Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Пенка Шапкова- Танева
Глава от книга
Светлана Христова, Емилия Цокова, Пенка Шапкова- Танева, Децата със синдром на Даун-Ръководство за специалисти и родители, ISBN:978-954-9400-59-5, " Рал Колобър", София 2008
Глава от монография
Милен Замфиров, Неда Балканска, Мира Цветкова-Арсова, Катерина Караджова, Емилия Евгениева, Анна Трошева-Асенова, Пенка Шапкова, Маргарита Томова, Славина Лозанова, Калоян Дамянов, Специална педагогика, ISBN:978-954-07-5733-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 2023
Дисертация д-р
Пенка Тодорова Шапкова-Танева, Когнитивно функциониране и възможности за обучение при деца със синдром на Даун, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф.д-р Катерина Караджова 2013
Книга
1 Пенка Шапкова, Златко Долрев, Светлана Христова, Диана Цокома, Емилия Евгениева, Катерина Караджова, Съвременни тенденции в интеграцията и обучението на деца с умствена изостаналост Добрев, Златко Иванов ... Вид на материала - книга во и производство - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 , ISSN (online): 978-954-07-2854-4, ISBN: 978-954-07-2854-4, Унив. изд. Св. Климент Охридски, София 2009
2 Пенка Шапкова, Светла Христова, Емилия Цокова, Децата със синдром на Даун. Ръководство за специалисти и родители 2008, София 2008
3 Пенка Шапкова, Златко Долрев, Светлана Христова, Диана Цокова, Емилия Евгениева, Катерина Караджова, Н.Василева, Особености на интегрираното обучение , ISSN (online):978-954-316-041-9, ISBN:978-954-316-041-9, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2008
Монография
1 Пенка Шапкова, "Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със синдром на Даун"-279стр., ISBN:978-954-07-5037-8, Университетско издателство „ Св. Климент Охридски“ ,, София, Рецензирано 2020
2 Пенка Шапкова , Как да работим с деца с аутизъм, , ISBN::978-954-9619-55-3, РААБЕ, София, София, Рецензирано 2012
Научен проект
1 Пенка Шапкова- Танева, Педагогически и технологични аспекти на дизайна на електронно обучение , Член, 2020
2 Пенка Шапкова- Танева, Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа , Член, СУ 2019
3 Пенка Шапкова- Танева, „ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Член, , Номер на договора:ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 2018
4 Пенка Шапкова- Танева, „ Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“ по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз;, Член, , Номер на договора:ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0045 2017
5 Пенка Шапкова- Танева, ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „ Студентски практики“ Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз; , Член, , Номер на договора:ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 2015
6 Пенка Шапкова-Танева, "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти". , Член, , Номер на договора: ОП: BG05M2OP001-2.010-0001 -08 / 24.10.201818 г. 2014
7 Пенка Шапкова-Танева, " Студентски практики", Член, Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.", Номер на договора:от 2014 2014
8 Пенка Шапкова-Танева, "Квалификация на педагогическите специалисти“ , Член, 2014
9 Пенка Шапкова-Танева, " Квалификация на педагогическите специалисти" Интегриране на ученици със СОП в условията на общообразователното училище, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд. 2013
10 Пенка Шапкова-Танева, „Студентски практики-Фаза1“ , Член, , Номер на договора:РД22-83 от 12.01.2017 2013
11 Пенка Шапкова- Танева, ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.03-0001 „ Квалификация на педагогическите специалисти“ - „ Обучение на учители за работа деца и ученици със специални образователни потребности“, , Член, , Номер на договора:ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.03-0001 2013
12 Пенка Шапкова- Танева, ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.03-0001 „ Квалификация на педагогическите специалисти“ - „ Обучение на учители за работа деца и ученици със специални образователни потребности“, , Член, , Номер на договора:ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.03-0001 2013
