Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Явор Данков

Author ID (SCOPUS):57202891597

Researcher ID (Web of Science):B-1492-2019

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-3670-8599
Книга
Аделина Алексиева-Петрова, Боян Бончев, Явор Данков, Албена Антонова, Милен Петров, Ръководство: Добри практики за провеждане на виртуално обучение, Онлайн, София, България 2020
Научен проект
1 Явор Данков, Архитектури на софтуерни системи, ориентирани към данни (Architectures of data intensive systems), Член, 2021
2 Явор Данков, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-4), Член, , Номер на договора:80-10-152/05.04.2021 2021
3 Явор Данков, „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“., Член, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2020
4 Явор Данков, ICT in Textile and Clothing Higher Education and Business (ICT - TEX), Член, , Номер на договора:612248-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA2-KA 2020
5 Явор Данков, Изследване на предизвикателства пред разработването на съвременните софтуерни системи и инструменти при използване на големи данни в облачна среда (DB2BD-3), Член, 2020
6 Явор Данков, Иновативна софтуерна платформа за анализи на големи масиви от учебни и игрови данни за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение (APTITUDE), Член, , Номер на договора:КП-06-ОПР/1 от 13.12.2018 2020
7 Явор Данков, Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС), Член, МОН 2020
Статия в научно списание
Bontchev, B., Terzieva, V., Dankov, Y., Educational Video Maze Games, NAUKA, том:XXXI, брой:1, 2021, стр.:25-33, ISSN (print):0861-3362, ISSN (online):2603-3623, Ref, др.(ИНИОН РАН), PhD 2021
Статия в поредица
1 Yavor Dankov, Albena Antonova, Boyan Bontchev, Adopting User-Centered Design to Identify Assessment Metrics for Adaptive Video Games for Education, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:Human Interaction and Emerging Technologies 2021 - Proceedings of the IHIET 2021 Conference, August 27-29, 2021, Paris, France, editor/s:Tareq Ahram, Publisher:Springer, 2021, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5357, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2021), др.(DBLP) 2021
2 Dankov, Y., Antonova, A., Bontchev, B., Adopting User-Centered Design to Identify Assessment Metrics for Adaptive Video Games for Education, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:5th Int. Conf. on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2021), Paris, France, August 27-29, 2021, Publisher:Springer, 2021, ISSN (online):2194-5357, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), PhD 2021
3 Dankov, Y., Bontchev, B., Terzieva, V., Design and Creation of Educational Video Games Using Assistive Software Instruments, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Proc. of 12th Int. Conf. on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2021), Manhattan, New York, USA, July 25-29, 2021, editor/s:Kacprzyk, Janusz, Publisher:Springer, 2021, ISSN (online):2367-3370, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.17 - 2020), SCOPUS Quartile: Q4 (2020), PhD 2021
4 Dankov, Y., Bontchev, B., Designing Software Instruments for Analysis and Visualization of Data relevant to Playing Educational Video Games, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV, Proc. of 4th Int. Conf. on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET-AI 2021), Strasbourg, France, April 28-30, 2021, issue:1378, editor/s:T. Ahram et al. (Eds.), Publisher:Springer, 2021, pages:422-429, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-030-73270-7, doi:10.1007/978-3-030-74009-2_54, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), PhD 2021
5 Dankov, Y., Bontchev, B., Antonova, A., Gaming and Learning Analytics for Educational Video Games, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:4th Int. Conf. on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021), Dubrovnik, Croatia, September 23-25, 2021, Publisher:Springer, 2021, ISSN (online):2194-5357, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), PhD 2021
6 Bontchev, B., Dankov, Y., Vassileva, D., Kovachev, M., Software Instruments for Analysis and Visualization of Game-Based Learning Data, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Proc. of 12th Int. Conf. on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2021), Manhattan, New York, USA, July 25-29, 2021, editor/s:Kacprzyk, Janusz, Publisher:Springer, 2021, ISSN (online):2367-3370, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.17 - 2020), SCOPUS Quartile: Q4 (2020), PhD, MSc 2021
