Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Светослав Аначков

Author ID (SCOPUS):35387511700

Researcher ID (Web of Science):C-5727-2012

ORCID ID:orcid.org/0000-0002-2417-1539
Дипломна работа
Светослав Емилов Аначков, Определяне на агрегационното число и заряда на мицели от йонни ПАВ чрез анализ на данни за стратифициращи пенни филми, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, Ръководител:проф. дфзн Петър Кралчевски, проф. дмн Красимир Данов 2011
Дисертация д-р
Светослав Емилов Аначков, Ефект от йонни мицели върху стратификацията на течни филми и растеж на дисковидни мицели, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, Ръководител:акад. проф. дфзн Петър Кралчевски, чл.-кор.проф. дмн Красимир Данов 2014
Научен проект
1 Светослав Аначков, "Изследване и разбиране на физикохимичните и биоцидни свойства на софоролипиди и разработване на формулировки на тяхна основа". Investigate and understand the physicochemical and biocidal properties of Sophorolipids (SL's) and to apply the knowledge gained to develop potential personal and home care formulations based on SL's that can be applied on an industrial scale, Ръководител, Sasol GmbH, Германия 2022
2 Светослав Аначков, "Фазово поведение и реология на разреждащи се концентрати за грижа и почистване на кожа и коса", Phase behavior and rheology of dilutable concentrates for skin/hair care and cleansing, Ръководител, Unilever, САЩ 2022
3 Светослав Аначков, "Обобщение на експерименталните данни от литературата и от другите проекти на катедрата по ИХФИ и фирмата Юниливър за влияние на типа на сърфактанта върху динамичното повърхностно напрежение, критичната концентрация на мицелообразуване и реологията на концентрирани разтвори" "Consult on the relation between surfactant structure, cmc, dst, foaming, cleaning and rheology in relation to Sustainable Surfactants", Член, Unilever, Англия 2021
4 Светослав Аначков, "Стабилност на изотропни течности", Stability of isotropic liquids , Ръководител, Unilever, Англия 2021
5 Светослав Аначков, „Изследване на фазовото поведение и реологията на концентрирани смеси на ПАВ и техните разредени разтвори, в присъствие на парфюми, консерванти и други добавки„, Understanding phase behavior and rheology of concentrated surfactant systems and their dilutions in the presence of fragrances, preservatives and other additives, Ръководител, Unilever, САЩ 2021
6 Светослав Аначков, Improving the performance of sustainable surfactant mixtures for personal care products. "Оптимизация на смеси от повърхностно активни вещества за препарати за лична хигиена", Ръководител, Unilever, САЩ 2021
7 Светослав Аначков, "Изследване на ефекта на добавки върху фазовото поведение на концентрирани шампоани и техните разредени разтвори", Understanding the effect of additives to the phase behaviour (mesophase formation) in highly concentrated shampoos and their dilutes., Ръководител, Unilever, Англия 2020
8 Светослав Аначков, "Изследване на ефекта на различни съставки върху фазовото поведение на концентрати без сулфати", Understand the impact of specific minor ingredients on the phase behavior of sulfate- free concentrates., Ръководител, Unilever, САЩ 2020
9 Светослав Аначков, „Oмокряне - уравнение на състоянието и динамика“, "Wetting - equation of state (EQS) and dynamics", Член, BASF, Германия 2020
10 Светослав Аначков, „Разтичане на растителни масла върху коса“, Oil Spreading on Hair, Ръководител, Unilever, Англия 2020
11 Светослав Аначков, "Оптимизация на смеси от повърхностно активни вещества за препарати за лична хигиена", "Improving the performance of sustainable surfactant mixtures for personal-care products", Член, Unilever, САЩ 2019
12 Светослав Аначков, "Разтичане на подхранващи масла върху коса" Oil Spreading on Hair, Член, Unilever, Англия 2019
13 Светослав Аначков, „Продължение на експерименталните изследвания на шампоани“, "Continuation of the experimental shampoo program", Член, Unilever, Англия 2019
14 Светослав Аначков, Изследване на нови ПАВ за подготовка на шампоани и разработване на теоретичен модел, "Sustainable surfactants", Член, Unilever, Холандия 2018
