Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Даниел Полихронов

Researcher ID (Web of Science):AAC-4392-2020

ORCID ID:0000-0001-9670-5774
Глава от книга
Катя Гетова, Райна Захариева, Евгения Тополска, Даниел Полихронов, Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Практическо помагало, ISBN:978-619-7391-01-5, Педагогическо издателство "Образование", София, Рецензирано 2018
Дисертация д-р
Даниел Полихронов, Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по педагогка, Катедра "Дидактика", Ръководител:проф. дпн Нели Иванова 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Даниел Полихронов, Интервю с Петя Кокудева. Интересът към четенето е нещо, което се възпитава. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2021, 136-143., Образование 2021
2 Даниел Полихронов, Интервю с Петър Чухов. Да пишеш за деца, означава да играеш със себе си. В: Предучилищно и училищно образование, 5/2020, 132-137., Образование 2020
3 Даниел Полихронов, Интервю с Цвета Белчева. Иска ми се децата да се научат да слушат сърцето си преди да пораснат. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2020, 116-126., Образование 2020
4 Даниел Полихронов, Интервю с Юлия Спиридонова. Във всичките ми разкази героите са деца. В: Предучилищно и училищно образование, 1/2020, 115-121., Педагогическо издателство "Образование" 2020
5 Даниел Полихронов, Интервю с Лилия Рачева-Стратиева. Героите на книгите ми са самотни деца с работещи родители. В: Предучилищно и училищно образование, 3/2019, 129-136., 2019
6 Даниел Полихронов, Интервю с Радостина Николова. Когато пиша за деца, се старая да пиша по начин, който ще успее да усмихне, натъжи, учуди на първо място мен. В: Предучилищно и училищно образование, 6/2019, 79-88., Педагогическо издателство "Образование" 2019
7 Даниел Полихронов, Интервю със Зорница Христова. Образованието е превърнато в арена на националистически медиен патос. В: Предучилищно и училищно образование, 5/2019, 137-144., Педагогическо издателство "Образование" 2019
8 Даниел Полихронов, 75 години с дух и творчество към бъдещето. В: Предучилищно и училищно образование, 4/2018, 139-149., 2018
9 Даниел Полихронов, Интервю с Ангелина Жекова. Детската градина би трябвало да подготвя децата за училище, без да си присвоява задачите на началния учител. В: Детска градина, 5/2018, 89-95., 2018
10 Даниел Полихронов, Интервю с Весела Фламбурари. Мястото на текстовете в периода на ограмотяването в мултикултурна среда. В: Електронно списание LiterNet, 08.05.2018, № 5 (222)., 2018
11 Даниел Полихронов, Интервю с Мая Дългъчева. Опасявам се, че не е далеч бъдещето, когато литературата ще се превърне в елитарно изкуство, подобно на операта. В: Предучилищно и училищно образование, 6/2018, 36-47., 2018
12 Даниел Полихронов, Интервю с Теодора Вълева. Мястото на текстовете в периода на ограмотяването в мултикултурна среда. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2018, 7-14. , 2018
Книга
Даниел Полихронов, Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас. Автореферат, Рецензирано 2020
Научен проект
1 Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества, Ръководител, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-58/22.03.2021 2021
2 Даниел Полихронов, Функции на съвременната българска литература за формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021 2021
3 Даниел Полихронов, „Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.“, Член, Министерство на образованието и науката 2020
4 Даниел Полихронов, Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ 2020 2020
5 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители, писатели за деца, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2019
6 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности на учениците в началния етап на основната степен на образование през погледа на родители и учители, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2018
7 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2017
Статия в научно списание
1 Даниел Полихронов, Готовност на учителите да формират комуникативноречеви умения у учениците в периода на ограмотяване в мултикултурна среда, Предучилищно и училищно образование, брой:1, 2021, стр.:90-103, ISSN (print):2535-0692 2021
2 Даниел Полихронов, Девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, в условията на пандемия, Edu&Tech Образование и технологии, том:11, брой:1, 2020, стр.:42-44, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):25351214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.201.2204, Ref, др.(Crossref) 2020
3 Даниел Полихронов, Педагогическа технология за стимулиране на четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане, формирани в процеса на ограмотяване в първи клас, Педагогика, брой:6, 2019, стр.:880-890, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, Web of Science 2019
4 Даниел Полихронов, Формирането на читателски интереси и умения за възприемане на литературни произведения в мултикултурна среда през погледа на съвременни автори на детска литература, Български език и литература, брой:5, 2019, стр.:517-531, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, Ref 2019
