Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Елза Иванова-Димова

Author ID (SCOPUS):57190261780, 57193337854

Researcher ID (Web of Science):J-7384-2017

ORCID ID:0000-0002-1665-918X
Дипломна работа
Елза Петрова Иванова, SR-близости и локално компактни и паракомпактни разширения на топологични пространства, ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. дмн Георги Добромиров Димов 2000
Дисертация д-р
Елза Петрова Иванова-Димова, Върху някои категории, свързани с категорията на локално компактните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения, ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. дмн Георги Добромиров Димов 2014
Научен проект
1 Елза Иванова-Димова, Дуални категории, Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-107/19.04.2018 2018
2 Елза Иванова-Димова, "Пространство, време и модалност: релационни, алгебрични и топологични модели", Член, ФНИ - МОН, Номер на договора:DN02/15/19.12.2016 2016
3 Елза Иванова-Димова, Предконтактни алгебри, дуалности и хиперпространства, Член, ФНИ на СУ „Св. Кл. Охридски” 2016
4 Елза Иванова-Димова, Контактни алгебри и разширения на топологични пространства, Член, ФНИ на СУ „Св. Кл. Охридски”, Номер на договора:7/27.03.2015 2015
5 Елза Иванова, Функционални пространства и дуалности, Член, ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:140/08.05.2014 2014
6 Елза Иванова, Теореми за дуалност и техните приложения в общата топология, Член, ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:93/2011 2011
7 Елза Иванова, Теореми за дуалност, еквивалентност и представяне и техните приложения в общата топология, Член, ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:173/2010 2010
8 Елза Иванова, Обща и категорна топология, Член, ФНИ на СУ "Кл. Охридски", Номер на договора:005/2009 2009
9 Елза Иванова, Обща и компютърна топология, Член, ФНИ на СУ "Кл.Охридски", Номер на договора:136/2008 2008
10 Елза Иванова, Фундаментални и приложни ядрени изследвания, Член, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси ", Номер на договора:53/17.06.2008 2008
11 Елза Иванова, Категорна топология и компютърна топология, Член, ФНИ на СУ "Кл. Охридски", Номер на договора:101/2007 2007
12 Елза Иванова, Категорна топология, Член, ФНИ на СУ "Кл.Охридски", Номер на договора:26/2006 2006
Статия в научно списание
1 Georgi Dimov, Elza Ivanova-Dimova, Extensions of the Stone Duality to the category of Boolean spaces and continuous maps, Quaestiones Mathematicae, vol:45, issue:7, 2022, pages:1115-1124, ISSN (print):1607-3606, ISSN (online):1727-933X, doi:10.2989/16073606.2021.1928324, Ref, Web of Science, IF (0.81 - 2021), Web of Science Quartile: Q3 (2021), SCOPUS, SJR (0.43 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2022
2 Elza Ivanova-Dimova, Vietoris-type Topologies on Hyperspaces, Serdica Math. J., vol:44, issue:1-2, 2018, pages:103-120, ISSN (print):1310-6600, Ref 2018
3 Elza Ivanova-Dimova, Lower-Vietoris-type topologies on hyperspaces, Topology and its Applications, vol:220, 2017, pages:100-110, ISSN (print):0166-8641, Ref, Web of Science, IF (0.549 - 2017), Web of Science Quartile: Q3 (2017), SCOPUS, SJR (0.609 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017) 2017
4 Georgi Dimov, Elza Ivanova, On Paracompact and Locally Compact Paracompact Extensions , Questions and Answers in General Topology , vol:25, issue:2, 2007, pages:115-123, ISSN (print):0918-4732, Ref, PhD 2007
Студия в научно списание
1 Georgi Dimov, Elza Ivanova-Dimova, Walter Tholen, Categorical Extension of Dualities: From Stone to de Vries and Beyond, I, Applied Categorical Structures, vol:30, issue:2, 2022, pages:287-329, ISSN (print):0927-2852, ISSN (online):1572-9095, doi:https://doi.org/10.1007/s10485-021-09658-6, Ref, Web of Science, IF (0.713 - 2021), Web of Science Quartile: Q3 (2021), SCOPUS, SJR (0.628 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2022
2 Georgi Dimov, Elza Ivanova-Dimova, Two extensions of the Stone Duality to the category of zero-dimensional Hausdorff spaces, Filomat, vol:35, issue:6, 2021, pages:1851-1878, ISSN (print):0354-5180 , ISSN (online):2406-0933, ISBN: , doi:https://doi.org/10.2298/FIL2106851D, Ref, Web of Science, IF (0.988 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.428 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
3 G. Dimov, E. Ivanova-Dimova, W. Tholen, Extensions of dualities and a new approach to the Fedorchuk duality , Topology and its Applications, vol:281, 2020, pages:1-26, ISSN (print):0166-8641, ISSN (online):1879-3207, doi:https://doi.org/10.1016/j.topol.2020.107207, Ref, Web of Science, IF (0.617 - 2020), Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.497 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2020), International 2020
