Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Биляна Илиева

Author ID (SCOPUS):26659043100

Researcher ID (Web of Science):AAL-2482-2021

ORCID ID:0000-0002-5050-6830
Научен проект
1 Биляна Илиева, ХРАНЕНЕ И ЕНДОКРИННИ СМУЩЕНИЯ ПРИ ЧОВЕКА", Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, Номер на договора:80-10-96/13.05.2022 2022
2 Биляна Илиева, Роля на витамин С като миокарден протектор при изопротеренол-индуциран инфаркт на Pelophylax ridibundus, Член, , Номер на договора:80-10-108 2021
3 Биляна Илиева, Роля на обестатина, синтезата и обратното захващане на катехоламини за симпатиковата регулация върху силата на сърдечните съкращения при Pelophylax ridibundus, Член, , Номер на договора:8010129 2020
4 Биляна Илиева, Роля на симпатиковата сигнализация при осъществяване на ефектите на обестатина върху силата на сърдечните съкращения при Pelophylax ridibundus , Член, , Номер на договора:80-10-36 2019
5 Биляна Илиева, Алготоксини - нов рисков фактор за качеството на живот и здравето на хората в България, Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР03/18 2018
6 Биляна Илиева, Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0012-C01 2018
7 Биляна Илиева, "Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза на плъх от тестостерон", Член, СУ "Св. Климент Охридски" , Номер на договора:80-10-17 2017
8 Биляна Илиева, Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисплинарни изследвания от полза за биомедицината., Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0019-C01 2017
9 Биляна Илиева, „Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза на плъх от азотен оксид»., Член, CУ "СВ. Климент Охридски", Номер на договора:№53 2016
10 Биляна Илиева, Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза на плъх от аминогуанидин и тестостерон, Член, СУ „Св. Климент Охридски“, Номер на договора:№20 2015
11 Биляна Илиева, "Фундаментално и приложно обучение на докторанти,постдокторанти,специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии", Член, Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от от "Европейския социален фонд", Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0059 2013
12 Биляна Илиева, „Обестатинови ефекти върху сърце от жаба: роля на цАМФ, регулаторни протеин кинази, фосфатази и вегетативни неврони в регулацията на миокарда при амфибии“, Член, , Номер на договора:59 2008
13 Биляна Илиева, „Механизъм на действие на новооткрития хормон обестатин върху сърце от жаба“, Член, , Номер на договора:79 2007
Научно ръководство
1 Биляна Илиева, Витамин С като миокарден протектор при изопротеренол-индуциран инфаркт на Pelophylax ridibundus, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически факултет дипломна работа:Десислава Здравкова Крушовлиева 2021
2 Биляна Илиева, Влияние на хипоксията върху адренергични неврони и сърдечна дейност на Rana sp., дипломна работа:Иван Димитров 2015
Статия в научно списание
1 Milena Shkodrova, Milena Mishonova, Mariela Chichova, Iliyana Sazdova, Bilyana Ilieva, Dilyana Doncheva-Stoimenova, Neli Raikova, Milena Keremidarska-Markova, Hristo Gagov, β-N-Methylamino-L-Alanine (BMAA) Modulates the Sympathetic Regulation and Homeostasis of Polyamines, Toxins, vol:15, issue:2, 2023, ISSN (online):2072-6651, doi:https://doi.org/10.3390/toxins15020141, Ref, Web of Science, IF (5.075 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS, SJR (0.884 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
2 Bilyana Ilieva, Mariela Chichova, Hristo Gagov, Iliyana Sazdova, Role of autonomic nervous system in the inotropic effect of obestatin, Current Topics in Pharmacology, vol:26, 2022, pages:31-37, ISSN (print):0972-4559, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.121 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), PhD 2022
3 Mariela Chichova, Oskan Tasinov, Milena Shkodrova, Milena Mishonova, Iliyana Sazdova, Bilyana Ilieva, Dilyana Doncheva-Stoimenova, Yoana Kiselova-Kaneva, Neli Raikova, Hristo Gagov, New Data on Cylindrospermopsin Toxicity, Toxins, vol:13, issue:1, 2021, pages:41-0, ISSN (online):2072-6651, doi:https://doi.org/10.3390/toxins13010041, Ref, Web of Science, IF (5.075 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (0.884 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), PhD 2021
4 Bilyana Ilieva, Hristo Gagov, Mariela Chichova, Iliyana Sazdova, Comparison of Catecholamine Physiological Effects in Vertebrates: Systematic Review, Acta Zool. Bulg., vol:72, issue:2, 2020, pages:171-178, ISSN (print):0324-0770, ISSN (online):2603-3798, Ref, Web of Science, IF (0.354 - 2019), Web of Science Quartile: Q3 (2019), SCOPUS, SJR (0.211 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (2019), PhD 2020
5 Bilyana Ilieva, Hristo Gagov, Iliyana Sazdova, Pharmacology of cathecholamine biosynthesis and signalling, Current Topics in Pharmacology , vol:24, 2020, pages:1-11, ISSN (online):0972-4559, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.119 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (2020), PhD 2020
6 B. Ilieva, Y. Ivanova, P. Vasileva, H. Gagov, I. Sazdova, Influence of silver nanoparticles with different surface coating on the excised frog heart, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol:20 (Supplement 1), 2014, pages:3-8, ISSN (print):1310-0351, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.197 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014), PhD 2014
7 B. Ilieva, Y. Ivanova, P. Vasileva, H. Gagov, I. Sazdova, Influence of silver nanoparticles with different surface coating on the excised frog heart., Bulgarian Journal of Agricultural Science, брой:20 (Supplement 1), 2014, стр.:3-8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.197 - 2014) 2014