7 Dankov, Y., Bontchev, B., Software Instruments for Management of the Design of Educational Video Games, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV, Proc. of 4th Int. Conf. on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET-AI 2021), Strasbourg, France, April 28-30, 2021, issue:1378, editor/s:T. Ahram et al. (Eds.), Publisher:Springer, 2021, pages:414-421, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-030-73270-7, doi:10.1007/978-3-030-74009-2_53 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), др.(DBLP), PhD 2021
8 Bontchev, B., Antonova, A., Dankov, Y., Educational Video Game Design Using Personalized Learning Scenarios, Lecture Notes in Computer Science, vol:Computational Science and Its Applications – ICCSA 2020, issue:12254, Publisher:Springer, 2020, pages:829-845, ISSN (print):03029743, ISSN (online):0302-9743, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-58817-5_59, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.43 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (0.43/2019), др.(DBLP), PhD 2020
9 Yavor Dankov, Dimitar Birov, General Architectural Framework for Business Visual Analytics, Lecture Notes in Business Information Processing, vol:Business Modeling and Software Design, issue:319, editor/s:Shishkov, Boris (Ed.), Publisher:Springer International Publishing, 2018, pages:280-288, ISSN (print):1865-1348, ISSN (online):1865-1348, ISBN:978-3-319-94214-8, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-94214-8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.26 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019) 2018
10 Yavor Dankov, Digital Cultural Heritage and the Analytics as Innovative Tools for Processing Big Data, Modern Technologies In Cultural Heritage, vol:V International Conference Modern Technologies In Cultural Heritage, issue:V, editor/s:Milka Ivanova, Publisher:Technical University of Sofia, 2017, pages:43-46, ISSN (print):2367-6523, Ref 2017
11 Yavor Dankov, Dimitar Birov, Extended Conceptual Framework for Business Analytics Supporting Innovations, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2017 , vol:Proc. of International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2017 , editor/s:Prof Panayiotis Ketikidis & Dr Adrian Solomon, Publisher:ICEIRD, 2017, pages:83-94, ISSN (online):2411-5320, ISBN:978-960-9416-11-5, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Yavor Dankov, Boyan Bontchev, Towards a Taxonomy of Instruments for Facilitated Design and Evaluation of Video Games for Education, Proceedings of ACM International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’20), editor/s:Rachev B., Smrikarov A., Publisher:ACM New York, NY, USA, 2020, pages:285-292, ISBN:978-1-4503-7768-3, doi:https://doi.org/10.1145/3407982.3408010, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.17 - 2018), ACM Digital Library(https://dl.acm.org/) 2020
2 Yavor Dankov, Conceptual Model of User Interface Design for General Architectural Framework for Business Visual Analytics, Proceedings of ACM International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’19), editor/s:Rachev B., Smrikarov A., Publisher:ACM New York, NY, USA, 2019, ISBN:978-1-4503-7149-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.17 - 2018), ACM Digital Library(https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3345252.3345274) 2019
3 Albena Antonova, Yavor Dankov, Boyan Bontchev, Smart Services for Managing the Design of Personalized Educational Video Games, Proceedings of ACM International Conference Series (BCI’2019), Publisher:ACM New York, NY, USA, 2019, ISBN:978-1-4503-7193-3, doi:https://doi.org/10.1145/3351556.3351574, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.169 - 2018), ACM Digital Library(https://dl.acm.org/doi/10.1145/3351556.3351574), PhD 2019
4 Bontchev, B., Vassileva, D., Dankov, Y., The APOGEE Software Platform for Construction of Rich Maze Video Games for Education, Proc. of 14th International Conference on Software Technologies (ICSOFT'2019), editor/s:Marten van Sinderen, Leszek Maciaszek, Publisher:INSTICC, 2019, pages:491-498, ISSN (print):2184-2833, ISBN:978-989-758-379-7, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.138 - 2018), др.(SciTePress Digital Library), PhD 2019