4 Georgi Dimov, Elza Ivanova-Dimova, Ivo Duentsch, On dimension and weight of a local contact algebra, Filomat, vol:32, issue:15, 2018, pages:5481-5500, ISSN (print):0354-5180, ISSN (online):0354-5180, doi:https://doi.org/10.2298/FIL1815481D, Ref, Web of Science, IF (0.789 - 2018), Web of Science Quartile: Q2 (2018), SCOPUS, SJR (0.383 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), International 2018
5 G. Dimov, E. Ivanova-Dimova, D. Vakarelov, A Generalization of the Stone Duality Theorem, Topology and its Applications, vol:221, 2017, pages:237-261, ISSN (print):0166-8641, ISSN (online):1879-3207, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2017.02.041, Ref, Web of Science, IF (0.549 - 2017), Web of Science Quartile: Q3 (2017), SCOPUS, SJR (0.609 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017) 2017
6 Georgi Dimov, Elza Ivanova, Yet another duality theorem for locally compact spaces, Houston Journal of Mathematics, vol:42, issue:2, 2016, pages:675-700, ISSN (print):0362-1588, Ref, Web of Science, IF (0.255 - 2016), Web of Science Quartile: Q4 (2016), SCOPUS, SJR (0.315 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (2016) 2016
7 Elza Ivanova-Dimova, Some Isomorphism Theorems for MVD-algebras, International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics, vol:9 , issue:2, 2015, pages:67-87, ISSN (online):1314-0744, doi:doi:10.12732/iejpam.v9i2.3, Ref 2015
8 Georgi Dimov, Elza Ivanova, On Some Categories Arising in the Theory of Locally Compact Extensions, Mathematica Pannonica, vol:19, issue:2, 2008, pages:219-239, ISSN (print):0865-2090, Ref, PhD 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Extensions of the Stone Duality to the category of Boolean spaces and continuous maps 2022
2 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Extensions of the Stone Duality to the category of Boolean spaces and continuous maps 2021
3 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Extensions of the Stone Duality to the category of Boolean spaces and continuous maps 2021
4 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Extensions of the Stone Duality to the category of zero-dimensional Hausdorff spaces 2019
5 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Extensions of the Stone Duality to the category of zero-dimensional Hausdorff spaces 2019
6 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Vietoris-type Topologies on Hyperspaces 2018
7 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Vietoris-type hypertopologies 2018
8 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Топологии от Виеторисов тип в хиперпространства 2018
9 Пленарен доклад, Елза Иванова-Димова, Vietoris-type Topologies on Hyperspaces 2017
10 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, On a new Vietoris – type hypertopology 2016
11 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, On a new Vietoris-type hypertopology 2016
12 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, ON A NEW LOWER-VIETORIS-TYPE TOPOLOGY IN HYPERSPACES 2015
13 Секционен доклад, Елза Иванова-Димова, Lower-Vietoris-type Topologies in Hyperspaces 2015
14 Секционен доклад, Елза Иванова, Some isomorphism theorems for MVD-algebras 2014
15 Секционен доклад, Елза Иванова, Some Isomorphism Theorems for MVD-algebras 2014
16 Секционен доклад, Елза Иванова, Някои теореми за изоморфизъм за MVD–алгебри 2014
17 Секционен доклад, Елза Иванова, Some Isomorphism Theorems for MVD-algebras 2014
18 Секционен доклад, Елза Иванова, Yet another generalization of De Vries' Duality Theorem 2011
19 Секционен доклад, Елза Иванова, Още едно обобщение на дуалността на Де Врис 2011
20 Секционен доклад, Елза Иванова, A new duality theorem for locally compact spaces 2010
21 Секционен доклад, Елза Иванова, A new duality theorem for locally compact spaces 2010
22 Секционен доклад, Елза Иванова, Върху някои категории, възникващи в теорията на локално компактните разширения 2009
23 Секционен доклад, Елза Иванова, On some categories arizing in the theory of locally compact extensions 2009
24 Секционен доклад, Елза Иванова, On some Categories Arising in the Theory of Locally Compact Extensions 2009
25 Секционен доклад, Елза Иванова, Върху някои категории, възникващи в теорията на локално компактните разширения 2008
26 Секционен доклад, Елза Иванова, On Paracompact and Locally Compact Paracompact Extensions 2007
27 Секционен доклад, Елза Иванова, Construction of all paracompact and all paracompact locally compact extensions of a Tychonoff space 2006
28 Секционен доклад, Елза Иванова, Construction of all paracompact and all paracompact locally compact extensions of a Tychonoff space 2003