Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Даниел Полихронов

Researcher ID (Web of Science):AAC-4392-2020

ORCID ID:0000-0001-9670-5774
Глава от книга
Катя Гетова, Райна Захариева, Евгения Тополска, Даниел Полихронов, Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина. Практическо помагало., ISBN:978-619-7391-01-5, Педагогическо издателство "Образование", София, Рецензирано 2018
Дисертация д-р
Даниел Полихронов, Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по педагогка, Катедра "Дидактика", Ръководител:проф. дпн Нели Иванова 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Даниел Петров Полихронов, Интервю с Анета Дучева. Добрата детска литература допринася много за ограмотяването. В: Предучилищно и училищно образование, 3/2023, 111-126., Образование 2023
2 Даниел Полихронов, Интервю с Петя Кокудева. Интересът към четенето е нещо, което се възпитава. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2021, 136-143., Образование 2021
3 Даниел Полихронов, Интервю с Петър Чухов. Да пишеш за деца, означава да играеш със себе си. В: Предучилищно и училищно образование, 5/2020, 132-137., Образование 2020
4 Даниел Полихронов, Интервю с Цвета Белчева. Иска ми се децата да се научат да слушат сърцето си преди да пораснат. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2020, 116-126., Образование 2020
5 Даниел Полихронов, Интервю с Юлия Спиридонова. Във всичките ми разкази героите са деца. В: Предучилищно и училищно образование, 1/2020, 115-121., Педагогическо издателство "Образование" 2020
6 Даниел Полихронов, Интервю с Лилия Рачева-Стратиева. Героите на книгите ми са самотни деца с работещи родители. В: Предучилищно и училищно образование, 3/2019, 129-136., 2019
7 Даниел Полихронов, Интервю с Радостина Николова. Когато пиша за деца, се старая да пиша по начин, който ще успее да усмихне, натъжи, учуди на първо място мен. В: Предучилищно и училищно образование, 6/2019, 79-88., Педагогическо издателство "Образование" 2019
8 Даниел Полихронов, Интервю със Зорница Христова. Образованието е превърнато в арена на националистически медиен патос. В: Предучилищно и училищно образование, 5/2019, 137-144., Педагогическо издателство "Образование" 2019
9 Даниел Полихронов, 75 години с дух и творчество към бъдещето. В: Предучилищно и училищно образование, 4/2018, 139-149., 2018
10 Даниел Полихронов, Интервю с Ангелина Жекова. Детската градина би трябвало да подготвя децата за училище, без да си присвоява задачите на началния учител. В: Детска градина, 5/2018, 89-95., 2018
11 Даниел Полихронов, Интервю с Весела Фламбурари. Мястото на текстовете в периода на ограмотяването в мултикултурна среда. В: Електронно списание LiterNet, 08.05.2018, № 5 (222)., 2018
12 Даниел Полихронов, Интервю с Мая Дългъчева. Опасявам се, че не е далеч бъдещето, когато литературата ще се превърне в елитарно изкуство, подобно на операта. В: Предучилищно и училищно образование, 6/2018, 36-47., 2018
13 Даниел Полихронов, Интервю с Теодора Вълева. Мястото на текстовете в периода на ограмотяването в мултикултурна среда. В: Предучилищно и училищно образование, 2/2018, 7-14. , 2018
Книга
Даниел Полихронов, Модел на ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас. Автореферат, Рецензирано 2020
Монография
Даниел Полихронов, Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда, ISBN:978-954-07-5248-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества, Ръководител, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-36/10.05.2022 2022
2 Даниел Полихронов, Формиране на социално-педагогически и правни понятия у студенти за работа в сферата на превенция и корекция на девиантното и делинквентното поведение, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ 2022 2022
3 Даниел Полихронов, Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на представители на уязвими групи, Член, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Номер на договора:BGLD-2.002-0001-C01 2021
4 Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества, Ръководител, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-58/22.03.2021 2021
5 Даниел Полихронов, Функции на съвременната българска литература за формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021 2021
6 Даниел Полихронов, „Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.“, Член, Министерство на образованието и науката 2020
7 Даниел Полихронов, Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ 2020 2020