15 Светослав Аначков, Механизми на антимикробиално действие на миещи препарати, Член, Unilever, САЩ 2017
16 Светослав Аначков, Изследване на ефекта от отлагане на частици и молекули при миещи препарати, Член, Unilever, Китай 2016
17 Светослав Аначков, Particle self-assembly at anisotropic fluid interfaces, Член, SCIEX, Номер на договора:SCIEX Nr. 14.082 2015
18 Светослав Аначков, Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3155 2015
19 Светослав Аначков, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
20 Светослав Аначков, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
21 Светослав Аначков, Антипенително действие на калциеви карбоксилати в присъствие на неполярни течности , Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3088 2013
22 Светослав Аначков, Оптимално междуфазово напрежение в присъствие на калциеви и магнезиеви йони, Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3052 в НИС 2013
23 Светослав Аначков, Агрегиране на сърфактанти в разтвори, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3041 в НИС 2012
24 Светослав Аначков, Поведение на хидрофобин върху границата вода-масло и неговата роля за стабилизация на тънки течни филми и емулсии, Член, Unilever, Великобритания, Номер на договора:3029 в НИС 2012
25 Светослав Аначков, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, Член, Unilever, Великобритания 2011
26 Светослав Аначков, Определяне на обемната конформация на полимери, които след адсорбция са устойчиви на отмиване, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1968 в НИС 2011
27 Светослав Аначков, Разкриване на дълговременна стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобин, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1993 в НИС 2011
28 Светослав Аначков, Осцилаторно-структурни сили: Нови фундаментални аспекти и методи за получаване на подредени слоеве от наночастици с приложения във върховите технологии, Член, МОН - ФНИ, Номер на договора:2610 в НИС 2009
29 Светослав Аначков, Стабилизиране на мехурчетата с хидрофобин и етилцелулозни частици, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1913 в НИС 2009
30 Светослав Аначков, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ. Повърхностни и обемни свойства на карбоксилати и аминокарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:1932 в НИС 2009
31 Светослав Аначков, Ензимна активност на муждуфазови граници в присъствие на ПАВ, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1772 в НИС 2005
Научно ръководство
1 гл. ас. д-р Светослав Аначков, Влияние на анионни ПАВ върху жизнеспособността на планктонни и адхерирали S. aureus при кратки времена на контакт, дипломна работа:Димитрина Тодорова Фотева 2019
2 гл. ас. д-р Светослав Аначков, Ефект на NaCl върху растежа на анионни-цвитерйонни нишковидни мицели: Реологични скалиращи зависимости, дипломна работа:Памела Кирчева Петрова 2019
3 гл. ас. д-р Светослав Аначков, Влияние на NaCl, ко-сърфактанти и полимери върху реологията на смесени разтвори на ПАВ , дипломна работа:Памела Кирчева Петрова 2018
4 акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски; чл.-кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов, Научен консултант: гл. ас. д-р Светослав Аначков, Синергизъм при растежа на гигантски мицели в трикомпонентни разтвори на повърхностно-активни вещества, дисертация д-р:Гергана Станиславова Георгиева 2018
5 гл. ас. д-р Светослав Аначков, проф. д-р Славка Чолакова, Адсорбция на LAS и AOS на граница вода-въздух в присъствие и отсъствие на CaSO4, ФХФ - СУ дипломна работа:Христо Сашев Александров 2017
6 гл. ас. д-р Светослав Аначков, Влияние на хидролизата върху стабилността и реологията на смесените разтвори на ПАВ, ФХФ - СУ дипломна работа:Стояна Цветанова Пенева 2017
7 д-р Светослав Аначков, проф. д-р Славка Чолакова, Адсорбция на SLES и смеси LAS:SLES на граница масло-вода в присъствие на Na+ и Ca2+ йони, СУ-ФХФ дипломна работа:Петя Валентинова Стоянова 2015
