Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Деница Апостолова

Author ID (SCOPUS):10244470600

Researcher ID (Web of Science):CAG-7363-2022

ORCID ID:0000-0003-0004-2924
Книга
Kalinka Markova, Maya Stefanova, Christo Pimpirev, Marin Ivanov, Sevdalina Valceva, Stefan Marinov, Denitsa Apostolova, PRELIMINARY GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ORGANIC MATTER, HURD PENINSULA, LIVINGSTON ISLAND 2015
Научен проект
1 Деница Апостолова, Въглищата като източник на редкоземни и други критични елементи с фокус върху съдържанието, разпределението и формите им на присъствие., Член, , Номер на договора:№80-10-124/10.05.2023 2023
2 Деница Апостолова, Интегрално геоложко и геохимично изследване на миоценски лигнити от басейни от Дунавския регион, Член, Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022 год., Номер на договора:Договор № КП-06-Дунав/2 от 18.07.2023 г. 2023
3 Деница Апостолова, „Изследване на органично вещество в мезозойски седименти от различни географски ширини – Антарктида и Централна Европа“, Член, „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничесто 2018 г. - България , Номер на договора:№ КП-06-Австрия-1 от 06.08.2019 2019
4 Деница Апостолова, „Изследване на съдържанието и общите характеристики на летливи токсични вещества във въглища и пепели от топлоелектрически централи“, Член, , Номер на договора:№ КП-06-Н 34/5 от 2019 2019
5 Denitsa Apostolova, „Изследване на токсични елементи и нематодно разнообразие в почви от различни местообитания на остров Ливингстън, Антарктика.”, Член, , Номер на договора:№ 70-25-61 /2018 г 2018
6 Denitsa Apostolova, „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, Член, Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. , Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0019. 2018
7 Denitsa Apostolova, Изследване на съдържанието, разпределението и формите на присъствие на живак във въглища от Източномаришкия, Пернишкия и Добруджанския въглищни басейни. Оценка на въздействието на живак върху околната среда и човешкото здраве. , Член, , Номер на договора:№ 80-10-218 / 2018 г 2018
8 Denitsa Apostolova, Геохимични изследвания на почви от о. Ливингстън, Антарктида. Определяне на тежките метали и други вредни елементи в неорганичното вещество на почвите и оценка на степента на замърсяването им, Член, , Номер на договора:№ 80.10-37 / 2017 2017
9 Denitsa Apostolova, Геохимични изследвания на почви от о. Ливингстън, Антарктида и на почви от района на ТЕЦ Марица 3. Определяне на тежките метали и други вредни елементи в неорганичното вещество на почвите и оценка на степента на замърсяването им, Член, , Номер на договора:№ 108 / 2016. 2016
10 Denitsa Apostolova, Влияние на петрографския състав на въглищата от мина „Станянци” и мина „Черно море 2” върху изгарянето им в ТЕЦ „Бобов дол” и отделяне на вредни емисии в атмосферата, Член, , Номер на договора:№ 174 / 2015 2015
11 Denitsa Apostolova, Характеристика на органичните съединения на живака във въглищни и пепелни проби от ТЕЦ „Марица 3” И ТЕЦ „Варна”, Член, , Номер на договора:№ 123 / 2014. 2014
12 Denitsa Apostolova, Минераложка и геохимична характеристика на въглища и пепели от ТЕЦ „Марица 3’- Димитовград и влияние на изгарянето на въглищата върху качеството на атмосферния въздух в района, Член, , Номер на договора:ВУ 79/2013 2013
13 Denitsa Apostolova, Изследване на живака във въглища, пепели и димни емисии от топло -електрическите централи в България, Сърбия и Гърция: Оценка на влиянието на живака върху околната среда и човешкото здраве. , Член, , Номер на договора:№ ДО 02-160 / 16. 12. 2008 2008
14 Denitsa Apostolova, Оценка на влиянието на изгарянето на въглища в български и китайски ТЕЦ върху околната среда – изследване на геохимичните особености на въглищата, пепелите и твърдите отпадни продукти от ТЕЦ и ролята им като основен фактор за замърсяване на околната среда., Член, Проект за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Китайската Народна Република, Номер на договора:№ ДО02-7 / 23. 09. 2008 2008
