Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Николай Рачев
Научен проект
1 Николай Рачев, Изготвяне на методика за изчисление на изпарението от язовир Бели Искър и проверка за състоятелност, Член, Софийска вода, Номер на договора:НИС 3405 2020
2 Николай Рачев, Анализ, оптимизиране и валидиране на конфигурацията и параметризациите на физичните процеси, използвани в тестовата версия на регионален числен модел WRF BULATSA, Ръководител, ДП РВД, Номер на договора:НИС 3311 2019
3 Николай Рачев, Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Ръководител, МОН, Номер на договора:НИС 3320 2018
4 Николай Рачев, Анализ на методиките за свръхкраткосрочно прогнозиране, използвани в ДП РВД, Ръководител, ДП РВД, Номер на договора:НИС 3222/2016 2016
Научно ръководство
1 Николай Рачев, Използване на метеорологични радари при оценка на вероятността за развитие на градови процеси в България, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ, катедра "Метеорология и геофизика" дисертация д-р:Стефан Георгиев 2022
2 Николай Рачев, Тенденции в режима на валежите в България за периода 1960-2019 година по данни от станции Варна, Сливен и Кърджали, СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет дипломна работа:Димитрина Тодорова 2020
3 Николай Рачев, Модел на едномерна вертикална атмосфера като пример на алгоритъм за изработване на електронно учебно помагало по физика, СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет дипломна работа:Илиан Господинов 2019
4 Николай Рачев, Краткосрочна прогноза на опасни за авиацията явления, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ, катедра "Метеорология и геофизика" дисертация д-р:Елена Топузова 2018
5 Николай Рачев, Валентин Илиев, Организация и управление на въздушното движение в условия на вулканично замърсяване, ТУ - София дисертация д-р:Мария Петкова 2018
6 Николай Рачев, Алтернативен метод за аерологичен сондаж – предварителни експерименти, СУ, Физически ф-т, МП по Метеорология дипломна работа:Георги Ватиславов Цеков 2017
7 Николай Рачев, Изследване концентрациите на ФПЧ10 в гр. Бургас и връзките им с метеорологичните условия за периода 2010 — 2016 г., СУ, Физически ф-т, МП по Метеорология дипломна работа:Цветелина Георгиева Кошничарова 2017
8 Николай Рачев, Изследване измененията на температурата на морската вода в повърхностния слой в западното крайбрежие на Черно море, СУ, Физически ф-т, катедра "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Пламен Тодоров Крайчев 2016
9 Николай Рачев, Изследване на опасните по посока и скорост ветрове за летище Безмер, дипломна работа:Миглена Чавдарова Николова 2015
10 Николай Рачев, Индекси, използвани за прогнозиране появата на мощна конвекция и прилагане на част от тях за територията на България, дипломна работа:Милко Петков Николов 2015
11 Николай Рачев, Търсене на метеорологични и магнитни индикатори за подготвящи се земетресения в югоизточна Европа, дипломна работа:Цветелина Пламенова Величкова 2015
12 Николай Рачев, Използване на енергийните ресурси на Световния океан, СУ, ФзФ, Метеорология и геофизика дипломна работа:Стефан Георгиев Георгиев 2014
13 Николай Рачев, Изменения на средните температури и валежи в България за периода 1995-2012 год., СУ, ФзФ, Метеорология и геофизика дипломна работа:Десислава Димитрова Димитрова 2014
14 Николай Рачев, Реализации на някои опасни авиационнозначими метеорологични елементи и явления през лятото в района на гр. Пловдив, СУ, ФзФ, Метеорология и геофизика дипломна работа:Калин Петров Трайков 2014
15 Николай Рачев, „ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАДИАЦИОННИТЕ МЪГЛИ НА ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ”, СУ, ФзФ, Метеорология и геофизика дипломна работа:Ангел Русев Русев 2013
16 Николай Рачев, Развитие на числените модели за прогноза на времето на ECMWF, СУ, ФзФ, Метеорология и геофизика дипломна работа:Димитър Бориславов Митов 2013
17 Николай Рачев, Анализ на сложни метеорологични обстановки през зимата с опасни за авиацията явления в района на летище Бургас, дипломна работа:Донка Христова Чипилска 2012
