Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Маряна Евстатиева
Дипломна работа
Маряна Ненкова Мицева, Lexico-semantic Problems in the Bulgarian Translation of Hemingway's Novel "The Old Man and the Sea", , Ръководител:проф. Ал. Шурбанов 1997
Статия в научно списание
1 Mitseva M., English Complementation Economy as Realized in Sentences of the Type 'The door flew open', Съпоставително езикознание, брой:1, 2008 2008
2 Mitseva M., Adjectival Intensification in English and in Bulgarian, Съпоставително езикознание, брой:2, 2007 2007
3 Mitzeva M., Deontic ТРЯБВА and its English Counterparts in Positive Sentences with Present/Future Time Reference, Чуждоезиково обучение, брой:5, 2003 2003
4 Mitzeva M., Verba Dicendi in Dialogue Translation, Чуждоезиково обучение, брой:6, 2003 2003
5 Мицева М., Термините в два български превода на повестта "Старецът и морето" от Ъ. Хемингуей, Чуждоезиково обучение, брой:2, 1999 1999
Статия в поредица
1 Mitseva M., Do Dependent Prepositions Depend on Anything?, Годишник на Департамента за езиково обучение-ИЧС при Софийския университет "Св. Климент Охридски", брой:15, 2007 2007
2 Mitseva M., Light Verbs Metaphors, Годишник на Департамента за езиково обучение-ИЧС при Софийския университет "Св. Климент Охридски", брой:15, 2007 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Maryana Evstatieva, Some Problems Related to the Labelling and the Semantic Nature of the English Copular 'Verbs of Becoming', Език и професионална комуникация 2: Нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа, редактор/и:Г. Боянова, Кр. Трендафилова, М. Ненов, М. Маркова, Д. Витанова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:205-213 2017
2 Evstatieva M., English Compound Modifiers with Well- as their First Element and their Bulgarian Counterparts, Езикът е съдба, 2013 2013
3 Mitseva M., The English -Faced-headed Compound Modifiers and their Bulgarian Counterparts, Граматика и семантика, 2009 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Маряна Евстатиева, Идеята за начинателност в английските копулативни глаголи за преход от едно състояние в друго 2018
2 Секционен доклад, Маряна Мицева, Patterns of the Type “I wish…”/ “If (only)…” and their Bulgarian Counterparts 2008
3 Секционен доклад, Маряна Мицева, When First Conditional ‘If-‘ Sentences are not Sentenced to Being Pigeonholed 2006
4 Секционен доклад, Маряна Мицева, On Some Difficulties that Bulgarian Learners of English Face When Mastering ‘Seem’ 2003