Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Цветан Давидков

Author ID (SCOPUS):35868020000

Researcher ID (Web of Science):AAM-6267-2021

ORCID ID:0000-0001-5048-3141
Глава от книга
1 Davidkov, T., Yordanova, D., Kanazireva, R., Entrepreneurs in Bulgaria during 2004 – 2011 (Value analysis). In Miroslava Hristova, Tsvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Raya Kanazireva, Zhelyu Vladimirov, Olympia Vedar, Neviana Krasteva, Teodor Atanasov, Ivan Angelov, Petar Tashev (Eds.). Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria. , ISBN:978-954-07-4300-4, St. Kliment Ohridski University Publishing, Sofia, Рецензирано 2017
2 Tsvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Raya Kanazireva, Entrepreneurs in Bulgaria during 2004-2011 (Value analysis) - in: Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria, pp 25-39., St Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано 2017
3 Davidkov, T., Yordanova, D., Entrepreneurial Orientation as a Managerial Innovation: implications for Bulgarian Enterprises, T Côme, G Rouet (eds.)Innovations managériales: Enjeux et perspectives., Editions L'Harmattan, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
4 Davidkov, T., Yordanova, D., “National Country Studies in BSEC Region: Bulgaria”, In Szabo, A. (ed.) “Family Businesses and SMEs in the BSEC Region", Konrad Adenauer Stiftung, pp. 89-111., Рецензирано 2014
Глава от монография
1 Цветан Давидков, Общи изводи от историята на българското предприемачество. Роля и значение на икономическата свобода и среда, на образованието и културните особености – В: „История на българското предприемачество“, с. 324 - 336., ISSN (print):, Агенция за насърчаване на МСП, София 2022
2 Цветан Давидков, Предприемачите на прехода. Генезис, ценности и поведение. Добрите примери – В: „История на българското предприемачество“, с. 255 - 272., ISSN (print):, Агенция за насърчаване на МСП, София 2022
3 Цветан Давидков, Свобода на частната инициатива. Приватизация и преход към пазарна икономика. Възстановяване на предприемачеството – ентусиазъм, очаквания, реалности – В: „История на българското предприемачество“, с. 231 – 237. , ISSN (print):, Агенция за насърчаване на МСП, София 2022
4 Цветан Давидков, Уроци, които могат да бъдат извлечени – развитие на българското предприемачество и интеграция в европейската икономика – В: „История на българското предприемачество“, с. 295 - 302., ISSN (print):, Агенция за насърчаване на МСП, София 2022
5 Цветан Давидков, Ия Петкова - Гурбалова, Магистърска теза - теория, практика, предизвикателства - глава 1 - Избор на тема и проблемно-тематично поле. Ориентири на избора, ISBN:978-954-07-4945-7, УИ "Свети Климент Охридски", София 2020
6 Цветан Давидков, Ия Петкова - Гурбалова, Магистърска теза - теория, практика, предизвикателства - глава 2 - Теоретични основи на изследването, ISBN:978-954-07-4945-7, УИ "Свети Климент Охридски", София 2020
7 Цветан Давидков, Ия Петкова - Гурбалова, Магистърска теза - теория, практика, предизвикателства - глава 3 - Обща примерна структура на магистърската теза. Първа част. Основни структурни части, ISBN:978-954-07-4945-7, УИ "Свети Климент Охридски", София 2020
8 Цветан Давидков, Ия Петкова - Гурбалова, Магистърска теза - теория, практика, предизвикателства - глава 4 - Обща примерна структура н магистърската теза. Втора част. Особености на съдържанието, ISBN:978-954-07-4945-7, УИ "Свети Климент Охридски", София 2020
9 Tsvetan Davidkov, Olympia Vedar, Raya Kanazireva, Iya Petkova-Gourbalova, Organizational Values: Procedures & Empirical Explications – in: Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria ІІ. S., St. Kliment Ohridski University Press, 9 – 19., ISBN:978-954-07-4786-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
Дисертация доктор на науките
Цветан Първанов Давидков, ЦЕННОСТИ НА ЗАБОГАТЯВАНЕ: ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1991-2004 Г. , СНС по социология при ВАК 2009
Дисертация д-р
Цветан Първанов Давидков, ЦЕННОСТИ НА ЗАБОГАТЯВАНЕ: предприемачите в България през периода 1991-2004 г., СНС по социология при ВАК, Ръководител:- 2009
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Цветан Първанов Давидков, Представяне книгата на Иванка Михайлова „Конфликти в организацията и тяхното управление“, Е списание Реторика и комуникации, бр. 51 / април 2022. РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ (rhetoric.bg) 2022
2 Davidkov, T., Applied Ethics in Higher Education: Learned and directions of 30-year teaching them in Bulgaria, 2021
3 Цветан Първанов Давидков, МОРАЛНОТО ВЪОРАЖЕНИЕ И ЕТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ МОГАТ ДА СЕ РАЗВИВАТ В УНИВЕРСИТЕТА - В: Стратегии на образователната и научната политика, бр. 6/2021, с. 634 - 637 (рецензия на книгата Сотирова, Д., 2021. Приложните етики във висшето училище: поуки и посоки на 30-годишното им преподаване в България. Изд. Фабер, ISBN: 978-61900-1343-3), Национално издателство за образование и наука АЗ.БУки 2021
4 Цветан Първанов Давидков, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (8 КЛАС) КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ, БГУчебник 2019
Книга
1 Teodor Atanasov, Desislava Yordanova, Tsvetan Davidkov, Raya Kanazireva, Neviana Krasteva, Iya Petkova- Gourbalova, Olympia Vedar, Denitsa Antonova, Business administration: theory and practice in Bulgaria II, ISBN:978-954-07-4786-6, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано 2019