18 Николай Рачев, Вариации на температурата и солеността в северния Атлантически океан по данни от Арго-сонди, дипломна работа:Ивелина Христова Иванова 2012
19 Николай Рачев, Изменение честотата на поява и силата на вятъра Бора по адриатическото крайбрежие според данни от реанализи на ECMWF, дипломна работа:Борислав Цветанов Благоев 2012
Статия в научно списание
1 Рачев, Крайчев, ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЯТА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА МОРСКАТА ВОДА В ПОВЪРХНОСТНИЯ СЛОЙ КРАЙ ЗАПАДНИЯ БРЯГ НА ЧЕРНО МОРЕ ЗА ПЕРИОДА 2000 - 2015 г., Annual of the Sofia University St. Kliment Ohridski Faculty of Physics, том:110, 2017, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, MSc 2017
2 Топузова, Рачев, Методът „decision tree” за прогноза на някои от опасните явления на летище Бургас, Bulgarian J. Meteorol. and Hydrol., том:22, брой:5, 2017, ISSN (print):0861-0762, ISSN (online):2535-0595, Ref, PhD 2017
3 Топузова, Рачев, ПРОГНОЗА НА МЪГЛИ НАД ЛЕТИЩЕ БУРГАС, Annual of the Sofia University St. Kliment Ohridski Faculty of Physics, том:110, 2017, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, PhD 2017
4 Топузова, Рачев, СИНОПТИЧНИ ОБСТАНОВКИ, ВОДЕЩИ ДО СЪЗДАВАНЕТО НА ОПАСНИ ЗА АВИАЦИЯТА УСЛОВИЯ НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС, Annual of the Sofia University St. Kliment Ohridski Faculty of Physics, брой:110, 2017, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, PhD 2017
5 Кадийска, Димитрова, Маркова, Мицева, Рачев, СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ И ЧИСЛЕНИ МОДЕЛИ ЗА РАЙОНИТЕ НА БЪРДАРСКИ ГЕРАН И ГЕЛЕМЕНОВО, Annual of the Sofia University St. Kliment Ohridski Faculty of Physics, том:110, 2017, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, PhD 2017
6 Рачев, Димитрова, ИЗМЕНЕНИЯ НА СРЕДНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ И ВАЛЕЖИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1995‑2012 Г., Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté de Physique, том:109, 2016, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, MSc 2016
7 Рачев, Райков, Русев, ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАДИАЦИОННИТЕ МЪГЛИ НА ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté de Physique, том:109, 2016, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, MSc 2016
8 Топузова, Рачев, МЕТОД ЗА ПРОГНОЗА НА РАДИАЦИОННИ МЪГЛИ НАД ЛЕТИЩЕ БУРГАС, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет, том:109, 2016, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, PhD 2016
9 Рачев, Метеорологията и геофизиката в 125-годишната история на преподаване на физика в СУ „Св. Климент Охридски“, Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Physics, том:Anniversary Edition, 2015, стр.:5-25, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref 2015
10 Топузова, Рачев, МЪГЛИ НАД ЛЕТИЩЕ БУРГАС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008-2014 г., Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Physics, том:108, 2015, стр.:115-132, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, PhD 2015
11 Рачев, Райков, Иванов, Трайков, РЕАЛИЗАЦИИ НА НЯКОИ ОПАСНИ АВИАЦИОННО ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЯВЛЕНИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО В РАЙОНА НА ГР. ПЛОВДИВ, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Physics, том:108, 2015, стр.:83-104, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref, PhD, MSc 2015
12 Peneva, E. L., Rachev, Decadal –scale changes of the temperature and precipitations in Bulgaria for the period 1961-1990, Annuarie de l’Universite “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Physique, vol:101, 2008, pages:39-53, ISSN (online):ISSN 0584-0279, Ref 2008
13 Rachev, Intercomparison of surface heat and water fluxes for the Adriatic Sea between ECMWF Re-Analysis (ERA-40) and climatological data sets, Bulgarian Geophysical Journal, vol:33, 2007, pages:53-66, ISSN (online):ISSN 2683-1317, Ref 2007
