Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Любен Витанов
Глава от книга
1 Замфиров, М., Балканска, Н., Цветкова-Арсова, М., Караджова, К., Евгениева, Е., Пенева, Л., Витанов, Л., Мирчева, И., Бакрачева, М., Софрониева, Е., Приобщаващо образование, ISBN:978-954-07-5856-5, Университетско издателство Св. Климент Охтридски, София, Рецензирано 2023
2 Замфиров, М., Балканска, Н., Цветкова-Арсова, М., Караджова, К., Евгениева, Е., Пенева, Л., Витанов, Л., Мирчева, И., Бакрачева, М., Софрониева, Е., Специфики в емоционалното и социалното развитие на надарените деца и ученици, ISBN:978-954-07-5856-5, Университетско издателство Св. Климент Охтридски, София, Рецензирано 2023
3 Витанов, Л., и др., Методи и техники за активно учене : световен и български опит в добри педагогически практики в началните класове, 408 стр.(6-38 стр.), ISBN:978-954-07-4015-7, УИ "Св. Кл. Охридски", София 2015
4 Гюрова, В. , Цанев, Н., Витанов, Л., и др., ЕСО Квалификация на педагогическите спеиалисти, РЧР, 2014, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система «детска градина-начално училище». Качество на институционалното образование и кариерно развитие. Трети учебен свитък. Интерактивна технология - SWOT-анализ. Управление на институцията. Анимация и атракция за деца и ученици, ISBN:978-954-07-3626-6, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014
5 Ненова, С., Борисова, Т., ...., Витанов, Л., и др., Качество на институционалното образование и кариерно развиие на педагога (проект Квалификация на педагогическите специалисти) Управление на бюджета и кариерно израстване на педагога , ISBN:978-954-07-3626-6, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014
6 Лалчев, З., Малинова, Л., Борисова, Т., Мирчева, И., Цанев, Н., Витанов, Л., и др., Модулно институционална образование на учениците в началното училище : Начални учители за едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция № 2 Детски учител/Начален учител(94-107 стр.), ISBN:978-954-07-3625-9, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014
7 Цанев, Н, Лалчев, З., Мирчева, Ил., Витанов, Л., Витанов, В., Кирова, Г., Симеонова, Ил., Душков, И., Алексиева, Л., Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието(45-52 стр.), ISBN:954-160-239-1, Авангард Прима, СОФИЯ, Рецензирано 2013
8 Цанев, Н., Лалчев, З., Мирчева, И. , Витанов, Л., Витанов, В. , Кирова, Г., Симеонова, И. , Душков, И. , Алексиева, Л. , Национално изследване на ефективността на софтуерната система „Енвижън“ – състояние и опит. – В: Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието. София: Авангард-Прима., ISBN:978-954-160-239-1, Авангард Прима, София, Рецензирано 2013
9 Гюров, Д., ......, Витанов, Л., и др., Детската градина и детето - диагностика и взаимодействие : Европейски ключови компетенции в детството ; Качество на образованието в детската градина ; Диагностика и оценяване на постиженията ; Ролята на взаимодействието за качествена диагностика ; Учителят - диагностика на постиженията и качество на образованието : oбучителен пакет, ISBN:978-954-01-2402-5, Просвета, София, Рецензирано 2009
10 Витанов, Л., Сашко Плачков, Цанев, Н., Марина Иванова, Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата, ISBN:945-320-046-7, Рива, София, Рецензирано 2005
11 Батоева, Д., ...., Витанов, Л., и др., Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение, ISBN: 954-01-1631-7, Просвета, София 2004
12 Герджиков, К., Борисова, Т., Мирчева, И., Кирова, Г., Цанев, Н., Витанов, Л., Манолова, В., Джамбазова, Е., Ръководство за практическо обучение: На студенти от педагогически специалности.- с.11-28, ISBN:954-8510-26-Х, Веда Словена-ЖГ., София, Рецензирано 1996
Дисертация доктор на науките
Любен Владимиров Витанов, Позитивна педагогическа стратегия в часа на класа, СУ "Св. Кл. Охридски" 2021
Дисертация д-р
Любен Владимиров Витанов, Подготовка на малките ученици за самовъзпитание, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. д-р Мария Белова 1995