5 Yavor Dankov, Dimitar Birov, Incorporating Data in General Architectural Framework for Business Visual Analytics – Part 1, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics`2018, Publisher:John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, 2018, pages:107-110, ISSN (print):ISSN 1313-1850, ISSN (online):ISSN 1313-1869, Ref 2018
6 Yavor Dankov, Dimitar Birov, Incorporating Data in General Architectural Framework for Business Visual Analytics – Part 2, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics`2018, Publisher:John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, 2018, pages:111-114, ISSN (print):1313-1850, ISSN (online):1313-1869, Ref 2018
7 Yavor Dankov, Dimitar Birov, Extended Conceptual Framework for Business Analytics Supporting Innovations, Proceedings of International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2017 , editor/s:Prof Panayiotis Ketikidis & Dr Adrian Solomon, Publisher:ICEIRD, 2017, pages:83-94, ISSN (online):2411-5320, ISBN:978-960-9416-11-5, Ref 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Yavor Dankov, Software Instruments for Analysis and Visualization of Game-Based Learning Data 2021
2 Секционен доклад, Yavor Dankov, Software Instruments for Management of the Design of Educational Video Games 2021
3 Секционен доклад, Yavor Dankov, Design and Creation of Educational Video Games Using Assistive Software Instruments 2021
4 Секционен доклад, Явор Данков, Defining Appropriate Metrics in Adaptive Video Games for Education: Opportunities and Limitations 2021
5 Секционен доклад, Явор Данков, Valchan Voyvoda - an Educational Video Game 2021
6 Секционен доклад, Yavor Dankov, Designing Software Instruments for Analysis and Visualization of Data relevant to Playing Educational Video Games 2021
7 Секционен доклад, Явор Данков, Towards a Taxonomy of Instruments for Facilitated Design and Evaluation of Video Games for Education 2020
8 Секционен доклад, Явор Данков, Educational Video Game Design Using Personalized Learning Scenarios 2020
9 Секционен доклад, Явор Данков, Use Analysis of the Possibilities of Business Visual Analytics interfaces in the field of business 2019
10 Секционен доклад, Явор Данков, Conceptual Model of User Interface Design for General Architectural Framework for Business Visual Analytics 2019
11 Секционен доклад, Явор Данков, Smart Services for Managing the Design of Personalized Educational Video Games 2019
12 Секционен доклад, Явор Данков, Visual Analytics and Different Types of Analytics in Business 2018
13 Секционен доклад, Явор Данков, Visual Analytics in Software Development 2018
14 Секционен доклад, Явор Данков, Incorporating Data in General Architectural Framework for Business Visual Analytics – Part 2 2018
15 Секционен доклад, Явор Данков, Incorporating Data in General Architectural Framework for Business Visual Analytics – Part 1 2018
16 Секционен доклад, Явор Данков, General Architectural Framework for Business Visual Analytics 2018
17 Секционен доклад, Явор Данков, Towards Taxonomy of Business and Software Analytics 2017
18 Секционен доклад, Явор Данков, Extended Conceptual Framework for Business Analytics Supporting Innovations 2017
19 Секционен доклад, Явор Данков, Digital Cultural Heritage and the Analytics as Innovative Tools for Processing Big Data 2017
20 Секционен доклад, Явор Данков, Introduction to Business Analytics and Analytics 2017
Участие в редколегия
1 Yavor Dankov, Series "Advances in Intelligent Systems and Computing", Human Interaction & Emerging Technologies: Future Systems 2021, Springer, Cham 2021 - Proc. of 6th International Conf. on Human Interaction & Emerging Technologies: Future Systems 2021 (IHIET-FS 21), Участие в редколегия 2021
2 Yavor Dankov, Series "Advances in Intelligent Systems and Computing", Human Interaction and Emerging Technologies 2021, Springer, Cham 2021 - Proceedings of 4rd International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET-AI 2021), Участие в редколегия 2021
3 Yavor Dankov, Series "Advances in Intelligent Systems and Computing", Human Interaction and Emerging Technologies 2021, Springer, Cham 2021 - Proceedings of 5th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies 2021 (IHIET 2021) August 27-29, 2021, Участие в редколегия 2021