Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Надя Велинова - Соколова
Книга
Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова - Соколова, Сборник от казуси по Финансово счетоводство, ISBN:978-954-93-4206-9, УИ „Св. Климент Охридски, Рецензирано 2016
Монография
1 Nadya Velinova - Sokolova, Education 4.0 and Innovative Techniques in Teaching, ISBN:978-954-07-5414-7, Издадетлство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
2 Надя Велинова - Соколова, и др., Икономиката на България и европейския съюз в глобалния свят, ISBN:978-619-232-090-4, Издателски комплекс - УНСС, София, Рецензирано 2018
3 Надя Велинова - Соколова, и др., Отчитането на риска и Базел III, УНСС 2017
4 Надя Велинова - Соколова, Съвременни аспекти на оценяването и отчитането на финансовите инструменти, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2016
Научен проект
1 Надя Велинова - Соколова, Проект „Софийският университет - Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)- Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer, Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
2 Надя Велинова - Соколова, „Изграждане на изследователски капацитет чрез трансфер на знания и опит, свързани научни изследвания и работа в мрежа“ (SCHOLARNET), Член, Национална научна програма „Европейски научни мрежи“. 2020
3 Надя Велинова - Соколова, Изследване на ефекта от използване на иновативни методи на преподаване върху качеството на обучението по счетоводство в стопанския факултет на Су „Св. Климент Охридски“ , Член, 2019
4 Надя Велинова - Соколова, Изграждане на ситуационен анализ на България като инвестиционна дестинация, Член, , Номер на договора:BG16RFOP002-2.006-0002 2014
5 Надя Велинова - Соколова, Студенски практики По Наука и образование за интелигентен растеж - 2016 г., Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.002.0001 2014
6 Надя Велинова - Соколова, Студенски практики По Наука и образование за интелигентен растеж - 2018 г., Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.002.0001 2014
Статия в научно списание
1 Надя Велинова - Соколова, Цветан Давидков, Представяне на монография „Образование 4.0 и иновативни техники за обучение“, Стратегии на образованието и научната политика, issue:3, 2023, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575, doi:https://doi.org/10.53656/str2023-3-8-edu, Ref, IF (0.2 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2023) 2023
2 Nadya Velinova - Sokolova, Digitalization in Financial Education in The Universities, YEARBOOK OF UNWE, issue:2, 2022, pages:61-75, ISSN (print):1312-5486, ISSN (online):2534-8949, doi: https://doi.org/10.37075/YB.2022.2.05, Ref, др.(RePec, CEEOL, Crossref, ERIH PLUS) 2022
3 Nadya Velinova - Sokolova, EDUCATION 4.0, INNOVATIVE PRACTICES IN HIGHER EDUCATION AND COVID-19, Годишник на СУ - Стопански факултет, vol:1, 2022, pages:229-246, ISSN (print):1311-8420, Ref, др.(RePec, CEEOL) 2022
4 Nadya Velinova - Sokolova, Accounting Education, Accounting Profession and COVID-19?, YEARBOOK OF UNWE , vol:1, 2021, pages:125-136, ISSN (print):1312-5486, ISSN (online):2534-8949, doi:DOI: https://doi.org/10.37075/YB.2021.1.06, Ref, др.(RePec, CEEOL, Crossref, ERIH PLUS) 2021
5 Nadya Velinova - Sokolova, Higher Education and COVID 19 in Conditions of Education 4.0 , Industry 4.0, vol:6, issue:4, 2021, pages:165-168, ISSN (print):2534-8582, ISSN (online):2534-997X, Ref 2021
6 Надя Велинова - Соколова, Елеонора Станчева - Тодорова, Новият Международен стандарт за финансово отчитане 17 и предизвикателствата пред застрахователните компании, Икономически и социални алтернативи, брой:2, 2020, стр.:118-127, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, Ref, IF, IF (11 - ) 2020
7 Nadya Velinova - Sokolova, Eleonora Stancheva-Todorova, ARE INSURANCE COMPANIES READY FOR IFRS 17 IMPLEMENTATION?, Education and Global Studies, Editoria di Modena, Rome, Italy, 2019, pages:67-74, ISBN:978-2-5494-0322-6 , Ref, Web of Science 2019
8 Надя Велинова - Соколова, Елеонора Станчева- Тодорова, IFRS 16 Leases and its Impact on Company’s Financial Reporting, Financial Ratios and Performance Metrics, Economic Alternatives, issue:1, 2019, pages:44-63, Ref, IR , SCOPUS, SJR (33 - 2019) 2019
9 Надя Велинова - Соколова, Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9: Финансови инструменти, Годишник на СУ - Стопански факултет, том:15, 2018, стр.:243-255, ISSN (print):1311-8420, Ref 2018
10 Надя Велинова - Соколова, Управление на финансовите рискове чрез деривативни инструменти, Годишник на СУ - Стопански факултет, том:16, 2018, ISSN (print):1311-8420, Ref 2018
