанка Иванова , Нарушения на праксиса при деца със специфични езикови нарушенияу, СУ - ФНПП дипломна работа:Ели Савова 2014
92 Цветанка Ценова , Особености на гнозиса и праксиса при деца със специфични езикови нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Вяра Гавалюгова 2014
93 Цветанка Ценова , Особености на граматичната структура на изречението при деца със специфични езикови нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Елена Пиришанчина 2014
94 Цветанка Ценова , Родителски нагласи към проблемите на аутизма, СУ - ФНПП дипломна работа:Мария Вересие 2014
95 Цветанка Ценова , Семантична недостатъчност при деца със специфични езикови наушения и при деца с билингвизъм, СУ - ФНПП дипломна работа:Вергиния Андонова 2014
96 Цветанка Ценова , Специфика на лингвистичната недостатъчност при деца с общо недоразвитие на речта, СУ - ФНПП дипломна работа:Десислава Димитрова 2014
97 Цветанка Ценова , Сравнителен анализ на употребата на различни категории думи от деца с нарушения от спектъра на аутизма и деца с развитие в норма, СУ - ФНПП дипломна работа:Нургюл Алкая 2014
98 Цветанка Ценова , Състояние на лексиката при децата с аутизъм, СУ - ФНПП дипломна работа:Неше Озтурк 2014
99 Цветанка Ценова , Фонологично осъзнаване при деца с артикулационни нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Дияна Краева 2014
100 Цветанка Ценова , Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (AD/HD): The Behavioural Differences between Greek Children and Controls: Implications for Behavioural Deficits, СУ, ФНПП дипломна работа:Мария Гиуру 2013
101 Цветанка Ценова , General School Teacher’s Attitudes and Awareness of the Symptoms and Educational Approaches of Dyslexia , СУ - ФНПП дипломна работа:Магдалини Калаидзи 2013
102 Цветанка Ценова , Knowledge of Primary and Secondary Teachers on Education of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) , СУ - ФНПП дипломна работа:Анастасия Папа 2013
103 Цветанка Ценова, The Role of Bilingual for the Occurrences of Disorders in Written Language, СУ - ФНПП дипломна работа:Йоана Василиаду 2013
104 Цветанка Ценова , Verbal and Nonverbal Disabilities in Children with Autism, СУ - ФНПП дипломна работа:Елени Сарали 2013
105 Цветанка Ценова , Динамика в развитието на артикулацията в предучилищна възраст, СУ - ФНПП дипломна работа:Ваня Карагеоргиева 2013
106 Цветанка Ценова , Динамика на развитието на речта при деца с дизартрия на развитието, СУ - ФНПП дипломна работа:Веселина Стоичкова 2013
107 Цветанка Ценова, Емоционално-поведенчески разстройства при деца със специфични езикови нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Росица Кондева 2013
108 Цветанка Ценова , Особености на гнозиса и праксиса при деца със специфични езикови нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Бистра Молхова 2013
109 Цветанка Ценова, Особености на мисленето при деца със специфични езикови нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Яна Илчева 2013
110 Цветанка Ценова , Паметови особености при деца със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, СУ - ФНПП дипломна работа:Ралица Рангелова 2013
111 Цветанка Ценова , Признаци за риск от дислексия при деца в предучилищна възраст, СУ - ФНПП дипломна работа:Весела Пенева 2013
112 Цветанка Ценова , Прояви на дислексия при ученици от ІІІ клас, СУ - ФНПП дипломна работа:Юркие Фейзи-Ходжа 2013
113 Цветанка Ценова , Специфика на лингвистичната недостатъчност при деца с общо недоразвитие на речта, СУ - ФНПП дипломна работа:Марияна Мичева 2013
114 Цветанка Ценова , Сравнение на вербалната и невербалната памет при деца с комуникативни нарушения, СУ - ФНПП дипломна работа:Яница Табакова 2013
115 Цветанка Ценова, Фонологичното осъзнаване като предиктор за дислексия в предучилищна възраст, СУ - ФНПП дипломна работа:Мария Игнатова 2013
116 Цветанка Ценова , Характеристика на мисленето при деца с дизартрия на развитието, СУ - ФНПП дипломна работа:Антония Алипиева 2013
117 Цветанка Ценова , Теми в областта на логопедията., СУ - ФНПП дипломна работа:15 магистърски дипломни работи на български студенти и 11 на чуждестранни студенти (на английски език) 2012
Редактор на издание нереферирано
1 Цветанка Ценова, сб. Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, Редактор на издание нереферирано 2018
