Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Надя Велинова - Соколова
Книга
Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова - Соколова, Сборник от казуси по Финансово счетоводство, ISBN:978-954-93-4206-9, УИ „Св. Климент Охридски, Рецензирано 2016
Монография
1 Надя Велинова - Соколова, и др., Икономиката на България и европейския съюз в глобалния свят, ISBN:978-619-232-090-4, Издателски комплекс - УНСС, София, Рецензирано 2018
2 Надя Велинова - Соколова, и др., Отчитането на риска и Базел III, УНСС 2017
3 Надя Велинова - Соколова, Съвременни аспекти на оценяването и отчитането на финансовите инструменти, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2016
Научен проект
Надя Велинова - Соколова, Изследване на ефекта от използване на иновативни методи на преподаване върху качеството на обучението по счетоводство в стопанския факултет на Су „Св. Климент Охридски“ , Член, 2019
Статия в научно списание
1 Надя Велинова - Соколова, Елеонора Станчева - Тодорова, Новият Международен стандарт за финансово отчитане 17 и предизвикателствата пред застрахователните компании, Икономически и социални алтернативи, брой:2, 2020, стр.:118-127, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, Ref, IF, IF (11 - ) 2020
2 Nadya Velinova - Sokolova, Eleonora Stancheva-Todorova, ARE INSURANCE COMPANIES READY FOR IFRS 17 IMPLEMENTATION?, Education and Global Studies, 2019, pages:67-74, ISBN:978-2-5494-0322-6 , Ref, Web of Science 2019
3 Надя Велинова - Соколова, Елеонора Станчева- Тодорова, IFRS 16 Leases and its Impact on Company’s Financial Reporting, Financial Ratios and Performance Metrics, Economic Alternatives, брой:1, 2019, Ref, IF, IF (14 - 2019) 2019
4 Надя Велинова - Соколова, Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9: Финансови инструменти, Годишник на СУ - Стопански факултет, том:15, 2018, стр.:243-255, ISSN (print):1311-8420, Ref 2018
5 Надя Велинова - Соколова, Управление на финансовите рискове чрез деривативни инструменти, Годишник на СУ - Стопански факултет, том:16, 2018, ISSN (print):1311-8420, Ref 2018
6 Надя Велинова - Соколова, Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9, Годишник на Стопанския факултет на СУ, 2016 2016
7 Надя Велинова - Соколова, Управление на финансови рискове чрез деривативни инструменти., Годишник на Стопанския факултет на СУ, 2016 2016
8 Nadya Velinova - Sokolova, Hedge accounting according to the IFRS 9, , Economic Alternatives Journal, issue 4/2015, UNME, 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Nadya Velinova - Sokolova, Challenges Regarding in Teaching International Financial Reporting Standards, JubileeInternational Scientific ConferenceECONOMIC SCIENCE, EDUCATION AND THE REAL ECONOMY: DEVELOPMENTAND INTERACTIONS IN THE DIGITAL AGE Volume IV, Publisher:Наука и икономика - Варна, 2020, pages:394-405, ISBN:978-954-21-1040-8, Ref 2020
2 Nadya Velinova - Sokolova, THE CHALLENGES OF ONLINE LEARNING ON ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES , Digital Transformation, Media and Inclusion, editor/s:Елка Мавродиева, Publisher:Български свободен университет, 2020, pages:208-216, ISBN:978-619-7126-92-1, Ref 2020
3 Надя Велинова - Соколова, Използване на съвременни подходи при преподаването на новите счетоводни стандарти, сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „Икономическа и социална (дез) ингерация, редактор/и:Редакторски колектив, издателство:УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, стр.:263-274, ISBN:9 786192 025656 2020
4 Надя Велинова - Соколова, Новите МСФ 15 и МСФО 16 – предизвикателства пред бизнеса, Сборник с доклади „Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят“, редактор/и:Редакторски колектив, издателство:ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2020, стр.:262-272, ISBN:978-954-8590-68-6 2020
5 Nadya Velinova - Sokolova, Connection Between Simulation Models and Accounting Education , Proceedings, 2019, pages:242-245, ISSN (print):2535-0153, ISSN (online):2535-0161, Ref 2019
6 Nadya Velinova - Sokolova, INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES , „Съвременни управленски практики X - Свързаност и регионално партньорство“, издателство:Издателство на БСУ, 2019, Ref 2019
7 Nadya Velinova - Sokolova, INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES , „Съвременни управленски практики X - Свързаност и регионално партньорство“, 2019, Ref 2019
8 Надя Велинова - Соколова, СПЕЦИФИКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РИСКА СЪГЛАСНО НОВИЯ МСФО 17, СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ , издателство:Икономически Университет Варна, 2019, стр.:186-199, ISBN:Print-ISBN-13: 978-954-21-1001-9, Ref 2019
9 Nadya Velinova - Sokolova, Accounting Requirements For Capital According To The CRD IV, Сборник с доклади „Към Индустрия 4.0 – Технология или идеология“, редактор/и:Редакторски колектив, издателство:ИК УНСС, 2018, стр.:107-117, ISBN:978-954-9399-51-63 2018
