Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Татяна Иванова
Дисертация д-р
Татяна Димитрова Иванова, „Страшният съд” в монументалната живопис на Българското възраждане – XVIII-XIX век (Иконография и херменевтика), Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Доц. д-р Иван Рашков 2014
Доклад на конференция
1 Татяна Иванова, La chiesa dedicata alla Sapienza di Dio (Sophia) a Sofia, Публична лекция, изнесена в църквата "Св. София", пред студенти и преподаватели от Академия ди Брера, Милано, във връзка с проект-изложбата им: "Среща със София", България/София 2018 2018
2 Татяна Иванова, New Themes in the Brancovan and Bulgarian Revival Art: Romanian Influences or Common Origin? , International Symposium "Unity of Faith and Nation in the context of a Globalized World", Румъния 2018 2018
3 Tatyana Ivanova, "Union" and "Nationalism" in the slav saints' images of the Bulgarian revival, The 17th International Symposium on Science, Arts and Theology (ISSTA 2018). The Centennial of the Romanians' Union and Today’s Europe. Religion and geopolitics., Румъния 2018 2018
4 Татяна Иванова, Иконата в религиозното образование: традиции и настояще, Религия и образование (история, традиции, съвременни тенденции), България/Пловдив 2018 2018
5 Татяна Иванова, 'The Good and the Bad Confession' in Bulgarian Art, Ars Liturgica. From the Image of Glory to the Images of the Idols of Modernity. 16th International Symposium on Science, Theology and Arts, Румъния/Алба Юлия 2017 2017
6 Татяна Иванова, „Ватиканските музеи ‘отвътре”, Публична лекция, Галерия „Академия”, София, България/София 2017 2017
7 Татяна Иванова, Православните икони – иконопочитание чудеса и изцеления, Публична лекция, България/София 2016 2016
8 Татяна Иванова, Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд, „Светоклиментови докторантски четения”, СУ „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, България/София 2013 2013
9 Татяна Иванова, Притчата за богаташа и бедния Лазар – „спасение чрез образ” (според Страшния съд от църквата „Св. Никола” в с. Райово), „Съвременни аксиологични аспекти на религията, културата и изкуството”, България/София 2013 2013
10 Татяна Иванова, Неделя Месопустна и „Страшният съд”: типология на влиянията, Годишна докторантска конференция на Националната художествена академия, България/София 2013 2013
11 Татяна Иванова, За някои аспекти от християнското изкуство през периода на Българското възраждане (XVIII-XIX в.). Иконография на Страшния съд, Публична лекция, колеж „Ss. Concezione”, Рим, Италия/Рим 2013 2013
12 Татяна Иванова, Страшният съд според ерминиите на българските възрожденски зографи, „Светоклиментови докторантски четения”, СУ „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, България/София 2012 2012
13 Татяна Иванова, Небесният Йерусалим в християнското изкуство, „Светоклиментови докторантски четения”, България/София 2011 2011
Друго (научно-популярни и др. под.)
Татяна Димитрова Иванова, Самоубийството – протест срещу ‘управлението’ или срещу себе си? (Анализ на политическото, медийното и религиозното отразяване на протестните самоубийства от февруари 2013 г.), 2013
Научен проект
1 Татяна Иванова, Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ от IV век. Литургични, библейско-археологични и духовно-аскетични свидетелства на текста“, Член, 2018
2 Татяна Иванова, Консервация и реставрация на скалните рисунки в "Магурата", Член, 2018
3 Татяна Иванова, Обучението по религия в общообразователната система и прицърковните училища в съвременна Европа, Член, , Номер на договора:80-10-158/25.04.2018 2018
4 Татяна Иванова, „Венецианската култура и Българското възраждане: типология на влиянията”, Ръководител, 2014
5 Татяна Иванова, „Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности”, Оперативна програма Човешки ресурси, схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, Член, 2012
6 Татяна Иванова, Японско-български проект (под егидата на Unesco) за опазване на паметниците на културата в резервата „Старинен Пловдив”, Член, 2006
7 Татяна Иванова, Японско-български проект (под егидата на Unesco) за опазване на паметниците на културата в резервата „Старинен Пловдив”, Член, 2006
Статия в научно списание
1 Иванова, Татяна, Неделя Месопустна и „Страшният съд”: типология на влиянията, Богословска мисъл, брой:1, 2014, стр.:25-35 2014
2 Иванова, Татяна, Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд, Проблеми на изкуството, брой:4, 2013, стр.:25-35 2013
3 Иванова, Татяна, Страшният съд според ерминиите на българските възрожденски зографи, Богословска мисъл. Докторантски изследвания, брой:1-2, 2012, стр.:50-86 2012
4 Иванова, Татяна, Небесният Йерусалим в християнското изкуство, Богословска мисъл. Докторантски изследвания, брой:1-2, 2011, стр.:89-109 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivanova, Tatyana, "Union" and "Nationalism" in the slav saints' images of the Bulgarian revival, Centenarul Unirii Românilor și Europa de Azi. Religie și Geopolitică, vol 1, редактор/и:Alin Albu, Valer Moga, издателство:Presa Universitră Clujeană, 2018, стр.:339-352 2018
2 Ivanova, Tatyana, ‘The Good and the Bad Confession’ in Bulgarian Art, Ars Liturguca. From the Image of Glory to the Images of Idols of Modernity, Vol. 1, 2017, стр.:275-292 2017
3 Иванова, Татяна, „Страшният съд” и покръстването на българите, Християнство и философия, 2014 2014
4 Иванова, Татяна, Притчата за богаташа и бедния Лазар – „спасение чрез образ” (според Страшния съд от църквата „Св. Никола” в с. Райово)”, Християнство и философия, 2014 2014
участие в редколегия
Татяна Иванова, FORUM THEOLOGICUM SARDICENSE prius БОГОСЛОВСКА МИСЪЛ, участие в редколегия 2018