Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Татяна Иванова
Дисертация д-р
Татяна Димитрова Иванова, „Страшният съд” в монументалната живопис на Българското възраждане – XVIII-XIX век (Иконография и херменевтика), Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Доц. д-р Иван Рашков 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
Татяна Димитрова Иванова, Самоубийството – протест срещу ‘управлението’ или срещу себе си? (Анализ на политическото, медийното и религиозното отразяване на протестните самоубийства от февруари 2013 г.), 2013
Научен проект
1 Татяна Иванова, Краткосрочна научна визита в Bibliotheca Hertziana Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Рим, Италия, на тема: „Християнско изкуство и религиозно образование“ и „Икона и религиозна картина“, Член, 2019
2 Татяна Иванова, Свидетелство, служение и богослужение на Църквата , Член, 2019
3 Татяна Иванова, Християнско изкуство и религиозно образование, Ръководител, 2019
4 Татяна Иванова, Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ от IV век. Литургични, библейско-археологични и духовно-аскетични свидетелства на текста“, Член, 2018
5 Татяна Иванова, Консервация и реставрация на скалните рисунки в "Магурата", Член, 2018
6 Татяна Иванова, Обучението по религия в общообразователната система и прицърковните училища в съвременна Европа, Член, , Номер на договора:80-10-158/25.04.2018 2018
7 Татяна Иванова, „Венецианската култура и Българското възраждане: типология на влиянията”, Ръководител, 2014
8 Татяна Иванова, „Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности”, Оперативна програма Човешки ресурси, схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, Член, 2012
9 Татяна Иванова, Японско-български проект (под егидата на Unesco) за опазване на паметниците на културата в резервата „Старинен Пловдив”, Член, 2006
10 Татяна Иванова, Японско-български проект (под егидата на Unesco) за опазване на паметниците на културата в резервата „Старинен Пловдив”, Член, 2006
Статия в научно списание
1 Иванова, Татяна, Неделя Месопустна и „Страшният съд”: типология на влиянията, Богословска мисъл, брой:1, 2014, стр.:25-35 2014
2 Иванова, Татяна, Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд, Проблеми на изкуството, брой:4, 2013, стр.:25-35 2013
3 Иванова, Татяна, Страшният съд според ерминиите на българските възрожденски зографи, Богословска мисъл. Докторантски изследвания, брой:1-2, 2012, стр.:50-86 2012
4 Иванова, Татяна, Небесният Йерусалим в християнското изкуство, Богословска мисъл. Докторантски изследвания, брой:1-2, 2011, стр.:89-109 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivanova, Tatyana, "Union" and "Nationalism" in the slav saints' images of the Bulgarian revival, Centenarul Unirii Românilor și Europa de Azi. Religie și Geopolitică, vol 1, редактор/и:Alin Albu, Valer Moga, издателство:Presa Universitră Clujeană, 2018, стр.:339-352 2018
2 Ivanova, Tatyana, ‘The Good and the Bad Confession’ in Bulgarian Art, Ars Liturguca. From the Image of Glory to the Images of Idols of Modernity, Vol. 1, 2017, стр.:275-292 2017
3 Иванова, Татяна, „Страшният съд” и покръстването на българите, Християнство и философия, 2014 2014
4 Иванова, Татяна, Притчата за богаташа и бедния Лазар – „спасение чрез образ” (според Страшния съд от църквата „Св. Никола” в с. Райово)”, Християнство и философия, 2014 2014
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Татяна Иванова, Иконография на "Страшния съд" - есхатология в образи 2020
2 Секционен доклад, Татяна Иванова, Публична лекция на тема: „Рождество Христово: празник и иконография“, църква "Св. Атанасий" 2019
3 Присъствие, Татяна Иванова, Семинар на тема "Свидетелство, служебие, богослужение на Църквата" 2019
4 Секционен доклад, Татяна Иванова, Християнско изкуство – смисъл и съдържание 2019
5 Секционен доклад, Tatyana Ivanova, Presentation of Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2019
6 Секционен доклад, Татяна Иванова, Неръкотворният образ от Едеса и православната иконография 2019
7 Секционен доклад, Татяна Иванова, Иконата в религиозното образование: традиции и настояще 2018
8 Секционен доклад, Татяна Иванова, La chiesa dedicata alla Sapienza di Dio (Sophia) a Sofia 2018
9 Секционен доклад, Татяна Иванова, New Themes in the Brancovan and Bulgarian Revival Art: Romanian Influences or Common Origin? 2018
10 Секционен доклад, Tatyana Ivanova, "Union" and "Nationalism" in the slav saints' images of the Bulgarian revival 2018
11 Секционен доклад, Татяна Иванова, 'The Good and the Bad Confession' in Bulgarian Art 2017
12 Секционен доклад, Татяна Иванова, „Ватиканските музеи ‘отвътре” 2017
13 Секционен доклад, Татяна Иванова, Православните икони – иконопочитание чудеса и изцеления 2016
14 Секционен доклад, Татяна Иванова, Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд 2013
15 Секционен доклад, Татяна Иванова, За някои аспекти от християнското изкуство през периода на Българското възраждане (XVIII-XIX в.). Иконография на Страшния съд 2013
16 Секционен доклад, Татяна Иванова, Притчата за богаташа и бедния Лазар – „спасение чрез образ” (според Страшния съд от църквата „Св. Никола” в с. Райово) 2013
17 Секционен доклад, Татяна Иванова, Неделя Месопустна и „Страшният съд”: типология на влиянията 2013
18 Секционен доклад, Татяна Иванова, Страшният съд според ерминиите на българските възрожденски зографи 2012
19 Секционен доклад, Татяна Иванова, Небесният Йерусалим в християнското изкуство 2011
Участие в редколегия
Татяна Иванова, FORUM THEOLOGICUM SARDICENSE prius БОГОСЛОВСКА МИСЪЛ, Участие в редколегия 2018