2 Цветанка Ценова , Бояджиева-Делева, Е. Сборник формуляри за логопедичната практика. СУ, 2015., Редактор на издание нереферирано 2015
3 Цветанка Ценова , Доклади и презентации на студентски научен форум /Студентски семинар на ФНПП/, София, май 2015, Редактор на издание нереферирано 2015
4 Цветанка Ценова, Доклади и презентации на студентски научен форум /Студентски семинар на ФНПП/, София, май 2014, Редактор на издание нереферирано 2014
5 Цветанка Ценова , Доклади и презентации на студентски научен форум. /Студентски семинар на ФНПП/, София, 22 ноември 2013 , Редактор на издание нереферирано 2013
6 Цветанка Ценова , Симонска, М. Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст. Благоевград, 2013., Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
1 Теодора Яръмова, Цветанка Ценова, Ранна диагностика на детското езиково развитие и превенция на нарушенията на писмения език, Електронно списание „Специална педагогика и логопедия“, брой:1, 2021, стр.:18-37, ISSN (online):2683-1384, PhD 2021
2 Цветанка Ценова, Дискусионни аспекти на взаимовръзката между нарушенията на устния и на писмения език, Електронно списание Специална педагогика и логопедия на ФНОИ , 2020, стр.:61-74, ISSN (online):2683-1384 2020
3 Цветанка Ценова, Ролята на методите за ограмотяване при овладяването на писмения език при ученици с дислексията на развитието, Педагогически форум, брой:1, 2019, стр.:10-18, ISSN (online):1314-7986, doi:10.15547/PF.2019.001, Ref 2019
4 Цветанка Ценова, Когнитивно функциониране при дислексия на развитието, сп. на ФНПП Електронно списание за наука, култура и образование, брой:7, 2017, стр.:28-33, ISSN (online):2367-6396 2017
5 Цветанка Ценова, Развитие на детската реч чрез стимулиране на фината моторика, сп. Предучилищно и училищно образование, брой:5, 2017, стр.:86-95, ISSN (print):2535-0692 2017
6 Цветанка Ценова, Диагностика на нарушенията на фонематичните възприятия и на фонологичното познание, сп. на ФНПП Електронно списание за наука, култура и образование, брой:5, 2016, стр.:6-12, ISSN (online):2367-6396 2016
7 Цветанка Ценова, Нарушенията на езика в предучилищна възраст като предиктор за разстройства в овладяването на четенето и писането, сп. Дом, дете, детска градина, брой:5, 2016, стр.:13-21, ISSN (print):1310-0580 2016
8 Цветанка Ценова, Теории за нарушенията на езиковото развитие и тяхното отражение в логопедията, сп. на ФНПП Електронно списание за наука, култура и образование, брой:4, 2015, стр.:16-25, ISSN (online):2367-6396 2015
9 Цветанка Ценова, Четивни механизми и дислексия, сп. Специална педагогика, брой:2, 2013, стр.:73-83, ISSN (print):1310-7003 2013
10 Цветанка Ценова, Личността на Венелин Иванов в историята на българската логопедия, Специална педагогика, брой:3, 2012, стр.:3-8, ISSN (print):1310-7003 2012
11 Цветанка Ценова, Методы исследования фонематических восприятий и знаний о звуковой структуре речи , Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, том:10, брой:4, 2012, стр.:209-217, ISSN (online):1313-2571, Ref 2012
12 Цветанка Ценова, Норми за правилно писане и за скрининг на дислексията при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас , Психологични изследвания - издание на БАН, Институт за изследване на населението и човека, брой:1, 2012, стр.:7-23, ISSN (print):1311-4700, Ref 2012
13 Цветанка Ценова, Юбилейна годишнина на проф. д-р Златко Добрев, Специална педагогика, брой:3, 2012, стр.:85-86, ISSN (print):1310-7003 2012
14 Цветанка Ценова, Юбилейно събитие – Кръгла маса „100 години от рождението на Венелин Иванов”, Специална педагогика, брой:4, 2012, ISSN (print):1310-7003 2012
15 Цветанка Ценова, Emergence of Logopedics of the Recesses of Ancient Medicine , Асклепий - International annual of history and philosophy of medicine Asclepios, том:5, 2011, стр.:52-61, ISSN (print):1310-0637, Ref 2011
16 Цветанка Ценова, Prevalence of Dyslexia in Primary School Students , Bulgarian Journal of Communication Disorders, том:5, брой:5, 2011, стр.:60-66 2011
17 Цветанка Ценова, Role of Recognition of Speech Sounds into Words for the Formation of Perceptual, Phonological and Articulation Ability, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, том:9, 2011, стр.:156-164, ISSN (online):1313-2571 2011
