Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Антоанета Симова
Глава от книга
проф. Антоанета Симова, Проф. Г. Ганчев, проф. К. Владимирова, доц. М. Шивергева, Мониторинг на членството на България в Европейския съюз 2012–2013, Фондация Фридрих Еберт, София, Ref 2014
Книга
1 проф. Антоанета Симова, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА, БОЛИД, София 2012
2 проф. Антоанета Симова, проф. Рангел Трендафилов, АГРО-МАРКЕТИНГ, БОЛИД, София 2009
3 проф. Антоанета Симова, Европейският съюз и неговите политики, С., БОЛИД, 2008, БОЛИД, София 2008
Научен проект
1 Антоанета Симова, АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0027 2013
2 Антоанета Симова, Създаване на устойчив механизъм за прилагане на електронно дистанционно обучение на студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски , Член, ОП Човешки ресурси 2013
3 Антоанета Симова, Докторантска академия по стопански и управленски науки, Член, Министерство на образованието, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
4 Антоанета Симова, Развитие на бизнес ориентиран и устойчив механизъм за студентски практити в реална работна среда чрез нова методика за мониторинг на административния и бизнес капацитет , Член, ОП Човешки ресурси 2009
Редактор на издание нереферирано
Антоанета Симова, Социално-икономически особености на селските райони в България, Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
1 проф. Антоанета Симова, Delivery mechanism of EU Rural Development Policy in Bulgaria, Review of International Comparative Management, том:11, брой:4, 2010, Ref 2010
2 проф. Антоанета Симова, Развитие на земеделието в община Струмяни, сп. Икономика и управление на селското стопанство, брой: 1, 2010, Ref 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Антоанета Симова, The fame of Bulgarian vegetable growing is tarnishing 2017
2 Секционен доклад, Антоанета Симова, Bulgarian response to common agricultural policy of EU after 2020 . 2017
3 Секционен доклад, Антоанета Симова, Влияние членства Болгарии в Европейским союзе на ее внешнюю торговлю аграрными продуктами 2016