8 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители, писатели за деца, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2019
9 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности на учениците в началния етап на основната степен на образование през погледа на родители и учители, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2018
10 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование, Член, Фонд „Научни изследвания” към СУ "Св. Кл. Охридски" 2017
Научно ръководство
1 Даниел Полихронов, Форми на педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда в условията на частна занималня, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" дипломна работа:Цвета Гогова 2022
2 Даниел Полихронов, Сътрудничество с родителите в мултикултурна среда в условията на детска градина, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" дипломна работа:Десислава Адвокатова 2021
Статия в научно списание
1 Даниел Полихронов, Превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимнази- алния етап на образование чрез приложението на училищна проекто- програма: анализ на резултатите от експертна оценка [Prevention of the Use of Psychoactive Substances in the Pre-Secondary Stage of Education through the Implementation of a School Project Program: Analysis of the Results of an Expert Assessment], Стратегии на образователната и научната политика, том:31, брой:3, 2023, стр.:315-328, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, doi:https://doi.org/10.53656/str2023-3-7-pre, Ref, Web of Science, др. 2023
2 Daniel Polihronov, CONTEMPORARY BULGARIAN LITERATURE AS A MEANS FOR FORMATION OF ASSESSMENT ABILITIES IN ADOLESCENTS FOR DEVIATIONS IN BEHAVIOR, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, том:63, брой:6, 2021, стр.:682-694, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, doi:10.53656/bel2021-6-8.prim.bg.lit, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
3 Daniel Polihronov, PREVENTION AND CORRECTION OF DEVIANT AND DELINQUENT BEHAVIOR REFLECTED IN ART: EVALUATION OF AN ALGORITHM ANALYSIS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, том:93, брой:6, 2021, стр.:746-760, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
4 Даниел Полихронов, Готовност на учителите да формират комуникативноречеви умения у учениците в периода на ограмотяване в мултикултурна среда, Предучилищно и училищно образование, брой:1, 2021, стр.:90-103, ISSN (print):2535-0692 2021
5 Даниел Полихронов, Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството: оценка на анализ по алгоритъм [Prevention And Correction Of Deviant And Delinquent Behavior Reflected In Art: Evaluation Of An Algorithm Analysis Reflected In Art: Evaluation Of An Algorithm Analysis], Педагогика, том:93, брой:6, 2021, стр.:746-760, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, doi:https://doi.org/10.53656/ped2021-6.02, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
6 Даниел Полихронов, Мариела Андреева, Социално-педагогически аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на пандемия, Edu@Tech Образование и технологии, том:12, брой:1, 2021, стр.:22-24, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.211.2980, Ref, др.(Crossref), MSc 2021
7 Даниел Полихронов, Съвременната българска литература като средство за формиране на оценъчни способности у подрастващите за девиациите в поведението [Contemporary Bulgarian Literature as a Means for Formation of Assessment Abilities in Adolescents for Deviations in Behavior], Български език и литература, брой:6, 2021, стр.:682-694, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, doi:https://doi.org/10.53656/bel2021-6-8.prim.bg.lit, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2021) 2021
8 Даниел Полихронов, Функции на съвременната българска литература за формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението, Edu@Tech Образование и технологии, том:12, брой:1, 2021, стр.:54-57, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.211.3085, Ref, др.(Crossref) 2021
9 Даниел Полихронов, Девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, в условията на пандемия, Edu&Tech Образование и технологии, том:11, брой:1, 2020, стр.:42-44, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):25351214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.201.2204, Ref, др.(Crossref) 2020