11 Надя Велинова - Соколова, Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9, Годишник на Стопанския факултет на СУ, 2016 2016
12 Надя Велинова - Соколова, Управление на финансови рискове чрез деривативни инструменти., Годишник на Стопанския факултет на СУ, 2016 2016
13 Nadya Velinova - Sokolova, Hedge accounting according to the IFRS 9, , Economic Alternatives Journal, issue 4/2015, UNME, 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Nadya Velinova - Sokolova, Green Finance, Financial Reporting and Evaluation, Sustainable Development - Circular Economy, Critical Infrastructures, Green Transition, Publisher:Международно висше бизнес училище, 2024, pages:232-242, ISBN: E-ISBN-13: 978-619-7610-18-5, Ref, др.(CEEOL) 2024
2 Nadya Velinova - Sokolova, EVALUATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE FINANCE, ESG Standards and Securing Strategic Industries, 2023, pages:239-246, ISBN:978-619-253-024-2, Ref, др.(CEEOL) 2023
3 Nadya Velinova - Sokolova, Tzvetan Davidkov, THE DIGITALIZATION IN UNIVERSITY EDUCATION – CHALLENGES AND PROBLEMS, E-Governance and E-Communication , 2023, pages:217-225, ISSN (print):2534-8523, ISSN (online):2815-4525, Ref 2023
4 Nadya Velinova - Sokolova, CHALLENGES OF MANAGEMENT OF GREEN FINANCE AFTER THE PANDEMIC , ECONOMIC CHALLENGES IN THE CONTEXT OF PANDEMIC AND WAR CIRCUMSTANCES, 2022, pages:1-18, ISSN (online):2534-9600, Ref, IF ( - 2022) 2022
5 Nadya Velinova - Sokolova, EDUCATION 4.0, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FINANCIAL EDUCATION, „70 ГОДИНИ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС“ София,, Publisher:Издателски комплекс – УНСС, 2022, pages:225-233, ISBN:978-619-232-668-5 2022
6 Надя Велинова - Соколова, ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА В УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ., ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, редактор/и:Доц. д-р Христо Мавров, Доц. д-р Калин Господинов, Доц. д-р Калоян Колев, издателство:Издателство „Наука и икономика” - ИУ - Варна, 2022, стр.:376-383, ISBN:ISBN 978-954-21-1133-7 2022
7 Nadya Velinova - Sokolova, DID STUDENTS LEARN TO STUDY ONLINE?, SMART SPECIALISATION IN THE DECADE OF BUSINESS CONNECTIVITY TO LOCOMOTIONS Б, Publisher:Burgas Free University, 2021, pages:38-40, ISBN:ISBN: 978-619-253-003-7 2021
8 Nadya Velinova - Sokolova, EDUCATION 4.0 AND ACCOUNTING EDUCATION – CHALLENGES, Changes in the Global World and the New Solution, editor/s:Теодора Евтимова и др. , Publisher:Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021, pages:304-313, ISBN:978-619-7404-29-6 2021
9 Nadya Velinova - Sokolova, INNOVATIVE METHODS FOR ACCOUNTING EDUCATION - EXPERIENCE AND GLOBAL LESSONS LEARNED, Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства -том 1, editor/s:Проф. д-р Любчо Варамезов - председател, Publisher:Tsenov Academic Publishing House, Shvishtov, 2021, pages:564-571, ISBN:ISBN 978-954-23-2067-8 (print), Ref, др. 2021
10 Nadya Velinova - Sokolova, Challenges Regarding in Teaching International Financial Reporting Standards, JubileeInternational Scientific ConferenceECONOMIC SCIENCE, EDUCATION AND THE REAL ECONOMY: DEVELOPMENTAND INTERACTIONS IN THE DIGITAL AGE Volume IV, Publisher:Наука и икономика - Варна, 2020, pages:394-405, ISBN:978-954-21-1040-8, Ref 2020
11 Nadya Velinova - Sokolova, THE CHALLENGES OF ONLINE LEARNING ON ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES , Digital Transformation, Media and Inclusion, editor/s:Елка Мавродиева, Publisher:Български свободен университет, 2020, pages:208-216, ISBN:978-619-7126-92-1, Ref 2020
12 Надя Велинова - Соколова, Използване на съвременни подходи при преподаването на новите счетоводни стандарти, сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „Икономическа и социална (дез) ингерация, редактор/и:Редакторски колектив, издателство:УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, стр.:263-274, ISBN:9 786192 025656 2020
13 Надя Велинова - Соколова, Новите МСФ 15 и МСФО 16 – предизвикателства пред бизнеса, Сборник с доклади „Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят“, редактор/и:Редакторски колектив, издателство:ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2020, стр.:262-272, ISBN:978-954-8590-68-6 2020
14 Nadya Velinova - Sokolova, Connection Between Simulation Models and Accounting Education , Proceedings, 2019, pages:242-245, ISSN (print):2535-0153, ISSN (online):2535-0161, Ref 2019
15 Nadya Velinova - Sokolova, INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES , „Съвременни управленски практики X - Свързаност и регионално партньорство“, издателство:Издателство на БСУ, 2019, Ref 2019