2 Костадин Грозев, Надя Бояджиева, Мирослав Николов, Толя Стоицова, Цветан Давидков, Татяна Дронзина, Наръчник за партниране при разрешаване на конфликти, Фондация Европартньори 2000, София 2001
Монография
1 Силвия Георгиева, Соня Георгиева, Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Костадин Коларов, Пенчо Пенчев, Ралица Симеонова-Ганева, История на българското предприемачество 2022
2 Цветан Давидков, ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КУЛТУРИТЕ. КУЛТУРНИ ОРИЕНТИРИ НА УПРАВЛЕНИЕТО, ISSN (print):, АИ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Цветан Давидков, УСТОЙЧИВОСТ И ДИНАМИКА НА КУЛТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (национална култура; организационни култури) , Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:№ 80-10-78/25.03.2021 2021
2 Цветан Давидков, ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧИЛИЩЕ (дидактически и методически развития), Ръководител, Софийски университет - Стопански факултет, Номер на договора:80-10-22/ 18-03-2020 2020
3 Цветан Давидков, УСТОЙЧИВОСТ И ДИНАМИКА НА ТОП УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТИ, Ръководител, Софийски университет - Стопански факултет, Номер на договора:80-10-56/10-04-2019 2019
4 Цветан Давидков, ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (развитие на дидактически аспекти) , Ръководител, Софийски университет - Стопански факултет, Номер на договора:80.10-43/17-04-2018 2018
5 Цветан Давидков, КУЛТУРНИ ОРИЕНТИРИ НА УПРАВЛЕНИЕТО (евристични възможности на изследователски резултати), Ръководител, Софийски университет - Стопански факултет, Номер на договора:80.10-25/19-04-2017 2017
6 Цветан Давидков, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (върху евристичните възможности на един изследователски модел), Ръководител, Софийски университет - Стопански факултет, Номер на договора:16/ 2016 2016
7 Цветан Давидков, ТРУДОВИЯТ ЖИВОТ В БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1995-2014 (ценностна оптика), Ръководител, Софийски университет "Свети Климент Охридски", Номер на договора:79/2015 2015
8 Цветан Давидков, ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УНИВЕРСИТЕТИТЕ (дидактически аспекти), Ръководител, СУ "Свети Климент Охридски" 2014
9 Цветан Давидков, КУЛТУРНИ ОРИЕНТИРИ НА УПРАВЛЕНИЕТО, Ръководител, СУ "Свети Климент Охридски", Номер на договора:125/19-04-2013 г. 2013
10 Цветан Давидков, Типологични особености на предприемачите в България, Ръководител, СУ "Свети Климент Охридски", Номер на договора:012/04.04.2012 2012
Научно ръководство
1 Цветан Давидков, Влияние на корпоративната култура върху изпълнението на служителите (на примера на Huawei), Софийски университет дипломна работа:Джиджен Ма 2023
2 Цветан Давидков, Влияние на удовлетвореността от работната среда върху задържането на хората в организацията, Софийски университет дипломна работа:Цветослава Янкова Попова 2023
3 Цветан Давидков, ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УСТОЙЧИВОТО ЛИДЕРСТВО ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА , Софийски университет дипломна работа:Калина Гайдарска 2023
4 Цветан Давидков, ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ (на примера на фонд НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), Софийски университет дипломна работа:Бояна Русанова 2023
5 Цветан Давидков, МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТАО (на примера на ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ), Софийски университет дипломна работа:Ивона - Мария Витанова 2023
6 Цветан Давидков, ПРОБЛЕМИ НА МОТИВАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС, Софийски университет дипломна работа:Никол Анчева 2023
7 Цветан Давидков, Ефективно ръководство и развитие на екипи (на примера на ИТ индустрията в България), Софийски университет дипломна работа:Димитрина Живкова Василева 2022
8 Цветан Давидков, Желано и фактическо ръководно поведение (Кое е общото и различното между представителите на различните поколения?), Софийски университет дипломна работа:МОНИКА ИВАНОВА БАМБОВА 2022
9 Цветан Давидков, Корпоративни стратегии и политики за управление на взаимодействието с околната среда (по примера на Аурубис България АД), Софийски университет дипломна работа:Маргарита Атанасова Костадинова 2022
10 Цветан Давидков, Корпоративни стратегии и програми за благополучие на служителите - фактор за повишаване на ефективността на организацията, Софийски университет дисертация д-р:Деница Димитрова Андонова 2022
11 Цветан Давидков, Корпоративни стратегии и програми за благополучие на служителите - фактор за повишаване на ефективността на организацията, Софийски университет дисертация д-р:Деница Димитрова Андонова 2022
12 Цветан Давидков, Корпоративни стратегии и програми за благополучие на служителите - фактор за повишаване на ефективността на организацията, Софийски университет дисертация д-р:Деница Димитрова Андонова 2022
13 Цветан Давидков, Мотивационен профил на служителите в организацията "TELUS International Bulgaria", Софийски университет дипломна работа:Владимира Цветкова Димитракова 2022
14 Цветан Давидков, Мотивация на служителите за организационно гражданско поведение, Софийски университет дипломна работа:Катрин Руменова Асенова 2022
15 Цветан Давидков, Предприемач или наемен работник? (ценностни предпоставки на избора), Софийски университет дипломна работа:ВЕСИСЛАВА КИРИЛОВА КИРОВА 2022