Книга
1 Витанов, Л., Работа с таланти. Методически указания в помощ на организациите, работещи за откриване и развитие на способностите и талантите в областта на науката и техника, 192 стр., Еврика 2009
2 Витанов, Л., Преподаване и учене с Лего Дакта, 87 стр., ISBN:954-648-025-8, АСИО, София 1999
3 Витанов, Л., Решаване на проблеми по наука и техника в началните класове, 87стр., ISBN:954-8510-57-X, Веда Словена ЖГ, София 1999
4 Витанов, Л., Примерни учебни програми : За свободно избираема подготовка по естествени науки и технологии за ученици от I-IV кл. - интегриран курс, ISBN:954-8510-35-9, Веда Словена ЖГ, София 1998
Монография
1 Витанов, Л., STEM обучение по технологии и предприемачество, ISBN:ISBN 978–954–01–4229–6, Просвета, София, Ref 2022
2 Витанов, Л., Обучението по технологии и предприемачество , ISBN:ISBN 978-954-07-5426-0, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Ref 2022
3 Витанов, Л., Позитивна педагогическа стратегия в часа на класа, ISBN:9789540751733, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2021
4 Витанов, Л., Продуктивни стратегии на обучение по наука, техника и технологии в началните класове, 208 стр., ISBN:954-8510-53-3, Веда словена ЖГ, София, Рецензирано 1999
Научен проект
1 Любен Витанов, Приложни аспекти на подготовката на студенти-педагози за работа с електронни ресурси, Член, , Номер на договора:80-10-170/16.04.2019 2019
2 Любен Витанов, Изследване възможностите на интерактивното обучение за подобряване академичните постижения на студентите-педагози., Ръководител, 2018
3 Любен Витанов, Преработка и преструктуриране на отделни учебни единици , създадени по проект „Нов шанс за успех“, изпълнен по ОП РЧР (2007 – 2013 г.) и създаване на нови учебни и методически материали за ограмотяване и обучение на възрастни по Технологии и предприемачество за V, VІ и VІІ клас, Член, , Номер на договора:Д03-73/22.06.2018 2018
4 Любен Витанов, Създаване на тестови задачи и на финални тестове за сертифициране на резултати от обучението по Проект „Нов шанс за успех”, процедура за директно предоставяне „Ограмотяване на възрастни” – Фаза 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене“ , Член, , Номер на договора:BG05M20P001-3.004 2018
5 Любен Витанов, „Изследване и представяне на добри практики при прилагане на иновативни методи на обучение в началния етап на обучение в базовите училища на СУ „Св. Кл. Охридски“ – ФНПП“, Ръководител, , Номер на договора:516/2014 2014
6 Любен Витанов, „Квалификация на педагогическите специалисти“, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
7 Любен Витанов, Квалификация на педагогическите специалисти” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Член, , Номер на договора:, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
8 Любен Витанов, Квалификация на педагогическите специалисти” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Член, , Номер на договора:, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
9 Любен Витанов, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на електронно дистанционни обучение, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0011 2012
Научно ръководство
1 Любен Витанов, Методи и техники за активно учене по технологии и предприемачество в началните класове, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Светослава Соколова 2021
2 Любен Витанов, Методи за стимулиране креативността на учениците от III-IV клас по технологии и предприемачество“ , СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:ЕлкаБорисова Вълчева 2020
3 Любен Витанов, „Интегративни възможности на конструктивно-техническите дейности в начален етап на обучение“, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Магдалена Райкова 2019
Статия в научно списание
1 Витанов, Л., Ориентиран към ученика позитивен подход на възпитание, обучение и социализация в часа на класа, Педагогика, брой:1, 2022, стр.:52-64, ISSN (print):ISSN 0861–3982, Ref, Web of Science 2022
