Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Димитър Гочев
Глава от книга
1 Димитър Гочев, Закон за данъка върху добавената стойност (коментар), ISBN:9789542831068, Сиела, София 2020
2 Димитър Гочев, "ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ" (коментар), в: Георги Стойков и Димитър Гочев, "Данъчно облагане - 2019 Коментар", ISSN (print):, Сиела, София 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
Димитър Колев Гочев, "Странният случай с Азовско море и международното право" - Капитал, електронно издание, 2018
Статия в научно списание
Димитър Гочев, По въпроса за гражданството в международното право и Конституцията, NEWS Lex.bg, 2021, ISSN (online):2682-9606 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
Димитър Гочев, Взаимодействието между България, ЕС и ООН: някои тенденции в развитието на международното публично право, Промените в българската правна система през призмата на международните отношения, международното право и правото на Европейския съюз (1989–2019). Сборник в чест на проф. д-р Йорданка Зидарова, редактор/и:Васил Пандов, Боряна Мусева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:427-445, ISBN:978-954-07-5234-1, Ref 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димитър Гочев, "Как международните наказателни трибунали създават международно право: проблеми на нормативната легитимност" 2023
2 Секционен доклад, Димитър Гочев, "Съвременни предизвикателства пред обучението по международно право" 2022
3 Секционен доклад, Димитър Гочев, Актуални проблеми на членството на Европейския съюз в международни организации 2021
4 Секционен доклад, Димитър Гочев, Ролята на ЕСПЧ в случаи на избирателно правосъдие: безсилен ли е съдът? 2020
5 Пленарен доклад, Димитър Гочев, Взаимодействието между България, ЕС и ООН: някои тенденции в развитието на международното публично право 2019
6 Пленарен доклад, Димитър Гочев, Българският режим за гражданска конфискация в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека 2019
7 Секционен доклад, Димитър Гочев, Legal Research in International Law 2019