10 Daniel Polihronov, FORMATION OF READING AND COMPREHENSION SKILLS IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT: THE VIEPOINT OF CONTEMPORARY AUTHORS OF CHILDREN'S LITERATURE, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, том:61, брой:5, 2019, стр.:517-531, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2019) 2019
11 Daniel Polihronov, PEDAGOGICAL TECHNOLOGY FOR STIMULATING THE FOUR BASIC SKILLS - LISTENING, READING, SPEAKING AND WRITING, FORMED IN THE PROCESS OF LITERACY IN THE FIRST GRADE, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, том:91, брой:6, 2019, стр.:880-890, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2019) 2019
12 Даниел Полихронов, Руска Симеонова, Комплексен характер и многофункционални равнища при формирането на литературни компетентности във втори клас, Годишно научно-методическо списание „Edu&Tech. Образование и технологии", том:1, брой:10, 2019, стр.:173-179, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.191.1565, Ref, др.(Crossref) 2019
13 Даниел Полихронов, Педагогическа технология за стимулиране на четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане, формирани в процеса на ограмотяване в първи клас [Pedagogical Technology for Stimulating the Four Basic Skills – Listening, Reading, Speaking and Writing, Formed in the Process of Literacy in the First Grade], Педагогика, брой:6, 2019, стр.:880-890, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, Web of Science 2019
14 Даниел Полихронов, Формирането на читателски интереси и умения за възприемане на литературни произведения в мултикултурна среда през погледа на съвременни автори на детска литература [Formation of Reading and Comprehension Skills in a Multicultural Environment: the Viewpoint of Contemporary Authors of Children‘s Literature], Български език и литература, брой:5, 2019, стр.:517-531, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2019) 2019
15 Daniel Polihronov, Conditions for the Formation of the Communication and Speech Competences of the Students at the Time of Literary Development in the Bulgarian Schools Abroad, Бюллетень науки и практики, vol:4, issue:7, 2018, pages:473-482, ISSN (print):2414-2948, doi:10.5281/zenodo.1312469, Ref, Web of Science 2018
16 Daniel Polihronov, FORMATION OF LANGUAGE AND SPEECH COMPETENCES OF ETHNIC MINORITY STUDENTS THROUGH A TECHNOLOGY FOR STIMULATING THE LITERACY PROCESS IN FAMILY CONDITIONS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, том:90, брой:5, 2018, стр.:673-690, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2018) 2018
17 Даниел Полихронов, Стимулирование процесса обучения грамоте в мультикультурной среде посредством литературы для детей, Герценовские чтения. Начальное образование, vol:9, issue:1, 2018, pages:197-205, ISSN (print):2078-0192, ISSN (online):2310-3183, др.(РИНЦ) 2018
18 Даниел Полихронов, Формиране на езиковите и речевите компетентности на учениците от етническите малцинства чрез технология за стимулиране процеса на ограмотяване в условията на семейна среда [Formation of Language and Speech Competences of Ethnic Minority Students through a Technology for Stimulating the Literacy Process in Family Conditions], Педагогика, брой:5, 2018, стр.:673-690, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2018) 2018
19 Daniel Polihronov, Conceptual Model for Literacy in a Multicultural Environment in the First Grade, Journal of Process Management – New Technologies, International, vol:5, issue:3, 2017, pages:28-34, ISSN (print):2334-735X, ISSN (online):2334-7449, doi:10.5937/jouproman5-14346, Ref 2017
20 Daniel Polihronov, Level of Language Competences Formation: Developing Primary Literacy in the First Grade, Поволжский педагогический поиск, vol:2, issue:20, 2017, pages:67-76, ISSN (print):2307-1052 , Ref, Web of Science, др.(РИНЦ 2018) 2017
21 Даниел Полихронов, Към едно споделено бъдеще – аспекти на психолого-педагогическото пространство на развитие при деца от предучилищна възраст, Предучилищно и училищно образование, брой:4, 2017, стр.:111-126, ISSN (print):2535-0692 2017
22 Даниел Полихронов, Стимулирование процесса обучения грамоте в условиях семейной среды, Герценовские чтения. Начальное образование, vol:8, issue:2, 2017, pages:85-91, ISSN (print):2078-0192, ISSN (online):2310-3183 , Ref, др.(РИНЦ) 2017
