Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Явор Данков

Author ID (SCOPUS):57202891597

Researcher ID (Web of Science):B-1492-2019

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-3670-8599
Глава от книга
1 Bontchev, B., Terzieva, V., Antonova, A., Dankov, Y., Vassileva, D., Educational Video Games on Climate Resilience of Built Cultural Heritage. Chapter 5 in Heritage Education for Climate Action, Vol. 2, Edited by Irene G. Curulli, Deniz Ikiz Kaya, Arghavan Khaefi, ISSN (print):https://doi.org/10.1002/9781394255443.ch5, ISSN (online):https://doi.org/10.1002/9781394255443.ch5, ISBN:https://doi.org/10.1002/9781394255443.ch5, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc, USA, Ref, Рецензирано, International 2023
2 Dankov, Y., Deykov, Y., Dankova, A., Pedagogical aspects of conservation-restoration practice in the protection of architectural heritage. Chapter 4 in Heritage Education for Climate Action, Vol. 2, Edited by Irene G. Curulli, Deniz Ikiz Kaya, Arghavan Khaefi, ISSN (print):https://doi.org/10.1002/9781394255443.ch4, ISSN (online):https://doi.org/10.1002/9781394255443.ch4, ISBN:https://doi.org/10.1002/9781394255443.ch4, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc, USA, Ref, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Явор Иванов Данков, Инструменти за управление и оценка при ориентиран към потребителя подход на проектирането на видео игри за обучение, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Факултет по математика и информатика, София, България, Ръководител:проф. д-р Боян Бончев 2022
Книга
Аделина Алексиева-Петрова, Боян Бончев, Явор Данков, Албена Антонова, Милен Петров, Ръководство: Добри практики за провеждане на виртуално обучение, Онлайн, София, България 2020
Научен проект
1 Явор Данков, „Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии“, дейност 3.4, ръководител доц. д-р Александър Димов, номер на поддоговор 70-123-459/27.06.2023 , Член, Национален план за възстановяване и устойчивост, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
2 Явор Данков, Изследване на формални модели за оптимизация и персонализация на съвременни технологични методи на STEM обучение (SHAPES), Член, ФНИ на МОН, Номер на договора:КП-06-Н75/11 от 08.12.2023 г. 2023
3 Явор Данков, Университети за наука, иновации и технологии в е-обществото (УНИТе), Член, Европейска комисия, Структурни фондове, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0004 2023
4 Явор Данков, Digital Platform Enterprise – DEMO, Член, , Номер на договора:2021-1-RO01-KA220-HED-000027576 2022
5 Явор Данков, Архитектури на софтуерни системи, ориентирани към данни (Architectures of data intensive systems) – част 2, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-145/23.05.2022 г. 2022
6 Явор Данков, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-5), Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-169/23.5.2022 2022
7 Явор Данков, Инструмент за визуализиране на игрови и учебни резултати от образователните видео игри, Ръководител, Постдокторант, Признат изследовател - R2, Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, Номер на договора:РД-22-1595/ 05.10.2022 2022
8 Явор Данков, Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, Член, Постдокторант, Признат изследовател - R2 2022
9 Явор Данков, Архитектури на софтуерни системи, ориентирани към данни (Architectures of data intensive systems), Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:№ 80-10-74/25.03.2021 2021
10 Явор Данков, Изследване и приложение на алгоритми за машинно обучение при анализ и разработка на високо сигурен софтуер (DevOpS), Член, ФНИ на МОН, Номер на договора:КП-06-ПН57/19 от 16.11.2021 г. 2021
11 Явор Данков, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-4), Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-152/05.04.2021 2021
12 Явор Данков, „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“., Член, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2020
13 Явор Данков, E-CREHA - “Education for Climate Resilient European Heritage Architecture”, Член, , Номер на договора:2020-1-NL01-KA203-064610 2020
14 Явор Данков, ICT in Textile and Clothing Higher Education and Business (ICT - TEX), Член, Европейска комисия, Номер на договора:612248-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA2-KA 2020
15 Явор Данков, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-3), Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-184/27.04.2020 2020
16 Явор Данков, Иновативна софтуерна платформа за анализи на големи масиви от учебни и игрови данни за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение (APTITUDE), Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР/1 от 13.12.2018 2020
17 Явор Данков, Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС), Член, 2020