14 Rachev, Purini, R., Numerical simulations of the Adriatic Sea autumn circulation, Bulgarian Geophysical Journal, vol:33, 2007, pages:67-76, ISSN (online):ISSN 2683-1317, Ref, International 2007
15 Rachev, Catalano, Crisciani, On the dynamical conditions concomitant with the bottom anoxia in the Northern Adriatic Sea: A numerical case study for the 1977 event, NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA C-COLLOQUIA ON PHYSICS , vol:29, issue:6, 2006, pages:673-693, doi:10.1393/ncc/i2006-10026-x, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.305 - 2006), SCOPUS Quartile: Q3 (2006), International 2006
16 Loglisci, Qian, Rachev, Cassardo, Longhetto, Purini, Trivero, Development of an atmosphere-ocean coupled model and its application over the Adriatic Sea during a severe weather event of Bora wind, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, vol:109, issue:D1, 2004, doi:doi.org/10.1029/2003JD003956, Ref, Web of Science, IF (2.839 - 2004), Web of Science Quartile: Q1 (2004), SCOPUS, SJR (2.17 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
17 Rachev, Purini, R., The Adriatic response to the bora forcing: a numerical study, Il Nuovo Cimento, vol:24 C, issue:2, 2001, pages:303-311, ISSN (online): ISSN 0390-5551, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.265 - 2001), SCOPUS Quartile: Q3 (2001), International 2001
18 Stanev, Rachev, Numerical study on the planetary Rossby modes in the Black Sea, JOURNAL OF MARINE SYSTEMS , vol:21, issue:1-4 , 1999, pages:283-306, doi:doi.org/10.1016/S0924-7963(99)00019-6, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.908 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1999) 1999
19 Rachev, Stanev, Eddy processes in semienclosed seas: A case study for the Black Sea, JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY, vol:27, issue:8, 1997, pages:1581-1601, doi:10.1175/1520-0485(1997)027<1581:EPISSA>2.0.CO;2, Ref, IR , SCOPUS, SJR (3.209 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1997) 1997
20 STANEVA, STANEV, Rachev, HEAT-BALANCE ESTIMATES USING ATMOSPHERIC ANALYSIS DATA - A CASE-STUDY FOR THE BLACK-SEA, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, vol:100, issue:C9, 1995, pages:18581-18596, Ref, IR , SCOPUS, SJR (262 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1995) 1995
21 Stanev, Roussenov, Rachev, Staneva, Sea response to atmospheric variability. Model study for the Black Sea, Journal of Marine Systems, vol:6, issue:3, 1995, pages:241-267, doi:doi.org/10.1016/0924-7963(94)00026-8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.908 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1995) 1995
22 Rachev, Roussenov, V. M., Stanev, E. V., The Black Sea climatological wind stress, Bulgarian J. Meteorol. and Hydrol., том:2, 1991, стр.:72-79, Ref 1991
23 Mishev, D. N., Stanev, E. V., Milenova, L. I., Rachev, Sea surface salinity analysis in the Western Black Sea on the base of satellite data, Space Research in Bulg., том:7, 1991, стр.:46-51, Ref 1991
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Кулов Боян, Велимира Стоянова, Рачев, Биляна Борисова, Национална научна програма "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия", География и регионално развитие, редактор/и:Борисова, Б., Б. Кулов, Г. Бърдаров, К. Найденов, С. Димитров, С. Недков, издателство:Фондация "ЛОПС", 2020, стр.:111-122, ISBN:ISBN 978-619-91670, Ref 2020
2 Rachev, Koshnicharova, PM10 Concentrations in Bourgas for the Period 2010-2016, The 10th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, editor/s:Mishonov and Varonov, Publisher:American Institute of Physics (AIP) Conference Series , 2018, doi:doi.org/10.1063/1.5091264, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.182 - 2018), MSc 2018
3 Рачев, Обучението в специалностите Метеорология и Геофизика във Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за периода 1983 ‑ 2013 год., ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ , издателство:Херон Прес, ISBN 978-954-580-333-8, 2013 2013