16 Цветан Давидков, Продуктовият мениджър – ключова фигура за стратегията и успеха на компанията. Изследване в софтуерната индустрия в България, Софийски университет дипломна работа:Даниел Димитров Шушков 2022
17 Цветан Давидков, Трудова мотивация и представяне на служителите в банковия сектор, Софийски университет дипломна работа:Борислава Сергеева Гендурова 2022
18 Цветан Давидков, Функционален анализ на организацията – диагностика и обосноваване на приложение за промяна (на примера на Национален център по обществено здраве и анализи – дирекция ПЗПБ и дирекция ОЗЗР), Софийски университет дипломна работа:ЕМАНУИЛ ПЛАМЕНОВ ЕМАНУИЛОВ 2022
19 Цветан Давидков, Ценностни предпоставки на избора на кариерно развитие (сравнение на заетите в сектор "Производство" и сектор "Търговия"), Софийски университет дипломна работа:Силвия Стоилова Будинова 2022
20 Цветан Давидков, Влияние на ръководното поведение върху удовлетвореността на служителите в организацията, Софийски университет дипломна работа:Венислава Димитрова Виденова 2021
21 Цветан Давидков, Зависимост между равнището на конфликтни отношения в организацията и стиловете на поведение в конфликтна ситуация, Софийски университет дипломна работа:Стелиана Найденова Панова 2021
22 Цветан Давидков, Изследване на организационната култура в компания в сферата на услугите, Софийски университет дипломна работа:Динчо Тодоров Петков 2021
23 Цветан Давидков, Вземане на управленски решения в стартъпи с използването на изкуствен интелект, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:ЛЪЧЕЗАР БОРИСЛАВОВ МЛАДЕНОВ 2020
24 Цветан Давидков, Иновации в сферата на човешките ресурси, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА НАНЕВА 2020
25 Цветан Давидков, Мотивация на работното място. Проверка на група мотивационни теории, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:СЛАВКА АНТОНОВА АНДОНОВА 2020
26 Цветан Давидков, Онлайн платформа за препоръчване на книги (Основни ориентири за превръщане на идеята в бизнес), Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:ИЛИЯ КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНСКИ 2020
27 Цветан Давидков, КУЛТУРА И МОТИВАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (на примера на НСИ) , Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:Десислава Ангелова 2019
28 Цветан Давидков, МОТИВАЦИЯ И ТРУДОВИ ЦЕННОСТИ, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:Станислава Илиева 2019
29 Цветан Давидков, Ролята на националните култури в управлението на човешките ресурси в контекста на корпоративно сливане, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:МАРИЕТА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА 2019
30 Цветан Давидков, ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МОТИВАЦИЯТА ЗА ТРУД И ЛИЧНОСТНИ ЧЕРТИ ПО АЙЗЕНК, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:Йоанна Иванова Иванова 2018
31 Цветан Давидков, ДИАГНОСТИКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА БАНКА ДСК (ГАБРОВО), Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:Надежда Димитрова Халкин 2018
32 Цветан Давидков, Културни фактори на екипната ефективност, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:ИВАНКА ДИМИТРОВА ГАШУРОВА 2018
33 Цветан Давидков, Лидерство в международна среда , Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:ИВОНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА 2018
34 Цветан Давидков, Трудова мотивация. Мотивационният профил - инструмент за ефективно управление, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:КРИСТИАН ИВОВ ВЛАДИМИРОВ 2018
35 Цветан Давидков, УПРАВЛЕНСКИ ПРОБЛЕМИ В ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА РАБОТНИ МЕСТА, Софийски университет - Стопански факултет дипломна работа:Марина Маринова Марчовска 2018
36 Цветан Давидков, Анализ и усъвършенстване на системата за управление на качеството (на примера на „Бюти Мед” ООД), Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:ЛИЛИЯ ДОЙЧИНОВА АТАНАСОВА 2012
37 Цветан Давидков, Икономическата криза като благоприятна предпоставка за развитие на онлайн бизнес (Представяне на успешен бизнес проект), Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:ДИАНА СТЕФАНОВА МИРЛЕВА 2012
38 Цветан Давидков, Междукултурните различия в чуждестранна фирма, занимаваща се с хазартна дейност (на примера на "Bwin.Party Digital Entertainment" Plc.), Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА АРАБАДЖИЕВА 2012
39 Цветан Давидков, Мрежовите стратегии като подход за организационната ефективност (на примера на Организацията на евреите в България „Шалом”), Софийски университет - Стопански факултет – катедра „Стопанско управление“ дипломна работа:ЕЛЕНА ПАВЛОВА ДОРФМАН 2012
40 Цветан Давидков, Нагласи за трудова мобилност. По примера на организацията Проект „Ериксон”, Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:АННА СЕРГЕЕВА ВЕЛЧЕВА 2012
41 Цветан Давидков, Предприемаческото управление във фамилна фирма Хела-Бориславов ООД – успешен подход за справяне с проблемите на икономическата криза, Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:МАРТИН ГЕОРГИЕВ БОРИСЛАВОВ 2012
42 Цветан Давидков, Удовлетвореност от работата: влияние върху мотивацията на служителите, Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:ЕЛИНА ЙОРДАНОВА КАРАДЖОВА 2012
43 Цветан Давидков, Управление при кризи. Модел за ефективно управление на рискове в Столичната община, Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:ЗДРАВКА ИВАНОВА АНДОНОВА 2012