18 Явор Данков, APOGEE (smArt adaPtive videO GamEs for Education), Член, , Номер на договора:DN12/7/2017 2019
Статия в научно списание
1 Bontchev, B., Antonova, A., Terzieva, V., Dankov, Y., “Let Us Save Venice”—An Educational Online Maze Game for Climate Resilience, Sustainability, vol:Volume 14, issue:Issue 1, 2022, pages:1-23, ISSN (online):2071-1050, doi:https://doi.org/10.3390/su14010007, Ref, Web of Science, IF (3.9 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.664 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), PhD 2022
2 Terzieva, V., Bontchev, B., Dankov, Y., Paunova-Hubenova, E., How to Tailor Educational Maze Games – the Student's Preferences, Sustainability, vol:Volume 14, issue:Issue 11, 2022, pages:1-26, ISSN (online):2071-1050, doi:https://doi.org/10.3390/su14116794, Ref, Web of Science, IF (3.9 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.664 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), PhD 2022
3 Dankov, Y., Antonova, A., Terzieva, V., Bontchev, B., Applying user-centered design for a climate resilience video game, International Journal of Differential Equations and Applications, vol:20, issue:2, 2021, pages:147-156, ISSN (print):1311-2872, ISSN (online):1314-6084, doi:10.12732/ijdea.v20i2.1, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.214 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), Zentralblatt, PhD 2021
4 Bontchev, B., Terzieva, V., Dankov, Y., Educational Video Maze Games, NAUKA, том:XXXI, брой:1, 2021, стр.:25-33, ISSN (print):0861-3362, ISSN (online):2603-3623, Ref, др.(ИНИОН РАН), PhD 2021
Статия в поредица
1 Dankov, Y., Conceptual Model of a Data Visualization Instrument for Educational Video Games, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Intelligent Systems Design and Applications. ISDA 2022., issue:vol 717, editor/s:Abraham, A., Pllana, S., Casalino, G., Ma, K., Bajaj, A., Publisher:Springer, 2023, pages:301-309, ISSN (print):2367-3389, ISSN (online):2367-3370, ISBN:978-3-031-35510-3, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-35510-3_29, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
2 Dankov, Y., DIZU-EVG – An Instrument for Visualization of Data from Educational Video Games, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Software Engineering Perspectives in Systems., issue:vol 722, editor/s:Silhavy, R., Silhavy, P., Publisher:Springer, Cham, 2023, pages:769-778, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, ISBN:978-3-031-35311-6, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-35311-6_73, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
3 Dankov, Y., Dankova, A., Educational Video Games as Tools for Raising Awareness of the Protection and Preservation of Cultural Heritage, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, issue:13, Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, 2023, pages:219-228, ISSN (online):2535-0366, doi:https://doi.org/10.55630/dipp.2023.13.21, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.11 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
4 Paunova-Hubenova, E., Dankov, Y., Terzieva, V., Vassileva, D., Bontchev, B., Antonova, A., Ready to Play - a Comparison of Four Educational Maze Games, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Novel & Intelligent Digital Systems: Proceedings of the 2nd International Conference (NiDS 2022), issue:vol 556, editor/s:Krouska, A., Troussas, C., Caro, J. , Publisher:Springer, Cham, 2023, pages:84-94, ISSN (print):2367-3389, ISSN (online):2367-3370, ISBN:978-3-031-17601-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-17601-2_9 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), др.(DBLP), PhD 2023
5 Antonova, A., Dankov, Y., Smart Services in Education: Facilitating Teachers to Deliver Personalized Learning Experiences, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Data Science and Algorithms in Systems. CoMeSySo 2022. Lecture Notes in Networks and Systems , issue:Volume 597, editor/s:Silhavy, R., Silhavy, P., Prokopova, Z. (eds), Publisher:Springer, Cham, 2023, pages:108-117, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, ISBN:978-3-031-21437-0, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-21438-7_9, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), Zentralblatt, PhD 2023
6 Dankov, Y., The Design Process of Educational Video Games in Cultural Heritage, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, issue:13, Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, 2023, pages:229-238, ISSN (online):2535-0366, doi:https://doi.org/10.55630/dipp.2023.13.22, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.11 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