2 Витанов, Л., Педагогически приоритети в обучение по технологии и предприемачество, Knowledge International Journal, том:2, брой:50, 2022, стр.:221-227, ISSN (print):1857-923X 2022
3 Витанов, Л., Иновативни методи и техники за оценяване на учениците, Педагогически и социални изследвания, брой:2, 2021, стр.:3-14, ISSN (print):2683-1376 2021
4 Витанов, Л., Методи и техники на обучение в часа на класа, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. , брой:114, 2021, стр.:131-171, ISSN (online):2683-1074, doi:41, Ref 2021
5 Витанов, Л., Интеркултурно образование и патриотично възпитание в часа на класа, Knowledge International Journal, vol:42.2, issue:42.2, 2020, pages:347-352, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2020
6 Витанов, Л., Преподаване и усвояване на правила в часа на класа., Педагогически изследвания, том:2, брой:2, 2020, стр.:3-13, ISSN (online):ISSN 2683-1376 2020
7 Витанов, Л., Interactive teaching and learning In the educational training course for pedagogic students , Knowledge International Journal, issue:34.2, 2019, pages:445-453, ISSN (print):2545 – 4439, ISSN (online):1857-923X, Web of Science 2019
8 Витанов, Л., Methods and techniques for civil education in primary stage, Knowledge International Journal, issue:35.2, 2019, pages:487-492, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2019
9 Витанов, Л., Гражданско образование в часа на класа, Електронно списание за наука култура и образование, брой:1, 2014 2014
10 Витанов, Л., Обучение по предприемачество в начален етап, Начално образование, том:51, брой:5, 2011, стр.:12-21, ISSN (print): 0204-4951, Ref 2011
11 Витанов, Л., Нов интегриран подход за възпитание и обучение в часа на класа, Начално образование, том:50, бр. 4 (2010), с. 16-32, брой:4, 2010, стр.:16-32, ISSN (print): 0204-4951, Ref 2010
12 Витанов, Л., Цанев, Н., Иванов, И., Илиева, В., Вариант за интегриране на информационните технологии в задължителната подготовка в I клас, Начално образование, брой:кн. 5, 2007, стр.:74-76, ISSN (print):0204-4951, Ref 2007
13 Лалчев, З., Цанев, Н., Витанов, Л., и др., Готовност и нагласа на началния учител за работа и сътрудничество с лабораторията по образователен софтуер, Начално образование , issue:кн. 5, 2007, pages:81-87, ISSN (print):0204-4951 2007
14 Цанев, Н., Витанов, Л., Информационните технологии в началните класове, Начално образование , брой:кн. 5, 2007, стр.:3-9, ISSN (print):0204-4951 2007
15 Витанов, Л., Ефективно преподаване и учене чрез концепциите на САТИС - "Науката и технологиите в обществото", Начално образование, том:XLI, брой:5-6, 2001, стр.:74-82, Ref 2001
16 Витанов, Л., Конструктивистки дидактически технологии в обучението по естествени науки и технологии, Педагогика, том: IХ, брой:8-9, 1999, стр.:14-21, ISSN (print):0861-3982, Ref 1999
17 Витанов, Л., Оценяване на знанията, уменията и компептенциите на учениците по труд и техника в I-IV клас, Начално образование, брой:4, 1999, стр.:24-31, ISSN (print):0204-4951, Ref 1999
18 Витанов, Л., Оценяване на знанията, уменията и компетенциите на учениците по труд и техника в I-IV клас на СОУ, Начално образование, том:ХХХIХ, брой:4, 1999, стр.:24-31, ISSN (print):0204-4951, Ref 1999
19 Витанов, Л., Работа по тема и проект в дейностите по интереси по естествени науки и технологии , Начално образование, том:XXXIX, брой:1, 1999, стр.:13-20, ISSN (print):0204-4951, Ref 1999
20 Витанов, Л., Опитно-изследователски стратегии на преподаване на научни и технологични знания чрез активно учене, Начално образование, том:XXXVIII, брой:8, 1998, стр.:9-17, ISSN (print):0204-4951, Ref 1998
21 Витанов, Л., Технологичното обучение в началното училище - проблеми, тенденции и перспективи, Педагогика, том:VIII, брой:4, 1998, стр.:45-52, ISSN (print):0861-3982, Ref 1998