44 Цветан Давидков, Успешни практики за задържане на висококвалифицирани специалисти в България (на примера на водещи ИТ компании), Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:МИРОСЛАВА СТОЯНОВА СУЛТАНОВА 2012
45 Цветан Давидков, Формиране на доверие във виртуалните екипи, Софийски университет - Стопански факултет - катедра "Стопанско управление" дипломна работа:ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА 2012
Редактор на издание реферирано
Цветан Давидков, Петкова-Гурбалова, И. (2019) Лидерството – съвременни тенденции на развитие: Примерът България. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Редактор на издание реферирано 2019
Статия в научно списание
1 Irena Mladenova, Tsvetan Davidkov, Leadership, Adaptability and Performance of Bulgarian Organizations – Cultural Reflections on Empirical Data, Икономически изследвания // Economic Researchers , issue:7, 2023, pages:93-113, ISSN (online):0205-3292, Ref, SCOPUS, SJR (0.139 - 2022) 2023
2 Irena Mladenova, Tsvetan Davidkov, Leadership, Adaptability and Performance of Bulgarian Organizations – Cultural Reflections on Empirical Data, Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), vol:32, issue:7, 2023, pages:93-113, ISSN (online):0205-3292, Ref, SCOPUS, SJR (0.139 - 2022) 2023
3 Цветан Давидков, Емблематичен философски випуск на Софийския университет на 40 години (Emblematic Philosophical Class of Sofia University 40 Years Later, Философия / Filosophy, том:ХХХІІ, брой:книжка 2, 2023, стр.:226-231, ISSN (print):0861-6302, ISSN (online):1314-8559, Ref, Web of Science 2023
4 Цветан Давидков, Образование 4.0 и обучението по счетоводство в университетите – ново изследване, Стратегии на образователната и научната политика, брой:3, 2023, стр.:329-337, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref 2023
5 Надя Велинова - Соколова, Цветан Давидков, Представяне на монография „Образование 4.0 и иновативни техники за обучение“, Стратегии на образованието и научната политика, issue:3, 2023, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575, doi:https://doi.org/10.53656/str2023-3-8-edu, Ref, IF (0.2 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2023) 2023
6 Цветан Давидков, Силвия Цветанска, Ценностен профил на учителите в национален контекст, Педагогика, том:95, брой:7, 2023, стр.:863-879, ISSN (print):0861–3982 , ISSN (online):1314–8540, doi:https://doi.org/10.53656/ped2023-7.2, Ref, IF (3 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2023), (EBSCO) 2023
7 Цветан Давидков, Силвия Цветанска, ЦЕННОСТЕН ПРОФИЛ НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ, Педагогика-Pedagogika-Pedagogy, том:volume 95, брой:7, 2023, стр.:863-879, ISSN (print):0861 – 3982 , ISSN (online):1314 – 8540 , doi:http://doi.org/10.53656/ped2023-7.2, Ref 2023
8 Davidkov, Tzvetan, Tsvetanska, Silvia, DIDACTIC TOOLS OF ENTREPRENEURSHIP TEACHERS IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:93, issue:9, 2021, pages:1264-1278, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2021-9.07 2021
9 Цветан Давидков, Силвия Цветанска, Дидактически инструментариум на учителите по предприемачество в професионалното образование и обучение, Педагогика, брой:9, 2021, стр.:1264-1278, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:https://doi.org/10.53656/ped2021-9.07, Ref 2021
10 Цветан Давидков, Силвия Цветанска, Идентифициране на потребности от обучение и продължаваща квали- фикация на учители по предприемачество [Identifying the Training Needs and Continuing Professional Development for Teachers in Entrepreneurship Education] , Педагогика Pedagogy, брой:книжка 9, 2020, стр.:1225-1238, ISSN (print):ISSN 0861 – 3982 , ISSN (online):ISSN 1314 – 8540 , Ref, SCOPUS, SJR ( - 2020) 2020
11 Цветан Давидков, Ия Гурбалова, Мотивационен профил, Електронно научно списание "Реторика и комуникации", брой:36, 2018, ISSN (online):1314-4464, Ref, др. 2018
12 Davidkov, T., Yordanova, D. I., Exploring Internal and Environmental Moderators of Entrepreneurial Orientation - Performance Relationship in Bulgarian Enterprises, International Review of Management and Marketing, том:7, брой:2, 2017, стр.:27-34, Ref 2017
13 Vladimirov, Z., Davidkov, T., Yordanova, D., The influence of the perceptions of institutional environment on entrepreneurial plans: exploring the moderating effects of firm age and firm size in Bulgarian enterprises, Problems and Perspectives in Management, том:15, брой:1-1, 2017, стр.:175-182, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.3 - 2017) 2017
14 Davidkov, T., Yordanova, D., Exploring the Bulgarian family SMEs' reluctance to internationalise, International Journal of Business and Globalisation, том:17, брой:1, 2016, стр.:123-148, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.73 - 2017) 2016
15 Tsvetan P. Davidkov, Desislava I. Yordanova, Exploring the Bulgarian family SMEs” reluctance to internationalise , Int. J. Business and Globalisation, брой:1, 2016 2016
16 Davidkov, T., Yordanova, D., Enhancing SME Internationalization in a Transition Economy: The role of Internal Factors, The International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences, том:5, брой:3, 2015, стр.:945-956, Ref 2015
17 Цветан Давидков, Възходът на измамата и посредствеността. Искаме ли да променяме обществото към по-добро?, Стратегии на образователната и научната политика, том:23, брой:3, 2015 2015