7 Dankov, Y., The Designer-Oriented Process Analysis of Utilizing the DIZU-EVG Instrument for Educational Video Games, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Novel & Intelligent Digital Systems: Proceedings of the 3rd International Conference (NiDS 2023), issue:784, editor/s:Kabassi, K., Mylonas, P., Caro, J., Publisher:Springer, Cham, 2023, pages:221-229, ISSN (print):2367-3389, ISSN (online):2367-3370, ISBN:978-3-031-44146-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-44146-2_22, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
8 Dankov, Y., The Game Designer's Perspectives and the DIZU-EVG Instrument for Educational Video Games, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Novel & Intelligent Digital Systems: Proceedings of the 3rd International Conference (NiDS 2023), issue:784, editor/s:Kabassi, K., Mylonas, P., Caro, J., Publisher:Springer, Cham, 2023, pages:81-90, ISSN (print):2367-3389, ISSN (online):2367-3370, ISBN:978-3-031-44146-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-44146-2_8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
9 Dankov, Y., Aleksieva-Petrova, A., Petrov, M., Towards Analysis of Threat Modeling of Software Systems According to Key Criteria, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Intelligent Systems Design and Applications. ISDA 2023., issue:vol, editor/s:Abraham, A., Pllana, S., Casalino, G., Ma, K., Bajaj, A., Publisher:Springer, Cham, 2023, ISSN (print):2367-3389, ISSN (online):2367-3370, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
10 Dankov, Y., Dankova, A., Usage of the Summary Model DELIS-CH for Starting the Design Process of an Educational Video Game for Cultural Heritage, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Software Engineering Application in Informatics. CoMeSySo 2023., issue:vol, editor/s:Silhavy, R., Silhavy, P., Publisher:Springer, Cham, 2023, ISSN (print):2367-3389, ISSN (online):2367-3370, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-53549-9_12, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
11 Dankov, Y., User-Oriented Dashboard Design Process for the DIZU-EVG Instrument for Visualizing Results from Educational Video Games, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Data Science and Algorithms in Systems. CoMeSySo 2023., issue:vol, editor/s:Silhavy, R., Silhavy, P., Prokopova, Z. , Publisher:Springer, Cham, 2023, ISSN (print):2367-3389, ISSN (online):2367-3370, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
12 Dankov, Y., User-Oriented Process Analysis of Using the DIZU-EVG Instrument for Educational Video Games, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS), vol:Networks and Systems in Cybernetics. CSOC 2023., issue:723, editor/s:Silhavy, R., Silhavy, P., Publisher:Springer, Cham, 2023, pages:684-693, ISSN (print):2367-3389, ISSN (online):2367-3370, ISBN:978-3-031-35317-8, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-35317-8_61, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), IEEE Xplore 2023
13 Dankov, Y., Antonova, A., Bontchev, B., Adopting User-Centered Design to Identify Assessment Metrics for Adaptive Video Games for Education, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Human Interaction and Emerging Technologies 2021 - Proceedings of the 5th Int. Conf. on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2021), Paris, France, August 27-29, 2021, issue:319, editor/s:T. Ahram et al. (Eds.), Publisher:Springer, 2022, pages:289-297, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2367-3370, ISBN:978-3-030-73270-7, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6_37, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022), др.(DBLP), PhD 2022
14 Dimov, A., Emanuilov, S., Bontchev, B., Dankov, Y., Papapostolu, T., Architectural approaches to overcome challenges in the development of data-intensive systems, AHFE Open Access Proceedings. Accelerating Open Access Science in Human Factors Engineering and Human-Centered Computing, vol: Applied Human Factors and Ergonomics. Proc. of International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE2022),New York, USA, July 24-28, 2022. , issue:67, editor/s:Tareq Ahram (eds) , Publisher:AHFE International. AHFE Open Access Proceedings, 2022, pages:38-43, ISBN:978-1-958651-43-8, doi:10.54941/ahfe1002521, Ref, др.(Arxiv), PhD 2022
15 Dankov, Y., Bontchev, B., Antonova, A., Gaming and Learning Analytics for Educational Video Games, AHFE Open Access Proceedings. Accelerating Open Access Science in Human Factors Engineering and Human-Centered Computing, vol:Human Systems Engineering and Design (IHSED 2021): Future Trends and Applications. Proc of 4th Int. Conf. on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021), Dubrovnik, Croatia, September 23-25, 2021, issue:Volume 21, Issue 21, editor/s:T. Ahram et al. (Eds.), Publisher:AHFE International. AHFE Open Access Proceedings, 2022, pages:1-10, ISSN (online):2771-0718, ISBN:978-1-7923-8987-0, doi:http://doi.org/10.54941/ahfe1001167, Ref, Web of Science, PhD 2022