8 проф. дфзн Петър Кралчевски, Научен консултант: д-р Светослав Аначков, Произведение на разтворимост на сребърни, калциеви и цинкови карбоксилати във вода при различни температури, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Ваня Пламенова Пецева 2015
Статия в научно списание
1 M. Zanini, I. Lesov, E. Marini, C.-P. Hsu, C. Marschelke, A. Synytska, S.E. Anachkov, L. Isa, Detachment of Rough Colloids from Liquid–Liquid Interfaces, Langmuir, vol:34, 2018, pages:4861-4873, doi:10.1021/acs.langmuir.8b00327, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.479 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
2 S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, L. Abezgauz, D. Danino, P.A. Kralchevsky, Viscosity Peak Due to Shape Transition from Wormlike into Disclike Micelles: Effect of Dodecanoic Acid, Langmuir, vol:34, 2018, pages:4897-4907, doi:10.1021/acs.langmuir.8b00421, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
3 Anachkov, Svetoslav E., Georgieva, Gergana S., Abezgauz, Ludmila, Danino, Dganit, Kralchevsky, Peter A., Viscosity Peak due to Shape Transition from Wormlike to Disklike Micelles: Effect of Dodecanoic Acid, LANGMUIR, vol:34, issue:16, 2018, pages:4897-4907, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.8b00421 2018
4 M. Zanini, C. Marschelke, S.E. Anachkov, E. Marini, A. Synytska, L. Isa, Universal Emulsion Stabilization from the Arrested Adsorption of Rough Particles at Liquid-Liquid Interfaces, Nature Comm., vol:8, 2017, pages:15701-0, doi:10.1038/ncomms15701, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
5 S.E. Anachkov, I. Lesov, M. Zanini, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, L. Isa, Particle Detachment from Fluid Interfaces: Theory vs. Experiments, Soft Matter, vol:12, 2016, pages:7632-7643, doi:10.1039/C6SM01716A, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
6 G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, I. Lieberwirth, K. Koynov, P.A. Kralchevsky, Synergistic Growth of Giant Wormlike Micelles in Ternary Mixed Surfactant Solutions: Effect of Octanoic Acid, Langmuir, 2016, pages:12885-0, doi:10.1021/acs.langmuir.6b03955 , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
7 S. Anachkov, S. Tcholakova, D. Dimitrova, N. Denkov, Narayanan Subrahmaniam, Panchanan Bhunia, Adsorption of linear alkyl benzene sulfonates on oil–water interface: Effects of Na+, Mg2+ and Ca2+ ions , Colloids and Surfaces A, 2015, pages:18-27, Ref, Web of Science, International 2015
8 Anachkov, Svetoslav E., Tcholakova, Slavka, Dimitrova, Dora T., Denkov, Nikolai D., Subrahmaniam, Narayanan, Bhunia, Panchanan, Adsorption of linear alkyl benzene sulfonates on oil-water interface: Effects of Nat(+) Mg2+ and Ca2+ ions, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:466, 2015, pages:18-27, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.10.059 2015
9 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Depletion Forces in Thin Liquid Films Due to Nonionic and Ionic Surfactant Micelles, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:20, 2015, pages:11-18, doi:10.1016/j.cocis.2014.11.010, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
10 S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Disclike vs. Cylindrical Micelles: Generalized Model of Micelle Growth and Data Interpretation, J. Colloid Interface Sci., vol:416, 2014, pages:258-273, doi:10.1016/j.jcis.2013.11.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International, PhD 2014
11 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Micellar Solutions of Ionic Surfactants and Their Mixtures with Nonionic Surfactants: Theoretical Modeling vs. Experiment, Colloid J., том:76, 2014, стр.:255-270, doi:10.1134/S1061933X14030065, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2014), PhD 2014
12 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Extension of the Ladder Model of Self-assembly from Cylindrical to Disclike Surfactant Micelles, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:18, 2013, pages:524-531, doi:10.1016/j.cocis.2013.11.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD 2013
