Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Виолета Халачева
Научен проект
Виолета Халачева, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“, Член, , Номер на договора:РД – 22 – 1022/07.04.2021г 2021
Редактор на издание нереферирано
Виолета Халачева, Годишник на СУ ,книга Педагогически науки, том 115, година 3, 2022, Редактор на издание нереферирано 2022
Редактор на сборник
Виолета Халачева, Годишник на СУ ,книга Педагогически науки, том 114, година 2, 2021, Редактор на сборник 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Виолета Халачева, Дидактическа технология за работа с текст в чуждоезиковото обучение на ученици с лека умствена изостаналост, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИДЕИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ, издателство:УИ " Св. Климент Охридски ", 2022, стр.:285-292, ISBN:978-954-07-5567-0 2022
2 Виолета Халачева, Интерактивни учебни ресурси по английски език за формиране на умението за четене с разбиране, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски" - Департамент за езиково обучение, 2022, pages:99-109 2022
3 Виолета Халачева, За ролята на електронните дидактически средства в чуждоезиковото обучение на ученици с лека умствена изостаналост, „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ -Втора научно-практическа конференция, 2021, стр.:398-409, ISSN (online):2738-8999, Ref 2021
4 Виолета Халачева, За стратегията “ chunking “ в обучението по английски език на деца с лека умствена изостаналост, „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ -Втора научно-практическа конференция, 2021, стр.:539-549, ISSN (online):2738-8999, Ref 2021
5 Виолета Халачева, Работа с текст при обучение по английски език на деца с лека умствена изостаналост, Годишник на СУ - ДЕО, издателство:УИ " Св. Климент Охридски ", 2021, стр.:53-62, ISSN (print):1312-2223 2021
6 Виолета Халачева, Електронни дидактически материали по английски език за формиране на умението за слушане, Годишник на ДЕО- ИЧС, издателство:УИ " Св. Климент Охридски ", 2018, стр.:90-102, ISSN (print):1312-2223 2018