Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Даниел Полихронов

Researcher ID (Web of Science):AAC-4392-2020

ORCID ID:0000-0001-9670-5774
Глава от книга
Гетова, Катя, Захариева, Райна, Тополска, Евгения, Полихронов, Даниел, Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Практическо помагало., ISBN:978-619-7391-01-5, Педагогическо издателство "Образование", София, Рецензирано 2018
Дисертация д-р
Полихронов, Даниел, Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по педагогка, Катедра "Дидактика", Ръководител:проф. дпн Нели Иванова 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Даниел Петров Полихронов, Социализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература. Отзив за научноизследователска работа по проект. - В: Предучилищно и училищно образование: управление - възпитание - обучение, 1/2024, 115-117. , Образование 2024
2 Полихронов, Даниел, Интервю с Анета Дучева. Добрата детска литература допринася много за ограмотяването. В: Предучилищно и училищно образование, 3/2023, 111-126., Образование 2023
3 Полихронов, Даниел, Интервю с Петя Кокудева. Интересът към четенето е нещо, което се възпитава. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2021, 136-143., Образование 2021
4 Полихронов, Даниел, Интервю с Петър Чухов. Да пишеш за деца, означава да играеш със себе си. В: Предучилищно и училищно образование, 5/2020, 132-137., Образование 2020
5 Полихронов, Даниел, Интервю с Цвета Белчева. Иска ми се децата да се научат да слушат сърцето си преди да пораснат. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2020, 116-126., Образование 2020
6 Полихронов, Даниел, Интервю с Юлия Спиридонова. Във всичките ми разкази героите са деца. В: Предучилищно и училищно образование, 1/2020, 115-121., Педагогическо издателство "Образование" 2020
7 Полихронов, Даниел, Интервю с Лилия Рачева-Стратиева. Героите на книгите ми са самотни деца с работещи родители. В: Предучилищно и училищно образование, 3/2019, 129-136., 2019
8 Полихронов, Даниел, Интервю с Радостина Николова. Когато пиша за деца, се старая да пиша по начин, който ще успее да усмихне, натъжи, учуди на първо място мен. В: Предучилищно и училищно образование, 6/2019, 79-88., Педагогическо издателство "Образование" 2019
9 Полихронов, Даниел, Интервю със Зорница Христова. Образованието е превърнато в арена на националистически медиен патос. В: Предучилищно и училищно образование, 5/2019, 137-144., Педагогическо издателство "Образование" 2019
10 Полихронов, Даниел, 75 години с дух и творчество към бъдещето. В: Предучилищно и училищно образование, 4/2018, 139-149., 2018
11 Полихронов, Даниел, Интервю с Ангелина Жекова. Детската градина би трябвало да подготвя децата за училище, без да си присвоява задачите на началния учител. В: Детска градина, 5/2018, 89-95., 2018
12 Полихронов, Даниел, Интервю с Весела Фламбурари. Мястото на текстовете в периода на ограмотяването в мултикултурна среда. В: Електронно списание LiterNet, 08.05.2018, № 5 (222)., 2018
13 Полихронов, Даниел, Интервю с Мая Дългъчева. Опасявам се, че не е далеч бъдещето, когато литературата ще се превърне в елитарно изкуство, подобно на операта. В: Предучилищно и училищно образование, 6/2018, 36-47., 2018
14 Полихронов, Даниел, Интервю с Теодора Вълева. Мястото на текстовете в периода на ограмотяването в мултикултурна среда. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2018, 7-14. , 2018
Книга
Полихронов, Даниел, Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас. Автореферат, Рецензирано 2020
Монография
1 Полихронов, Даниел, Социалните, психолого-педагогическите и правните понятия в контекста на превенцията и корекцията на девиантното поведение, ISBN:978-954-07-5752-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Полихронов, Даниел, Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда, ISBN:978-954-07-5248-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Даниел Полихронов, ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯТ СВЯТ. Национална научно-практическа конференция, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2024
2 Даниел Полихронов, Подготовка на специалисти за социална и педагогическа работа в пенитенциарната система чрез сътрудничество между Факултета по педагогика и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Ръководител, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-135/16.04.2025 г. 2024
3 Даниел Полихронов, Социализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература, Ръководител, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2023
4 Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества, Ръководител, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-36/10.05.2022 2022
5 Даниел Полихронов, Формиране на социално-педагогически и правни понятия у студенти за работа в сферата на превенция и корекция на девиантното и делинквентното поведение, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ 2022 2022
6 Даниел Полихронов, Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на представители на уязвими групи, Член, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Номер на договора:BGLD-2.002-0001-C01 2021