13 Пенка Шапкова-Танева, " В хармония със себе си и света", Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.1.04-0041 2012
14 Пенка Шапкова-Танева, " Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институциите", Член, "Бонита тръст" 2011
15 Пенка Шапкова- Танева, ПРОЕКТ „ Развитие на мрежа за придобиване на професионална квалификация за млади хора с увреждания и за квалификация на ресурсни учители“-, Член, , Номер на договора:BG 2004/006-070.01.01 2007
Научно ръководство
1 доц.д-р Ивайло Петров,гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, Effects of autism on the family , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ELENI NTANOVASILI 2012
2 доц. Ивайло Петров,гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, "Развитие на социални умения при деца с умствена изостаналост" Development of Social Skills in Children with Mental Retardation , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:VARVARA PANIKA 2012
3 доц.д-р Нели Василева,гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, „Особености на ежедневни грижи при родителите на деца с нарушения от аутистичния спектър "Problems of daily care for the parents of children with Autism Spectrum Disorders”” , СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Анна Сарантаки 2012
4 доц.д-р Ивайло Петров,гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, THE EFFECT OF THE THEATRICAL GAME IN DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME , Софийски университет "Св. Климент Охридски дипломна работа:DELICHA DESPOINA 2012
5 Пенка Шапкова-Танева, Аспекти на включващо обучение на деца със синдрома на Даун TOPIC: .Aspekts of the inclusive education of children with Down syndrome. , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариана Георгиус Долгераки 2012
6 доц.д-р Ивайло Петров,гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, Деца с нарушения от аутистичния спектър: Обучителни подходи, Управление на класната стая, Развитие на социални умения TOPIC: Children with ASD: Teaching approaches, classroom management and development of social skills , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Атина Христопулу 2012
7 доц. д-р Ивайло Петров гл.ас. Пенка Шапкова-Танева, Ефекти от раждането на дете със синдром на Даун върху семейството- за ефектите върху братята и сестрите "The effects of having a child with Down syndrome on the family- the effects on siblings ", СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Триантафуло Мелпомени 2012
8 доц. д-р Ивайло Петров, гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, Особености в развитието на деца със синдрома на Даун Peculiarities in the development of children with Down syndrome , СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Елена Люпра 2012
9 Доц. д-р Нели Василева,гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, Подходи за работа при деца със синдрома на Даун TOPIC: Therapeutical approaches to work with children with Down syndrome , СУ "Св. Климент Охридски дипломна работа:Атанасия Христос Макри 2012
10 Доц. д-р Ивайло Петров, гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, Развитие на социални умения при деца със синдрома на Даун TOPIC: Development of social skills in children with Down syndrome , Софийски университет "Св. Климент Охридски дипломна работа:Василиос Еангелос Малис 2012
11 доц. д-р Н. Василева гл.ас.Пенка Шапкова-Танева, Социално включване на деца с аутизъм: ролята на семейството, училището, специалистите TOPIC: Social inclusion of children with autism: the role of family, school, specialists , СУ"Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергиос Константинос Матсианудис 2012
Превод на статия
Лазаровска, Весна, Йовановска, М., Гергевска, Б., Топузовска, Г., Чакар, М., Пенка Шапкова- Танева, Балканска, Неда, Ролята на възрастта в развитието на речевата и слуховата перцепция при деца с кохлеарна имплантация, ISSN (print):, Експреспринт, София 2012