15 Denitsa Apostolova, Геохимично изследване на надвъглищните седименти и насипищни материали от Източномаришкия въглищен басейн. Екологични приложения, Член, , Номер на договора:ВУ 11/06 2006
16 Denitsa Apostolova, Геохимично изследване на органичното вещество е седиментните скали на свита Майерс Блъф, о-в Ливингстън, южно шетландските острови, Антарктида. , Член, , Номер на договора:№ ВУ 06/06. 2006
17 Denitsa Apostolova, Изучаване на термо-автоокислителните променени въглища от открити рудници „Перник”, Република България и мина „Берово” , Република Македония., Член, , Номер на договора:№ ВУ 10/06 2006
Статия в научно списание
1 Denitsa Apostolova, Irena Kostova, Achim Bechtel, Maya Stefanova, FATE OF ORGANIC POLLUTANTS DURING COMBUSTION IN COAL-FIRED POWER PLANTS, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, vol:58, issue:2, 2023, pages:376-384, ISSN (print):1314-7471, ISSN (online):1314-7978, Ref, SCOPUS, SJR (253 - 2021), International 2023
2 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Achim Bechtel, Doris Groβ, Maya Stefanova, Fly ashes generated from coal-fired thermoelectric power plants on the Balkan Peninsula – Organic geochemical study, International Journal of Coal Geology, vol:276, 2023, pages:104326-0, ISSN (print):0166-5162, ISSN (online):1872-7840, doi:https://doi.org/10.1016/j.coal.2023.104326, Ref, Web of Science, IF (5.6 - 2023), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS, SJR (1.64 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), International 2023
3 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Maya Stefanova, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Bulgarian Coals: Occurrence, Distribution and Carcinogenicity, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, vol:76, issue:8, 2023, pages:1222-1230, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.08.08, Ref, Web of Science, IF (0.329 - 2023), Web of Science Quartile: Q3 (2023), SCOPUS, SJR (0.18 - 2023), SCOPUS Quartile: Q3 (2023) 2023
4 Irena Kostova, Alexander Zdravkov, Achim Bechtel, Nikola Botoucharov, Doris Groβ, Docho Dochev, Denitsa Apostolova, Characterization of organic matter from the Cretaceous sedimentary and volcano-sedimentary strata from Livingston Island, Antarctic Peninsula: Insights from organic petrology, molecular proxies and carbon and hydrogen isotopes, International Journal of Coal Geology, vol:252, 2022, pages:1-24, ISSN (print):1665162, ISSN (online):01665162, doi:10.1016/j.coal.2022.103940, Ref, IF, IF (6.806 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2022), International 2022
5 Denitsa Apostolova, Irena Kostova, Achim Bechtel, Maya Stefanova, PAHs in feed coals and fly ashes from coal-fired thermal power plants in Bulgaria, International Journal of Coal Geology, issue:243, 2021, pages:103782-0, ISSN (print):0166-5162, doi:https://doi.org/10.1016/j.coal.2021.103782, Ref, IF, IF (6.806 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
6 Denitsa Apostolova, Ekaterina Filcheva, Achim Bechtel, Kalinka Markova, Irena Kostova, Characterization of Soil Organic Matter and PAHs concentration in soils at Livingston Island, Andarctica, Silva Balcanica, issue:20, (Special issue 1), 2019, ISSN (print):1311-8706, International 2019
7 Denitsa Apostolova, Bechtel Achim, Markova Kalinka., Kostova Irena., Biomarkers composition and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) characteristic of Bulgarian coals with different rank and origin, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, том:70, брой:2, 2017, стр.:243-252, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
