Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Елена Руневска

Researcher ID (Web of Science):AAA-4475-2019

ORCID ID:0000-0001-8520-8924
Дипломна работа
Елена Николова Руневска, Креолизационни процеси в съвременната българска реч (върху лексика, отнасяща се до телекомуникацията), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Боян Николаев 2000
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Елена Николова Руневска, Годишни времена – импресии, Роден глас, ISSN 2336-5250., Асоциация на българските сдружения в Република Чехия 2023
2 Елена Николова Руневска, Какво означава... хипстър?, 2019
3 Надежда Сталянова, Елена Николова Руневска, За някои лексикални явления в българския език, или какво означава думата "джендър", 2018
Научен проект
1 Елена Руневска, Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци, Член, , Номер на договора:80-10-158 / 16.05.2023 2023
2 Елена Руневска, Концептуален модел за интерактивен учебник по български език за чужденци – начално ниво, Член, , Номер на договора:80-10-151, 10.05.2022 г. 2022
3 Елена Руневска, Практикум по български език, Член, , Номер на договора:80-10-31, 10.05.2022 г. 2022
4 Елена Руневска, Речник по обществено-политическа терминология, Член, , Номер на договора:80-10-53/22.03.2021 2021
5 Елена Руневска, Лексиката в обучението по български език като чужд, Член, , Номер на договора:80-10-121/15.04.2019 2019
6 Елена Руневска, Предизвикателството на литературния текст в обучението по български език за чужденци, Член, , Номер на договора:80-10-173 2018
7 Елена Руневска, 2012 Bulgarian Language and Culture, EC: Comenius - Grundtvig Program, Член, , Номер на договора:BG-2012-030-002; 2012
8 Елена Руневска, 2012 Bulgarian Language and Culture, EC: Comenius - Grundtvig Program, Член, 2012
9 Елена Руневска, Продължаващо обучение за учители в България: предизвикателства, тенденции, перспективи, стратегии, Член, , Номер на договора:167185-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA 2009
Редактор на издание нереферирано
1 Елена Руневска, „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“, Редактор на издание нереферирано 2021
2 Елена Руневска, Фокус върху думите. Лексикални материали за чуждестранни студенти – научен профил със самостоятелно и свободно владеене на езика., Редактор на издание нереферирано 2020
3 Елена Руневска, Мирена Пацева, Антология "Страници от българската литература", Редактор на издание нереферирано 2018
Статия в научно списание
1 Мирена Пацева, Елена Руневска, Прозодични аспекти на произношението на украински студенти, изучаващи български език като чужд, Български език и литература, брой:2, 2024, стр.:198-212, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, Ref 2024
2 Елена Руневска, Един час по български език за бесарабските българи, Proudy, issue:1, 2023, ISSN (online):1804-7246 2023
3 Елена Руневска, Обучението по български език на бесарабски българи от територията на днешна Украйна – като чужд или като роден?, Лингвистични проблеми, vol:Втори, issue:2 , 2021, pages:340-348, ISSN (print):ISSN: 2682-9673, Ref 2021
4 Елена Руневска, Преводът – предизвикателство в съвременната междукултурна комуникация "Преводът и неговите предизвикателства", Елена Крейчова., Българска реч, том:XXVIII, брой:1, 2021, стр.:137-137, ISSN (print):1310-733X, Ref 2021
5 Елена Руневска, Добрата новина е лошата новина, или за един случай на насилие в училище, Българска реч, брой:1, 2020, стр.:118-123, ISSN (print):1310-733X, Ref 2020
6 Елена Руневска, Речта в съвременното българско общество, София, Парадигма 2020, Българска реч, брой:1, 2020, стр.:143-146, ISSN (print):1310-733X, Ref 2020
7 Елена Руневска, Фразеологизми с компонент „мъж“ и „жена“ в обучението по български език като чужд (на бесарабски българи на територията на днешна Украйна), Българска реч, брой:2–3, 2020, стр.:116-125, ISSN (print):1310-733X, Ref 2020
8 Надежда Сталянова, Елена Руневска, (Криво)разбраният джендър, Роден глас, издание на Българската културно-просветна организация в Чешката република, брой:1, 2019, стр.:22-23, ISSN (print):2336-5250 2019
