Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Теодоси Генински
Научен проект
1 Теодоси Генински, Стохастични модели, алгоритми и приложения, Член, , Номер на договора:47/03.04.2015 2015
2 Теодоси Генински, Стохастични модели,алгоритми и приложения, Член, , Номер на договора:12/9.04.2014 2014
3 Теодоси Генински, Фундаментални научни изследвания на стохастични разклоняващи се процеси - гранично поведение, статистически изводи и приложения, Член, , Номер на договора:ДФНИ-И02/17/12.12.2014 2014
4 Теодоси Генински, Стохастични модели, алгоритми и приложения, Член, , Номер на договора:111/19.04.2013 2013
5 Теодоси Генински, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06–0052 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
Teodosi Geninski, Ivan Mitov, Zari Rachev, Skewed sub-Gaussian multivariate distribution, Proceedings, editor/s:Nenad Suvak, 2014, pages:25-32, International 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Теодоси Генински, Многомерни процеси и приложенията им във финансите 2015
2 Секционен доклад, Teodosi Geninski, Multivariate processes with heavy tails and applications in fnance 2014
3 Секционен доклад, Teodosi Geninski, Skewed Sub-Gaussian Multivariate Distribution 2013
4 Секционен доклад, Теодоси Генински, Многомерни разпределения с тежки опашки 2013
5 Секционен доклад, Teodosi Geninski, Long horizon risk estimation based on CTS-ARMA-GARCH processes 2012