16 Nadya Velinova - Sokolova, INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES , „Съвременни управленски практики X - Свързаност и регионално партньорство“, 2019, Ref 2019
17 Надя Велинова - Соколова, СПЕЦИФИКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РИСКА СЪГЛАСНО НОВИЯ МСФО 17, СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ , издателство:Икономически Университет Варна, 2019, стр.:186-199, ISBN:Print-ISBN-13: 978-954-21-1001-9, Ref 2019
18 Nadya Velinova - Sokolova, Accounting Requirements For Capital According To The CRD IV, Сборник с доклади „Към Индустрия 4.0 – Технология или идеология“, редактор/и:Редакторски колектив, издателство:ИК УНСС, 2018, стр.:107-117, ISBN:978-954-9399-51-63 2018
19 Надя Велинова - Соколова, Илияна Анкова, Платежоспособност II – предизвикателства пред българският застрахователен пазар, Сборник с доклади „Към Индустрия 4.0 – Технология или идеология“, редактор/и:Редакторски колектив, издателство:ИК УНСС, 2018, стр.:181-191, ISBN:978-954-9399-51-63 2018
20 Надя Велинова - Соколова, Solvency II - Risk management and accounting, 4 th International Conference on Governance and Strategic Management , 2017, ISBN:978-619-7126-39-6, Ref 2017
21 Надя Велинова - Соколова, Нови аспекти за управление на риска при взимането на инвестиционни решения, Нова идея в образованието, издателство:Бургаски Свободен университет, 2016, стр.:147-157, ISBN:978-619-7126-27-3, Ref 2016
22 Надя Велинова - Соколова, Оценка на финансовите рискове според новия счетоводен стандарт МСФО 9, Самостоятелна студия - СУ, издателство:Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 2016 2016
23 Надя Велинова - Соколова, Нови подходи за управление на риска на финансовите инструменти съгласно международните изисквания., Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие на НБУ, 2015 2015
24 Надя Велинова - Соколова, Предизвикателства пред управлението на риска в контекста на новите изисквания на МСФО 9, Сборник с доклади от научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, УНСС, 2015 2015
25 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова, Еволюция на фундаменталните концепции в контекста на интегрираното отчитане., Проблеми на счетоводната теория и практика , редактор/и:Елеонора Николова, издателство:УИ " Св. Климент Охридски", 2014, стр.:60-84, ISBN:978-954-07-3744-7 2014
26 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова, Концептуален модел на счетоводно оценяване, Проблеми на счетоводната теория и практика, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:85-105, ISBN:978-954-07-3744-7 2014
27 Надя Велинова, Оценки и оценъчни бази, Проблеми на счетоводната теория и практика, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2014, стр.:88-108 2014
Студия в научно списание
Nadya Velinova - Sokolova, Students' Satisfaction with Online Learning and the Challenges of Hybrid Learning, Yearbook of Sofia University ‘’St. Kliment Ohridski” – Faculty of Economics and Business Administration, vol:22, issue:1, 2023, pages:239-261, ISSN (print):1311-8420, Ref, др.(RePEc, CEEOL ) 2023
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова - Соколова, Еволюция на фундаменталните концепции в контекста на интегрираното отчитане, Проблеми на счетоводната теория и практика, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, pages:60-84, ISBN:978-954-07-3744-7 2014
2 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова - Соколова, Концептуален модел на счетоводно оценяване, Проблеми на счетоводната теория и практика, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, pages:85-105, ISBN:978-954-07-3744-7 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, THE ECONOMIC POLICIES AND SUSTAINABLE FINANCE – CHALLENGES AND PROBLEMS 2023
2 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, THE DIGITALIZATION IN UNIVERSITY EDUCATION – CHALLENGES AND PROBLEMS 2023
3 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Green Finance, Financial Reporting and Evaluation 2023
4 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, DIGITAL ECONOMY AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT 2023
5 Пленарен доклад, Надя Велинова - Соколова, EVALUATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE FINANCE 2023
6 Секционен доклад, Nadya Velinova - Sokolova, CHALLENGES OF MANAGEMENT OF GREEN FINANCE AFTER THE PANDEMIC 2022
7 Секционен доклад, Nadya Velinova - Sokolova, USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCE EDUCATION AT UNIVERSITIES 2022
8 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА В УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ. 2022