22 Витанов, Л., Дидактически технологии за решаване на проблеми при преподаване и усвояване на естествените науки и технологии в началното училище, Начално образование, том:ХХХVII, брой:6-7, 1997, стр.:35-40, ISSN (print):0204-4951 1997
23 Витанов, Л., Проектиране и технология" в началното училище на Великобритания, Компас, том:V, брой:5-6, 1997, стр.:51-55, ISSN (print): ISSN 0861-7961 1997
24 Витанов, Л., Елементи на ЛЕГО ДАКТА-технологиите за изграждане на увереност, способности и знания, Компас, брой:3-4, 1996, стр.:73-77, ISSN (print): 0861-7961. - 3-4 (1996), с. 73-77 1996
25 Витанов, Л., Преподаване и усвояване на технологии в детската градина, Дом, дете, детска градина, том:III, брой:3, 1996, стр.:13-19, ISSN (print):1310-0580 1996
26 Витанов, Л., Варианти и подходи за организация на дейността на децата по овладяване правилата за движение по пътищата, Дом, дете, детска градина, том:II, брой:2, 1995, стр.:817-0, ISSN (print):1310-0580 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Витанов, Л., Обучението по технологии и предприемачество в системата на училищното образование. , Образование и изкуства: традиции и перспективи. Сборник доклади от втора научно-практическа конференция. , редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:СУ"Св. Кл. Охридски", 2021, стр.:465-474, ISSN (print):2738-8999, Ref 2021
2 Витанов, Л., Екологично образовнание в часа на класа, Knowledge International Journal, issue: 38.2, 2020, pages:513-518, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2020
3 Витанов, Л., Здравно образование в часа на класа, Knowledge International Journal 40.2, 2020, pages:487-492, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, 513 - 518, Ref 2020
4 Витанов, Л., Обучение в инициативност и предприемчивост в часа на класа, Образование и изкуства: традиции и перспективи. Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков. , редактор/и:Замфиров, М и др., издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2020, стр.:597-608, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
5 Витанов, Л., Методи и техники за позитивно възпитание и активно учене в часа на класа, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука : сборник с доклади от конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2015, стр.:119-129, Ref 2015
6 Витанов, Л., Интерактивни методи на обучение , Традиции и иновации в началното образование, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски, 2013 2013
7 Витанов, Л., Преподаване на информационни технологии в английското начално училище, Подготовка на учители и социални работници в навечерието на европейската интеграция. ІV-та научна конференция на СУ „Св. Кл. Охридски – ФНПП Китен, редактор/и:Здравко Лалчев, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2006, стр.:295-299, Ref 2006
8 Витанов, Л., Възможности на персонализираното дидактическо послание за обучението по домашен бит и техника. , Осигуряване и оценяване качеството на обучението. ІІІ-та научна конференция на СУ „Св. Кл. Охридски – ФНПП Китен., редактор/и:Здравко Лалчев, издателство:СУ „Св. Кл. Охридски“, 2005, стр.:261-265, ISBN:954-8510-92-8 , Ref 2005
9 Витанов, Л., Преподаване и усвояване на информационни технологии в началните степени на образователната система. , Образованието днес-образование за утре. Българо-италиански симпозиум 6-7 октомври 1998, редактор/и:Мария Белова, издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 1999, стр.:230-236, ISBN:954-07-1344-7 1999
Студия в поредица
1 Витанов, Л., Компетентностно ориентиран педагогически подход в часа на класа в начален етап на обучение. , Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Педагогически науки. , брой:113, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:143-193, ISSN (print):ISSN 2683-1074, Ref 2020
2 Витанов, Л., Развитие на самооценката в обучението по техника и технологии в I-IV клас , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика , брой:92, 2001, стр.:83-113, ISSN (print):0861-8216, Ref 2001
Студия в сборник (на конференция и др.)