18 Цветанка Ценова, Опознаване на звуковата структура на речта, Предучилищно възпитание, брой:10, 2011, стр.:29-38 2011
19 Цветанка Ценова, Разпространение на дислексията сред учениците от началното училище, Специална педагогика, брой:1, 2011, стр.:30-43, ISSN (print):1310-7003 2011
20 Цветанка Ценова, Типология на грешките при писане под диктовка при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас, Начално образование, брой:4, 2011, стр.:3-18 2011
21 Цветанка Ценова, Теории за произхода на дислексията, Приложна психология, брой:1, 2010, стр.:78-97 2010
22 Цветанка Ценова, Теории за произхода на специфичните езикови нарушения, Език и литература, брой:3-4, 2010, ISBN:0324-1270, Ref 2010
23 Цветанка Ценова, Разпознаване на говорни звукове в думи, Предучилищно възпитание , брой:5-6, 1997, стр.:53-56 1997
24 Цветанка Ценова, Теоретични и клинични аспекти на особеностите в развитието на артикулацията в предучилищна възраст І. Концептуална рамка, Специална педагогика , брой:1, 1997, стр.:28-43, ISSN (print):1310-7003 1997
25 Цветанка Ценова, Теоретични и клинични аспекти на особеностите в развитието на артикулацията в предучилищна възраст: ІІ. Честота на разпространение на вариантите в развитието на нормална и патологична артикулация, Специална педагогика , брой:2, 1997, стр.:72-81, ISSN (print):1310-7003 1997
26 Цветанка Ценова, Модели на взаимовръзката продукция-перцепция на говорни звукове при деца с дислалия в предучилищна възраст, Специална педагогика, брой:3, 1996, стр.:67-73, ISSN (print):1310-7003 1996
27 Цветанка Ценова, Фонематични възприятия при сензорна и моторна форма на дислалия, Специална педагогика , брой:4, 1995, стр.:28-43, ISSN (print):1310-7003 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветанка Ценова, Исторически и съвременни аспекти на образованието на специалните педагози и ресурсните учители, Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование, редактор/и:Дамянов, К., издателство:НАРУ, 2020, стр.:11-23, ISBN:978-619-7534-12-2 2020
2 Цветанка Ценова, Методите за лечение и за усъвършенстване на гласа в исторически и в съвременен контекст , Гласът - средство за въздействие, издателство:ФАБЕР, 2020, стр.:59-72, ISBN:978-619-00-1117-0 2020
3 Цветанка Ценова, Минало и настояще на приобщаващото образование, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, с. 21-29., редактор/и:Ценова, Ц. и кол., издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:21-29, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
4 Цветанка Ценова, Онтогенеза на езика и речта, сб. „Сучаснi проблеми логопедii та реабилiтацii , редактор/и:Сбруэва, А. А. и кол. , издателство:Суми, Мiнiстерство освiти и науки Украiни, 2017, стр.:157-163, ISSN (online):2524-0587 2017
5 Цветанка Ценова, Анализ на корелацията между методите за ограмотяване и механизмите на четенето, Иновации в образованието, редактор/и:Янкова, Г. и кол. , издателство:УИ на Шуменския университет, 2016, стр.:1003-1013, ISSN (print):1314-6769 2016
6 Гергана Илиева, Цветанка Ценова, Аутизмът в XXI век - познат и непознат?, Сборник доклади и презентации. Студентски научен форум, 2016 2016
7 Цветанка Ценова, Анализ на взаимовръзката между нарушенията на устния и на писмения език, Приложната психология – възможности и перспективи, редактор/и:Герчева-Несторова, Г. , издателство:изд. на ВСУ, 2015, стр.:440-450, ISSN (online):1314-0507 2015
8 Цветанка Ценова, Проучване на показателите за изследване на дислексия, Психологията – традиции и перспективи, редактор/и:Асенова, И. и кол. , издателство:изд. на ЮЗУ - Благоевград, 2015, стр.:260-268, ISSN (print):1314-9792 2015
9 Цветанка Ценова, Скоростта на четене като показател за дислексия, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, редактор/и:Чавдарова-Костова, С. и кол. , издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, стр.:703-714, ISBN:978-954-07-3937-3 2015
10 Цветанка Ценова, Analysis of Theories about Disorders of Language Development , Early prevention in Children with Verbal Communication Disorders – proceedings. , редактор/и:Popov, D., Subotic, M., Sovilj, M., Skanavis, M. , издателство:Shumen, Konstantin Preslavski University Press, 2014, стр.:200-207, ISBN:978-619-201-002-7, Ref 2014
