Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Илияна Арестова
Научен проект
Илияна Арестова, Development of volume production-based RF source of negative hydrogen ions., Член, Европейска Евроатом Асоциация, Номер на договора:Task 2.1.1 (P.2) 2007
Научно ръководство
1 Илияна Арестова, Електромагнитна съвместимост - същност, проблеми и стандарти, дипломна работа:Митко Тошков Митков 2015
2 Илияна Арестова, Изследване на скъсена антена с обратно излъчване с помощта на 3D електромагнитен симулатор, дипломна работа:Пламена Захаринова Димитрова 2014
3 Илияна Арестова, Антени с бягащи вълни, дипломна работа:Виктория Пламенова Найденова 2013
4 Илияна Арестова, Антени с обратно излъчване, Физически факуултет на СУ дипломна работа:Пламена Захаринова Димитрова 2012
5 Илияна Арестова, Антени с елиптична поляризация, дипломна работа:Натали Николаева Николова 2011
6 Илияна Арестова, Антенни решетки, дипломна работа:Ася Боянова Кацарска 2011
7 Илияна Арестова, Изследване на огледално-диелектрични структури с помощта на електромагнитен симулатор, дипломна работа:Гергина Валериева Ангелова 2009
Статия в научно списание
1 Iliyana Arestova, A study of nonreciprocal coupled ferrite-dielectric image guide structure for Ka-band”, European Journal of Engineering Research and Science , vol:4, 2019, pages:46-50, Ref 2019
2 Iliyana Arestova, Computer aided investigation of the dominant mode on the homogeneously magnetized ferrite image guide, Annuaire of the University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, том:111, 2018, стр.:41-50 2018
3 Iliyana Arestova, Rositza Tomova, Experimental investigation of coupled ferrite-dielectric image guide structure in Ka-band, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), том:8, 2018, стр.:50-56, Ref 2018
4 Iliyana Arestova, Numerical investigation of coupled ferrite-dielectric image guide structure for Ka-band, Annuaire of the University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, том:111, 2018, стр.:51-57 2018
5 Iliyana Arestova, A study on the ferrite image guide for Ka-band, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, том:70, брой:11, 2017, стр.:1509-1514, Ref, Web of Science, IF (251 - 2016), SCOPUS, SJR (207 - 2016) 2017
6 I. Arestova, An Experimental Investigation of Coupled Ferrite and Dielectric Image Guides, Bulgarian Journal of Physics, том:43, 2016, стр.:303-310 2016
7 Iliyana Arestova, Rositza Tomova, Gergina Angelova, The Dispersion and Components of the Dominant Mode on the Image Guide for Millimeter Waves, Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculty of Physics, том:103, 2010, стр.:5-17, MSc 2010
8 V. P. Levcheva, I. I. Arestova, P. I. Dankov, Characterization and Modeling of Microwave Absorbers in the RF and Antenna projects, Telfor Journal, том:1, брой:2, 2009, стр.:57-60 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Iliyana I. Arestova, Plamen I. Dankov, Valda P. Levcheva, A Study on the Coupled Image Guide Structures, PIERS Proceedings, 2009, стр.:1204-1208 2009
2 Iliyana I. Arestova, Valda P. Levcheva, Plamen I. Dankov, Experimental and Computer-aided Investigation of the Image Guide and Its Transition to the Standard Metal Rectangular Waveguide, TELFOR Proceedings, 2009, стр.:899-902 2009
3 Iliyana I. Arestova, Valda P. Levcheva, Radiation Effects in Image Guide Structures, TELFOR Proceedings, 2009, стр.:903-906 2009
Участие в конференция
Секционен доклад, Илияна Арестова, Изследване на свързани феритни и диелектрични огледални вълноводи 2016
Учебник
1 Илияна Арестова, Трептения и вълни в примери, Парадигма, София 2017
2 Илияна Арестова, Основи на електрониката в лабораторията, Парадигма, София 2011