7 Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества, Ръководител, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-58/22.03.2021 2021
8 Даниел Полихронов, Функции на съвременната българска литература за формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021 2021
9 Даниел Полихронов, „Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.“, Член, Министерство на образованието и науката 2020
10 Даниел Полихронов, Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ 2020 2020
11 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители, писатели за деца, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2019
12 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности на учениците в началния етап на основната степен на образование през погледа на родители и учители, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2018
13 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2017
Научно ръководство
1 Даниел Полихронов, Форми на педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда в условията на частна занималня, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" дипломна работа:Цвета Гогова 2022
2 Даниел Полихронов, Сътрудничество с родителите в мултикултурна среда в условията на детска градина, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" дипломна работа:Десислава Адвокатова 2021
Статия в научно списание
1 Polihronov, Daniel, The Bulgarian Legal Framework Determining the Specificity of Pedagogical Work, Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, vol:23, issue:16, 2023, pages:21-33, ISSN (online):1689-6416, Ref, др.(ERIH PLUS) 2023
2 Полихронов, Даниел, Литературните произведения в учебните програми за VIII – XII клас в контекста на възпитанието и превантивната педагогика [The Literary Works in the Curriculum for 8th-12th Grades in the Context of Education and Preventive Pedagogy], Български език и литература, брой:4, 2023, стр.:407-421, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, doi:https://doi.org/10.53656/bel2023-4-6D, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2023) 2023
3 Полихронов, Даниел, Превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимнази- алния етап на образование чрез приложението на училищна проекто- програма: анализ на резултатите от експертна оценка [Prevention of the Use of Psychoactive Substances in the Pre-Secondary Stage of Education through the Implementation of a School Project Program: Analysis of the Results of an Expert Assessment], Стратегии на образователната и научната политика, том:31, брой:3, 2023, стр.:315-328, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, doi:https://doi.org/10.53656/str2023-3-7-pre, Ref, Web of Science, др. 2023
4 Полихронов, Даниел, Преглед и анализ на концептуални идеи за превенция на употребата на психоактивни вещества, Годишно научно-методическо списание „Edu&Tech. Образование и технологии", том:13, брой:1, 2022, стр.:32-35, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:https://doi.org/10.26883/2010.221.4068, Ref, Web of Science, др.(Crossref) 2022
5 Polihronov, Daniel, CONTEMPORARY BULGARIAN LITERATURE AS A MEANS FOR FORMATION OF ASSESSMENT ABILITIES IN ADOLESCENTS FOR DEVIATIONS IN BEHAVIOR, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, том:63, брой:6, 2021, стр.:682-694, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, doi:10.53656/bel2021-6-8.prim.bg.lit, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
6 Polihronov, Daniel, PREVENTION AND CORRECTION OF DEVIANT AND DELINQUENT BEHAVIOR REFLECTED IN ART: EVALUATION OF AN ALGORITHM ANALYSIS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, том:93, брой:6, 2021, стр.:746-760, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
7 Полихронов, Даниел, Готовност на учителите да формират комуникативноречеви умения у учениците в периода на ограмотяване в мултикултурна среда, Предучилищно и училищно образование, брой:1, 2021, стр.:90-103, ISSN (print):2535-0692 2021
8 Полихронов, Даниел, Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството: оценка на анализ по алгоритъм [Prevention And Correction Of Deviant And Delinquent Behavior Reflected In Art: Evaluation Of An Algorithm Analysis Reflected In Art: Evaluation Of An Algorithm Analysis], Педагогика, том:93, брой:6, 2021, стр.:746-760, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, doi:https://doi.org/10.53656/ped2021-6.02, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
9 Полихронов, Даниел, Андреева, Мариела, Социално-педагогически аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на пандемия, Edu@Tech Образование и технологии, том:12, брой:1, 2021, стр.:22-24, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.211.2980, Ref, др.(Crossref), MSc 2021
10 Полихронов, Даниел, Съвременната българска литература като средство за формиране на оценъчни способности у подрастващите за девиациите в поведението [Contemporary Bulgarian Literature as a Means for Formation of Assessment Abilities in Adolescents for Deviations in Behavior], Български език и литература, брой:6, 2021, стр.:682-694, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, doi:https://doi.org/10.53656/bel2021-6-8.prim.bg.lit, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