16 Antonova, A., Bontchev, B., Dankov, Y., How University Students in "Informatics and Computer Sciences" would like to Use Video Games for Learning, ACM International Conference Proceeding Series, vol:Proceedings of ACM International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’22), editor/s:Rachev B., Smrikarov A., Publisher:ACM New York, NY, USA, 2022, pages:130-135, ISBN:978-1-4503-9644-8, doi:10.1145/3546118.3546124, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.209 - 2022), ACM Digital Library(https://dl.acm.org/doi/10.1145/3546118.3546124), PhD 2022
17 Yavor Dankov, A Functional Model of a Designer of Educational Maze Game, ACM International Conference Proceeding Series, vol:Proceedings of ACM International Conference on CSSE 2021: 2021 4th International Conference on Computer Science and Software Engineering (CSSE 2021), Publisher:ACM New York, NY, USA, 2021, pages:356-361, ISBN:978-1-4503-9067-5, doi:https://dl.acm.org/doi/10.1145/3494885.3494952, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.232 - 2021), ACM Digital Library(https://dl.acm.org/doi/10.1145/3494885.3494952) 2021
18 Dankov, Y., Bontchev, B., Terzieva, V., Design and Creation of Educational Video Games Using Assistive Software Instruments, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering, Proc. of 12th Int. Conf. on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2021), Manhattan, New York, USA, July 25-29, 2021, issue:271, editor/s:Ahram, T.Z., Karwowski, W., and Kalra, J. (Eds.), Publisher:Springer, 2021, pages:341-349, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2367-3370, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-80624-8_42, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), др.(DBLP), PhD 2021
19 Dankov, Y., Bontchev, B., Designing Software Instruments for Analysis and Visualization of Data relevant to Playing Educational Video Games, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV, Proc. of 4th Int. Conf. on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET-AI 2021), Strasbourg, France, April 28-30, 2021, issue:1378, editor/s:T. Ahram et al. (Eds.), Publisher:Springer, 2021, pages:422-429, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-030-73270-7, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-74009-2_54, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), др.(DBLP), PhD 2021
20 Bontchev, B., Terzieva, V., Dankov, Y., Educational Video Game for Valchan Voivoda, Bulletin 'Heritage BG' - Research Announcements, брой:1, редактор/и:Emmanuel Moutafov, Olya Harizanova, издателство:Association Centre for Excellence 'Heritage BG', 2021, стр.:110-117, ISSN (print):2815-3138, ISSN (online):2815-3316, PhD 2021
21 Bontchev, B., Dankov, Y., Vassileva, D., Kovachev, M., Software Instruments for Analysis and Visualization of Game-Based Learning Data, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering, Proc. of 12th Int. Conf. on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2021), Manhattan, New York, USA, July 25-29, 2021, issue:271, editor/s:Ahram, T.Z., Karwowski, W., and Kalra, J. (Eds.), Publisher:Springer, 2021, pages:395-402, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2367-3370, doi:10.1007/978-3-030-80624-8_49, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), PhD, MSc 2021
22 Dankov, Y., Bontchev, B., Software Instruments for Management of the Design of Educational Video Games, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV, Proc. of 4th Int. Conf. on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET-AI 2021), Strasbourg, France, April 28-30, 2021, issue:1378, editor/s:T. Ahram et al. (Eds.), Publisher:Springer, 2021, pages:414-421, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-030-73270-7, doi:10.1007/978-3-030-74009-2_53 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), др.(DBLP), PhD 2021
23 Bontchev, B., Antonova, A., Dankov, Y., Educational Video Game Design Using Personalized Learning Scenarios, Lecture Notes in Computer Science, vol:Computational Science and Its Applications – ICCSA 2020, issue:12254, Publisher:Springer, 2020, pages:829-845, ISSN (print):03029743, ISSN (online):0302-9743, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-58817-5_59, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.249 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2020), др.(DBLP), PhD 2020