9 Секционен доклад, Nadya Velinova - Sokolova, THE DIGITALIZATION IN ACCOUNTING EDUCATION IN THE UNIVERSITIES – CHALLENGES AND PROBLEMS 2022
10 Секционен доклад, Nadya Velinova - Sokolova, Tzvetan Davifkov, CULTURE OF EDUCATION AND TRAINING (COMPARISON BETWEEN "16+1 INITIATIVE" COUNTRIES") 2022
11 Секционен доклад, Nadya Velinova - Sokolova, EDUCATION 4.0, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FINANCIAL EDUCATION 2022
12 Секционен доклад, Nadya Velinova - Sokolova, USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCE EDUCATION AT UNIVERSITIES 2022
13 Секционен доклад, Nadya Velinova - Sokolova, THE DISTANCE LEARNING AND STUDENT MOBILITY – CHALLENGES (in context on Agriculture Economy Education) 2022
14 Присъствие, Надя Велинова - Соколова, HIGHER EDUCATION IN 2021: HOW COVID-19 CHANGED OUR MIND 2021
15 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, DID STUDENTS LEARN TO STUDY ONLINE? 2021
16 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, INNOVATIVE METHODS FOR ACCOUNTING EDUCATION - EXPERIENCE AND GLOBAL LESSONS LEARNED 2021
17 Присъствие, Надя Велинова - Соколова, EDUCATION 4.0 AND ACCOUNTING EDUCATION – CHALLENGES 2021
18 Секционен доклад, Nadya Velinova-Sokolova, Higher Education and COVID 19 in Conditions of Education 4.0 2021
19 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, CHALLENGES REGARDING IN TEACHING INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 2020
20 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, THE CHALLENGES OF ONLINE LEARNING ON ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES 2020
21 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, CONNECTION BETWEEN EDUCATION 4.0 AND INDUSTRY 4.0 2020
22 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, СПЕЦИФИКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РИСКА СЪГЛАСНО НОВИЯ МСФО 17 2019
23 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, CHALLENGES FOR BANKS AT RISK MANAGEMENT 2019
24 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО НА НОВИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 2019
25 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Connection Between Simulation Models and Accounting Education 2019
26 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCIPLINES 2019
27 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, НОВИЯТ СТАНДАРТ В ЗАСТРАХОВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА 2018
28 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, НОВИТЕ МСФО 15 И МСФО 16 – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА 2018
29 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Илияна Анкова, Платежоспособност II – предизвикателства пред българският застрахователен пазар 2017
30 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, SOLVENCY II - RISK ASSESSMENT AND ACCOUNTING 2017
31 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, ACCOUNTING REQUIREMENTS FOR CAPITAL ACCORDING TO THE CRD IV 2017
32 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Отчетни изисквания за капитала и ликвидността на кредитните институции 2017
33 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Нови аспекти за управление на риска при взимането на инвестиционни решения. 2016
34 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Счетоводни практики, използвани при отчитането на риска на финансовите инструменти 2016
35 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Нов модел за оценка на очакваните кредитни загуби 2015
36 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Новости при счетоводното отчитане на хеджирането и управлението на риска 2014
37 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Еволюция на фундаменталните принципи и концепции в контекста на интегрираното отчитане. 2013
38 Секционен доклад, Надя Велинова - Соколова, Концептуален модел за счетоводно отчитане 2012
Учебник
Надя Велинова - Соколова, Управление на риска на небанковите финансови институции. Теоретични постановки., ISBN:978-954-07-5673-8, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2023
Учебно помагало
1 Надя Велинова - Соколова, Елеонора Станчева - Тодорова, Илияна Анкова, Сборник от казуси по Въведение в счетоводството, ISSN (print):, Университетско Изд "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
2 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова - Соколова, Сборник от казуси по Въведение в счетоводството, ISBN:978-954-9399-41-7, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2016
3 Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Велинова - Соколова, Сборник от казуси по Финансово счетоводство, ISBN:978-954-93-4206-9 , Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2016