Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Калин Славов
Глава от книга
1 Ваня Кашукеева-Нушева, Калин Славов, Ралица Белчева, Надя Манджовска, „І. Подготовка на изборите. Предизборна кампания“, „ІІ. Резултати от наблюдението в изборния ден“, „ІІІ. Тенденции при нарушенията на изборния процес в България за периода 2009-2019“, „ІV. Изводи и препоръки“, в: Общини на прицел (доклад от наблюдението на изборите за общински съветници и кметове, 27 октомври и 3 ноември 2019 година), с. 3-30, ISBN:978-954-2999-25-6, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2019
2 Ваня Кашукеева-Нушева, Линка Тонева-Методиева, Калин Славов, Стойчо Стойчев, Стефан Ралчев, „Увод“, „Част І“, „Част ІІ“, „Част ІV“, „Част V“, в: Гласът на гражданите (доклад от наблюдението на националния референдум относно въвеждане на електронно дистанционно гласуване – 25 октомври 2015 г.), с. 5-42, ISBN:978-954-2999-21-8, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2019
3 Ваня Кашукеева-Нушева, Калин Славов, Катя Христова-Вълчева, Линка Тонева-Методиева, „Част І. Прозрачност и почтеност в изборния процес - резултати от наблюдението на изборите за народни представители, проведени на 26 март 2017 г.“, „Препоръки по отношение на изборния процес“, в: Изборен процес и политики за превенция на корупцията: състояние и перспективи за развитие (доклад от наблюдението на изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26 март 2017 г.), с. 3-25, с. 39-44, ISBN:978-954-2999-26-3, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2017
4 Ваня Кашукеева-Нушева, Линка Тонева-Методиева, Димитър Димитров, Катя Христова-Вълчева, Калин Славов, Гълъб Балджиев, „Увод и методология“, „Част І“, „Част ІІ“, „Част ІІІ“, „Част ІV“, „Част V“, „Изводи и препоръки“, в: Прозрачност и почтеност в изборния процес: доклад от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 25 май 2014 година, с. 5-8, с. 10-14, с. 23-26, с. 27-43, с. 44-60, ISBN:978-954-2999-08-9, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2014
5 Ваня Кашукеева-Нушева, Катя Христова-Вълчева, Лидия Руменова, Калин Славов, Антоний Гълъбов, Петьо Славов, „Част ІІІ. Методология за граждански мониторинг на обществени поръчки чрез прилагане на Пакт за почтеност“, в: Индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки, с. 79-86, ISBN:978-954-2999-06-5, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2013
Глава от монография
Ваня Кашукеева-Нушева, Даниела Михалкова, Калин Славов, Боян Иванчев, Петьо Славов, Огнян Минчев, „Увод“, „Обхват на изследването и изследователски инструментариум“, „Основни резултати от изследването“, „Народно събрание“, „Министерство на финансите“, „Държавна агенция „Национална сигурност“, „Прокуратура на Република България“, „Сметна палата“, „Президент на Република България“, „Приложение №1. Методология на изследването: Обхват и изследователски инструментариум“, в: Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България, с. 11-13; 15-19; с. 21-45; с. 375-425; с. 427-434; с. 435-444; с. 445-450; с. 451-456; 457-462; с. 463-480, ISBN:978-619-01-0149-9, "Изток-Запад", Асоциация "Прозрачност без граници", София, Ref 2017
Монография
Ваня Кашукеева-Нушева, Калин Славов, „Част І. Финансиране на политическата дейност в България – основни дефицити и възможни решения“, „Част ІІ. Изборният процес в България – международни стандарти, актуални проблеми и необходими промени“, „The Bulgarian model of political financing and conducting elections: international standards, topical issues and possible solutions“, в: Българският модел за политическо финансиране и провеждане на избори: международни стандарти, актуални проблеми и възможни решения, с. 7-128, с. 203-221, ISBN:978-954-2979-76-0, Фондация „Фридрих Еберт“, София, Рецензирано 2021
Студия в сборник (на конференция и др.)
Савина Михайлова-Големинова, Сашо Пенов, Юрий Кучев, Атанас Симеонов, Калин Славов, Ирена Георгиева, Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, стр.:21-64, ISBN:978-954-07-4203-8, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016