11 Цветанка Ценова, Aspects of Relationship between Specific Language Impairment and Specific Dyslexia, Speech and Language 2013 (Proceedings), издателство:Belgrade - „Draslar partner”, 2013, стр.:197-203, ISBN:978-86-81879-45-0, Ref 2013
12 Цветанка Ценова, Disorders of Mastering of Written Language, Research Excellence 2008-2013 - Knowledge is Power, Dedicated to 125th Anniversary of Alma Mater, издателство:University Press „St. Kliment Ohridski”, 2013, стр.:78-80 2013
13 Цветанка Ценова, Взаимовръзка между трудностите в овладяването на писмения език и проявите на дислексия на развитието, Психологията – традиции и перспективи, редактор/и:ред. Асенова, Ив. и кол. , 2013, стр.:195-202, ISSN (print):1314-9792 2013
14 Цветанка Ценова, Нарушения в овладяването на писмения език , сб. Научни постижения 2008-2013 – Знанието прави силата, посветен на 125-ата годишнина на Алма Матер. , издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:81-83 2013
15 Цветанка Ценова, Грешките при писане в контекста на нарушенията на писмения език, Годишник на Шуменския университет, редактор/и:Г. Колев и кол., издателство:УИ на Шуменския унивеситет, 2012, стр.:617-628, ISSN (print):1314-6769, Ref 2012
16 Цветанка Ценова, Невропсихологични аспекти на нарушенията на четенето и писането, Приложна психология и социална практика 2012, редактор/и:Г. Герчева-Несторова и кол., издателство:УИ на Варненския свободен университет, 2012, стр.:584-599, ISSN (online):1314-0507 2012
17 Цветанка Ценова, Анализ на грешките при писане, характерни за учениците от началното училище без и с дислексия, 40 години Шуменски университет 1971-2011, редактор/и:Карагьозов, И. и кол. , издателство:УИ Шуменски университет, 2011, стр.:722-729, ISSN (print):978-954-577-582-6 2011
18 Цветанка Ценова, Умения за писане при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас, Приложна психология и социална практика, редактор/и:Герчева-Несторова, Г., издателство:УИ Варненски свободен университет, 2011, стр.:131-148, ISSN (print):1314-0507 2011
19 Цветанка Ценова, Гласова терапия – познато и непознато, Гласови нарушения, редактор/и:Георгиева, Д. и кол., издателство:ЛЦ Ромел, 2010, стр.:15-24, ISBN:978-954-9458-14-5 2010
20 Цветанка Ценова, Нов поглед към взаимовръзката артикулация-фонемен гнозис-фонологично познание , Иновации в образованието, редактор/и:Карагьозов, И. и кол., издателство:УИ на Шуменски университет, 2010, стр.:537-544, ISBN:978-954-400-298-5 2010
21 Цветанка Ценова, Честота на разпространение на специфичната дислексия , 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев, 25 години Факултет по начална и предучилищна педагогика, редактор/и:Добрев, З. и др., издателство:ИК Феномен, 2010, стр.:270-275, ISBN:978-954-549-094-1 2010
22 Цветанка Ценова, Логопедията – минало, настояще и развитие, Екипна работа при пациенти с моторни дефицити, редактор/и:Траянова, Д., Р. Йосифова, издателство:ЛЦ Ромел, 2009, стр.:14-26, ISBN:978-954-9458-11-4 2009
23 Цветанка Ценова, Състоянието на праксиса – критерий за диагностиката и терапията на езиковата патология на развитието, Екипна работа при пациенти с моторни дефицити, редактор/и:Траянова, Д., Р. Йосифова , 2009, стр.:167-178, ISBN:978-954-9458-11-4 2009
24 Цветанка Ценова, Нели Василева, Теоретико-диагностични проблеми на категорията "деца с нарушения в способността за учене" , Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, издателство:Веда Словена ЖГ, 2006, стр.:44-56, ISBN:10.954-8510-97-9 2006
Студия в научно списание
1 Цветанка Ценова, Предиктори за дислексия на развитието, Годишник на СУ, ФНОИ , том:113, 2020, стр.:32-61, ISSN (print):2682-9622 2020
2 Цветанка Ценова, Ролята на заекването за формиране на самооценката на детето , Годишник на СУ, ФНОИ, том:112, 2019, стр.:5-25, ISSN (print):2682-9622 2019
3 Цветанка Ценова, Типология на дислексията на развитието – теоретични и практически аспекти , Годишник на СУ, ФНОИ , том:111, 2019, стр.:5-26, ISSN (print):2682-9622 2019
4 Цветанка Ценова, Корелация между теорията за специфичната дислексия и за специфичните нарушения на ученето, Годишник на СУ, ФНПП , том:110, 2017, стр.:63-83, ISSN (print):0861-8216 2017
