Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Татяна Иванова
Дисертация д-р
Татяна Димитрова Иванова, „Страшният съд” в монументалната живопис на Българското възраждане – XVIII-XIX век (Иконография и херменевтика), Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Доц. д-р Иван Рашков 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
Татяна Димитрова Иванова, Самоубийството – протест срещу ‘управлението’ или срещу себе си? (Анализ на политическото, медийното и религиозното отразяване на протестните самоубийства от февруари 2013 г.), 2013
Научен проект
1 Татяна Иванова, "Академичният параклис на Богословския факултет "Св. Климент Охридски", Член, 2021
2 Татяна Иванова, Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР, Член, 2020
3 Татяна Иванова, Краткосрочна научна визита в Bibliotheca Hertziana Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Рим, Италия, на тема: „Християнско изкуство и религиозно образование“ и „Икона и религиозна картина“, Член, 2019
4 Татяна Иванова, Свидетелство, служение и богослужение на Църквата , Член, 2019
5 Татяна Иванова, Християнско изкуство и религиозно образование, Ръководител, 2019
6 Татяна Иванова, Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ от IV век. Литургични, библейско-археологични и духовно-аскетични свидетелства на текста“, Член, 2018
7 Татяна Иванова, Консервация и реставрация на скалните рисунки в "Магурата", Член, 2018
8 Татяна Иванова, Обучението по религия в общообразователната система и прицърковните училища в съвременна Европа, Член, , Номер на договора:80-10-158/25.04.2018 2018
9 Татяна Иванова, „Венецианската култура и Българското възраждане: типология на влиянията”, Ръководител, 2014
10 Татяна Иванова, „Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности”, Оперативна програма Човешки ресурси, схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, Член, 2012
11 Татяна Иванова, Японско-български проект (под егидата на Unesco) за опазване на паметниците на културата в резервата „Старинен Пловдив”, Член, 2006
12 Татяна Иванова, Японско-български проект (под егидата на Unesco) за опазване на паметниците на културата в резервата „Старинен Пловдив”, Член, 2006
Научно ръководство
Татяна Иванова, "ДУХОВЕН ОБРАЗ НА ЧОВЕШКОТО СЪРЦЕ" В ЦЪРКОВНАТА ЖИВОПИС НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ, Богословски факултет дипломна работа:Милослав Бонов 2019
Статия в научно списание
1 Иванова, Татяна, Празникът “Успение Богородично”: иконография и иконология, Епархийски глас, брой:2, 2022, ISSN (print):2738-8271 2022
2 Ivanova, Tatyana, NEW THEMES IN THE BRANCOVAN AND BULGARIAN REVIVAL ART: ROMANIAN INFLUENCES OR COMMON ORIGIN?, Icon of Faith. International Journal of Interdisciplinary Scientific Research (IFIJISR), issue:11/6, 2020, pages:41-48, ISSN (print):ISSN 2501-3386, ISSN-L 2393-137X, Ref, Web of Science, др.(ERICH PLUS) 2020
3 Иванова, Татяна, Неделя Месопустна и „Страшният съд”: типология на влиянията, Богословска мисъл, брой:1, 2014, стр.:25-35, ISBN:1310790901 2014
4 Иванова, Татяна, Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд, Проблеми на изкуството, брой:4, 2013, стр.:25-35, ISSN (print):ISSN 0032-9371 2013
5 Иванова, Татяна, Страшният съд според ерминиите на българските възрожденски зографи, Богословска мисъл. Докторантски изследвания, брой:1-2, 2012, стр.:50-86, ISSN (print):ISSN 1310-7909 2012
6 Иванова, Татяна, Небесният Йерусалим в християнското изкуство, Богословска мисъл. Докторантски изследвания, брой:1-2, 2011, стр.:89-109 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivanova, Tatyana, St Methodius and the Image of the Last Judgment, Der heilige Methodius, Bulgarien und Europa, Publisher:Brill / Schöningh, 2023, pages:158-173 2023
2 Иванова, Татяна, Живописната реинтеграция – реставрационен метод или произведение на изкуството?, Културно наследство – състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков, редактор/и:Владимир Димитров, съставител и научен редактор, издателство:НБУ, 2022, стр.:52-71, ISBN: ISBN 978-619-233-229-7 2022
3 Иванова, Татяна, Неръкотворните образи на Иисус Христос („Камулиански“ и „Светото Лице“ ) , Свидетелство, служение и богослужение на Църквата, редактор/и:Янев, Иво; Костадин Нушев, дякон Иван Иванов; Андриан Александров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:237-253, ISBN:978–954-07-5158-0 2021