24 Yavor Dankov, Dimitar Birov, General Architectural Framework for Business Visual Analytics, Lecture Notes in Business Information Processing, vol:Business Modeling and Software Design, issue:319, editor/s:Shishkov, Boris (Ed.), Publisher:Springer International Publishing, 2018, pages:280-288, ISSN (print):1865-1348, ISSN (online):1865-1348, ISBN:978-3-319-94214-8, doi:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94214-8_19, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.243 - 2018), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
25 Yavor Dankov, Digital Cultural Heritage and the Analytics as Innovative Tools for Processing Big Data, Modern Technologies In Cultural Heritage, том:V International Conference Modern Technologies In Cultural Heritage, брой:V, редактор/и:Milka Ivanova, издателство:Technical University of Sofia, 2017, стр.:43-46, ISSN (print):2367-6523, Ref, др. 2017
26 Yavor Dankov, Dimitar Birov, Extended Conceptual Framework for Business Analytics Supporting Innovations, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2017 , vol:Proc. of International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2017 , editor/s:Prof Panayiotis Ketikidis & Dr Adrian Solomon, Publisher:ICEIRD, 2017, pages:83-94, ISSN (online):2411-5320, ISBN:978-960-9416-11-5, Ref, PhD 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Antonova, A., Dankov, Y., Digital Platforms Building Blocks: Agile Organizations and Product-Service Systems, Proceedings of the 33rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems CECIIS 2022, editor/s:Vrček, Neven, Guardia, Lourdes, Grd, Petra, Publisher:Faculty of Organization and Informatics Varazdin, 2022, pages:167-174, ISSN (print):18472001, ISSN (online):18482295, doi:https://submissions.foi.hr/index.php/ceciis/article/view/117, Ref, др.(INSPEC Proquest WoS), PhD 2022
2 Yavor Dankov, Boyan Bontchev, Towards a Taxonomy of Instruments for Facilitated Design and Evaluation of Video Games for Education, Proceedings of ACM International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’20), editor/s:Rachev B., Smrikarov A., Publisher:ACM New York, NY, USA, 2020, pages:285-292, ISBN:978-1-4503-7768-3, doi:https://doi.org/10.1145/3407982.3408010, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.182 - 2020), ACM Digital Library(https://dl.acm.org/doi/10.1145/3407982.3408010) 2020
3 Yavor Dankov, Conceptual Model of User Interface Design for General Architectural Framework for Business Visual Analytics, Proceedings of ACM International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’19), editor/s:Rachev B., Smrikarov A., Publisher:ACM New York, NY, USA, 2019, pages:251-254, ISBN:978-1-4503-7149-0, doi:https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3345252.3345274, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library(https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3345252.3345274) 2019
4 Albena Antonova, Yavor Dankov, Boyan Bontchev, Smart Services for Managing the Design of Personalized Educational Video Games, Proceedings of ACM International Conference Series (BCI’2019), Publisher:ACM New York, NY, USA, 2019, ISBN:978-1-4503-7193-3, doi:https://doi.org/10.1145/3351556.3351574, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library(https://dl.acm.org/doi/10.1145/3351556.3351574), PhD 2019
5 Bontchev, B., Vassileva, D., Dankov, Y., The APOGEE Software Platform for Construction of Rich Maze Video Games for Education, Proc. of 14th International Conference on Software Technologies (ICSOFT'2019), editor/s:Marten van Sinderen, Leszek Maciaszek, Publisher:INSTICC, 2019, pages:491-498, ISSN (print):2184-2833, ISBN:978-989-758-379-7, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.123 - 2019), ACM Digital Library(ACM Digital Library, SciTePress Digital Library), PhD 2019
6 Yavor Dankov, Dimitar Birov, Incorporating Data in General Architectural Framework for Business Visual Analytics – Part 1, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics`2018, Publisher:John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, 2018, pages:107-110, ISSN (print):ISSN 1313-1850, ISSN (online):ISSN 1313-1869, Ref 2018
7 Yavor Dankov, Dimitar Birov, Incorporating Data in General Architectural Framework for Business Visual Analytics – Part 2, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics`2018, Publisher:John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, 2018, pages:111-114, ISSN (print):1313-1850, ISSN (online):1313-1869, Ref 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Явор Данков, User-Oriented Dashboard Design Process for the DIZU-EVG Instrument for Visualizing Results from Educational Video Games 2023
2 Секционен доклад, Явор Данков, The Game Designer's Perspectives and the DIZU-EVG Instrument for Educational Video Games 2023