9 Patseva, Mirena, Runevska, Elena, Elena Nikolova Runevska, THE CHALLENGE OF THE LITERARY TEXT IN BULGARIAN LANGUAGE TEACHING FOR FOREIGNERS, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:61, issue:3, 2019, pages:246-256, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2019
10 Елена Руневска, Елена Крейчова, Езиковата агресия в българското общество, или как нашата "родна реч омайна, сладка" се превърна в "ругателство ужасно, модно", Роден глас, брой:6, 2019, стр.:14-15, ISSN (print):2336-5250 2019
11 Елена Руневска, За значенията на думата "хипстър", Българска реч, брой:1, 2019, стр.:15-18, ISSN (print):1310-733X, Ref 2019
12 Надежда Сталянова, Елена Руневска, За някои лексикални явления в българския език, или какво означава думата джендър, Лингвистични проблеми, том:1, брой:1, 2019, стр.:252-256, ISSN (print):2682-9673, Ref 2019
13 Елена Руневска, Национална кръгла маса "Езикова агресия и общество", Българска реч, брой:2–3, 2019, стр.:221-223, ISSN (print):1310-733X, Ref 2019
14 Мирена Пацева, Елена Руневска, Станка Панова, Предизвикателството на литературния текст в обучението по български език за чужденци, Български език и литература, брой:3, 2019, стр.:246-256, ISSN (print):0323–9519, Ref, (ERIH Plus, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar) 2019
15 Елена Руневска, За подготовката на бъдещи преводачи от български език: ново помагало за бъдещи преводачи на Масариковия университет в Бърно., Роден глас, Прага, ISSN 2336-5250, брой:6, 2018, стр.:32-0 2018
16 Елена Руневска, Умението да се общува на български език – удоволствие и богатство., Роден глас, Прага, ISSN 2336-5250, брой:1, 2018, стр.:12-13 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елена Руневска, Специфики на преподаване на лексика на чужденци, изучаващи български език, STUDIA PHILOLOGICA, 2023, стр.:143-151, ISSN (print):2534-918X, ISSN (online):2534-9236, doi:https://doi.org/10.54664/NUTI8186, Ref 2023
2 Мирена Пацева, Елена Руневска, Разказът в дейностно ориентираното обучение по български език като чужд, От слово към действие: разкази и репрезентации. Сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 2 – 4 май 2019. Т.1. Езиковедски четения, 2022, pages:147-158, ISBN:978-619-7433-32-6, Ref 2022
3 Елена Руневска, Категорията "определеност" в обучението по български език като чужд (на бесарабски и таврийски българи на територията на днешна Украйна), БЪЛГАРИСТИЧНИ езиковедски четения: материали от международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския унив. „Св. Климент Охридски“, 19–20 ноем. 2018 г., издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:186-194, ISBN: 978-619-7433-31-9, Ref 2019
4 Мирена Пацева, Елена Руневска, Параметри на лексикалната прогресия в обучението по български език като чужд, Българистични четения – Сегед 2019, editor/s:Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta, Publisher:Auctores, 2019, 2019, pages:173-184, ISBN:978-963-315-424-3 2019
5 Елена Руневска, Идентичност (самоличност) и различност в мултикултурна среда без отрицателна оценка на другия, Продължаващото обучение на учителите (пред предизвикателствата на интеркултурния диалог, социалната солидарност и демократичните ценности), редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:УИ „Св. климент Охридски”, 2010, стр.:5-153 2010
6 Елена Руневска, Наблюдения върху някои креолизационни процеси в съвременната българска реч (върху лексика, отнасяща се до информатиката и телекомуникацията)// Пета международна конференция "Езикът - феномен без граници", Департамент по езиково обучение и комуникация, Пета международна конференция "Езикът - феномен без граници", Департамент по езиково обучение и комуникация, Медицински университет - Варна, Варна, 12-14 юни 2008 г. ISBN 978-954-9685-43-5, 2008 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елена Руневска, Прозодични аспекти на произношението на украински студенти, изучаващи български език като чужд 2023
2 Секционен доклад, Елена Руневска, Специфики на преподаване на лексика на чужденци, изучаващи български език 2022
3 Секционен доклад, Елена Руневска, Аспекти на преподаването на български език като чужд 2022
4 Секционен доклад, Елена Руневска, Българистичното обучение във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ 2022