18 Давидков, Ц., Организационна култура – същност и основни характеристики. Организационното поведение в културен контекст , „Библиотека“, брой:5, 2015, стр.:5-18 2015
19 Давидков, Ц., Организационна култура на регионалните библиотеки в България: основни резултати от социологическо проучване по методиката на Хл Хофстеде , Библиотека, брой:5, 2015, стр.:99-137 2015
20 Davidkov, T., Yordanova, D., Family Businesses in Bulgaria, ERENET Profile, том:IX, брой:2, 2014, стр.:3-14 2014
21 Олимпия Ведър, Цветан Давидков, В „капана на необходимостта“ или кое ни кара да развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване), Реторика и политическа комуникация , брой:11, януари 2014, 2014 2014
22 Цветан Давидков, Мащабен труд върху дребното българско предприемачество, Социологически проблеми, брой:3-4, 2014 2014
23 Lau, V., Dimitrova, M., Shaffer, M., Davidkov, T., Yordanova, D., Entrepreneurial Readiness and Firm Growth: An Integrated Etic and Emic Approach, Journal of International Management, том:18, 2012, стр.:147-159, Ref, IF, IF (2.298 - 2017), в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
24 Yordanova, D., Davidkov, T., Similarities and Differences between Female and Male Entrepreneurs in a Transition Context: Evidence from Bulgaria, Journal of Applied Economic Sciences, том:IV, 2009, Ref, Web of Science 2009
Статия в поредица
1 Цветан Давидков, Ия Петкова, Олимпия Ведър, Какъв ръководител предпочитат служителите? Защо? (организационни детерминанти). , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, брой:22, 2023, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, ISSN (print):1311-8420, Ref 2023
2 Davidkov, T., Yordanova, D., The effect of entrepreneurial orientation on performance in Bulgarian enterprises: an empirical investigation, ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, брой:11, 2013 2013
3 Yordanova, D., Davidkov, T., Determinants of entrepreneurial orientation: evidence from Bulgaria, Sofia Conferences on Social and Economic Development in Europe, том:Markets, Sustainability and Social Welfare Enhancement in the European Union, брой:3, редактор/и:Chobanov, G, Plöhn, J., Schellhaass, H. , 2012 2012
4 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Предприемачество и иновационни мрежи, Иновации.бг , том:Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза, редактор/и:М. Петров, Т. Георгиева, Р. Стефанов, 2009, стр.:57-66 2009
5 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Предприемачество и иновационни мрежи, Иновации.бг, том:Иновационната политика на България в Европейския съюз, редактор/и:М. Петров, Т. Георгиева, Р. Стефанов, 2008, стр.:56-66 2008
6 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Предприемачество и иновационни мрежи, Иновации.бг, том:Българската иновационна система в Европейския съюз, редактор/и:М. Петров, Р. Стефанов, 2007, стр.:59-66 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Nadya Velinova - Sokolova, Tzvetan Davidkov, THE DIGITALIZATION IN UNIVERSITY EDUCATION – CHALLENGES AND PROBLEMS, E-Governance and E-Communication , 2023, pages:217-225, ISSN (print):2534-8523, ISSN (online):2815-4525, Ref 2023
2 Цветан Давидков, Професиите в ценностна перспектива , Годишната конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – филиал Силистра , издателство:Русенски университет "Ангел Кънчев", 2023 2023
3 Ц. Давидков, О. Ведър, Р. Пехливанска, С. Тонева, Професионални култури в сравнителна перспектива (Professional Cultures in Comparative Perspective), ХХІ юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт & Енжинеринг“23 (Созопол, 26 – 28 юни - 2023) , издателство:ТУ - София, 2023, ISSN (online):1314-6327, Ref, PhD 2023
4 Давидков, Ц., О. Ведър, Р. Пехливанска, С. Тонева, Професионални култури в сравнителна перспектива (Professional Cultures in Comparative Perspective), ХХІ юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт & Енжинеринг“23 (Созопол, 26 – 28 юни - 2023) , издателство:ТУ - София, 2023, ISSN (online):ISSN 1314-6327, Ref, PhD 2023
5 Цветан Давидков, ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КУЛТУРИТЕ В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА, Изследвания върху социалните и икономическите преходи (материали от юбилейна конференция, посветена на 30-та годишнина от възстановяването на СтФ на СУ – 24 – 25 ноември 2020). , редактор/и:Ц. Давидков, Т. Ялъмов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:101-110, ISBN:978-954-07-5423-9, Ref 2022
6 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Силвия Тонева, Райна Пехливанска, Ценностни профили – същност и познавателен потенциал VALUE PROFILES – ESSENCE AND COGNITIVE POTENTIAL, CONFERENCE PROCEEDINGS - ANNIVERSARY XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MANAGEMENT AND ENGINEERING'22 (26 – 28 VІ 2022 – Sozopol) , 2022, стр.:195-200, ISSN (online):1314-6327, PhD 2022
7 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Ия Петкова-Гурбалова, Иванка Михайлова, Мотивиране на работното място (съвкупен мотивационен профил – България 2021), Сборник с научни доклади от XIX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘21“, 2021, стр.:220-224, ISSN (print):1314-6327 2021
8 Цветан Давидков, Тодор Ялъмов, Ия Гурбалова, Иванка Михайлова, ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧИЛИЩЕ Какво умеят учителите? От какво се нуждаят?, Сборник с научни доклади от XVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘20“, издателство:Технически университет - София, 2020, стр.:688-702, ISSN (print):ISSN 1314-6327 2020