10 Надя Велинова - Соколова, Илияна Анкова, Платежоспособност II – предизвикателства пред българският застрахователен пазар, Сборник с доклади „Към Индустрия 4.0 – Технология или идеология“, редактор/и:Редакторски колектив, издателство:ИК УНСС, 2018, стр.:181-191, ISBN:978-954-9399-51-63 2018
11 Надя Велинова - Соколова, Solvency II - Risk management and accounting, 4 th International Conference on Governance and Strategic Management , 2017, ISBN:978-619-7126-39-6, Ref 2017
12 Надя Велинова - Соколова, Нови аспекти за управление на риска при взимането на инвестиционни решения, Нова идея в образованието, издателство:Бургаски Свободен университет, 2016, стр.:147-157, ISBN:978-619-7126-27-3, Ref 2016
13 Надя Велинова - Соколова, Оценка на финансовите рискове според новия счетоводен стандарт МСФО 9, Самостоятелна студия - СУ, издателство:Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 2016 2016
14 Надя Велинова - Соколова, Нови подходи за управление на риска на финансовите инструменти съгласно международните изисквания., Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие на НБУ, 2015 2015
15 Надя Велинова - Соколова, Предизвикателства пред управлението на риска в контекста на новите изисквания на МСФО 9, Сборник с доклади от научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, УНСС, 2015 2015
16 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова, Еволюция на фундаменталните концепции в контекста на интегрираното отчитане., Проблеми на счетоводната теория и практика , редактор/и:Елеонора Николова, издателство:УИ " Св. Климент Охридски", 2014, стр.:60-84, ISBN:978-954-07-3744-7 2014
17 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова, Концептуален модел на счетоводно оценяване, Проблеми на счетоводната теория и практика, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:85-105, ISBN:978-954-07-3744-7 2014
18 Надя Велинова, Оценки и оценъчни бази, Проблеми на счетоводната теория и практика, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2014, стр.:88-108 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, CONNECTION BETWEEN EDUCATION 4.0 AND INDUSTRY 4.0 2020
2 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, THE CHALLENGES OF ONLINE LEARNING ON ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES 2020
3 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, CHALLENGES REGARDING IN TEACHING INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 2020
4 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES 2019
5 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, СПЕЦИФИКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РИСКА СЪГЛАСНО НОВИЯ МСФО 17 2019
6 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, CHALLENGES FOR BANKS AT RISK MANAGEMENT 2019
7 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Connection Between Simulation Models and Accounting Education 2019
8 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА НОВИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 2019
9 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, НОВИЯТ СТАНДАРТ В ЗАСТРАХОВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА 2018
10 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, НОВИТЕ МСФО 15 И МСФО 16 – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА 2018
11 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Илияна Анкова, Платежоспособност II – предизвикателства пред българският застрахователен пазар 2017
12 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, SOLVENCY II - RISK ASSESSMENT AND ACCOUNTING 2017
13 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, ACCOUNTING REQUIREMENTS FOR CAPITAL ACCORDING TO THE CRD IV 2017
14 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Отчетни изисквания за капитала и ликвидността на кредитните институции 2017
15 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Нови аспекти за управление на риска при взимането на инвестиционни решения. 2016
16 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Счетоводни практики, използвани при отчитането на риска на финансовите инструменти 2016
17 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Нов модел за оценка на очакваните кредитни загуби 2015
18 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Новости при счетоводното отчитане на хеджирането и управлението на риска 2014
19 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Еволюция на фундаменталните принципи и концепции в контекста на интегрираното отчитане. 2013
20 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Концептуален модел за счетоводно отчитане 2012
Учебно помагало
1 Надя Велинова - Соколова, Елеонора Станчева - Тодорова, Илияна Анкова, Сборник от казуси по Въведение в счетоводството, ISSN (print):, Университетско Изд "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
2 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова - Соколова, Сборник от казуси по Въведение в счетоводството, ISBN:978-954-9399-41-7, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2016