Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Веселин Дзивев

Researcher ID (Web of Science):AAE-5704-2020

ORCID ID:0000-0003-1589-6893
Статия в научно списание
1 Ангел Ангелов, Веселин Дзивев, Генератор на тестове, Математика и информатика, брой:4, 2017, стр.:344-350, ISSN (print):1310-2230, Ref, PhD 2017
2 Веселин Дзивев, Информационната грамотност – същност, проблеми и възможности за повишаване на Информационната грамотност чрез използване на Информационни технологии в училище, Математика и информатика, том:60 , брой:2, 2017, стр.:123-149, ISSN (print):1310-2230, Ref, Web of Science 2017
3 Веселин Дзивев, Базите данни като средство за по-качествено обучение по информационни технологии, Математика и информатика, vol:59, issue:5, 2016, pages:351-367, ISSN (print):1310-2230, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Веселин Дзивев, Базите от данни като инструмент в реализиране на междупредметни връзки в средното образование, Доклади на Шеста национална конференция Електронното обучение във висшите училища Сборник научни доклади, 2016, стр.:70-75, ISSN (print):978-954-07-4114-7, ISBN:978-954-07-4114-7 2016
2 Веселин Дзивев, Подобряване качеството на образованието чрез използване на система за създаване на персонализирани учебни материали, Доклади на Девета национална конференция Образованието и изследванията в информационното общество, 2016, стр.:114-123, ISBN:1314-0752 2016
3 Веселин Дзивев, Система за оценяване качеството на тестови задачи, Доклади на Научна конференция на младите изследователи, (13 май 2016). Велико Търново, 2016, стр.:14-19, ISBN:978-619-00-0476-9 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Веселин Дзивев, Проблеми при изучаване на бази от данни в училище 2016
2 Секционен доклад, Веселин Дзивев, Базите от данни като инструмент в реализиране на междупредметни връзки в средното образование 2016
3 Секционен доклад, Веселин Дзивев, Система за оценяване качеството на тестови задачи 2016
4 Секционен доклад, Веселин Дзивев, Подобряване качеството на образованието чрез използване на система за създаване на персонализирани учебни материали 2016