4 Иванова, Татяна, Иконата в религиозното образование: традиции и съвременност, Религия и образование. История, традиции и съвременни аспекти, редактор/и:Съставители проф. днк. Мария Шнитер, гл. ас. д-р Ева Ковачева, издателство:„Студио - 18“, 2020, стр.:274-281, ISBN:ISBN 978-619-7249-60-6 2020
5 Ivanova, Tatyana, New Themes in the Brancovan and Bulgarian Revival Art: Romanian Influences of Common Origin?, Misiune, Spiritualitate, Cultură. Simpozionul internațional „Unitatea de credință și de neam în contextul unei lumi globalizate” (28-30 mai 2018, Târgoviște), Publisher:Editura Bibliotheca, 2019, pages:333-351, ISSN (print):ISSN 2457-2985, ISSN L-2457-2985 2019
6 Ivanova, Tatyana, "Union" and "Nationalism" in the slav saints' images of the Bulgarian revival, Centenarul Unirii Românilor și Europa de Azi. Religie și Geopolitică, vol 1, редактор/и:Alin Albu, Valer Moga, издателство:Presa Universitră Clujeană, 2018, стр.:339-352, ISBN:978-606-37-0350-8 2018
7 Ivanova, Tatyana, ‘The Good and the Bad Confession’ in Bulgarian Art, Ars Liturguca. From the Image of Glory to the Images of Idols of Modernity, Vol. 1, 2017, стр.:275-292 2017
8 Иванова, Татяна, „Страшният съд” и покръстването на българите, Християнство и философия, Т. 1, издателство:Парадигма, София, 2014, стр.:27-39, ISBN:978-954-326-214-4 2014
9 Иванова, Татяна, Притчата за богаташа и бедния Лазар – „спасение чрез образ” (според Страшния съд от църквата „Св. Никола” в с. Райово)”, Християнство и философия, Т. 2, издателство:Парадигма, София, 2014, стр.:23-38, ISBN:978-954-326-215-1 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Татяна Иванова, Иконографски аспекти на почитта към св. Йоан Рилски 2022
2 Секционен доклад, Татяна Иванова, Иконография на Възкресение Христово 2022
3 Секционен доклад, Татяна Иванова, ЖИВОПИСНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ – РЕСТАВРАЦИОНЕН МЕТОД ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО? 2021
4 Пленарен доклад, Татяна Иванова, Иконография на "Страшния съд" - есхатология в образи 2020
5 Пленарен доклад, Татяна Иванова, Публична лекция на тема: „Рождество Христово: празник и иконография“, църква "Св. Атанасий", гр. Варна 2019
6 Секционен доклад, Tatyana Ivanova, Presentation of Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2019
7 Секционен доклад, Татяна Иванова, Неръкотворният образ от Едеса и православната иконография 2019
8 Присъствие, Татяна Иванова, Семинар на тема "Свидетелство, служение, богослужение на Църквата" 2019
9 Пленарен доклад, Татяна Иванова, Християнско изкуство – смисъл и съдържание 2019
10 Пленарен доклад, Татяна Иванова, La chiesa dedicata alla Sapienza di Dio (Sophia) a Sofia 2018
11 Секционен доклад, Татяна Иванова, Иконата в религиозното образование: традиции и настояще 2018
12 Секционен доклад, Татяна Иванова, New Themes in the Brancovan and Bulgarian Revival Art: Romanian Influences or Common Origin? 2018
13 Секционен доклад, Tatyana Ivanova, "Union" and "Nationalism" in the slav saints' images of the Bulgarian revival 2018
14 Пленарен доклад, Татяна Иванова, 'The Good and the Bad Confession' in Bulgarian Art 2017
15 Пленарен доклад, Татяна Иванова, „Ватиканските музеи ‘отвътре” 2017
16 Секционен доклад, Татяна Иванова, Православните икони – иконопочитание чудеса и изцеления 2016
17 Секционен доклад, Татяна Иванова, Притчата за богаташа и бедния Лазар – „спасение чрез образ” (според Страшния съд от църквата „Св. Никола” в с. Райово) 2013
18 Секционен доклад, Татяна Иванова, Неделя Месопустна и „Страшният съд”: типология на влиянията 2013
19 Секционен доклад, Татяна Иванова, Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд 2013
20 Секционен доклад, Татяна Иванова, За някои аспекти от християнското изкуство през периода на Българското възраждане (XVIII-XIX в.). Иконография на Страшния съд 2013
21 Секционен доклад, Татяна Иванова, Страшният съд според ерминиите на българските възрожденски зографи 2012
22 Секционен доклад, Татяна Иванова, Небесният Йерусалим в християнското изкуство 2011
Участие в редколегия
Татяна Иванова, FORUM THEOLOGICUM SARDICENSE prius БОГОСЛОВСКА МИСЪЛ, Участие в редколегия 2018