8 Iliyana V. Sazdova, Bilyana M. Ilieva, Milena Shkodrova, Alexandra Milusheva, Mariela Chichova, Rudolf Schubert, Ferenc Fülöp, Lubomir T. Lubomirov, Hristo S. Gagov, Obestatin signalling in excised frog heart, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, vol:66, issue:6, 2013, pages:847-856, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, doi:10.7546/CR-2013-66-6-13101331-10, Ref, Web of Science, IF (0.198 - 2013), Web of Science Quartile: Q4 (2013), SCOPUS, SJR (0.205 - 2013), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), International, PhD 2013
9 Ilyana V. Sazdova, Bilyana M. Ilieva, Milena Shkodrova, Rudolf Schubert, Ferenc Fülöp, Hristo S. Gagov, Mechanism of the positive inotropic effect of dimethyl sulfoxide at low doses in excised frog heart preparations, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, том:63, брой:5, 2010, стр.:699-708, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, IF (0.219 - 2010), SCOPUS, SJR (0.215 - 2010), SCOPUS Quartile: Q2 (2010), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2010
10 Iliyana V. Sazdova, Bilyana M. Ilieva, Ignat B. Minkov, Rudolf Schubert, Hristo S. Gagov, Obestatin as contractile mediator of excised frog heart, Cent. Eur. J. Biol., том:4, брой:3, 2009, стр.:327-334, ISSN (print):1895-104X, ISSN (online):1644-3632, doi:10.2478/s11535-009-0023-3, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2009), в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2009
Участие в конференция
1 Постер, Bilyana Ilieva, Iliyana Sazdova, Hristo Gagov, „Еffect of obеstatin on maximal force of contraction of excised frog heart after chemical sympathectomy with 3-iodothyrosine“ 2021
2 Постер, Bilyana Ilieva, Desislava Krushovlieva, Iliyana Sazdova, Hristo Gagov , „Protective effects of ascorbic acid after isoproterenol-induced infarction in excised frog heart preparations“ 2021
3 Постер, Биляна Илиева, Effect of obestatin on contractility of excised frog heart preparations after treatment with desipramine 2020
4 Постер, Биляна Илиева, Effect of obestatin on contractility of excised frog heart preparations after treatment with reserpine 2019
5 Постер, Bilyana Ilieva, Iliyana Sazdova, Hristo Gagov, PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY OF CATHECHOLAMINES SIGNALING 2018
6 Постер, Bilyana Ilieva, Iliyana Sazdova, Hristo Gagov, Effect of obstatin on contractility of excised frog heart after chemical sympathectomy with 6-hydroxydopamine 2018
7 Постер, Биляна Илиева, The influence of Insulin on arterial reactivity via perivascular adipose tissue (PVAT) in rat, POSTER 2018
8 Постер, Биляна Илиева, Basal and PGF2α-stimulated secretion of pro-inflammatory cytokines from 3T3-L1 adipocyte-like cells POSTER 2017
9 Постер, Биляна Илиева, Influence of silver nanoparticles with different coat on the excised frog heart POSTER 2013
10 Постер, Илияна Саздова , Mechanism of positive inotropic effect of DMSO in the frog heart POSTER 2011
11 Постер, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Effects of DMSO and regulatory peptide derived from preproghrelin on the frog heart in vitro preparations POSTER 2009
Учебно помагало
1 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 1 за специалност Молекулярна биология, ISBN:978-954-07-5460-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
2 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 2 за специалности Биология, Екология и опазване на околната среда и Биотехнологии, ISBN:978-954-07-5461-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
3 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 3 за специалности Биология и химия, География и биология, Биология и английски език, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Медицинска физика, Оптометрия и Учител по природни науки , ISBN:978-954-07-5464-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
4 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на човека. Протоколна тетрадка за специалност Фармация, ISBN:978-954-07-5463-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
5 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 1 за специалност Молекулярна биология, ISBN:978-954-07-4741-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
6 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 2 за специалности Биология, Екология и опазване на околната среда и Биотехнологии, ISBN:978-954-07-4742-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
7 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка № 3 за специалности Биология и химия, География и биология, Биология и английски език, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Медицинска физика и Оптометрия, ISBN:978-954-07-4743-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
8 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Биляна Илиева, Мариела Чичова, Физиология на човека. Протоколна тетрадка № 4 за специалност Фармация, ISBN:978-954-07-4744-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
9 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Мариела Чичова, Биляна Илиева, Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка, ISBN:978-619-7427-04-2, ПРИНТ ФАКТОР 2018
10 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Мариела Чичова, Биляна Илиева, Физиология на животните и човека. Лабораторни упражнения, ISBN:978-954-07-3300-5, УИ „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2012
11 Милена Шкодрова, Милена Мишонова, Илияна Саздова, Мариела Чичова, Биляна Илиева, Физиология на животните и човека. Лабораторни упражнения, ISBN:978-954-07-3300-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2012