23 Даниел Полихронов, Сътрудничество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интереси, Годишно научно-методическо списание „Edu&Tech. Образование и технологии“, том:2, брой:8, 2017, стр.:195-201, ISSN (print):1314-1791, Ref, др.(Crossref) 2017
Статия в поредица
Даниел Полихронов, Превантивни функции на литературата за деца в условията на мултилингвизъм (върху примера на патриотичния и интеркултурния диалог), Годишник на Софийския университет, том:Книга Педагогика, брой:114, редактор/и:С. Чавдарова–Костова, Я. Мерджанова, П. Цонева, Д. Господинов, Л. Стракова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:19-31, ISSN (print):2367-4644 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Daniel Polihronov, Educational and Preventive Functions of the Family Through the Dimensions of Children's Literature in a Multicultural Environment in the Republic of Bulgaria, Antropologia codzienności pedagogicznej – inkluzja społeczna, editor/s:Ewa Jówko, Publisher:Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2022, pages:15-28, ISBN:978-83-67162-47-0 2022
2 Даниел Полихронов, Аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на извънредна пандемична обстановка, Приложната криминология в България (Сборник с доклади от научна конференция на Нов български университет (департамент „Национална и международна сигурност“) и Българска асоциация по криминология, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2022, стр.:134-145 2022
3 Даниел Полихронов, Формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението чрез съвременната българска литература, 35 години Факултет по педагогика - приемственост и бъдеще, редактор/и:А. Чавдарова, В. Делибалтова, Л. Стракова, С. Николаева, Г. Механджийска, Р. Симеонова, Й. Първанова, В. Божилова, Б. Мизова, В. Господинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:357-366, ISBN:978-954-07-5345-4 2022
4 Даниел Полихронов, Попърс. Социални и педагогически аспекти на употребата на амилнитрит сред младите хора, Взаимодействие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн обучение. Сборник с научни доклади. Пета книга, редактор/и:Г. Петров, Е. Желева, Й. Факирска, М. Маринова, П. Петров, издателство:Екс-прес , 2021, стр.:260-267, ISBN:978-954-490-677-3 2021
5 Даниел Полихронов, Превантивни и педагогически аспекти през призмата на детето в книгата на Астрид Линдгрен „Пипи Дългото чорапче“, Астрид Линдгрен: свободата на духа – кауза и приключение, редактор/и:Марин Бодаков, издателство:Фондация „Образование 5.0“; Столична библиотека, 2021, стр.:72-81, ISBN:978-619-91740-1-2 - книжно тяло; 978-619-91905-1-7 - книжно тяло; 978-619-91740-2-9 - pdf; 978-619-91905-2-4 - pdf 2021
6 Даниел Полихронов, Девиациите и деликтите, отразени в изкуството и новите форми на общуване в условията на пандемия, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит. Сборник с научни доклади /Четвърта книга/, редактор/и:Емилия Рангелова и др., издателство:ЕКС-ПРЕС, 2020, стр.:274-278, ISBN:978-954-490-676-4, Ref, др.(РИНЦ) 2020
7 Даниел Полихронов, Превенция девиантного и делинквентного поведения, отраженного в искусстве: алгоритм анализа, Сборник научны статей "Личность профессионала: развитие, образование, здоровье". Вып.4, editor/s:Е. Асмаковец, С. Кожей, Д. Левтерова, В. Лемиш, Publisher:Издательский центр КАН, 2019, pages:126-131, ISBN:978-5-907-15-637-1, Ref, др.(РИНЦ) 2019
8 Даниел Полихронов, Форми на взаимодействие в триадата учители – родители – съвременни автори на литература за деца за стимулиране на литературните компетентности у деца в мултикултурна среда, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Й. Факирска, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2019, стр.:752-758, ISBN:978-954-490-643-6, Ref, (РИНЦ) 2019
9 Даниел Полихронов, Диагностика школьной готовности по болгарскому языку и литературе детей в мультикультурной, Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты [Электронное издание], Publisher:Перо, 2018, pages:149-153, ISBN:978-5-00122-440-2, Ref, др.(РИНЦ) 2018
10 Даниел Полихронов, Метод Сфумато и процесс обучения грамоте в многокультурной среде, Исследовательский потенциал молодых ученых: Взгляд в будущее: Сб. материалов XIV Регион. науч.‐практ. конф. молодых ученых, аспирантов и магистрантов [Электронный ресурс], Publisher:Изд‐во Тул. гос. пед. ун‐та им. Л. Н. Толстого, 2018, pages:205-211, ISBN:978-5-6040489-5-5, Ref, др.(РИНЦ) 2018
