Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Нели Попова
Статия в научно списание
1 Нели Попова, Присъствие и проявления на постмодернизма в съвременната гръцка проза, "Език и литература", брой:3-4/ 2019, 2019, стр.:127-142, Ref 2019
2 Нели Попова, Една забравена звезда. Прочит на романа "Елени или Никой" на Реа Галанаки., Балканистичен Форум, том:1, брой:1, 2017, стр.:175-182 2017
Статия в поредица
Драгомира Вълчева, Ирина Стрикова, Нели Методиева, Надежда Тренова, Евтерпа: двуезичен електронен корпус на преводна новогръцка литература, Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Поредица „Д-р Никола Пиколо“, брой:VI, издателство:Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр.:191-198, ISBN:978-954-524-903-7, PhD, MSc 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Нели Попова, Опит за психоаналитичен прочит на романа на Реа Галанаки "Ще се подписвам Луи", Филологията - класическа и нова, редактор/и:проф. Димитър Веселинов , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:407-413 2016
2 Нели Попова, Българско-гръцки и гръцко български разговорници, след 1944 година, XII КОНФЕРЕНЦИЯ на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:проф. Димитър Веселинов , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:252-255 2015
3 Нели Попова, "Горски цар" на Гьоте и "Детето и Харон" на Типалдос - опит за сравнителен анализ, Сборник статии от XI конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. , редактор/и:проф.д-р Димитър Веселинов, издателство:СУ "Св.Климент Охридски", 2014, стр.:206-213 2014
4 Нели Методиева, Помагала по новогръцка литература, издадени в България в периода 1944-2012 г., Studia Classica Serdicensia, том VI: Сборник статии от юбилейна научна конференция на специалност Новогръцка филология. София, издателство:СУ "Св.Климент Охридски", 2014, стр.:60-70 2014
5 Нели Методиева, Предрешване и предрешеност в романа на Реа Галанаки „Елени или Никой” и новелата „ La Velata” на Емилия Дворянова. , Studia Classica Serdicensia. том III. Литература, култура, действителност. София, редактор/и:В.Герджикова, Н.Панова, Д.Илиев, издателство:СУ "Св.Климент Охридски", 2014, стр.:193-202 2014
Участие в конференция
1 Присъствие, Нели Попова, „Образът на еничаря в романите Време разделно на Антон Дончев и Житието на Исмаил Ферик Паша. Spina nel cuore на Реа Галанаки“ 2019
2 Секционен доклад, Нели Попова, Една забравена "звезда". Прочит на романа "Елени или Никой" на Реа Галанаки 2016
3 Секционен доклад, Нели Попова, Българско-гръцки и гръцко-български разговорници, след 1944 година 2015
4 Секционен доклад, Нели Попова, Опит за психоаналитичен прочит на романа на Реа Галанаки "Ще се подписвам Луи" 2015
5 Секционен доклад, Нели Попова, "Горски цар" на Гьоте и "Детето и Харон" на Типалдос - опит за сравнителен анализ 2014
6 Секционен доклад, Нели Методиева, Българско-гръцки и гръцко-български разговорници след 1944 година 2012
7 Секционен доклад, Нели Методиева, Преглед на издадените в България помагала по новогръцка литература за периода от 1944 година до наши дни 2012