11 Полихронов, Даниел, Функции на съвременната българска литература за формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението, Edu@Tech Образование и технологии, том:12, брой:1, 2021, стр.:54-57, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.211.3085, Ref, др.(Crossref) 2021
12 Полихронов, Даниел, Девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, в условията на пандемия, Edu&Tech Образование и технологии, том:11, брой:1, 2020, стр.:42-44, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):25351214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.201.2204, Ref, др.(Crossref) 2020
13 Polihronov, Daniel, FORMATION OF READING AND COMPREHENSION SKILLS IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT: THE VIEPOINT OF CONTEMPORARY AUTHORS OF CHILDREN'S LITERATURE, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, том:61, брой:5, 2019, стр.:517-531, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2019) 2019
14 Polihronov, Daniel, PEDAGOGICAL TECHNOLOGY FOR STIMULATING THE FOUR BASIC SKILLS - LISTENING, READING, SPEAKING AND WRITING, FORMED IN THE PROCESS OF LITERACY IN THE FIRST GRADE, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, том:91, брой:6, 2019, стр.:880-890, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2019) 2019
15 Полихронов, Даниел, Симеонова, Руска, Комплексен характер и многофункционални равнища при формирането на литературни компетентности във втори клас, Годишно научно-методическо списание „Edu&Tech. Образование и технологии", том:1, брой:10, 2019, стр.:173-179, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.191.1565, Ref, др.(Crossref) 2019
16 Полихронов, Даниел, Педагогическа технология за стимулиране на четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане, формирани в процеса на ограмотяване в първи клас [Pedagogical Technology for Stimulating the Four Basic Skills – Listening, Reading, Speaking and Writing, Formed in the Process of Literacy in the First Grade], Педагогика, брой:6, 2019, стр.:880-890, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, Web of Science 2019
17 Полихронов, Даниел, Формирането на читателски интереси и умения за възприемане на литературни произведения в мултикултурна среда през погледа на съвременни автори на детска литература [Formation of Reading and Comprehension Skills in a Multicultural Environment: the Viewpoint of Contemporary Authors of Children‘s Literature], Български език и литература, брой:5, 2019, стр.:517-531, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2019) 2019
18 Polihronov, Daniel, Conditions for the Formation of the Communication and Speech Competences of the Students at the Time of Literary Development in the Bulgarian Schools Abroad, Бюллетень науки и практики, vol:4, issue:7, 2018, pages:473-482, ISSN (print):2414-2948, doi:10.5281/zenodo.1312469, Ref, Web of Science 2018
19 Polihronov, Daniel, FORMATION OF LANGUAGE AND SPEECH COMPETENCES OF ETHNIC MINORITY STUDENTS THROUGH A TECHNOLOGY FOR STIMULATING THE LITERACY PROCESS IN FAMILY CONDITIONS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, том:90, брой:5, 2018, стр.:673-690, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2018) 2018
20 Полихронов, Даниел, Стимулирование процесса обучения грамоте в мультикультурной среде посредством литературы для детей, Герценовские чтения. Начальное образование, vol:9, issue:1, 2018, pages:197-205, ISSN (print):2078-0192, ISSN (online):2310-3183, др.(РИНЦ) 2018
21 Полихронов, Даниел, Формиране на езиковите и речевите компетентности на учениците от етническите малцинства чрез технология за стимулиране процеса на ограмотяване в условията на семейна среда [Formation of Language and Speech Competences of Ethnic Minority Students through a Technology for Stimulating the Literacy Process in Family Conditions], Педагогика, брой:5, 2018, стр.:673-690, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2018) 2018
22 Polihronov, Daniel, Conceptual Model for Literacy in a Multicultural Environment in the First Grade, Journal of Process Management – New Technologies, International, vol:5, issue:3, 2017, pages:28-34, ISSN (print):2334-735X, ISSN (online):2334-7449, doi:10.5937/jouproman5-14346, Ref 2017
23 Polihronov, Daniel, Level of Language Competences Formation: Developing Primary Literacy in the First Grade, Поволжский педагогический поиск, vol:2, issue:20, 2017, pages:67-76, ISSN (print):2307-1052 , Ref, Web of Science, др.(РИНЦ 2018) 2017
24 Полихронов, Даниел, Към едно споделено бъдеще – аспекти на психолого-педагогическото пространство на развитие при деца от предучилищна възраст, Предучилищно и училищно образование, брой:4, 2017, стр.:111-126, ISSN (print):2535-0692 2017
25 Полихронов, Даниел, Стимулирование процесса обучения грамоте в условиях семейной среды, Герценовские чтения. Начальное образование, vol:8, issue:2, 2017, pages:85-91, ISSN (print):2078-0192, ISSN (online):2310-3183 , Ref, др.(РИНЦ) 2017