Редактор на сборник
Пенка Шапкова- Танева, Сборник доклади и презентации-Студентски научен форум, Редактор на сборник 2013
Статия в научно списание
1 Пенка Шапкова, КОНСТРУИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЕЗИКОВИ ПРОФИЛИ ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН-ПРЕДПОСТАВАКА ЗА ЕФЕКТИВНА ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL LANGUAGE IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME - PREREQUISITE FOR EFFECTIVE SPEECH THERAPEUTIC THERAPY, Knowledge in Practice, том:Vol. 49 , брой:No. 4, 2021, стр.:829-835, ISSN (print):1857-923X (Printed), ISSN (online):2545-4439 (Online), Ref, Web of Science, др.(EBCO,Publons,Google Scholar.Scilit,Cross Ref,Cen ) 2021
2 Пенка Шапкова, Approaches for development potential for learning in children with intellectual disability, International Journal Knowledge- Capital of the future ;Who and what , брой:9, 2015, стр.:126-131, ISBN:1857-92, Ref 2015
3 Пенка Шапкова- Танева, "Вдъхновената филантропия"-как да въвличаме околните и да оставим следа , Специална педагогика, брой:3, 2013, стр.:90-91 2013
4 Пенка Шапкова-Танева, Особености на краткосрочната слухова памет при деца със синдром на Даун, Специална педагогика, брой:1, 2013, стр.:51-61, ISBN:1310-7003 2013
5 Пенка Шапкова- Танева, Разбиране за синдрома на Даун: от евгеничните теории и институционализацията към социализация и включване, Специална педагогика и Логопедия, брой:3, 2013, стр.:3-10, ISSN (print):1310-7003 2013
6 Лазаровска, Весна, Йовановска, М., Пенка Шапкова- Танева, Ролята на възрастта в развитието на речевата и слуховата перцепция при деца с кохлеарна имплантация, Специална педагогика, брой:3, 2012, стр.:66-73, ISSN (print):1310-7003, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
7 Пенка Шапкова- Танева, Марта Василева, Арт-терапия за деца с умствена изостаналост "Силата на изкуството" , Специална педагогика, issue:бр. 4 , 2011, pages:21-32, ISSN (print):1310-7003, ISSN (online): COBISS.BG-ID - 1245202916 2011
8 Пенка Шапкова- Танева, Нови насоки в обучението на деца със синдром на Даун , Специална педагогика, брой:2, 2011, стр.:15-24, ISSN (print): 1310-7003, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1245126884 2011
9 Пенка Шапкова- Танева, Подкрепа на деца със СОП и техните родители - включващо обучение , Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание, брой:5, 2011, стр.:14-19, ISSN (print): 0204-7004, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1238303460 2011
10 Пенка Шапкова- Танева, Специфични умения за общуване при деца с аутизъм , Специална педагогика, брой:1, 2010, стр.:38-46, ISSN (print):1310-7003, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1234854372 2010
11 Пенка Шапкова-Танева, Стиляна Белчева, Известното за хипокампа в паметовите процеси при синдром на Даун, Специална педагогика, брой:юни-1бр., 2010, стр.:29-36, ISSN (print):1310-7003 2010
12 Пенка Шапкова- Танева, Познавателното и социалното развитие на децата с интелектуална недостатъчност , Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание, брой:9, 2010, стр.:2-5, ISSN (print):0204-7004, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1234598884 2010
13 Пенка Шапкова, Специфични умения за общуване при деца с аутизъм, Специална педагогика, брой:1, 2010, стр.:38-46, ISSN (print): 1310-7003 2010
14 Пенка Шапкова- Танева, Синдромът на Даун: митове и реалности , Специална педагогика, 2009, стр.:30-40, ISSN (print): ISSN 1310-7003. - ХIII, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1182440420 2009
15 Пенка Шапкова- Танева, Развитие на фината моторика и умения за самообслужване при деца със синдром на Даун , Специална педагогика, брой:3, 2007, стр.:49-56, ISSN (print):ISSN 1310-7003, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1176009700 2007
16 Пенка Шапкова- Танева, Дневният център за деца и младежи с умствена изостаналост- Перник в условията на новите реалности, Специална педагогика, брой:4, 2005, стр.:59-62, ISSN (print):1310-7003 2005