5 Daniel Polihronov, Conditions for the Formation of the Communication and Speech Competences of the Students at the Time of Literary Development in the Bulgarian Schools Abroad, Бюллетень науки и практики, vol:4, issue:7, 2018, pages:473-482, ISSN (print):2414-2948, doi:10.5281/zenodo.1312469, Ref, Web of Science 2018
6 Даниел Полихронов, Стимулирование процесса обучения грамоте в мультикультурной среде посредством литературы для детей, Герценовские чтения. Начальное образование, vol:9, issue:1, 2018, pages:197-205, ISSN (print):2078-0192, ISSN (online):2310-3183, др.(РИНЦ) 2018
7 Даниел Полихронов, Формиране на езиковите и речевите компетентности на учениците от етническите малцинства чрез технология за стимулиране процеса на ограмотяване в условията на семейна среда, Педагогика, брой:5, 2018, стр.:673-690, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, Web of Science 2018
8 Daniel Polihronov, Conceptual Model for Literacy in a Multicultural Environment in the First Grade, Journal of Process Management – New Technologies, International, vol:5, issue:3, 2017, pages:28-34, ISSN (print):2334-735X, ISSN (online):2334-7449, doi:10.5937/jouproman5-14346, Ref 2017
9 Daniel Polihronov, Level of Language Competences Formation: Developing Primary Literacy in the First Grade, Поволжский педагогический поиск, vol:2, issue:20, 2017, pages:67-76, ISSN (print):2307-1052 , Ref, Web of Science, др.(РИНЦ 2018) 2017
10 Даниел Полихронов, Към едно споделено бъдеще – аспекти на психолого-педагогическото пространство на развитие при деца от предучилищна възраст, Предучилищно и училищно образование, брой:4, 2017, стр.:111-126, ISSN (print):2535-0692 2017
11 Даниел Полихронов, Стимулирование процесса обучения грамоте в условиях семейной среды, Герценовские чтения. Начальное образование, vol:8, issue:2, 2017, pages:85-91, ISSN (print):2078-0192, ISSN (online):2310-3183 , Ref, др.(РИНЦ) 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Даниел Полихронов, Девиациите и деликтите, отразени в изкуството и новите форми на общуване в условията на пандемия, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит. Сборник с научни доклади /Четвърта книга/, редактор/и:Емилия Рангелова и др., издателство:ЕКС-ПРЕС, 2020, стр.:274-278, ISBN:978-954-490-676-4, Ref, др.(РИНЦ) 2020
2 Даниел Полихронов, Руска Симеонова, Комплексен характер и многофункционални равнища при формирането на литературни компетентности във втори клас, Годишно научно-методическо списание „Edu&Tech. Образование и технологии", редактор/и:Р. Папанчева, Б. Лазаров, М. Терзиева, П. Трайкович, А. Луканкин, Р. Захариева, К. Димитрова, Л. Парижкова, В. Гоговска, М. Топик, издателство:Сдружение "Образование и технологии", 2019, стр.:173-179, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.191.1565, Ref, др.(Crossref) 2019
3 Даниел Полихронов, Превенция девиантного и делинквентного поведения, отраженного в искусстве: алгоритм анализа, Сборник научны статей "Личность профессионала: развитие, образование, здоровье". Вып.4, editor/s:Е. Асмаковец, С. Кожей, Д. Левтерова, В. Лемиш, Publisher:Издательский центр КАН, 2019, pages:126-131, ISBN:978-5-907-15-637-1, Ref, др.(РИНЦ) 2019
4 Даниел Полихронов, Форми на взаимодействие в триадата учители – родители – съвременни автори на литература за деца за стимулиране на литературните компетентности у деца в мултикултурна среда, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Й. Факирска, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2019, стр.:752-758, ISBN:978-954-490-643-6, Ref, (РИНЦ) 2019
5 Даниел Полихронов, Диагностика школьной готовности по болгарскому языку и литературе детей в мультикультурной, Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты [Электронное издание], Publisher:Перо, 2018, pages:149-153, ISBN:978-5-00122-440-2, Ref, др.(РИНЦ) 2018
6 Даниел Полихронов, Метод Сфумато и процесс обучения грамоте в многокультурной среде, Исследовательский потенциал молодых ученых: Взгляд в будущее: Сб. материалов XIV Регион. науч.‐практ. конф. молодых ученых, аспирантов и магистрантов [Электронный ресурс], Publisher:Изд‐во Тул. гос. пед. ун‐та им. Л. Н. Толстого, 2018, pages:205-211, ISBN:978-5-6040489-5-5, Ref, др.(РИНЦ) 2018
7 Даниел Полихронов, Ограмотяване на ученици в мултикултурна среда през погледа на родителите, 130 години университетска педагогика. Сборник с научни доклади от научна конференция с международно участие, редактор/и:Я. Мерджанова, А. Чавдарова, В. Делибалтова, Б. Господинов, Л. Стракова, Т. Манасиева, С. Цветанска, Й. Първанова, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:271-279, ISBN:978-954-01-3930-2 2018
8 Даниел Полихронов, Психолого-педагогическое пространство развития детей дошкольного возраста в мультикультурной среде, Сборник научны статей "Личность профессионала: развитие, образование, здоровье". Вып.3 (эл вариант), editor/s:Е. Асмаковец, С. Кожей, Д. Левтерова, В. Лемиш, Publisher:БОУДПО "ИРООО", 2018, pages:143-149, ISBN:978-5-899-82-610-8, Ref, др.(РИНЦ) 2018
9 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на педагогическите компетентности на учителите за ограмотяване на ученици в първи клас в мултикултурна среда, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2018, стр.:552-559, Ref, др.(РИНЦ) 2018