3 Секционен доклад, Явор Данков, Educational Video Games as Tools for Raising Awareness of the Protection and Preservation of Cultural Heritage 2023
4 Секционен доклад, Явор Данков, User-Oriented Process Analysis of Using the DIZU-EVG Instrument for Educational Video Games 2023
5 Секционен доклад, Явор Данков, Towards Analysis of Threat Modeling of Software Systems According to Key Criteria 2023
6 Секционен доклад, Явор Данков, Usage of the Summary Model DELIS-CH for Starting the Design Process of an Educational Video Game for Cultural Heritage 2023
7 Секционен доклад, Явор Данков, The Design Process of Educational Video Games in Cultural Heritage 2023
8 Секционен доклад, Явор Данков, DIZU-EVG – An Instrument for Visualization of Data from Educational Video Games 2023
9 Секционен доклад, Явор Данков, The Designer-Oriented Process Analysis of Utilizing the DIZU-EVG Instrument for Educational Video Games 2023
10 Секционен доклад, Явор Данков, Ready to Play - a Comparison of Four Educational Maze Games 2022
11 Секционен доклад, Явор Данков, Introduction and review to the Conceptual Model of a Data Visualization Instrument for Educational Video Games 2022
12 Секционен доклад, Явор Данков, Architectural approaches to overcome challenges in the development of data-intensive systems 2022
13 Секционен доклад, Явор Данков, How University Students in "Informatics and Computer Sciences" would like to Use Video Games for Learning 2022
14 Секционен доклад, Явор Данков, Digital Platforms Building Blocks: Agile Organizations and Product-Service Systems 2022
15 Секционен доклад, Явор Данков, Smart Services in Education: Facilitating Teachers to Deliver Personalized Learning Experiences 2022
16 Секционен доклад, Явор Данков, Conceptual Model of a Data Visualization Instrument for Educational Video Games 2022
17 Секционен доклад, Явор Данков, Defining Appropriate Metrics in Adaptive Video Games for Education: Opportunities and Limitations 2021
18 Секционен доклад, Yavor Dankov, Design and Creation of Educational Video Games Using Assistive Software Instruments 2021
19 Секционен доклад, Yavor Dankov, Software Instruments for Analysis and Visualization of Game-Based Learning Data 2021
20 Секционен доклад, Явор Данков, Applying User-Centered Design for A Climate Resilience Video Game 2021
21 Секционен доклад, Yavor Dankov, Software Instruments for Management of the Design of Educational Video Games 2021
22 Секционен доклад, Явор Данков, Adopting User-Centered Design to Identify Assessment Metrics for Adaptive Video Games for Education 2021
23 Секционен доклад, Явор Данков, Gaming and Learning Analytics for Educational Video Games 2021
24 Секционен доклад, Явор Данков, Valchan Voyvoda - an Educational Video Game 2021
25 Секционен доклад, Явор Данков, A Functional Model of a Designer of Educational Maze Game 2021
26 Секционен доклад, Yavor Dankov, Designing Software Instruments for Analysis and Visualization of Data relevant to Playing Educational Video Games 2021
27 Секционен доклад, Явор Данков, Towards a Taxonomy of Instruments for Facilitated Design and Evaluation of Video Games for Education 2020
28 Секционен доклад, Явор Данков, Educational Video Game Design Using Personalized Learning Scenarios 2020
29 Секционен доклад, Явор Данков, Use Analysis of the Possibilities of Business Visual Analytics interfaces in the field of business 2019
30 Секционен доклад, Явор Данков, Conceptual Model of User Interface Design for General Architectural Framework for Business Visual Analytics 2019
31 Секционен доклад, Явор Данков, Smart Services for Managing the Design of Personalized Educational Video Games 2019
32 Секционен доклад, Явор Данков, Visual Analytics and Different Types of Analytics in Business 2018
33 Секционен доклад, Явор Данков, Incorporating Data in General Architectural Framework for Business Visual Analytics – Part 1 2018
34 Секционен доклад, Явор Данков, Incorporating Data in General Architectural Framework for Business Visual Analytics – Part 2 2018
35 Секционен доклад, Явор Данков, Visual Analytics in Software Development 2018
36 Секционен доклад, Явор Данков, General Architectural Framework for Business Visual Analytics 2018
37 Секционен доклад, Явор Данков, Extended Conceptual Framework for Business Analytics Supporting Innovations 2017
38 Секционен доклад, Явор Данков, Digital Cultural Heritage and the Analytics as Innovative Tools for Processing Big Data 2017
39 Секционен доклад, Явор Данков, Introduction to Business Analytics and Analytics 2017
40 Секционен доклад, Явор Данков, Towards Taxonomy of Business and Software Analytics 2017
Учебно помагало
Алексиева-Петрова, А., Бончев, Б., Данков, Я., Антонова, А., Петров, М., Добри практики за провеждане на виртуално обучение, Ръководство , https://aptitude.w3c.fmi.uni-sofia.bg, София 2020