5 Секционен доклад, Елена Руневска, Лексикална прогресия в обучението по български език като чужд за напреднали 2022
6 Секционен доклад, Елена Руневска, Обучението по български език на бесарабски българи от територията на днешна Украйна – като чужд или като роден? 2021
7 Секционен доклад, Елена Руневска, Мирена Пацева, Разказът в дейностно ориентираното обучение по български език като чужд 2019
8 Секционен доклад, Елена Руневска, Мирена Пацева, Параметри на лексикалната прогресия в обучението по български език като чужд 2019
9 Секционен доклад, Елена Руневска, Добрата новина е лошата новина, или за един случай на насилие в училище 2019
10 Секционен доклад, Елена Руневска, Фразеологизми с компонент "мъж" и "жена" в обучението по български език като чужд (на бесарабски и таврийски българи на територията на днешна Украйна) 2019
11 Секционен доклад, Елена Руневска, Категорията "определеност" в обучението по български език като чужд (на бесарабски и таврийски българи на територията на днешна Украйна) 2018
12 Секционен доклад, Надежда Сталянова, Елена Руневска, За някои лексикални явления в българския език, или какво означава думата "джендър" 2018
13 Секционен доклад, Елена Руневска, Мирена Пацева, Предизвикателството на литературния текст в обучението по български език за чужденци 2018
14 Секционен доклад, Елена Руневска, Мирена Пацева, Онлайн базирани художествени текстове в обучението по български език за чужденци 2018
15 Секционен доклад, Елена Руневска, Наблюдения върху някои креолизационни процеси в съвременната българска реч (върху лексика, отнасяща се до информатиката и телекомуникацията) 2008
Учебно помагало
1 Надежда Сталянова, Елена Крейчова, Елена Руневска, Практикум по български език за напреднали (устойчиви словосъчетания и изрази), ISBN:978-954-07-5578-6, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
2 Надежда Сталянова, Елена Крейчова, Елена Руневска, Практикум по български език като чужд за напреднали (устойчиви словосъчетания и изрази) , ISBN:978-954-326-484-1, Парадигма, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
3 Надежда Сталянова, Елена Крейчова, Елена Руневска, Практикум по лексикология (български език като чужд за напреднали), ISBN:978-954-326-445-2, Парадигма, София, Рецензирано, International 2021
4 Елена Руневска, Фокус върху думите, ISBN:978-619-7433-35-7, http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/34004, София 2020
5 Елена Руневска, Фокус върху думите. Лексикални материали за чуждестранни студенти – медиен профил със свободно владеене на езика, ISBN:978-619-7433-34-0, Пропилер, София 2020
6 Елена Руневска, в съавторство, Пробни изпити за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас. Български език и литература., ISBN:978-954-745-317-3, Регалия 6, София 2019
7 Елена Руневска, в съавторство, Пробни изпити за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас по новата учебна програма. Български език и литература, Регалия 6, ISBN 978-954-745-302-9, София 2018
8 Мирена Пацева, Елена Руневска, Станка Панова, Страници от българската литература, ISBN:978-619-7433-21-0 , http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/33991; https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/2019-Antologia.pdf , София, Рецензирано 2018
9 Елена Руневска, в съавторство, Пробни изпити за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас. Български език и литература., ISBN:978-954-745-256-5, Регалия 6, София 2016
10 Елена Руневска, в съавторство, Пробни изпити за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас. Български език и литература., ISBN:978-954-745-243-5, Регалия 6, София 2014
11 Елена Руневска, В съавторство, Български език като чужд – тестове за нива А1, А2, В1, В2, С1, С2., ИК "Домино" 2011
12 Елена Хаджиева, Недка Гарибова, Елена Руневска, Български език като чужд. Тестове за нива А1,А2,В1,В2,С1,С2, ISBN:978-954-651-210-9, Домино, София, Рецензирано 2011
13 Елена Хаджиева, Недка Гарибова, Андреана Ефтимова, Елена Руневска, Български език като чужд. Тестове за нива А1,А2,В1,В2,С1,С2, ISBN:978-954-316-077-8, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2009