9 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Иванка Михайлова, Водещи инструменти за управление на бизнеса – възможности за синергия в преподаването на икономическо и управленско знание, Сборник с доклади от Международна научна конференция „Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъснатата промяна“, София, издателство:Academic Publishing, 2019, стр.:366-375, ISBN:978-954-2940-22-7 2019
10 Цветан Давидков, Рая Каназирева, Ия Гурбалова, Деница Андонова, Инструменти за управление на бизнеса – развитие и динамика , XVII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '19" /Сборник с доклади/, издателство:Технически университет - София, 2019, стр.:719-729, ISSN (print):1314 - 6327, Ref, PhD 2019
11 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Предприемач или наемен?, Демократичност, децентрализация, самоуправление (юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова, 2019, стр.:393-400, ISBN:978-954-07-4665-4 2019
12 Давидков, Ц., Андонова, Д., ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФУНКЦИЯТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (УЧР) TRENDS AND TENDENCIES IN HRM FUNCTION, Национална кръгла маса УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ, редактор/и:Редакционен съвет, издателство:"Наука и икономика" - Икономически университет Варна, 2019, стр.:15-24, ISBN:978-954-21-1005-7, PhD 2019
13 Давидков, Ц., Янкулов, Я., УСТОЙЧИВОСТ И ДИНАМИКА НА ТОП УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТИ (БЪЛГАРСКИЯТ КОНТЕКСТ) , Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса, редактор/и:Георгиева, Т., издателство:Международно висше бизнес училище - София, 2019, ISBN:978-954-9432-83-1, Ref 2019
14 Давидков, Ц., О. Ведър, TRAINING FOR ENTREPRENEURSHIP: theses, arguments, explanatory schemes, Доклад пред International Conference on “Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciencws”, 1 – 6 July 2018 Tryavna, Bulgaria, 2018, Ref 2018
15 Давидков, Ц., Д. Йорданова, Р. Каназирева, Л. Асланова, Р. Минковски, Обучението по предприемачество: развитие на дидактически аспекти, ХVІ International Scientific Conference “Management & Engeneering’’18”, June 24 – 27 2018 – Sozopol; Conference Proceedings, vol. 1, pp 305 – 314., издателство:Technical University - Sofia - Faculty of Management & Co, 2018, стр.:305-314, ISSN (print):1310-3946 , ISSN (online):1314-6327 , PhD 2018
16 Давидков, Ц., Отвъд стратегирането: трудовите ценности като основа за практическа реализация на стратегиите и политиките, : „Накъде сме тръгнали?“ (юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев), редактор/и:Е. Калфова, С. Петров, издателство:УИ "Свети Климент Охридски", 2018, стр.:115-125, ISBN:978-954-07-4533-6, Ref 2018
17 Александър Маринов, Георги Янков, Татяна Томова, Милена Стефанова, Симеон Петров, Атанас Славов, Деница Хинкова, Елена Калфова, Цветан Давидков, Мария Коцева-Тикова, Стратегическа кооперативност и публичен интерес, Накъде сме тръгнали (Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев), редактор/и:Елена Калфова, Симеон Петров, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:57-66, doi:ISBN 978-954-07-4533-6, Ref 2018
18 Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Рая Каназирева, Ия Гурбалова, Румен Минковски, Културни ориентири на управлението (евристични възможности на изследователски резултати), XV International scientific conference 'Management and engineering '17' /Proceedings/, издателство:Технически университет - София, 2017, стр.:428-437, ISSN (print):1314-6327, 1310-3946, PhD 2017
19 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Рая Каназирева, Здравка Андонова, Давидков, Ц., О. Ведър, Р. Каназирева, З. Андонова (2016) УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (върху евристичните възможности на един изследователски модел) – В: CONFERENCE PROCEEDINGS, volume I (ХІV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 16) – Sozopol, June 19-23, 2016, pp 430-438., CONFERENCE PROCEEDINGS, volume I (ХІV International Scientific Conference MANAGEMENT AND ENGINEERING’ 16, 2016, стр.:430-438 2016
20 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Каназирева, Р., Подходи и интерпретации при изследване на удовлетвореността в организацията, ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, редактор/и:Снежана Илиева Миряна Радович Маркович Йоана Янкулова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:374-382 2016
21 Давидков, Ц., Трудовата ситуация в България (1995-2014 г.) – през призмата на трудови цели / ценности. , Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра «Реторика» професор Васил Иванов, издателство:УИ «Епископ Константин Преславски», 2016, стр.:399-412 2016
22 Цветан Първанов Давидков, Изследване върху културата в България през периода 1995-2014: ориентири за организационно развитие, ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ LEADERSHIP AND ORGANIZATION DEVELOPMENT, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2015 2015
23 Цветан Давидков, Ия Гурбалова, Иванка Михайлова, Здравка Андонова, Трудовият живот в българските организации през периода 1995-2014 г. (ценностна оптика), Сборник с научни доклади от XIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘15“, издателство:Технически университет - София, 2015, стр.:1215-1223, ISSN (print):1314-6327, PhD 2015