13 S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determination of the aggregation number and charge of ionic surfactant micelles from the step wise thinning of foam films, Advances in Colloid and Interface Science, vol:183-184, 2012, pages:55-67, doi:10.1016/j.cis.2012.08.003, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
14 S. Anachkov, P. Vasileva, C. Dushkin, Preparation of two-dimensional direct opals by controlled assembly of silica spheres, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol:11, issue:9, 2009, pages:1355-1358, ISSN (print):1454-4164, 1841-7132, Ref, Web of Science, IF (0.433 - 2009), SCOPUS, SJR (0.283 - 2009), SCOPUS Quartile: Q2 (2009) 2009
Статия в поредица
G. Simeonova, S. Anachkov, P. Vasileva, C. Dushkin, Preparation of monodisperse silica spheres and their self-assembly in 2D-arrays, Nanoscience and Nanotechnology, брой:7, редактор/и:E. Balabanova, I. Dragieva, издателство:Heron Press, 2007, стр.:66-69, Ref 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Self-Assembly of Molecules and Colloid Particles in the Design of Advanced Materials and Products, Proceedings of UNITECH 2016, издателство:Univ. Publ. House V. Aprilov, Gabrovo, 2016, стр.:37-46, doi:ISSN 1313-230X, PhD 2016
2 G. Simeonova, S. Anachkov, P. Vasileva, C. Dushkin, Preparation of monodisperse silica spheres and their self-assembly in 2D-arrays, Nanoscience & Nanotechnology 7, editor/s:E. Balabanova, I. Dragieva , Publisher:Heron Press, 2007, pages:66-69, ISBN:978-954-580-228-7, Ref, др.(Chemical abstract) 2007
Участие в конференция
1 Секционен доклад, G. Georgieva, D. Foteva, N. Avramov, Y. Goranova, T. Paunova-Krasteva, P. Chandar, J. Carnali, S. Anachkov, Biocidal action of Ag and soap against Staphylococcus aureus 2022
2 Секционен доклад, S. Anachkov, G. Georgieva, D. Foteva, N. Avramov, Y. Goranova, T. Paunova-Krasteva, P. Chandar, J. Carnali, Biocidal action of Ag and soap against Staphylococcus aureus 2021
3 Секционен доклад, S.E. Anachkov, I. Lesov, M. Zanini, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, L. Isa, Particle detachment from fluid interfaces: Theory vs Experiments 2018
4 Секционен доклад, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, L. Abezgauz, D. Danino, I. Lieberwirth, K. Koynov, P.A. Kralchevsky, Pathways for viscosity reduction in fatty-acid-containing micellar solutions 2018
5 Секционен доклад, S.E. Anachkov, M. Zanini, C. Marschelke, E. Marini, A. Synytska, L. Isa, Rough raspberry particles: Wetting & universal emulsion stabilization 2017
6 Секционен доклад, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, Synergistic micellar growth in mixed surfactant solutions: Rheology and cryo-TEM imaging 2017
7 Секционен доклад, П.К. Петрова, Л.М. Димитрова, С.Е. Аначков, К.Д. Данов, П.А. Кралчевски, Стабилност, реология и микроструктура на смесени разтвори на ПАВ 2017
8 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Self-assembly of molecules and colloid particles in the design of advanced materials and products 2016
9 Секционен доклад, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K.D. Danov, K. Koynov, Resonance micellar growth in mixed surfactant solutions: Rheology and cryo-TEM imaging. 2016
10 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, S.E. Anachkov, K.D. Danov, Effect of fatty alcohols and surfactant hydrolysis products on the rheology and stability of shampoo-type formulations 2016
11 Секционен доклад, S.E. Anachkov, I. Lesov, M. Zanini, P.A. Kralchevsky, L. Isa, Particle detachment from fluid-fluid interfaces: Theory vs. experiments. 2016
12 Секционен доклад, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, Growth of giant wormlike, disclike and branched micelles in ternary mixed surfactant solutions: Rheology vs. cryo-TEM imaging 2016
13 Секционен доклад, V.P. Petseva, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Determination of the solubility products of silver, calcium and zinc carboxylates: Temperature and paraffin chain length dependencies 2016
