Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Дилян Начев
Статия в научно списание
1 Янаки Стоилов, Дилян Начев, Езикова (не)определеност на правните предписания, Съвременно право, issue:4, 2019, pages:7-21 2019
2 Дилян Начев, Злоупотреба с право в рамките на процесуалното право, Ius Romanum, брой:2, 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Дилян Начев, За (не)съответствието между международните договори и Конституцията на Република България, Източниците на правото - съвременни национално- и международноправни перспективи, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, pages:158-165, ISBN:978-954-07-5531-1 2022
2 Дилян Начев, Judicial Activism and the Democratic Legitimacy of Courts, The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, editor/s:Martin Belov, Publisher:Eleven International Publishing, 2019, pages:133-138, ISBN:978-94-6236-920-7 2019
3 Дилян Начев, Съществува ли право на полово самоопределение в гранични случаи?, Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, editor/s:проф.д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова, доц. д-р Мартин Белов, гл.ас. д-р Дилян Начев, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:136-143, ISBN:978-954-07-4779-8 2019
4 Дилян Начев, Challenges to the Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century with Regard to Freedom of Expression and Freedom of Information, Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century, Publisher:Eleven International Publishing, 2018, pages:255-260 2018
5 Дилян Начев, Полът като елемент на правната индивидуализация (разграничения и ограничения), Право и граници, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, pages:104-114 2018
6 Дилян Начев, Общи принципи на правото на Европейския съюз, Научни четения на тема "Правни норми и правни принципи", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:350-358 2017
7 Дилян Начев, Същност на гражданството на Европейския съюз, Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:278-283 2017
8 Дилян Начев, Злоупотреба с правото на договорна свобода в нейния негативен аспект, Право и права: Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:171-177 2016
9 Дилян Начев, Правна сигурност и справедливост в наказателното право., 25 години департамент "право" в Нов български университет, редактор/и:Екатерина Михайлова, Веселин Методиев, Деяна Марчева, 2016 2016
10 Дилян Начев, Злоупотребата с право в рамките на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи с оглед практиката на Европейския съд по правата на човека, Научни изследвания на Съюза на учените в България - Серия Б - Естествени и хуманитарни науки, том XVII, 2015 2015
11 Дилян Начев, Относно личния фалит на физическите лица, Theo noster: сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014 2014
12 Дилян Начев, За понятието злоупотреба с право, Научни трудове на института за държавата и правото, том 8, издателство:Българска академия на науките, 2013 2013
13 Дилян Начев, Сключването на международни договори съгласно римското право и съгласно съвременните правни стандарти в Европа, Римско и съвременно публично право: Сборник статии и доклади, 2013 2013
Съставителска дейност
1 Малина Новкиришка-Стоянова, Ралица Илкова, Красимир Манов, Дилян Начев, Научни четения на тема „Право и принуда“. Сборник доклади, ISBN:978-954-07-5757-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Янаки Стоилов, Ралица Илкова, Красимир Манов, Дилян Начев, Научни четения на тема "Предвидимост на правото". Сборник доклади, ISBN:978-954-07-5478-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2022
3 Янаки Стоилов, Ралица Илкова, Дилян Начев, Красимир Манов, Научни четения на тема "Предвидимост на прваото", ISBN:978-954-07-5478-9, УИ "Св. Климент Охридски", София 2022
4 Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев, Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“ , УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Дилян Начев, Определенность юридического языка /теория и практика/ - Определеност на юридическия език /теория и практика/. 2022
2 Секционен доклад, Дилян Начев, Йерархичност и контрол за съответствие между международните договори и Конституцията на Република България 2021
3 Секционен доклад, Дилян Начев, L'État de droit entre la prévisibilité et la justice /Правовата държава между предвидимостта и справедливостта/ 2021
4 Секционен доклад, Дилян Начев, Безпристрастността като идеал и фактор за повишаване на предвидимостта в правото 2021
5 Секционен доклад, Дилян Начев, Un essai de systématisation des restrictions à la liberté d'expression /Опит за систематизация на ограниченията на свободата на изразяване/ 2020
Участие в редколегия
Дилян Начев, Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, Участие в редколегия 2019