26 Полихронов, Даниел, Сътрудничество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интереси, Годишно научно-методическо списание „Edu&Tech. Образование и технологии“, том:2, брой:8, 2017, стр.:195-201, ISSN (print):1314-1791, Ref, др.(Crossref) 2017
Статия в поредица
Полихронов, Даниел, Превантивни функции на литературата за деца в условията на мултилингвизъм (върху примера на патриотичния и интеркултурния диалог), Годишник на Софийския университет, том:Книга Педагогика, брой:114, редактор/и:С. Чавдарова–Костова, Я. Мерджанова, П. Цонева, Д. Господинов, Л. Стракова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:19-31, ISSN (print):2367-4644 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Полихронов, Даниел, Превантивнопедагогически аспекти на социалната адаптация на децата в мултикултурна предучилищна среда, Сборник с доклади „Хармония в различията“, редактор/и:Назърска, Ж. и др., издателство:За буквите – О писменехь, 2023, стр.:528-539, ISSN (print):2367-7899 2023
2 Полихронов, Даниел, Социализация, десоциализация и ресоциализация на самотен остров в романа „Робинзон Крузо“ на Даниел Дефо, Социализацията, десоциализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература. Сборник с интерпретативни анализи, редактор/и:Иванова, Нели, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:11-16, ISBN:978-954-07-5771-1 2023
3 Полихронов, Даниел, Социализацията, отразена в литературата за деца и юноши (През погледа на образователни медиатори, работещи в мултикултурна среда), Социализацията, десоциализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература. Сборник с интерпретативни анализи, редактор/и:Иванова, Нели, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:130-134, ISBN:978-954-07-5771-1 2023
4 Полихронов, Даниел, Социализацията, отразена в литературата за деца и юноши (През погледа на педагози, работещи в мултикултурна среда), Социализацията, десоциализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература. Сборник с интерпретативни анализи, редактор/и:Иванова, Нели, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:124-129, ISBN:978-954-07-5771-1 2023
5 Polihronov, Daniel, Educational and Preventive Functions of the Family Through the Dimensions of Children's Literature in a Multicultural Environment in the Republic of Bulgaria, Antropologia codzienności pedagogicznej – inkluzja społeczna, editor/s:Ewa Jówko, Publisher:Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2022, pages:15-28, ISBN:978-83-67162-47-0 2022
6 Полихронов, Даниел, Аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на извънредна пандемична обстановка, Приложната криминология в България (Сборник с доклади от научна конференция на Нов български университет (департамент „Национална и международна сигурност“) и Българска асоциация по криминология, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2022, стр.:134-145 2022
7 Полихронов, Даниел, Формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението чрез съвременната българска литература, 35 години Факултет по педагогика - приемственост и бъдеще, редактор/и:А. Чавдарова, В. Делибалтова, Л. Стракова, С. Николаева, Г. Механджийска, Р. Симеонова, Й. Първанова, В. Божилова, Б. Мизова, В. Господинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:357-366, ISBN:978-954-07-5345-4 2022
8 Полихронов, Даниел, Попърс. Социални и педагогически аспекти на употребата на амилнитрит сред младите хора, Взаимодействие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн обучение. Сборник с научни доклади. Пета книга, редактор/и:Г. Петров, Е. Желева, Й. Факирска, М. Маринова, П. Петров, издателство:Екс-прес , 2021, стр.:260-267, ISBN:978-954-490-677-3 2021
9 Полихронов, Даниел, Превантивни и педагогически аспекти през призмата на детето в книгата на Астрид Линдгрен „Пипи Дългото чорапче“, Астрид Линдгрен: свободата на духа – кауза и приключение, редактор/и:Марин Бодаков, издателство:Фондация „Образование 5.0“; Столична библиотека, 2021, стр.:72-81, ISBN:978-619-91740-1-2 - книжно тяло; 978-619-91905-1-7 - книжно тяло; 978-619-91740-2-9 - pdf; 978-619-91905-2-4 - pdf 2021
10 Полихронов, Даниел, Девиациите и деликтите, отразени в изкуството и новите форми на общуване в условията на пандемия, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит. Сборник с научни доклади /Четвърта книга/, редактор/и:Емилия Рангелова и др., издателство:ЕКС-ПРЕС, 2020, стр.:274-278, ISBN:978-954-490-676-4, Ref, др.(РИНЦ) 2020
11 Полихронов, Даниел, Превенция девиантного и делинквентного поведения, отраженного в искусстве: алгоритм анализа, Сборник научны статей "Личность профессионала: развитие, образование, здоровье". Вып.4, editor/s:Е. Асмаковец, С. Кожей, Д. Левтерова, В. Лемиш, Publisher:Издательский центр КАН, 2019, pages:126-131, ISBN:978-5-907-15-637-1, Ref, др.(РИНЦ) 2019
12 Полихронов, Даниел, Форми на взаимодействие в триадата учители – родители – съвременни автори на литература за деца за стимулиране на литературните компетентности у деца в мултикултурна среда, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Й. Факирска, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2019, стр.:752-758, ISBN:978-954-490-643-6, Ref, (РИНЦ) 2019
