Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Деница Апостолова

Author ID (SCOPUS):10244470600
Книга
Kalinka Markova, Maya Stefanova, Christo Pimpirev, Marin Ivanov, Sevdalina Valceva, Stefan Marinov, Denitsa Apostolova, PRELIMINARY GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ORGANIC MATTER, HURD PENINSULA, LIVINGSTON ISLAND 2015
Научен проект
1 Denitsa Apostolova, „Изследване на токсични елементи и нематодно разнообразие в почви от различни местообитания на остров Ливингстън, Антарктика.”, Член, , Номер на договора:№ 70-25-61 /2018 г 2018
2 Denitsa Apostolova, „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, Член, Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. , Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0019. 2018
3 Denitsa Apostolova, Изследване на съдържанието, разпределението и формите на присъствие на живак във въглища от Източномаришкия, Пернишкия и Добруджанския въглищни басейни. Оценка на въздействието на живак върху околната среда и човешкото здраве. , Член, , Номер на договора:№ 80-10-218 / 2018 г 2018
4 Denitsa Apostolova, Геохимични изследвания на почви от о. Ливингстън, Антарктида. Определяне на тежките метали и други вредни елементи в неорганичното вещество на почвите и оценка на степента на замърсяването им, Член, , Номер на договора:№ 80.10-37 / 2017 2017
5 Denitsa Apostolova, Геохимични изследвания на почви от о. Ливингстън, Антарктида и на почви от района на ТЕЦ Марица 3. Определяне на тежките метали и други вредни елементи в неорганичното вещество на почвите и оценка на степента на замърсяването им, Член, , Номер на договора:№ 108 / 2016. 2016
6 Denitsa Apostolova, Влияние на петрографския състав на въглищата от мина „Станянци” и мина „Черно море 2” върху изгарянето им в ТЕЦ „Бобов дол” и отделяне на вредни емисии в атмосферата, Член, , Номер на договора:№ 174 / 2015 2015
7 Denitsa Apostolova, Характеристика на органичните съединения на живака във въглищни и пепелни проби от ТЕЦ „Марица 3” И ТЕЦ „Варна”, Член, , Номер на договора:№ 123 / 2014. 2014
8 Denitsa Apostolova, Минераложка и геохимична характеристика на въглища и пепели от ТЕЦ „Марица 3’- Димитовград и влияние на изгарянето на въглищата върху качеството на атмосферния въздух в района, Член, , Номер на договора:ВУ 79/2013 2013
9 Denitsa Apostolova, Изследване на живака във въглища, пепели и димни емисии от топло -електрическите централи в България, Сърбия и Гърция: Оценка на влиянието на живака върху околната среда и човешкото здраве. , Член, , Номер на договора:№ ДО 02-160 / 16. 12. 2008 2008
10 Denitsa Apostolova, Оценка на влиянието на изгарянето на въглища в български и китайски ТЕЦ върху околната среда – изследване на геохимичните особености на въглищата, пепелите и твърдите отпадни продукти от ТЕЦ и ролята им като основен фактор за замърсяване на околната среда., Член, Проект за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Китайската Народна Република, Номер на договора:№ ДО02-7 / 23. 09. 2008 2008
11 Denitsa Apostolova, Геохимично изследване на надвъглищните седименти и насипищни материали от Източномаришкия въглищен басейн. Екологични приложения, Член, , Номер на договора:ВУ 11/06 2006
12 Denitsa Apostolova, Геохимично изследване на органичното вещество е седиментните скали на свита Майерс Блъф, о-в Ливингстън, южно шетландските острови, Антарктида. , Член, , Номер на договора:№ ВУ 06/06. 2006
13 Denitsa Apostolova, Изучаване на термо-автоокислителните променени въглища от открити рудници „Перник”, Република България и мина „Берово” , Република Македония., Член, , Номер на договора:№ ВУ 10/06 2006
Статия в научно списание
1 Denitsa Apostolova, Ekaterina Filcheva, Achim Bechtel, Kalinka Markova, Irena Kostova, Characterization of Soil Organic Matter and PAHs concentration in soils at Livingston Island, Andarctica, Silva Balcanica, issue:20, (Special issue 1), 2019, ISSN (print):1311-8706, International 2019
2 Denitsa Apostolova, Bechtel Achim, Markova Kalinka., Kostova Irena., Biomarkers composition and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) characteristic of Bulgarian coals with different rank and origin, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, том:70, брой:2, 2017, стр.:243-252, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