Витанов, Л., Стратегии за активно преподаване и учене в началните класове. , Методи и техники за активно учене : Световен и български опит в добри педагогически практики в началните класове , editor/s:Магдалена Райкова, Publisher:СУ "Св. Кл. Охридски", 2015, pages:4-35, ISBN:978-954-07-4015-7, Ref 2015
Участие в редколегия
1 Любен Витанов, Списание за наука, култура и образование, Участие в редколегия 2014
2 Любен Витанов, Начална училищна педагогика, Участие в редколегия 2004
Учебник
1 Витанов, Л., Васова, Е., Технологии и предприемачество за 4. клас, ISBN: 978-619-222-281-9, Просвета плюс, София, Рецензирано 2019
2 Витанов, Л., Васова, Е., Технологии и предприемачество за 4.клас. Книга за учителя., ISBN: 978-619-222-283-3, Просвета плюс, София 2019
3 Ангелов, Б. , Вълчева, П., ...., Витанов, Л., и др., Книга за учителя : Втора възрастова група : 4-5 години, ISBN:978-954-01-3799-5, Просвета, София, Рецензирано 2018
4 Ангелов, Б., Вълчева, П., .....„, Витанов, Л., и др., Книга за учителя : Първа възрастова група : 3-4 години , ISBN:978-954-01-3798-8, Просвета, София, Рецензирано 2018
5 Ангелов, Б., Вълчева, П., ...., Витанов, Л., и др., Книга за учителя : Четвърта подготвителна възрастова група : 6 -7 години, ISBN:978-954-01-3548-9, Просвета, София, Рецензирано 2018
6 Ангелов, Б., Вълчева, П., ....., Витанов, Л., и др., Книга за учителя III подготвителна възрастова група 5-6 години , ISBN:978-954-01-3547-2, Просвета, София, Рецензирано 2018
7 Витанов, Л., Васова, Е., Технологии и предприемачество за 3 кл. Книга за учителя., ISBN: 978-619-222-172-0, Просвета , София, Рецензирано 2018
8 Витанов, Л., Васова, Е., Технологии и предприемачество за 3 клас., ISBN:978-619-222-169-0, Просвета , София, Рецензирано 2018
9 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 7 кл. Книга за учителя., ISBN:978-954-01-3721-6, Просвета, София, Рецензирано 2018
10 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 7 клас, ISBN:978-954-01-3662-2, Просвета, София, Рецензирано 2018
11 Витанов, Л., Спазвам правилата за 4. клас.Книга за учителя, 104 стр., ISBN:978-954-320-613-1, Рива, София 2017
12 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 2 кл., ISBN:978-619-222-108-9, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
13 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 2 кл. Книга за учителя., ISBN:978-619-222-122-5, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
14 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 6 кл., ISBN: 978-954-01-3483-3, Просвета, София, Рецензирано 2017
15 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 6 кл. Книга за учителя., ISBN:978-954-01-3479-6, Просвета, София, Рецензирано 2017
16 Витанов, Л., Спазвам правилата за 3. кл. Книга за учителя. 72 стр., ISBN:978-954-320-568-4, Рива, София 2016
17 Витанов, Л., Спазвам правилата за 3. клас.Книга за учителя, 72 стр., ISBN:978-954-320-568-4, Рива, София 2016
18 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 1. кл, ISBN:978-619-222-023-5, Просвета плюс 2016
19 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 1. кл. Книга за учителя, ISBN:978-619-222-022-8, Просвета плюс 2016
20 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 5. кл, ISBN:978-954-01-3190-0, Просвета 2016
21 Витанов, Л., и др., Технологии и предприемачество за 5. кл. Книга за учителя, ISBN:978-954-01-3191-7, Просвета 2016
22 Витанов, Л., Спазвам правилата за 1. кл. Книга за учителя. 72 стр., ISBN:978-954-320-522-6, Рива, София 2015
23 Витанов, Л., Спазвам правилата за 2. кл. Книга за учителя., ISBN:978-954-320-523-3, София 2015
24 Гюрова, В., Цанев, Н., Витанов, Л., и др., Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога, ISBN:978-954-07-3626-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2014
25 Гюрова, В. , Цанев, Н., Витанов, Л. , Мирчева, И. , Борисова, Т. , Георгиева, А. , Симеонова, И. , Алексиева, Л. , Зафирова, Л. , Ненова, С. , Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога. Трети учебен свитък., ISBN:978-954-07-3626-6., МОН и университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