13 Полихронов, Даниел, Диагностика школьной готовности по болгарскому языку и литературе детей в мультикультурной, Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты [Электронное издание], Publisher:Перо, 2018, pages:149-153, ISBN:978-5-00122-440-2, Ref, др.(РИНЦ) 2018
14 Полихронов, Даниел, Метод Сфумато и процесс обучения грамоте в многокультурной среде, Исследовательский потенциал молодых ученых: Взгляд в будущее: Сб. материалов XIV Регион. науч.‐практ. конф. молодых ученых, аспирантов и магистрантов [Электронный ресурс], Publisher:Изд‐во Тул. гос. пед. ун‐та им. Л. Н. Толстого, 2018, pages:205-211, ISBN:978-5-6040489-5-5, Ref, др.(РИНЦ) 2018
15 Полихронов, Даниел, Ограмотяване на ученици в мултикултурна среда през погледа на родителите, 130 години университетска педагогика. Сборник с научни доклади от научна конференция с международно участие, редактор/и:Я. Мерджанова, А. Чавдарова, В. Делибалтова, Б. Господинов, Л. Стракова, Т. Манасиева, С. Цветанска, Й. Първанова, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:271-279, ISBN:978-954-01-3930-2 2018
16 Полихронов, Даниел, Психолого-педагогическое пространство развития детей дошкольного возраста в мультикультурной среде, Сборник научны статей "Личность профессионала: развитие, образование, здоровье". Вып.3 (эл вариант), editor/s:Е. Асмаковец, С. Кожей, Д. Левтерова, В. Лемиш, Publisher:БОУДПО "ИРООО", 2018, pages:143-149, ISBN:978-5-899-82-610-8, Ref, др.(РИНЦ) 2018
17 Полихронов, Даниел, Равнище на формираност на педагогическите компетентности на учителите за ограмотяване на ученици в първи клас в мултикултурна среда, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2018, стр.:552-559, Ref, др.(РИНЦ) 2018
18 Полихронов, Даниел, Стимулиране процеса на ограмотяване в мултикултурна среда чрез адаптиране на метода „Сфумато“ за приложение в българската педагогическа практика, Млади изследователи. Том 2, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:367-379, ISBN:978-954-07-4661-6 2018
19 Полихронов, Даниел, Модель привития грамотности в мультикультурной среде – шанс равного старта учеников-билингвов, Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика. Матералы IV Международной научно-практической конференции, 2017, pages:279-282, ISBN:978-985-541-404-0, Ref, др.(РИНЦ) 2017
20 Полихронов, Даниел, Педагогические компетенции учителей на начальном этапе основной образовательной степени, работающих в мультикультурной среде, Совершенствование музыкально-образовательного процесса: вопросы теории и практики: межвузовский сборник научных и методических статей / Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Белорусская государственная академия музыки, Publisher:ИВЦ Минфина, 2017, pages:169-181, ISBN:978-985-7168-66-8, (РИНЦ) 2017
21 Полихронов, Даниел, Специфика при овладяване на устната и писмената реч от деца билингви, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Й. Факирска, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2017, стр.:588-592, ISBN:978-954-490-555-2, Ref 2017
Студия в поредица
Полихронов, Даниел, Ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас - педагогически модел, Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" – Факултет по педагогика, том:Книга Педагогика, брой:112, редактор/и:С. Чавдарова–Костова, Я. Мерджанова, П. Цонева, Д. Господинов, Л. Стракова, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:165-231, ISSN (print):2367-4644 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
Полихронов, Даниел, Училище за родители – пренос на знания чрез диалог, Сборник с доклади „Хармония в различията“, редактор/и:Стела Рускова, издателство:За буквите – О писменехь, 2017, стр.:417-433, ISBN:2367-7899 2017
Съставителска дейност
Полихронов, Даниел, Социализацията, десоциализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература. Сборник с интерпретативни анализи, ISBN:978-954-07-5771-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Представяне на Обучителните рамки и проведени обучения с ромски образователни медиатори и педагогически специалисти 2024
2 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Превантивнопедагогически аспекти на социалната адаптация на децата в мултикултурна предучилищна среда 2023
3 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Формиране на социално-педагогически и правни понятия у студентите за работа в сферата на превенцията и корекцията на девиантното и делинквентното поведение 2023
4 Пленарен доклад, Даниел Полихронов, Социализацията, десоциализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература 2023
5 Секционен доклад, Daniel Polihronov, The Bulgarian Normative Regulation Determining the Specificity of Pedagogical Work in a Multicultural Environment 2023
6 Пленарен доклад, Даниел Полихронов, Социализацията, десоциализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература 2023
7 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социализация, десоциализация и ресоциализация на самотен остров в романа "Робинзон Крузо" на Даниел Дефо 2023
8 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социализацията, десоциализацията и ресоциализацията, отразени в художествената литература 2023