11 Даниел Полихронов, Ограмотяване на ученици в мултикултурна среда през погледа на родителите, 130 години университетска педагогика. Сборник с научни доклади от научна конференция с международно участие, редактор/и:Я. Мерджанова, А. Чавдарова, В. Делибалтова, Б. Господинов, Л. Стракова, Т. Манасиева, С. Цветанска, Й. Първанова, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:271-279, ISBN:978-954-01-3930-2 2018
12 Даниел Полихронов, Психолого-педагогическое пространство развития детей дошкольного возраста в мультикультурной среде, Сборник научны статей "Личность профессионала: развитие, образование, здоровье". Вып.3 (эл вариант), editor/s:Е. Асмаковец, С. Кожей, Д. Левтерова, В. Лемиш, Publisher:БОУДПО "ИРООО", 2018, pages:143-149, ISBN:978-5-899-82-610-8, Ref, др.(РИНЦ) 2018
13 Даниел Полихронов, Равнище на формираност на педагогическите компетентности на учителите за ограмотяване на ученици в първи клас в мултикултурна среда, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2018, стр.:552-559, Ref, др.(РИНЦ) 2018
14 Даниел Полихронов, Стимулиране процеса на ограмотяване в мултикултурна среда чрез адаптиране на метода „Сфумато“ за приложение в българската педагогическа практика, Млади изследователи. Том 2, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:367-379, ISBN:978-954-07-4661-6 2018
15 Даниел Полихронов, Модель привития грамотности в мультикультурной среде – шанс равного старта учеников-билингвов, Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика. Матералы IV Международной научно-практической конференции, 2017, pages:279-282, ISBN:978-985-541-404-0, Ref, др.(РИНЦ) 2017
16 Даниел Полихронов, Педагогические компетенции учителей на начальном этапе основной образовательной степени, работающих в мультикультурной среде, Совершенствование музыкально-образовательного процесса: вопросы теории и практики: межвузовский сборник научных и методических статей / Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Белорусская государственная академия музыки, Publisher:ИВЦ Минфина, 2017, pages:169-181, ISBN:978-985-7168-66-8, (РИНЦ) 2017
17 Даниел Полихронов, Специфика при овладяване на устната и писмената реч от деца билингви, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, редактор/и:Е. Рангелова, В. Шивачева, Д. Левтерова, Г. Петров, Ж. Атанасова, Й. Факирска, Е. Арнаудова, Д. Щерева, Е. Желева, Л. Азарова, М. Палий, В. Господинов, М. Маринова, П. Петров, издателство:ЕКС-ПРЕС, 2017, стр.:588-592, ISBN:978-954-490-555-2, Ref 2017
Студия в научно списание
Даниел Полихронов, Преглед и анализ на концептуални идеи за превенция на употребата на психоактивни вещества, Годишно научно-методическо списание „Edu&Tech. Образование и технологии", том:13, брой:1, 2022, стр.:32-35, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:https://doi.org/10.26883/2010.221.4068, Ref, Web of Science, др.(Crossref) 2022
Студия в поредица
Даниел Полихронов, Ограмотяване в мултикултурна среда в първи клас - педагогически модел, Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" – Факултет по педагогика, том:Книга Педагогика, брой:112, редактор/и:С. Чавдарова–Костова, Я. Мерджанова, П. Цонева, Д. Господинов, Л. Стракова, издателство:Ун. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:165-231, ISSN (print):2367-4644 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
Даниел Полихронов, Училище за родители – пренос на знания чрез диалог, Сборник с доклади „Хармония в различията“, редактор/и:Стела Рускова, издателство:За буквите – О писменехь, 2017, стр.:417-433, ISBN:2367-7899 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Методически арсенал на превантивната и корекционно-възпитателната работа с деца и младежи, употребяващи психоактивни вещества /семинар/ 2022
2 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социална адаптация на деца от уязвими групи в условията на мултикултурна предучилищна и семейна среда // Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда 2022
3 Присъствие, Даниел Полихронов, Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда 2022
4 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Преглед и анализ на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 2022
5 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Нормативна уредба, определяща спецификата на педагогическа работа с уязвими групи в мултиетническа и мултикултурна среда // Методология и учебна програма за обучение/за специализирана подготовка на педагогически специалисти в детската градина за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда 2022