17 Пенка Шапкова- Танева, Формиране на полезни умения и навици при деца с тежка степен на интелектуална недостатъчност , Специална педагогика, брой:1, 2005, стр.:64-71, ISSN (print):ISSN 1310-7003, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1168313828 2005
18 Пенка Шапкова- Танева, Аутизъм: от теоретическото разбиране към психолого-педагогическото въздействие , Специална педагогика, брой:2, 2004, стр.:41-53, ISSN (print):1310-7003, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1165434084 2004
19 Пенка Шапкова- Танева, Някои аспекти на аутизма , Специална педагогика, брой:2, 2003, стр.:42-52, ISSN (print):1310-7003, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1161592036 2003
20 Пенка Шапкова- Танева, Особености в развитието на децата с Даун-синдром , Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание, брой:8, 2003, стр.:45-47, ISSN (print):0204-7004, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1161844964 2003
21 Пенка Шапкова- Танева, Трудностите при обучението на децата с Даун - синдром , Специална педагогика, брой:2, 2002, стр.:51-56, ISSN (print):ISSN 1310-7003, ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1158694116 2002
22 Пенка Шапкова- Танева, Възможности за развитие на децата със синдром на Даун, Специална педагогика, брой:март, 2001, стр.:47-55, ISSN (print):1310-7003 2001
23 Пенка Шапкова, Златко Долрев, Даун-синдром - същност, причини, разпространение , Специална педагогика, 1998, ISSN (print):1310-7003 , ISSN (online):COBISS.BG-ID - 1120477668 1998
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Пенка Шапкова, ПРИНОСИТЕ НА АНГЛИЙСКИЯ ЛЕКАР ДЖОН ЛАНГДЪН ДАУНКЪМ ИЗУЧАВАНЕТО, РЕХАБИЛИТАЦИЯТА, ОБУЧЕНИЕТОИ ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН, ОБРАЗОВАНИЕИ ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИИ ПЕРСПЕКТИВИ Трета научно-практическа конференция, редактор/и: Маргарита Крумова, издателство:Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:507-516, ISSN (print):ISSN 2738-8999, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2022
2 Пенка Шапкова, Съвременни подходи в подкрепа на личностното развитие и ученето н адеца с невроразвитийни нарушения в предучилищната образователна практика, 140 години Предучилищното образование в България: Постижения и хоризонти, редактор/и:проф.дпн Розалина Енгелс-Критидис, издателство:Университетско издателство " Св. Климент Охридски", 2022, стр.:255-267, ISSN (print):978-954-07-5471-0 2022
3 Пенка Шапкова, Хуманистичният подход в контекста на приобщаващото образование, Развитие на приобщаващото образование в България 15 години по-късно, издателство:Университетско издателство " Св. Климент Охридски", 2022, стр.:214-223, ISBN:ISBN: 978-954-07-5532-8 2022
4 Анна Трошева–Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Диана Игнатова, Деница Кръстева, Пенка Шапкова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИГРОВАТА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕЙСТВОТО, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХХIV , издателство:издателство Фабер, 2020, стр.:79-89, ISSN (online):1314-6769 2020
5 Пенка Шапкова, Оценяване и конструиране на индивидуални невроразвитийни профили при деца със СОП в контекста на приобщаващото образование, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:432-444, ISBN: 978-954-07-5061-3 2020
6 Пенка Шапкова- Танева, Креативността като ценен личностен ресурс в работата на специалния педагог и логопеда, Децата и творчеството, редактор/и:доц.д-р Розалина Енгелс- Критидис, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, , 2018, стр.:170-178, ISBN:ISBN 978-954-07-4407-0 2018
7 Пенка Шапкова-Танева, Подходи за подкрепа на личностното развитие на деца със специални образователни потребности, Научни ипрактически аспекти на приобщаващото образование, редактор/и:проф.дпн Цветанка Ценова,проф.дпн Мира Цветкова- Арсова, издателство:Университетско издателство " Св.Климент Охридски", 2018, стр.:192-200, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