5 Цветанка Ценова, Овладяване на умения за писане при ученици от II, III и IV клас, Годишник на СУ, ФНПП , том:108, 2017, стр.:86-109, ISSN (print):0861-8216 2017
6 Цветанка Ценова, Ролята на билингвизма за възникване на нарушения на писмения език, Годишник на СУ, ФНПП , том:105, 2013, стр.:49-67, ISSN (print):0861-8216 2013
7 Цветанка Ценова, Онтогенетични аспекти на взаимовръзката между артикулация и говорна перцепция и тяхното отражение в теорията на речевъзприятието, Годишник на СУ, ФНПП , том:99-100, 2009, стр.:205-229, ISSN (print):0861-8216 2009
Съставителска дейност
Цветанка Ценова , Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, ISBN:978-954-07-4541-1, УИ "Св. Климент Охридски" , София , Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Методите за лечение и за усъвършенстване на гласа в исторически и в съвременен контекст 2019
2 Секционен доклад, Цветанка Ценова, Исторически и съвременни аспекти на образованието на специалните педагози и ресурсните учители 2019
3 Пленарен доклад, Цветанка Ценова , Минало и настояще на приобщаващото образование (пленарен доклад) 2018
4 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Онтогенеза на езика и речта 2017
5 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Анализ на корелацията между методите за ограмотяване и механизмите на четенето 2016
6 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Проучване на показателите за изследване на дислексия 2015
7 Секционен доклад, Цветанка Ценова, Анализ на взаимовръзката между нарушенията на устния и на писмения език 2015
8 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Нови терапевтични подходи и изследвания, свързани с обучителните затруднения (дислексия и дисграфия) – приложение в логопедичната практика 2014
9 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Скоростта на четене като показател за дислексия 2014
10 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Analysis of Theories about Disorders of Language Development 2014
11 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Взаимовръзка между трудностите в овладяването на писмения език и проявите на дислексия на развитието 2013
12 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Aspects of Relationship between Specific Language Impairment and Specific Dyslexia 2013
13 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Грешките при писане в контекста на нарушенията на писмения език 2012
14 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Четивни механизми и дислексия 2012
15 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Невропсихологични аспекти на нарушенията на четенето и писането 2012
16 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Умения за писане при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас 2011
17 Секционен доклад, Цветанка Ценова, Анализ на грешките при писане, характерни за учениците от началното училище без и с дислексия 2011
18 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Нов поглед към взаимовръзката артикулация-фонемен гнозис-фонологично познание 2010
19 Секционен доклад, Цветанка Ценова, Гласова терапия – познато и непознато 2010
20 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Честота на разпространение на специфичната дислексия 2010
21 Секционен доклад, Цветанка Ценова , Логопедията – минало, настояще и развитие (пленарен доклад) 2009
22 Секционен доклад, Цветанка Ценова, Състоянието на праксиса – критерий за диагностиката и терапията на езиковата патология на развитието 2009
23 Пленарен доклад, Цветанка Ценова, Теоретико-диагностични проблеми на категорията деца с нарушения на способността за учене (пленарен доклад в съавторство с Нели Василева) 2006
Участие в редколегия
1 Цветанка Ценова , сп. Педагогически изследвания, Участие в редколегия 2020
2 Цветанка Ценова, сп. Специална педагогика и логопедия, Участие в редколегия 2020
3 Цветанка Ценова , сп. Специална педагогика, Участие в редколегия 2002
Учебник
1 Цветанка Ценова, Логоритмична терапия, ISBN:978-954-782-056-2, Димакс, София, Рецензирано 2014
2 Цветанка Ценова, Основи на логопедията, ISBN:978-954-07-3400-2, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2012
Учебно помагало
Цветанка Ценова , Терапия на артикулационните нарушения, ISBN:ISBN 954-8510-68-5, Веда Словена ЖГ, София, Рецензирано 2001