14 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Depletion forces in micellar surfactant solutions and summary of recent studies 2015
15 Секционен доклад, S.E.Anachkov, I.I.Lesov, L.Isa, P.A.Kralchevsky, Particle detachment from fluid-fluid interfaces: Theory vs. Experiment 2015
16 Секционен доклад, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, I. Liebewirth, K. Koynov, Fatty acid induced growth of giant micelles in ternary surfactant solutions 2015
17 Секционен доклад, S. Anachkov, I. Lesov, L. Isa, P. Kralchevsky, N. Denkov, Particle detachment from fluid-fluid interfaces: Data interpretation and analytical modelling 2015
18 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, K.P. Ananthapadmanabhan, Sharp peaks in viscosity of mixed surfactant solutions due to “resonance” micelle growth: Experiment and interpretation 2015
19 Секционен доклад, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, G.S. Georgieva, Micelle-Monomer Equilibria: Ionic Micelles and Giant Mixed Micelles 2014
20 Секционен доклад, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Disclike vs. cylindrical micelles: generalized model of micelle growth and data interpretation 2014
21 Секционен доклад, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance growth of giant micelles in ternary surfactant solutions engendered by the addition of fatty acids 2014
22 Секционен доклад, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, P. Shestakova, D. Danino, K.P. Ananthapadmanabhan, Giant micelles in ternary surfactant solutions with applications in personal-care products: NMR and microscopy study 2014
23 Секционен доклад, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Growth of Giant Disclike Micelles in Ternary Mixed Surfactant Solutions: Theoretical Model vs. Experimental Data 2013
24 Секционен доклад, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance Growth of Giant Disclike Micelles in Mixed Surfactant Solutions Triggered by the Addition of Fatty Acids 2013
25 Секционен доклад, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance Growth of Giant Disclike Micelles in Mixed Surfactant Solutions Triggered by the Addition of Fatty Acids 2013
26 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance Growth of Giant Disclike Micelles in Ternary Mixed Surfactant Solutions: Experiment and Theoretical Model 2013
27 Секционен доклад, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Growth of Giant Disclike Micelles in Ternary Mixed Surfactant Solutions: Theoretical Model vs. Experimental Data 2013
28 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Quantitative Approaches to Micellar Equilibria, Growth and Dynamics 2013
29 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Kirkova, C.I. Pishmanova, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Particle-Surfactant Systems for Skin-Care Applications: Effects of Crystallites and Micelles 2012
30 Секционен доклад, S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determining the Charge and Aggregation Number of Ionic Surfactant Micelles from the Stepwise Thinning of Foam Films 2012
31 Секционен доклад, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Synergistic growth of giant micelles in ternary aqueous surfactant solutions 2012
32 Секционен доклад, K.D. Danov, S.E. Anachkov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Oscillatory forces – the inverse problem: Determining the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
33 Секционен доклад, S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Определяне на заряда и агрегационното число на мицели от йонни пав от стъпаловидното изтъняване на пенни филми 2012
34 Секционен доклад, E.S. Basheva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determining of the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
35 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, P.V. Petkov, S. Anachkov, Use of External Electrostatic Field for Tuning of the Spacing in Non-Densely Packed Interfacial Colloid Crystals 2010