Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Асен Александров
Научен проект
Асен Александров, GloBIG: Модел за облачна интеграция на платформа с хибриден масивен паралелизъм и приложението ѝ за анализ и автоматизирано семантично обогатяване на големи колекции от хетерогенни данни, Член, 2016
Статия в научно списание
Maria Nisheva-Pavlova, Asen Alexandrov, Extending the GLOBDEF framework with support for semantic enhancement of various data formats, International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, vol:14, issue:2, 2020, pages:158-168, ISSN (online):1744-263X, Ref, SCOPUS, SJR (0.183 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2020), PhD 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
Maria Nisheva-Pavlova, Asen Alexandrov, GLOBDEF: A framework for dynamic pipelines of semantic data enrichment tools, Metadata and Semantic Research. MTSR 2018, editor/s:E. Garoufallou, F. Sartori, R. Siatri and M. Zervas, Publisher:Springer, 2019, pages:159-168, ISSN (online):1865-0929, ISBN:978-3-030-14401-2, doi:10.1007/978-3-030-14401-2_15, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.168 - 2018), PhD 2019
Участие в конференция
Секционен доклад, Асен Александров, GLOBDEF: A framework for dynamic pipelines of semantic data enrichment tools 2018