26 Лалчев, З. , Малинова, Л. , Борисова, Т. , Мирчева, И., Цанев, Н. , Витанов, Л., Георгиева, А., Симеонова, И. , Модулно институционално образование на учениците в началното училище. Втори учебен свитък. , ISBN:978-954-07-3625-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", Рецензирано 2014
27 Витанов, Л., Спазвам правилата за 5. клас : книга за учителя, ISBN:978-954-320-412-0, Рива, София 2012
28 Витанов, Л., Спазвам правилата за 6. клас : книга за учителя, ISBN:978-954-320-413-7, Рива, София 2012
29 Гюров, Д., Колева, И., Витанов, Л., Гюрова, В., Програмна система за подготвителна група в детската градина. Ръка за ръка. 136 стр., ISBN:954-01-1505-1, Просвета, София, Рецензирано 2003
30 Лисийска, З., Иванова, М., Колев, Л., Витанов, Л., Теория и методика на трудовото обучение в началната училищна степен : Учебник за студенти-педагози, 307 стр.(73-79, 160-176), ISBN:954-8510-11-1, Веда Словена ЖГ, София, Рецензирано 1994
Учебно помагало
1 Витанов, Л., Брайкова, К., Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 2. клас, ISBN: 978-954-320-668-1, Рива, София 2019
2 Витанов, Л., Брайкова, К., Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3. клас, ISBN:978-954-320-669-8, Рива, София 2019
3 Витанов, Л., Албум по технологии и предприемачество за 4. клас, ISBN:978-619-222-282-6, Просвета плюс, София, Рецензирано 2019
4 Витанов, Л. , Брайкова, К., Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 1. клас, ISSN (print):, Рива, София 2019
5 Витанов, Л., Брайкова, К., Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 4. клас, ISBN:978-954-320-670-4, Рива, София 2019
6 Витанов, Л., Албум технологии и предприемачество за трети клас, ISBN:978-619-222-171-3, Просвета Плюс, София 2018
7 Дворянова, Л., Витанов, Л., Дворянов, О., Изобразително изкуство за трети клас, ISBN: 978-619-225-072-0, Рива, София, Рецензирано 2018
8 Дворянова, Л., Витанов, Л., Апостолова, И., Изобразително изкуство за трети клас : книга за учителя, ISBN:978-619-225-088-1, София, Рецензирано 2018
9 Витанов, Л., Конструиране и технологии : книжка за втора възрастова група 4-5 години, ISBN:978-954-01-3757-5, Просвета, София, Рецензирано 2018
10 Витанов, Л., Конструиране и технологии : книжка за първа възрастова група 3-4 години, ISBN:978-954-01-3756-8, Просвета, София 2018
11 Витанов, Л., Куманова-Ларде, Д., Йорданова, Р., Технологии и предприемачество : тетрадка за седми клас, ISBN:978-954-01-3736-0, Просвета, София 2018
12 Витанов, Л., Албум по конструиране и технологии : познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група 5-6 години, ISBN:978-954-01-3538-0, Просвета, София 2017
13 Витанов, Л., Албум по конструиране и технологии : познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група 6-7 години, ISBN:978-954-01-3539-7, Просвета, София 2017
14 Витанов, Л., Недялкова, Д., Албум технологии и предприемачество за втори клас, ISBN:978-619-222-109-6, Просвета Плюс, София 2017
15 Ангелов, Б., Витанов, Л., Георгиев, А., Игри по всички образователни направления : за трета подготвителна възрастова група 5-6 години, ISBN:978-954-01-3544-1, Рива, София 2017
16 Ангелов, Б., Витанов, Л., Георгиев, А., Игри по всички образователни направления : за четвърта подготвителна възрастова група 6-7 години, ISBN:978-954-01-3545-8, Просвета, София 2017
17 Дворянова, Л., Витанов, Л., Дворянов, О., Изобразително изкуство за втори клас, ISBN:978-619-225-039-3, Рива, София 2017
18 Дворянова, Л., Витанов, Л., Апостолова, И., Книга за учителя - изобразително изкуство за втори клас, ISBN:978-619-225-050-8, Рива, София 2017
19 Витанов, Л., Конструиране и технологии : познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група 5-6 години, ISBN:978-954-01-3536-6, Просвета, София, Рецензирано 2017
20 Витанов, Л., Конструиране и технологии : познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група 6-7 години, ISBN:978-954-01-3537-3, Просвета, София 2017