8 Kostova, Irena, Apostolova, Denica, Dai, Shifeng, INVESTIGATION OF SOME MERCURY ORGANIC COMPOUNDS IN COAL AND FLY ASH SAMPLES FROM BULGARIAN AND GREEK THERMOELECTRIC POWER PLANTS, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:68, issue:7, 2015, pages:889-896, ISSN (print):1310-1331 2015
9 Kostova I, Vassileva C, Dai S, Hower J S, Apostolova D, Influence of surface area properties on mercury capture behaviour of coal fly ashes from some Bulgarian power plants , International Journal of Coal Geology, 2013, стр.:227-235, Ref, IF, IF (4.201 - ), в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
10 Markova K, Valceva S, Yossifova M, Apostolova D, Chukarski M, Oxidation level of lignites from the Berovo deposit, R. Macedonia (FYROM), Oxidation Communications, 2013 2013
11 Markova K, Stefanova M, Ivanov M, Pimpirev Ch, Marinov S, Apostolova D, Geochemical Characteristics of soluble organic matter from the sediments of the Bulgarian Antarctic Base, 2 section ( Miers Bluff Formation ). , Comptes rendus de I’ Academie bulgare des sciences, 2011 2011
12 Markova, Kalinka, Stefanova, Maya, Ivanov, Marin, Valceva, Sevdalina, Marinov, Stefan, Pimpirev, Christo, Apostolova, Denitsa, GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF ORGANIC MATTER FROM THE SALLY ROCKS SECTION AND FROM THE ROCKS OF THE BASEMENT OF THE BULGARIAN ANTARCTIC BASE 1 SECTION (MIERS BLUFF FORMATION), LIVINGSTON ISLAND, ANTARCTICA, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:63, issue:10, 2010, pages:1493-1504, ISSN (print):1310-1331 2010
13 Markova K, Stefanova M, Ivanov M, Valceva S, Marinov S, Pimpirev Ch, Apostolova D, Geochemical Characteristics on Organic Matter of Lower Parts of Johnsons Dock Member Sediments (Miers Bluff Formation, Comptes rendus de I’ Academie bulgare des sciences, том:62, брой:7, 2009, стр.:875-882, Ref, IF, IF (0.27 - 2017) 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Denitsa Apostolova, Achim Bechtel, Irena Kostova, Maya Stefanova, Ralica Sabeva, Geochemical study of biomarkers in coal-fired TPPs combustion wastes, Bulgaria: Bobov Dol TPP, Geologica Balcanica - XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA), editor/s:Irena Peytcheva, Anna Lazarova, Georgi Granchovski, Rositsa Ivanova, Iskra Lakova, Lubomir Metodiev, Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, 2022, pages:254-254, ISBN:978-619-91305-4-4; e-ISBN: 978-619-91305-5-1, International 2022
2 Denitsa Apostolova, Irena Kostova, Achim Bechtel, Maya Stefanova, Occurrence and distribution of PAHs in different rank Bulgarian coals, GEOSCIENCES FOR A SUSTAINABLE FUTURE, editor/s:Bernardo Carmina, Lorenza Fascio, Giulia Innamorati, Marco Pasero & Fabio Massimo Petti., Publisher:Società Geologica Italiana, Roma 2022, 2022, pages:80-80, ISBN:978-8-86528-596-1, doi:https://doi.org/10.3301/ABSGI.2022.02, International 2022
3 Denitsa Apostolova, Irena Kostova, Achim Bechtel, Maya Stefanova, PAHs in medium and high rank Bulgarian coals – insights from aromatic indices, Review of the Bulgarian Geological Society, Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, 2022, pages:65-69, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):0007-3938, Ref 2022
4 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Jana Kuncheva, Aleksandar Karakolev, Se in feed coals and fly ashes from coal fired thermoelectric power plants in Bulgaria , GEOSCIENCES FOR A SUSTAINABLE FUTURE, editor/s:Bernardo Carmina, Lorenza Fascio, Giulia Innamorati, Marco Pasero & Fabio Massimo Petti., Publisher:Società Geologica Italiana, Roma 2022, 2022, pages:95-95, ISBN:978-8-86528-596-1, doi:https://doi.org/10.3301/ABSGI.2022.02 2022
5 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Jana Kuncheva, Gergana Velyanova, Selenium concentrations in coals and fly ashes from coal fired thermoelectric power plants in Bulgaria, Review of the Bulgarian Geological Society, Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, 2022, pages:105-108, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):0007-3938, Ref 2022