24 Tzvetan Davidkov, Irena Mladenova, MAIN CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURS'WORK, 2nd Internatinal OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship "INSIDE AND OUTSIDE OF MANAGERIAL MIND" (4-5 April 2014, Dubrovnik, Croatia), редактор/и:Darko Tipuric & Marina Mesin, издателство:OFEL Internatinal Conference, 2014, стр.:991-11007 2014
25 Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Рая Каназирева, Здравка Андонова, TRAINING IN ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (didactical aspects)/ Обучение по предприемачество в университетите (дидактически аспекти) , ХІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MANAGEMENT & ENGENEERING" (conference proceedings, volume ІІ), редактор/и:-, издателство:Technical University - Sofia, Faculty of Management, 2014, стр.:1239-1247, PhD 2014
26 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Каназирева, Р., Андонова, З., Обучение по предприемачество във висшите училища (дидактически аспекти), Conference Proceedings of XII International Scientific Conference "MANAGEMENT AND ENGINEERING'14", vol. 2, 2014, стр.:1239-1246, PhD 2014
27 T. Davidkov, D. Yordanova, The effect of entrepreneurial orientation on performance in Bulgarian enterprises: an empirical investigation , ANNUAIRE de L’UNIVERSITE DE SOFIAA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, TOME 11, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:113-124 2013
28 Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Ия Гурбалова, Зорница Паскалева, Културни ориентири на управлението: полът, XI International scientific conference 'Management and engineering '13' /Proceedings/, издателство:Технически университет - София, 2013, стр.:1062-1071, ISSN (print):1314 - 6327, PhD 2013
29 Davidkov, Tz., I. Mladenova, Determinants of Entrepreneurial Success: the Case of Bulgaria, Management, Governance, and Entrepreneurship - New Perspectives and Challenges, редактор/и:D.Tipuric, M. Dabic, издателство:Access Press UK, Darwen, 2012, стр.:541-563 2012
30 Давидков, Ц., Д. Йорданова, И. Младенова, Средства за производство и предприемачески успех (сравнение в зависимост от типа населено място), Сборник доклади IX научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, Център по предприемачество и катедра „Индустриален мениджмънт” към ТУ-София, филиал Пловдив, 2012, стр.:207-212 2012
31 Давидков, Ц., Д. Йорданова, Старт в бизнеса – особености в зависимост от типа населено място, Сборник с доклади от Международната научна конференция „ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА”, 2012 2012
32 Цветан Давидков, Мирослава Христова, Десислава Йорданова, Ия Гурбалова, Зорница Паскалева, Типологични особености на предприемачите в България, X International scientific conference 'Management and engineering '12' /Proceedings/, издателство:Технически университет - София, 2012, стр.:984-992, ISSN (print):1314-6327, 1310-3946, PhD 2012
33 Tzvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Iya Petkova-Gurbalova, Ivanka Mihailova, Irena Mladenova, Values and innovative behaviour: Evidence from Bulgaria, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011) /Proceedings/, Publisher:National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 2011, pages:219-224, ISBN:978–608–65144-2-6, PhD 2011
34 Tzvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Iya Gurbalova, Ivanka Mihailova, Irena Mladenova, Values and Innovative Behaviour: Evidence from Bulgaria, Proceedings of 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 2011, pages:219-224, ISBN:978–608–65144-2-6 2011
35 Давидков, Ц., Д. Йорданова, Критерии и показатели за наблюдение на динамиката на предприемачеството и частния бизнес, Доклади от Международната научна конференция МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’2011, 2011 2011
36 Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Ия Гурбалова, Зорница Паскалева, Предстоящо изследване на българското предприемачество (2011) - какво да очакваме?, Материали от Осмата научна конференция МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, издателство:Технически университет - София, филиал Пловдив, 2011, стр.:125-130, PhD 2011
37 Давидков, Ц., Д. Йорданова, И. Гурбалова, З. Паскалева, Предстоящото изследване на българското предприемачество (2011) – какво да очакваме? , Материали от Осмата научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” (Пловдив, 21-22 октомври 2011), 2011 2011
38 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Съвременни подходи при преподаване на предприемачество за повишаване предприемаческите намерения на младите хора, Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция “120 години специалност Педагогика - между традицията и новите реалности”, 2008, стр.:138-143 2008
Студия в научно списание
Цветан Давидков, Явор Янкулов, Топ инструменти за управление на бизнеса в практиката на търговски мениджъри, Научни трудове на УНСС, том:(2) 2021, 2021, стр.:219-232, ISSN (print):0861-9344, ISSN (online):2534-8957 , Ref 2021
Студия в поредица
Цветан Давидков, Ия Петкова, ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ТРУДОВИ ЦЕННОСТИ, Годишник на С|офийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, том:ГСУ - Стопански факултет, брой:21, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:27-46, ISSN (print):1311-8420, Ref 2022
Студия в сборник (на конференция и др.)