21 Витанов, Л., Куманова-Ларде, Д., Технологии и предприемачество : тетрадка за шести клас, ISBN:978-954-01-3483-3, Просвета, София 2017
22 Витанов, Л., Райкова, М., Албум технологии и предприемачество за първи клас, ISBN:978-619-222-021-1, Просвета Плюс, София, Рецензирано 2016
23 Дворянова, Л., Витанов, Л., Апостолова, И., Изобразително изкуство за 1. клас : книга за учителя, ISBN:978-619-225-021-8, Рива, София 2016
24 Дворянова, Л., Витанов, Л., Дворянов, О., Изобразително изкуство за първи клас, ISBN:978-619-225-020-1, Рива, София 2016
25 Витанов, С., Витанов, Л., Дворянов, Л., Приказно лято : книжка за бъдещи първокласници : познати приказки, задачи и практически дейности, ISBN:978-954-320-551-6, Рива, София 2016
26 Витанов, Л., Куманова-Ларде, Д., Йорданова, Р., Технологии и предприемачество : тетрадка за пети клас, ISBN:978-954-01-3190-0, Просвета, София 2016
27 Витанов, Л., Манчева, Е., Витанова, С., Кирилова, М., Тороманова,М., Голямата ваканция след 4. клас с умните дребосъчета : текстове, задачи и практически дейности : учебно помагало 4, ISBN:978-954-320-507-3, Рива, София 2015
28 Витанов, Л., Манчева, Е., Витанова, С., Кирилова, М., Тороманова,М., Голямата ваканция : след 3. клас с умните дребосъчета : текстове, задачи и практически дейности, ISBN:978-954-320-454-0, Рива, София 2014
29 Гюрова, В., Цанев, Н., Витанов, Л., Мирчева, И., Борисова, Т, Ненова, С., Вълканова, В. , Георгиева, А., Алексиева, Л., Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога, 3. учебен свитък, ISBN:978-954-07-3626-6, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014
30 Витанов, Л., Дворянова, Л., Приказна зимна ваканция : текстове, задачи, игри и практически дейности за 2. клас, ISBN:978-954-320-485-4, Рива, София 2014
31 Витанов, Л., Дворянова, Л., Приказна зимна ваканция : текстове, задачи, игри и практически дейности за 3. клас, ISBN:978-954-320-487-8, Рива, София 2014
32 Витанов, Л., Манчева, Е., Витанова, С., Кирилова, М., Тороманова,М., Голямата ваканция след 1. клас с умните дребосъчета : текстове, задачи и практически дейности : учебно помагало 1, ISBN:978-954-320-430-4, Рива, София 2013
33 Витанов, Л., Манчева, Е., Витанова, С., Кирилова, М., Тороманова,М., Голямата ваканция след 2. клас с умните дребосъчета : текстове, задачи и практически дейности : учебно помагало 2, ISBN:978-954-320-432-8, Рива, София 2013
34 Витанов, Л., Дворянова, Л., Приказна зимна ваканция : игри, задачи и изделия за 1. клас, ISBN:978-954-320-445-8, Рива, София 2013
35 Витанов, Л., Спазвам правилата: учебно помагало за часа на класа за 6. клас, ISBN:978-954-320-392-5, Рива, София 2011
36 Танкова, Р., ...., Витанов, Л., и др., Тестови задачи и упражнения за IV клас, ISBN:954-01-1822-0; 978-954-01-1822-2, Просвета, София 2005
37 Вълкова, Ст., Гарчева, Ю., Витанов, Л., Български език, математика и приложни дейности : Уч. помагало за I кл., ISBN:954-01-1524-8, Просвета, София 2004
38 Герганов, Е., ...., Витанов, Л., и др., Какво и колко знам и мога в края на I клас, ISBN:954-01-1665-1, Просвета, София 2004
39 Здравкова, Ст., Борисова, Т., ...., Витанов, Л., и др., Тестови задачи : За I кл. : По Бълг. ез. и лит. (четене), Математика, Роден край, Труд и техника, ISBN:954-459-406-X, Хермес, София 1997
40 Борисова, Т., Здравкова, Ст., ...., Витанов, Л., и др., Тестови задачи : За I кл. : По бълг. ез. и лит. (четене), Математика, Роден край, Труд и техника, ISBN:954-459-406-X, Хермес, София 1997
41 Здравкова, Ст., ..., Витанов, Л., и др., Тестови задачи : За II кл. : По Бълг. ез. и лит. (четене), Математика, Роден край, Труд и техника, ISBN:954-459-407-8, Хермес, София 1997
42 Герджиков, К., Борисова, Т., Кирова, Г., Мирчева, Ил., Цанев, Н., Витанов, Л., Джамбазова, Е., Каваклова, К., Манолова, В, Ръководство за практическо обучение на студенти от педагогически специалност, ISBN:954-8510-26-Х, Веда Словена, ЖГ, София, Рецензирано 1996