6 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества 2022
7 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на извънредна пандемична обстановка 2022
8 Секционен доклад, Daniel Polihronov, Educational And Preventive Functions Of The Family Through The Dimensions Of Children's Literature In A Multicultural Environment In The Republic Of Bulgaria 2022
9 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Преглед и анализ на концептуални идеи за превенция на употребата на психоактивни вещества 2022
10 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението чрез съвременната българска литература 2021
11 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Съвременната българска литература като средство за формиране на оценъчни способности у подрастващите за девиациите в поведението 2021
12 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Попърс. Социални и педагогически аспекти на употребата на амилнитрит сред младите хора 2021
13 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Функции на съвременната българска литература за формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението 2021
14 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества 2021
15 Присъствие, Даниел Полихронов, Деца жертви на престъпления 2021
16 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Социално-педагогически аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на пандемия 2021
17 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Аспекти на употребата на психоактивни вещества в условията на извънредна пандемична обстановка 2021
18 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, в условията на пандемия 2020
19 Присъствие, Даниел Полихронов, Деца жертви в мрежата 2020
20 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Актуални превантнивнопедагогически проблеми през призмата на детето в книгата на Астрид Линдгрен "Пипи Дългото чорапче" 2020
21 Присъствие, Даниел Полихронов, Детското участие — предпоставка за успешен и самостоятелен живот 2020
22 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Девиациите и деликтите, отразени в изкуството и новите форми на общуване в условията на пандемия 2020
23 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството 2020
24 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Формирование профессиональных компетенций педагогов по превенции и коррекции девиантного поведения 2020
25 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Превенция девиантного и делинквентного поведения, отражённые в искусстве. Алгоритм для анализа 2019
26 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Комплексен характер и многофункционални равнища при формирането на литературни компетентности във втори клас 2019
27 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Форми на взаимодействие в триадата учители – родители – съвременни автори на литература за деца за стимулиране на литературните компетентности у деца в мултикултурна среда 2019
28 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Психолого-педагогическое пространство развития детей дошкольного возраста в мультикультурной среде 2018
29 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Ограмотяване на ученици в мултикултурна среда през погледа на родителите 2018
30 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Диагностика школьной готовности по болгарскому языку и литературе детей в мультикультурной среде 2018
31 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Стимулиране процеса на ограмотяване в мултикултурна среда чрез адаптиране на метода "СФУМАТО" за приложение в българската педагогическа практика 2018
32 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Равнище на формираност на педагогическите компетентности на учителите за ограмотяване на ученици в първи клас в мултикултурна среда 2018
33 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Училище за родители – пренос на знания чрез диалог 2017
34 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Сътрудничество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интереси 2017
35 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Модел за ограмотяване в мултикултурна среда – шанс за равен старт на ученици билингви 2017
36 Секционен доклад, Даниел Полихронов, Специфика при овладяване на устната и писмената реч от деца билингви 2017