3 Kostova I, Vassileva C, Dai S, Hower J S, Apostolova D, Influence of surface area properties on mercury capture behaviour of coal fly ashes from some Bulgarian power plants , International Journal of Coal Geology, 2013, стр.:227-235, Ref, IF, IF (4.201 - ), в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
4 Markova K, Valceva S, Yossifova M, Apostolova D, Chukarski M, Oxidation level of lignites from the Berovo deposit, R. Macedonia (FYROM), Oxidation Communications, 2013 2013
5 Markova K, Valceva S, Yossifova M, Apostolova D, Chukarski M, Oxidation level of lignites from the Berovo deposit, R. Macedonia (FYROM), Oxidation Communications, 2013 2013
6 Markova K, Stefanova M, Ivanov M, Pimpirev Ch, Marinov S, Apostolova D, Geochemical Characteristics of soluble organic matter from the sediments of the Bulgarian Antarctic Base, 2 section ( Miers Bluff Formation ). , Comptes rendus de I’ Academie bulgare des sciences, 2011 2011
7 Markova K, Stefanova M, Ivanov M, Pimpirev Ch, Marinov S, Apostolova D, Geochemical Characteristics of soluble organic matter from the sediments of the Bulgarian Antarctic Base, 2 section ( Miers Bluff Formation ). , Comptes rendus de I’ Academie bulgare des sciences, 2011 2011
8 Markova K, Stefanova M, Ivanov M, Valceva S, Marinov S, Pimpirev Ch, Apostolova D, Geochemical Characteristics on Organic Matter of Lower Parts of Johnsons Dock Member Sediments (Miers Bluff Formation, Comptes rendus de I’ Academie bulgare des sciences, том:62, брой:7, 2009, стр.:875-882, Ref, IF, IF (0.27 - 2017) 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Denitsa Apostolova, Irena Kostova, Maya Stefanova, Aromatic indices survey in fly ashes from Bulgarian thermoelectric power plants, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 81, кн. 3, 2020, 2020, pages:63-65, ISSN (online):0007-3938, Ref 2020
2 Denitsa Apostolova, Achim Bechtel, Irena Kostova, Maya Stefanova, BIOMARKERS ASSEMBLAGE OF UNBURNED COAL PARTICLES IN FLY ASHES FROM BULGARIAN THERMOELECTRIC POWER PLANTS, Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 63, 2020, 2020, pages:203-206, ISSN (print):2682-9525, ISSN (online):2683-0027 , Ref, International 2020
3 Irena Kostova, James C. Hower, Denitsa Apostolova, Qiang Wei, Concentration, distribution, and mode of occurrence of mercury in Bulgarian high-sulphur coals, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, pages:1-13, doi:doi:10.1088/1755-1315/609/1/012043, Ref, International 2020
4 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Maya Stefanova, Geochemical Features of Unburned Coal Particles in Fly Ashes from Thermal Power Plants in Bulgaria, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, pages:1-10, doi:doi:10.1088/1755-1315/609/1/012092, Ref 2020
5 Denitsa Apostolova, Achim Bechtel, Kalinka Markova, Irena Kostova, Native polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in coals with different rank, БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2017“, 2017, стр.:43-44, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
6 Denitsa Apostolova, Bechtel A., Markova K, Kostova I, Geochemical characterization of organic matter in subbituminous coals from the Pernik basin, Bulgaria., Proceedings National Conference with international participation Geosciences, 2016, стр.:49-50 2016
7 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Ekaterina Filcheva, Laslo Klain, Mitko Popov, GEOCHEMICAL COMPOSITION AND PROPERTIES OF ANTARCTIC SOIL SAMPLES FROM LIVINGSTON ISLAND, ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, 2015 2015
8 Kostova I, Apostolova D, Isaaeva E, Phase characterization of fly ash samples from Republika thermoelectric power plant, Pernik, Proceedings National Conference with international participation Geosciences, 2014, 2014 2014
9 Kostova I, Apostolova D, Markova K, Dai S, Characterization of mercury organic compounds in coal and fly ash samples from thermoelectric power plants, Proceedings National Conference with international participation Geosciences, 2013, 2013, стр.:127-128 2013