Давидков, Ц., Ведър, О., Предприемач или наемен? Entrepreneur or Employee?, Демократичност, децентрализация, самоуправление (юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова), редактор/и:Калфова, Е., С. Петров , издателство:Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2019, стр.:393-400, ISBN:978-954-07-4665-4, Ref 2019
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Цветан Давидков, Поколенията в българските организации (ценностен портрет) 2022
2 Секционен доклад, Tsvetan Davidkov, Albena Vucova, DIALOGUE BETWEEN CULTURES – IS IT POSSIBLE? (China – Bulgaria: comparison of mindsets and cultural layers) 2022
3 Секционен доклад, Ц. Давидков, О. Ведър, С. Тонева, Р. Пехливанска , Ценностни профили – същност и познавателен потенциал 2022
4 Секционен доклад, Цветан Давидков, Калоян Харалампиев, Влияние на трудови ценности върху предпочитанията (изборите) на служителите в организацията 2022
5 Секционен доклад, Tsvetan Davidkov, Nadya Velinova, CULTURE OF EDUCATION AND TRAINING (COMPARISON BETWEEN "16+1 INITIATIVE" COUNTRIES") 2022
6 Секционен доклад, Цветан Давидков, СПРАВЕДЛИВОСТТА (опит за многомерно изграждане) 2020
7 Секционен доклад, Явор Янкулов, Цветан Давидков, ТОП ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА В ПРАКТИКАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ МЕНИДЖЪРИ 2020
8 Секционен доклад, Цветан Давидков; Олимпия Ведър - Величкова; Иванка Михайлова; Рая Каназирева, Изграждане на компетентностен профил (КП) - основания и подходи 2020
9 Секционен доклад, Tsvetan Davidkov, Todor Yalamov, Iya Gurbalova, Ivanka Mihaylova, ENTREPRENEURSHIP TRAINING IN SCHOOL What can teachers do? What do they need? „ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В УЧИЛИЩЕ Какво умеят учителите? От какво се нуждаят?” 2020
10 Пленарен доклад, Цветан Давидков, ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КУЛТУРИТЕ В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА 2020
11 Секционен доклад, Давидков, Ц., Д. Андонова , Тенденции в развитието на функцията управление на човешките ресурси 2019
12 Пленарен доклад, Цветан Давидков, Културни ориентири на управлението: измервания на културите в полза на мениджърите 2019
13 Секционен доклад, Давидков, Ц., О. Ведър, И. Михайлова , Водещи инструменти за управление на бизнеса – възможности за синергия 2019
14 Секционен доклад, Давидков, Ц., Я. Янкулов , Устойчивост и динамика на топ управленски инструменти (българският контекст) 2019
15 Секционен доклад, Давидков, Ц., Каназирева, Р., Гурбалова, И., Андонова, Д. , Инструменти за управление на бизнеса – развитие и динамика 2019
16 Секционен доклад, Tsvetan Davidkov, Desislava Jordanova, Raya Kanazireva, Leona Aslanova, Rumen Minkovski, ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (развитие на дидактически аспекти) ENTREPRENEURSHIP EDUCATION (development of didactical aspects) 2018
17 Секционен доклад, Давидков, Ц., Йорданова, Д., Каназирева, Р., Гурбалова, И., Минковски, Р. , Културни ориентири на управлението (евристични възможности на изследователски резултати) 2017
18 Секционен доклад, Давидков, Ц., Д. Йорданова, Р. Каназирева , ПОДХОДИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА 2016
19 Секционен доклад, • Давидков, Ц., О. Ведър, Р. Каназирева, З. Андонова , УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (върху евристичните възможности на един изследователски модел) 2016
20 Секционен доклад, Давидков, Ц., И. Гурбалова, И. Михайлова, З. Андонова , Трудовият живот в българските организации през периода 1995 – 2014 г. (ценностна оптика) 2015
21 Секционен доклад, Цветан Давидков, Обучение по предприемачество във висшите училища (дидактически аспекти) 2014
22 Секционен доклад, Цветан Давидков, Културни ориентири на управлението: полът 2013
Учебник
1 Цветан Давидков, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (8 клас), ISBN:978-619-187-049-3, БГУчебник, София, Рецензирано 2018
2 Цветан Давидков, Олимпия Ведър, Управление на персонала на организации с нестопанска цел, Център за изследване на демокрацията 1999
Учебно помагало
1 Александър Андонов, Мая Митренцева, Цветан Давидков, Веселин Бояджиев, Веселин Дафов, Проектът, Учебно помагало за дисциплината „Свят и личност“ от задължителната програма за 12 клас на СОУ в РБ, Минерва 2003
2 Анастасия Бънкова, Цветан Давидков, Зефира Мирчева, Олимпия Ведър, Управление на персонала. Учебно методически материали за учители в средните училища, АЛМА МАТЕР Интернационал, Габрово 1998