4 Rachev, S. Piacsek, R. Purini, Convective processes in the Terra Nova Bay polynya: A numerical preliminary study, Proceedings 'La difesa idraulica del teritorio, 2003', Publisher:Universita degli studi di Trieste, 2005, pages:715-727, Ref, International 2005
5 Rachev, S. Piacsek, R. Purini, On the convection affecting the Terra Nova Bay polynya: A numerical study, Proceedings 'X Workshop on Italian Researchers on Antarctic Atmosphere and SCAR Workshop on Oceanography', 89, , 2004, pages:319-328, ISBN:8874380216, Ref, International 2004
6 Rachev, Purini, R., Armenio, V., Fiorotto, V., La circolazione generale dell'Adriatico: sua simulazione mediante un numerico tri-dimensionale, Proceedings 'La difesa idraulica del teritorio, 1999', editor/s:V. Fiorotto and E. Caroni, Publisher:Universita degli studi di Trieste, 2001, pages:483-501, Ref, International 2001
7 Rachev, M.W. Qian, C. Giraud, N. Loglisci, A. Longhetto, R. Purini, The combined use of the sea level and the SST to validate the coupling between atmospheric and marine models: An application to the Adriatic Sea, Proceedings of the workshop Sea level in Europe:Observation, interpretation and exploitation, издателство:Dubrovnik, Croatia, 2001, стр.:62-65, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
8 Rachev, D. Dietrich, S. Piacsek, R. Purini, The Effect of the Bora on the Adriatic Sea: a Comparison with Two Three-Dimensional Ocean Models, Proceedings of the 36th CIESM Congress, Monaco, 2001, стр.:77-78, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
9 Rachev, Stanev, Rossby modes in semienclosed basins. Their relevance to dissipation and mixing in the Black Sea, NATO series, v. 2, Ecosystem modeling as a management tool for the Black Sea, editor/s:L. Ivanov and T. Oguz, Publisher:Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998, pages:163-177, ISSN (print):1389-1839, ISBN:978-0-7923-5245-7, Ref, SCOPUS, SJR (101 - 2006), SCOPUS Quartile: Q4 (1998) 1998
10 Rachev, Stanev, E. V., Eddy dynamics controlled by basin scale, coastline and topography, NATO series, v. 27, Sensitivity to change: Black Sea, Baltic Sea and North Sea, editor/s:E. Ozsoy and A. Mikaelyan, Publisher:Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997, pages:341-364, ISSN (print):1389-1839, ISBN:978-94-010-6429-3, doi:doi.org/10.1007/978-94-011-5758-2, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.101 - 2006), SCOPUS Quartile: Q4 (1997) 1997
Участие в конференция
1 Присъствие, Николай Рачев, Отчетна онлайн конференция за 2020 г. на ННП „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ 2021
2 Присъствие, Николай Рачев, Air Pollution, Climate and Health 2020
3 Присъствие, Николай Рачев, “Lancet Countdown on Health and Climate Change” 2020
4 Секционен доклад, Николай Рачев, Изменение на водосъдържанието на няколко изкуствени водоеми в централна западна България 2020
5 Секционен доклад, Николай Рачев, ЛЕТНИ ВАЛЕЖИ В 5 ПОЛИГОНА НА ИАБГ ЗА ПЕРИОДА 2010-2014 2019
6 Присъствие, Николай Рачев, ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ - отчетна конференция 2019 г. 2019
7 Секционен доклад, Николай Рачев, Relationship between Sounding-derived Indices and Summer Rainfall in Bulgaria 2018
8 Секционен доклад, Николай Рачев, PM10 Concentrations in Bourgas for the Period 2010-2016 2018
9 Секционен доклад, Николай Рачев, Bulgarian Copernicus Relays and Academies 2018
10 Секционен доклад, Николай Рачев, 70 години от създаването на катедра "Метеорология и геофизика" 2016
11 Секционен доклад, Николай Рачев, 125 години от началото на преподаване на физика в СУ „Св. Климент Охридски“ 2014
12 Секционен доклад, Николай Рачев, „Обучението в специалностите Метеорология и Геофизика във Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за периода 1983 ‑ 2013 год.“ 2013
13 Секционен доклад, Николай Рачев, Научно-изследователска и учебна дейност на катедра «Метеорология и геофизика» 2013
Участие в редколегия
1 Николай Рачев, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, Участие в редколегия 2017
2 Николай Рачев, Физика - методология на обучението, Участие в редколегия 2017