8 Пенка Шапкова- Танева, ПОДХОДИ ЗА ТЕРАПИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП В НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ , KNOWLEDGE – International Journal , издателство: Skopje Vol. 28.3 , 2018, стр.:1015-1020, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, Web of Science 2018
9 Пенка Шапкова- Танева, Артерапевтични подходи за развитие на емоционалната интелигентност при деца със зрителни и множество увреждания, "Достъп до изкуството на лица с нарушено зрение " остъп до изкуство на лица с нарушено зрение, [Електронен ресурс] София , 2017, ISSN (online):1283022308, ISBN:978-954-92368-3-5 2017
10 Пенка Шапкова- Танева, Подходи за развитие на потенциала за учене при деца с интелектуални затруднения. , Journal Scientific and Applicative Papers V9, издателство: SKOPJE, 2015, стр.:126-131, ISSN (print):1857-92 2015
11 Пенка Шапкова, Емануела Маринова, Гергана Илиева, Стефани Овчарова, Децата със специални образователни потребности-промяната е нужна днес, а не утре, Сборник доклади и презентации. Студентски научен форум, редактор/и:Пенка Шапкова, Габриела Кирова, издателство:Авангард Прима, 2013, стр.:73-76, ISBN:978-619-160-216-2 2013
12 Пенка Шапкова- Танева, Отражение на синдрома на Даун върху когнитивното функциониране и способностите за учене в детска възраст, Психологията-традиции и перспективи-том 1, 2013, стр.:292-299, ISSN (print):1314-9792 2013
13 Пенка Шапкова- Танева, Явлението "синдром на Даун":исторически и философски аспекти, Научни трудове, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология, издателство:Русенски университет " Ангел Кънчев", 2013, стр.:70-76, ISSN (print):1311-3321 2013
14 Пенка Шапкова-Танева, ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ , Юбилейна международна университетска конференция.130 години предучилищно образование., издателство:Велико Търново, 2012, ISBN: 978–954–524–842–9 2012
15 Пенка Шапкова- Танева, Стратегии за преподаване и подкрепа на ученици със специални образователни потребности в контекста на включващото образование , НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , издателство:Русенски университет " Ангел Кънчев", 2012, стр.:110-117, ISSN (print):1311-3321 2012
16 Пенка Шапкова- Танева, Подходи за ранна интервенция при деца със синдром на Даун и техните семейства, Ранно детско развитие, редактор/и:проф.д-р Толя Стоицова; доц.дфн Юлияна Стоянова и др., издателство:Спийднет. БГ ООД, 2011, стр.:190-202, ISBN:978-954-91923-8-4 2011
17 Пенка Шапкова- Танева, Необходимост от ефективни стратегии на развитие на социални умения при деца с аутизъм в специално образователната практика у нас, Юбилейна научна конференция-100години от рождението на проф.дпн Дечо Денев и 25 години факултет по начална и предучилищна педагогика, издателство:ИК"ФЕНОМЕН", 2010, стр.:136-142, ISBN:978-954-549-094-1 2010
18 Пенка Шапкова, Подготовка на логопеди и специални педагози за участие в процеса на диагностика и терапия при пациенти със сложни комуникативни нарушения , VІІ Национална конференция на НСЛБ:Екипна работа при пациенти с моторни дефицити, издателство: Логопедичен център Ромел София, 2009, стр.:188-200, ISBN:978-954-9458-11-4 2009
19 Пенка Шапкова- Танева, Когнитивен и езиков профил при деца със синдрома на Даун, Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология, издателство:" Фабер", 2008, стр.:224-231, ISBN:978-954-775-872-8 2008
20 Пенка Шапкова- Танева, Специфика на съдържанието на програмите за ранно възпитание и обучение на деца с интелектуална недостатъчност, Особености на интегрираното обучение, редактор/и: проф.д-р Златко Добрев, издателство:" Д-р ИВАН БОГОРОВ"- София, 2008, стр.:226-238, ISBN: 978-954-316-041-9 ;COBISS.BG-ID - 1229069028 2008
21 Пенка Шапкова- Танева, Алтернативни подходи за въздействие и програми за работа при деца с нарушения от аутистичния спектър, Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, редактор/и:доц.д-р Милка Атанасова; доц.дпн Томислав Дяков, издателство:" Веда Словена-ЖГ", 2006, стр.:666-675, ISSN (print):10.954-8510-87-9; 15.978-954-8510-97.4 2006