9 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Методически арсенал на превантивната и корекционно-възпитателната работа с деца и младежи, употребяващи психоактивни вещества /семинар/ 2022
10 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социална адаптация на деца от уязвими групи в условията на мултикултурна предучилищна и семейна среда // Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда 2022
11 Присъствие, Даниел Полихронов, Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда 2022
12 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Преглед и анализ на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 2022
13 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества 2022
14 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Нормативна уредба, определяща спецификата на педагогическа работа с уязвими групи в мултиетническа и мултикултурна среда // Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда 2022
15 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на извънредна пандемична обстановка 2022
16 Секционен доклад, Daniel Polihronov, Educational And Preventive Functions Of The Family Through The Dimensions Of Children's Literature In A Multicultural Environment In The Republic Of Bulgaria 2022
17 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Преглед и анализ на концептуални идеи за превенция на употребата на психоактивни вещества 2022
18 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението чрез съвременната българска литература 2021
19 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Функции на съвременната българска литература за формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението 2021
20 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Попърс. Социални и педагогически аспекти на употребата на амилнитрит сред младите хора 2021
21 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Съвременната българска литература като средство за формиране на оценъчни способности у подрастващите за девиациите в поведението 2021
22 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества 2021
23 Присъствие, Даниел Полихронов, Деца жертви на престъпления 2021
24 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на извънредна пандемична обстановка 2021
25 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социално-педагогически аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на пандемия 2021
26 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, в условията на пандемия 2020
27 Присъствие, Даниел Полихронов, Деца жертви в мрежата 2020
28 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Актуални превантивнопедагогически проблеми през призмата на детето в книгата на Астрид Линдгрен "Пипи Дългото чорапче" 2020
29 Присъствие, Даниел Полихронов, Детското участие — предпоставка за успешен и самостоятелен живот 2020
30 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството 2020
31 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Девиациите и деликтите, отразени в изкуството и новите форми на общуване в условията на пандемия 2020
32 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Формирование профессиональных компетенций педагогов по превенции и коррекции девиантного поведения 2020
33 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Форми на взаимодействие в триадата учители – родители – съвременни автори на литература за деца за стимулиране на литературните компетентности у деца в мултикултурна среда 2019
34 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Превенция девиантного и делинквентного поведения, отражённые в искусстве. Алгоритм для анализа 2019
35 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Комплексен характер и многофункционални равнища при формирането на литературни компетентности във втори клас 2019
36 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Диагностика школьной готовности по болгарскому языку и литературе детей в мультикультурной среде 2018
37 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Ограмотяване на ученици в мултикултурна среда през погледа на родителите 2018
38 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Психолого-педагогическое пространство развития детей дошкольного возраста в мультикультурной среде 2018
39 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Стимулиране процеса на ограмотяване в мултикултурна среда чрез адаптиране на метода "СФУМАТО" за приложение в българската педагогическа практика 2018
40 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Равнище на формираност на педагогическите компетентности на учителите за ограмотяване на ученици в първи клас в мултикултурна среда 2018
41 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Модел за ограмотяване в мултикултурна среда – шанс за равен старт на ученици билингви 2017
42 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Специфика при овладяване на устната и писмената реч от деца билингви 2017
43 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Училище за родители – пренос на знания чрез диалог 2017
44 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Сътрудничество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интереси 2017