10 Даниел Полихронов, Стимулиране процеса на ограмотяване в мултикултурна среда чрез адаптиране на метода „Сфумато“ за приложение в българската педагогическа практика, Млади изследователи. Том 2, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:367-379, ISBN:978-954-07-4661-6 2018
11 Даниел Полихронов, Модель привития грамотности в мультикультурной среде – шанс равного старта учеников-билингвов, Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика. Матералы IV Международной научно-практической конференции, 2017, pages:279-282, ISBN:978-985-541-404-0, Ref, др.(РИНЦ) 2017
12 Даниел Полихронов, Педагогические компетенции учителей на начальном этапе основной образовательной степени, работающих в мультикультурной среде, Совершенствование музыкально-образовательного процесса: вопросы теории и практики: межвузовский сборник научных и методических статей / Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Белорусская государственная академия музыки, Publisher:ИВЦ Минфина, 2017, pages:169-181, ISBN:978-985-7168-66-8, (РИНЦ) 2017
13 Даниел Полихронов, Специфика при овладяване на устната и писмената реч от деца билингви, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Й. Факирска, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2017, стр.:588-592, ISBN:978-954-490-555-2, Ref 2017
14 Даниел Полихронов, Сътрудничество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интереси, Годишно научно-методическо списание „Edu&Tech. Образование и технологии“. Vol. 8/2017, Issue 2, редактор/и:Р. Папанчева, Б. Лазаров, М. Терзиева,К. Димитрова, Р. Захариева, Л. Парижкова, А. Луканкин, M. Topic, P. Trajkovic, V. Gogovska, издателство:Сдружение "Образование и технологии", 2017, стр.:195-201, ISSN (print):1314-1791, Ref, др.(Crossref) 2017
15 Даниел Полихронов, Училище за родители – пренос на знания чрез диалог, Сборник с доклади „Хармония в различията“, редактор/и:Стела Рускова, издателство:За буквите – О писменехь, 2017, стр.:417-433, ISBN:2367-7899 2017
Студия в поредица
Даниел Полихронов, Ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас - педагогически модел, Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" – Факултет по педагогика, том:Книга Педагогика, брой:112, редактор/и:С. Чавдарова–Костова, Я. Мерджанова, П. Цонева, Д. Господинов, Л. Стракова, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:165-231, ISSN (print):2367-4644 2019
Участие в конференция
1 Присъствие, Даниел Полихронов, - 2021
2 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Актуални превантнивнопедагогически проблеми през призмата на детето в книгата на Астрид Линдгрен "Пипи Дългото чорапче" 2020
3 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Девиациите и деликтите, отразени в изкуството и новите форми на общуване в условията на пандемия 2020
4 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, в условията на пандемия 2020
5 Присъствие, Даниел Полихронов, Деца жертви в мрежата 2020
6 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството 2020
7 Присъствие, Даниел Полихронов, Детското участие — предпоставка за успешен и самостоятелен живот 2020
8 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Комплексен характер и многофункционални равнища при формирането на литературни компетентности във втори клас 2019
9 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Превенция девиантного и делинквентного поведения, отражённые в искусстве. Алгоритм для анализа 2019
10 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Форми на взаимодействие в триадата учители – родители – съвременни автори на литература за деца за стимулиране на литературните компетентности у деца в мултикултурна среда 2019
11 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Диагностика школьной готовности по болгарскому языку и литературе детей в мультикультурной среде 2018
12 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Ограмотяване на ученици в мултикултурна среда през погледа на родителите 2018
13 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Психолого-педагогическое пространство развития детей дошкольного возраста в мультикультурной среде 2018
14 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Стимулиране процеса на ограмотяване в мултикултурна среда чрез адаптиране на метода "СФУМАТО" за приложение в българската педагогическа практика 2018
15 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Равнище на формираност на педагогическите компетентности на учителите за ограмотяване на ученици в първи клас в мултикултурна среда 2018
16 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Сътрудничество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интереси 2017
17 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Модел за ограмотяване в мултикултурна среда – шанс за равен старт на ученици билингви 2017
18 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Училище за родители – пренос на знания чрез диалог 2017
19 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Специфика при овладяване на устната и писмената реч от деца билингви 2017