22 Пенка Шапкова- Танева, Аспекти на практическата подготовка на студентите по педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, ВИСШЕТО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, издателство:Фабер, 2005, стр.:481-484 2005
23 Пенка Шапкова- Танева, Проблеми на ранната психолото-педагогическа помощ и училищна интеграция на децата с интелектуална недостатъчност, Осигуряване и оценяване качеството на обучение, редактор/и:доц.д-р Милка Атанасова и доц.дфн Томислав Дяков, издателство:" Веда Словена-ЖГ"-София, 2005, стр.:345-350, ISBN:954-8510-92-8 2005
24 Пенка Шапкова-Танева, Медицински аспекти на синдрома на Даун, Обучение и възпитание в началните училища, детски градини и специалните училищни заведения, редактор/и:"Веда Солвена"-ЖГ, 2004, стр.:319-325, ISBN:954-8510-87-1 2004
Студия в научно списание
Пенка Шапкова- Танева, Индивидуални познавателни различия при деца със синдром на Даун, Годишник на СУ " Св. Климент Охридски", том:107, 2016, стр.:165-194, ISSN (print):0861-8216 2016
Студия в поредица
Пенка Шапкова, Схващания за синдрома на Даун в един променящ се контекст, Годишник на СУ, том 103, том:Годишник на СУ, брой:том 103, издателство:Университетско издателство „ Св. Климент Охридски“ ,, 2011, стр.:115-135, ISSN (online):ISSN 0861-8216 2011
Студия в сборник (на конференция и др.)
Пенка Шапкова-Танева, Особености на ранната диагностика и интервенция при деца с интелектуална недостатъчност и деца с аутизъм, Съвременни тенденции в интеграцията и обучението на деца с умствена изостаналост нието на деца с умствена изостаналост, издателство:Университетско издателство " Св.Климент Охридски", 2009, стр.:104-116, ISBN:978-954-07-2854-4 2009
Съставителска дейност
Златко Добрев, Катерина Караджова, Мира Цветкова, Неда Балканска, Емилия Евгениева, Анна Трошева, Милен Замфиров, Пенка Шапкова- Танева, СБорник Юбилейна Научна Конференция-100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев и 25 години факултет по начална и предучилищна педагогика, ISBN:978-954-549-094-1, ИК"ФЕНОМЕН", София 2010
Участие в конференция
1 Присъствие, Пенка Шапкова- Танева, 34 Международна научна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE 2022
2 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, Юбилейна научна конференция с международно участие 2018
3 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, 19th International Scienti c Conference 2018
4 Секционен доклад, Пенка Шапкова-Танева, Подходи за подкрепа на личностното развитие на деца със специални образователни потребности 2018
5 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, " Психологията-традиции и новаторство"- ЮЗУ " Неофит Рилски" 2013
6 Секционен доклад, Пенка Шапкова-Танева, Стратегии за преподаване и подкрепа на ученици със специални образователни потребности в контекста на включващото обучение 2012
7 Присъствие, Пенка Шапкова- Танева, “Наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър.” 2012
8 Секционен доклад, Пенка Шапкова-Танева, Детската градина-приобщаваща среда за деца със специални образователни потребности 2012
9 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, Подходи за ранна интервенция при деца със синдром на Даун и техните семейства 2011
10 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, Подготовка на логопеди и специални педагози за участие в процеса на диагностика и терапия при пациенти със сложни комуникативни нарушения 2009
11 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, Когнитивен и езиков профил при деца със синдрома на Дау 2008
12 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, Проблеми на ранната психолого-педагогическа помощ и училищна интеграция на децата с интелектуална недостат 2005
13 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, Аспекти на практическата подготовка на студентите по педагогика на деца с интелектуална недостатъчност 2004
14 Секционен доклад, Пенка Шапкова- Танева, Медицински аспекти на синдрома на Даун 2004
Учебно помагало
Пенка Шапкова, Малки книжки в помощ на учителя - Как да работим с деца с аутизъм 2012, РААБЕ, София 2012