6 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Achim Bechtel, Maya Stefanova, Biomarker assemblages of feed coal blend and fly ashes from Bobov dol thermal power plant, Bulgaria , ABSTRACT BOOK OF 37th TSOP ANNUAL MEETING, editor/s:Irena Kostova; Alexander Zdravkov; Nikola Botoucharov; Maya Stefanova, 2021, pages:101-103, ISBN:978-954-92584-0-0, Ref, International 2021
7 Denitsa Apostolova, Irena Kostova, Achim Bechtel, Maya Stefanova, Molecular indicators for coal-forming vegetation of the Oranovo coal, Oranovo-Simitli basin, Bulgaria , ABSTRACT BOOK OF 37th TSOP ANNUAL MEETING, editor/s:Irena Kostova; Alexander Zdravkov; Nikola Botoucharov; Maya Stefanova, 2021, pages:92-94, ISBN:978-954-92584-0-0, Ref, International 2021
8 Denitsa Apostolova, Irena Kostova, Maya Stefanova, Aromatic indices survey in fly ashes from Bulgarian thermoelectric power plants, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 81, кн. 3, 2020, 2020, pages:63-65, ISSN (online):0007-3938, Ref 2020
9 Denitsa Apostolova, Achim Bechtel, Irena Kostova, Maya Stefanova, BIOMARKERS ASSEMBLAGE OF UNBURNED COAL PARTICLES IN FLY ASHES FROM BULGARIAN THERMOELECTRIC POWER PLANTS, Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 63, 2020, 2020, pages:203-206, ISSN (print):2682-9525, ISSN (online):2683-0027 , Ref, International 2020
10 Irena Kostova, James C. Hower, Denitsa Apostolova, Qiang Wei, Concentration, distribution, and mode of occurrence of mercury in Bulgarian high-sulphur coals, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, pages:1-13, doi:doi:10.1088/1755-1315/609/1/012043, Ref, International 2020
11 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Maya Stefanova, Geochemical Features of Unburned Coal Particles in Fly Ashes from Thermal Power Plants in Bulgaria, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, pages:1-10, doi:doi:10.1088/1755-1315/609/1/012092, Ref 2020
12 Milka Elshishka, Stela Lazarova, Aleksandar Mladenov, Georgi Radoslavov, Denitsa Apostolova, Lyudmila Lazarova, Vlada Peneva, A new Aporcelinus species (Nematoda, Aporcelaimidae) from Livingston Island - first record of the genus from the Maritime Antarctic, ARPHA Conference Abstracts 2(, Publisher:Pensoft, 2019, pages:1-2, ISSN (online):2603-3925 , doi:https://doi.org/10.3897/aca.2.e46460, Ref 2019
13 Denitsa Apostolova, Achim Bechtel, Kalinka Markova, Irena Kostova, Native polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in coals with different rank, БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2017“, 2017, pages:43-44, Ref, IF, IF (25 - 2017), Web of Science Quartile: Q3 (2017), International, PhD 2017
14 Denitsa Apostolova, Bechtel A., Markova K, Kostova I, Geochemical characterization of organic matter in subbituminous coals from the Pernik basin, Bulgaria., Proceedings National Conference with international participation Geosciences, 2016, стр.:49-50 2016
15 Irena Kostova, Denitsa Apostolova, Ekaterina Filcheva, Laslo Klain, Mitko Popov, GEOCHEMICAL COMPOSITION AND PROPERTIES OF ANTARCTIC SOIL SAMPLES FROM LIVINGSTON ISLAND, ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, 2015 2015
16 Kostova I, Apostolova D, Isaaeva E, Phase characterization of fly ash samples from Republika thermoelectric power plant, Pernik, Proceedings National Conference with international participation Geosciences, 2014, 2014 2014
17 Kostova I, Apostolova D, Markova K, Dai S, Characterization of mercury organic compounds in coal and fly ash samples from thermoelectric power plants, Proceedings National Conference with international participation Geosciences, 2013, 2013, стр.:127-128 2013
Участие в конференция
Секционен доклад, Деница Апостолова, PAHs in coals and fly ashes from Bulgarian thermoelectric power plant: research within a project financed by a Bulgarian Science Fund 2023